spitalul clinic judeţean de urgenta ,,sf.ap.andrei’’constanta f i ş a p o s t u l u i infirmieră – secţie psihiatrie i. i

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENTA ,,SF.AP.ANDREI’’CONSTANTA
F I Ş A P O S T U L U I
infirmieră – secţie psihiatrie
I.
IDENTIFICAREA POSTULUI
1.
Nume şi prenume salariat :
2.
Denumirea postului : Infirmieră
3.
Poziţia în COR – cod : 532103
4.
Marca :
5.
Locul de muncă : Secţia Clinică Psihiatrie
6.
Nivelul postului : de execuţie
II.
SFERA RELAŢIONALĂ
1.
Ierarhice : - subordonare : asistentului medical şef secţie
2.
Funcţionale : cu compartimentele din cadrul unităţii
3.
De colaborare : cu personalul medical din secţie
4.
De reprezentare : -
III.
DESCRIEREA POSTULUI
1. Studii : Şcoală generală
2. Cursuri de perfecţionare în specialitate : curs de infirmieră
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului :
3.1. Complexitatea postului în sensul diversităţii operaţiunilor de
efectuat sub coordonare:
- activităţi de îngrijire a bolnavului în funcţie de nevoie
- aprovizionării cu materiale
- organizarea şi respectarea timpului de lucru
3.2. Efort intelectual :
- corespunzător activităţilor de execuţie
3.3. Necesitatea unor aptitudini deosebite :
- abilităţi de comunicare, muncă în echipă, promptitudine, rezistenţă
la stres, efort fizic prelungit, atenţie
3.4. Tehnologii speciale :
- tehnici specifice de mobiliare şi ajută la aplicarea tehnicilor
specifice de îngrijire bolnav
4. Responsabilitatea implicată de post :
4.1. Responsabilitatea în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată;
4.2. Confidenţialitate.
4.3. Utilizarea raţională a materialelor sanitare.
A. ATRIBUŢII GENERALE:
1.
Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea şi
coordonarea asistentului medical;
2.
Efectuează zilnic curăţarea suprafeţelor meselor şi noptierelor;
Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;
3.
Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului
imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
4.
Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
5.
Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca,
urinar, tăviţe renale, etc.);
6.
Transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură
decontaminarea, curăţirea, dezinfecţia şi păstrarea lor în
locurile şi condiţiile stabilite de unitate;
7.
Asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie.
8.
Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
9.
Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea
bolnavului imobilizat;
10.
Răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în secţie,
cum ar fi lenjeria de pat, pături, etc.;
11.
Transportă lenjeria murdară (de pat si a bolnavilor), în
containere speciale la spălătorie şi o aduce curăţată în
containere speciale, cu respectarea circuitelor conform
reglementărilor legale în vigoare;
12.
Execută, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
13.
Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru
dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;
14.
Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi,
a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la
deplasare şi se ocupă de întreţinerea acestora;
15.
Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării, şi îi
ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;
16.
Pregăteşte recipiente de colectare a materialelor sanitare, a
instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi asigură
depozitarea şi transportul lor conform Codului de procedură;
17.
Răspunde de folosirea corectă a containerelor şi de transportul
gunoiului menajer la rampa de gunoi a spitalului;
18.
Curăţă şi dezinfectează recipientele şi vasele în care a fost
transportat gunoiul menajer;
19.
Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile
care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după
ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost
înregistrate în documentaţia pacientului;
20.
Transportă cadavrele în încăperea destinată acestora şi ajută la
dezbrăcarea, etichetarea cadavrelor pentru a fi trimise la morgă
în condiţiile cerute, sub coordonarea asistentului medical;
21.
Va asigura transportul probelor biologice recoltate pacienţilor
din secţie către Laboratorul de Analize Medicale, la solicitarea
şi conform indicaţiilor asistentului medical, respectând codul de
procedură;
22.
Cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul lor de folosire;
23.
Colectează şi decontaminează instrumentarul întrebuinţat,
participă la procesul de presterilizare a acestuia;
24.
Respectă circuitele în timpul transporturilor diferitelor
materiale şi a persoanelor;
25.
Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii
bolnavului;
26.
Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi, aparţinători şi
faţă de personalul medico-sanitar;
27.
Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical
şef, privind normele de igienă şi securitate şi sănătate în muncă,
PSI;
28.
Respectă Normele tehnice privind gestionarea deşeurilor conform
prevederilor legale în vigoare.
29.
Poartă echipamentul de protecţie stabilit, pe care îl va schimba
ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a
aspectului estetic personal;
30.
Asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform Legii
pacientului;
31.
Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi
combaterea infecţiilor asociate asistenţei medicale conform
prevederilor legale în vigoare şi desfăşoară activitatea în aşa
fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesionala atât propria persoana, cât şi pe
celelalte persoane participante la procesul de muncă;
32.
Respectă graficul de lucru întocmit şi semnează condica de
prezenţă la venire şi plecare;
33.
Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu acordul
medicului curant, medicul de gardă, asistenta şefă sau medicul
şef, în cazuri deosebite;
34.
Colaborează cu tot personalul secţiei, nu creează stări
conflictuale, foloseşte un limbaj adecvat şi o tonalitate normală
pentru a nu crea disconfort în relaţiile de lucru;
35.
Respectă Normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare conform prevederilor legale în
vigoare;
36.
Execută şi alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului
medical sau a medicului, pentru buna desfăşurare a actului medical
în funcţie de necesităţi;
37.
Întocmeşte planul de îngrijire al pacientului conform planului de
îngrijire aprobat la nivelul spitalului;
38.
Infirmiera din Secţiile de Psihiatrie va asigura supravegherea şi
securitatea bolnavilor internaţi şi va ajuta asistentul medical la
efectuarea tratamentelor.
39.
Pe lăngă atribuţiile mai sus menţionate, infirmiera din Secţiile
de Psihiatrie are şi atributii in legatura cu responsabilitatea
ce-i revine privind apararea drepturilor omului si a libertatilor
fundamentale :
-pun in practica masura contentiei impreuna cu asistentul
-alimenteaza pacientul contentionat
-realizeaza colectarea urinei, materiilor fecale pe durata
contentionarii
-nu vor implica alti pacienti in manevra de contentionare
-apeleaza butonul de panica in cazul in care apreciaza un grad ridicat
de periculozitate, pentru ajutor din partea ZIP Escort
-utilizeaza dispozitivele de contentionare aflate in dotare
-informeaza de urgenta asistentul medical pentru orice modificare in
starea pacientului
-la orice manevra de contentie vor participa minim cinci persoane,
pentru siguranta personalului
-nu vor cauza suferinte si vor aplica masurile de protectie specifice
proportional cu gradul de pericol
-la imobilizarea pacientului trebuie depuse toate eforturile pentru
evitarea durerii sau leziunilor şi este interzis orice comportament
nedemn sau abuziv faţă de pacient (agresiune verbală, lovire
intenţionată, prezenţa altor pacienţi sau persoane neautorizate
-la imobilizarea unui pacient de sex feminin, cel putin un membru al
personalului va fi femeie
B. RESPONSABILITĂŢI COMUNE :
*
Respectă programul de lucru şi semnează condica de prezenţă la
venire şi plecare.
*
Are obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate
de munca. Este interzis venirea la serviciu sub influenţa
băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate
în timpul orelor de muncă. Este interzis fumatul în incinta
unităţii sanitare.
*
Respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de
muncă indiferent de natura acestora, orice declaraţie publică cu
referire la locul de muncă fiind interzisă, fără acordul
conducerii. Se va abţine de la orice faptă care ar putea aduce
prejudicii instituţiei.
*
Efectuează controlul medical periodic conform programării şi
normelor în vigoare.
*
Respectarea circuitelor funcţionale în ceea ce priveşte
echipamentul de protecţie. Acesta va fi purtat, depozitat şi
spălat doar în incinta unităţii.
*
Cunoaşte şi respectă normele de sănătate, securitate şi igienă în
muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de
acţiune în caz de urgenţă, precum şi normele de protecţie a
mediului înconjurător.
*
Cunoaste si respecta prevederile ce reies din legislaţia în
vigoare, privind:
a) apararea impotriva incendiilor:
- sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva situatiilor de
urgenta aduse la cunostinta sub orice forma de administrator sau
conducatorul institutiei;
- sa utilizeze instalatiile, utilajele, masinile, aparatura,
echipamentele de lucru, substantele periculoase potrivit
instructiunilor de folosire;
- sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale sistemelor si
instalatiilor de aparare impotriva incendiilor; - sa comunice imediat
dupa constatare conducatorului locului de munca, orice situatie pe
care este indreptatita sa o considere o situatie de urgenta, precum si
orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare
impotriva incendiilor;
- sa coopereze cu salariatii desemnati de catre conducatorul unitatii
respectiv cadrul tehnic P.S.I., in vederea realizarii masurilor de
aparare impotriva incendiilor si protectie civila;
- sa acorde ajutor atật cật este rational posibil oricarui salariat
aflat intr-o situatie de urgenta, sa intretina in buna stare de
functionare a mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea
locului de munca si sa cunoasca modul de functionare si folosire al
acestora;
- sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite stabilite la
locul de munca in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de
incendiu;
- sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de
care are cunostiinta, referitoare la producerea incendiilor;
- să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecţie
individuală, de tratament medical şi antidoturi, dacă sunt încadraţi
la agenţi economici sau instituţii cu surse de risc nuclear, chimic
sau biologic;
- să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege
pentru perioadele de întrerupere a activităţii, impuse de situaţiile
de protecţie civilă;
- să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă
stabilite;
===============================================================
- să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de
pregătire specifică.
=====================================================================
b) protectia si securitatea muncii:
===================================
- fiecare lucrător trebuie să își desfășoare activitatea, în
conformitate cu pregătirea și instruirea sa, precum și cu instrucțiunile
primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât
și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale
în timpul procesului de muncă.
-să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele
periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
-să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi,
după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat
pentru păstrare;
-să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea,
schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate
proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor,
instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
-să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice
situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un
pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
-să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
-să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp
cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri
sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii
sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
-să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu
lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că
mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri
pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
-să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
-să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi
inspectorii sanitari.
-sa participe, in mod obligatoriu, la sedintele de instruire pe linia
securitatii si sanatatii in munca, sa-si insuseasa tematica prelucrata
si sa sustina testele prevazute de legislatia in vigoare.
-efectueaza controlul medical periodic conform programarilor si
legislatiei in vigoare.
*
Cunoaşte şi respectă Regulamentul de Organizare si Functionare şi
Regulamentul Intern al spitalului, care se regăsesc pe site-ul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, precum si
prevederile Codului de etică şi conduită profesională.
*
Cunoaşte şi aplică normele interne şi procedurile de lucru
privitoare la postul său.
*
Respecta codul de procedura privind colectarea, selectarea,
depozitarea si transportul deşeurilor conform normelor legale in
vigoare;
*
Utilizează echipamentul individual de protecţie din dotare şi
poartă ecusonul la vedere.
*
Va răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi de
păstrarea secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter
personal deţinute sau la care are acces ca urmare a executării
atribuţiilor de serviciu.
*
Sesizează şeful ierarhic asupra oricăror probleme apărute pe
parcursul derulării activităţii.
*
Utilizează corect dotările postului fără să îşi pună în pericol
propria existenţă sau a celorlalţi angajaţi, aduce la cunoştinţă
şefului ierarhic orice defecţiune şi întrerupe activitatea până la
remedierea acesteia.
*
Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor
calităţii unităţii.
*
Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului
de Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor
aplicabile.
*
Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite pe cale ierarhic
superioară, în conformitatea cu legislaţia în vigoare în limita
competenţelor profesionale.
C. Responsabilitati privind sistemul de management al calitatii
1.Cunoaşte şi participă la îndeplinirea politicii şi a obiectivelor
calităţii unităţii.
2.Îşi desfăşoară întreaga activitate conform Manualului Sistemului de
Management al Calităţii şi a procedurilor şi instrucţiunilor
aplicabile.
3.Cunoaste şi respecta documentele Sistemului de Management de
Calitate aplicabile in activitatea depusă;
4.Participa activ la realizarea obiectivelor generale de calitate
stabilite de managementul de calitate şi a obiectivelor specifice
locului de muncă.
MANAGER ASISTENT ŞEF SECTIE
SL Dr.Grasa Cătălin Nicolae
Am luat la cunoştinţă si mi-am însuşit
sarcinile de serviciu ce-mi revin
Semnătura ____________________ Numele si prenumele
____________________
Data ______________
5

 • A MOSOLYGÓ KÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY SZERETETTEL MEGHÍV MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
 • S ECCIÓN DE FORMACIÓN DEL PAS 86802 86902
 • КИШИНЕВ УЛ ЛОМОНОСОВА 47 3 ЭТАЖ ОФ 10
 • ANEKS I PROJEKTNI PRIJEDLOG MJESTO ZA LOGO APLIKANTA NAZIV
 • Eustorys Stadgar Eustory är ett Nätverk av Organisationer som
 • ACTIVITIES INVOLVING GENETICALLY MODIFIED ANIMALS RISK ASSESSMENT THIS FORM
 • RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2020 DE LA
 • DRŽAVNI JAVNI OTVORENI ANKETNI PROJEKTNI U JEDNOM STUPNJU I
 • PHỤ LỤC 2 (C) THÔNG TƯ SỐ 122011TTBTNMT
 • U NIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA PRÓREITORIA DE EXTENSÃO CULTURA
 • 3 FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA Y DE LA CIENCIA
 • PENINSULA CUSTOM BROKERS LIMITED PO BOX 1042 90
 • THIS FORM MAY BE USED AS A DANGEROUS GOODS
 • LEY MEDIANTE LA CUAL SE CREA EL MUNICIPIO DEL
 • WHY WON’T THAT SPK GO AWAY? I THE OCULAR
 • 2 525 LAKE AVENUE FORT WAYNE INDIANA 468055457 WWWCROSSROADFWCHORG
 • OPTIONAL PRECAST REINFORCED CONCRETE (121213) BOX CULVERT AT
 • SALMO 135 (134) 1 ¡ALELUYA! ¡ALABAD EL NOMBRE DEL
 • FOR DISCUSSION PURPOSES (CORRECTIONS WORKING GROUP) DRAFT PROCESS FOR
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE OBRAZAC SIPMV18 P7278956 SKUPNA IZJAVA POD KAZNENOM
 • NOTICE OF APPEAL NOTICE OF APPEAL LONG TERM
 • 1400 INDEPENDENCE AVE SW WASHINGTON DC 20250 UPLAND
 • (ORDENADAS POR FECHA DE PUBLICACIÓN) DEPARTAMENTO DE SANIDAD BIENESTAR
 • 92 SUMAS Y MÁS SUMAS EN GENERAL ES DIFÍCIL
 • NCEA LEVEL 1 PHYSICS (90937) 2012 — PAGE 5
 • DOSŁOWNE TŁUMACZENIE FRANCUSKIEGO TEKSTU PIEŚNI „PEUPLE DE DIEU CITÉ
 • DECLARATION OF SECTION 214 STATUS NOTICE TO APPLICANTS AND
 • “EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES INTENSIDADES DE PODA DE
 • POLICY ON SITE SUPERVISION OF STUDENTS RATIONALE ADEQUATE
 • TROKOVIC ET AL SUPPLEMENTAL MATERIAL SUPPLEMENTARY FIGURE 1 FGF