disciplinski pravilnik avk triglav kranj l. splošni del 1.člen ta pravilnik opredeljuje disciplinske prekrške, odgovornost zanje,

DISCIPLINSKI PRAVILNIK AVK TRIGLAV KRANJ
l. SPLOŠNI DEL
1.člen
Ta pravilnik opredeljuje disciplinske prekrške, odgovornost zanje,
njihovo ugotavljanje in izrekanje ukrepov.
2.člen
Pravilnik se uporablja za vse člane, igralce, strokovne in tehnične
sodelavce ter funkcionarje AVK Triglav Kranj.
3.člen
Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja pri katerih
se kršijo statut, pravilniki in pogodbe AVK Triglav Kranj.
4.člen
Pravilnik se uporablja tudi, kadar se zaradi nediscipline povzroči
moralna ali materijalna škoda AVK Triglav Kranj.
5.člen
Namen izrekanja kazni je zagotavljanje športnega obnašanja na
tekmovanjih, treningih in zunaj njih, ter spoštovanja premoženja in
vrednot, ki jih šport zagovarja.
6.člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo 3(trije) člani. Izvoljeni so na
občnem zboru AVK Triglav Kranj. Člani med seboj izvolijo predsednika
disciplinske komisije. Mandat komisije traja do prve naslednjega
rednega ali izrednega občnega AVK Triglav Kranj.
7.člen
Spremembe in dopolnitve disciplinskega pravilnika sprejema občni zbor
predlaga pa IO AVK Triglav Kranj z večino vseh članov.
8.člen
Nepoznavanje statuta, pravilnikov in pogodb AVK Triglav Kranj ne
izključuje disciplinske odgovornosti.
9.člen
Disciplinski prekršek zastara, če je od dogodka ali dejanja preteklo
več kot 6(šest) mesecev. Postopek pa se ne more uvesti, če je prijava
podana po več kot 60(šestdesetih) dneh od dneva storitve prekrška.
10.člen
Kršitelj, ki je v obdobju 1(enega) leta že bil kaznovan, se kaznuje
strožje. Po preteku 2(dveh) let se kazen briše in se smatra, da kazni
ni bilo.
11.člen
Pri določanju višine kazni se mora upoštevati vse olajševalne in
oteževalne okoliščine.
Kot olajševalne se štejejo:
*
priznanje in obžalovanje storjenega prekrška
*
predhodno nekaznovanje in športno obnašanje
Kot oteževalne se štejejo:
*
predhodno kaznovanje
*
prekršek storjen brez obžalovanja in z napovedjo ponovitve le tega
12.člen
Nihče ne more biti kaznovan, če ni bil predhodno zaslišan pred
disciplinsko komisijo ali pred pooblanščencem komisije, ali pa ni
podal pismene izjave disciplinski komisiji.
13.člen
Pravica iz 12.člena zapade, če se obdolženec za disciplinski prekršek
na poziv disciplinske komisije ne odzove v 15(petnajstih) dneh.
ll. DICIPLINSKE KRŠITVE IN UKREPI
14.člen
Za disciplinski prekršek se štejejo:
*
nekorektno vedenje do igralcev, stokovnih in tehničnih sodelavcev,
ter funcionarjev AVK Triglav Kranj
*
neizpolnjevanje naloženih obveznosti v klubu
*
nešportno vedenje na treningih in tekmovanjih
*
dajanje netočnih, neresničnih ali nepopolnih informacij
*
jemanje ali omogočanje jemanja nedovoljenih substanc
*
neupoštevanje podpisanih pogodb
*
kršenje statuta, pravilnikov, pogodb in vsi drugi prekrški, ki
škodujejo ugledu AVK Triglav Kranj
15.člen
Kazni za disciplinski prekršek so:
*
interni opomin
*
javni opomin
*
odvzem ali zmanjšanje denarne podpore, ki jo storilec prekrška
prejema v klubu
*
prepoved nastopanja na tekmovanjih ali opravljanja funkcij za
določen čas
*
izključitev iz kluba
16.člen
V primeru, da član, igralec, strokovni in tehnični sodelavec ali
funkcionar AVK Triglav Kranj povzroči škodo iz malomarnosti ali
namenoma, jo mora le-ta povrniti na podlagi odločbe, ki jo izda
disciplinska komisija.
17.člen
Vsi zapisniki in odločbe o disciplinskem postopku se dokumentirajo,
arhivirajo in hranijo 3(tri) leta po dokončnosti odločbe.
III. DISCIPLINSKI POSTOPEK
18.člen
Disciplinski postopek se začne na osnovi pisne prijave disciplinski
komisiji.
19.člen
Na začetku disciplinskega postopka je disciplinska komisija dolžna
pozvati kršitelja na zaslišanje, ali pa kršitelj poda pisno izjavo.
Disciplinska komisija mora disciplinski postopek začeti najkasneje v
30(tridesetih) dneh od prijema prijave, sicer primer zastara.
20.člen
Disciplinska komisija vodi postopek na seji, na kateri se vodi
zapisnik. Zapisnik vodi eden od članov komisije (ne predsednik),
podpišeta pa ga predsednik in zapisnikar.
21.člen
Zapisnik o disciplinskem postopku mora vsebovati:
*
kraj, datum in čas seje
*
sestavo disciplinske komisije
*
podatke o predlagatelju disciplinskega postopka
*
prisotne na seji disciplinske komisije
*
bistveno vsebino in navedbe udeležencev postopka
*
sklepe in odločitve sprejete med postopkom
*
podpis predsednika disciplinske komisije in zapisnikarja
22.člen
Za odločitev disciplinske komisije mora glasovati večina, 2(dva) člana
komisije.
23.člen
Odločba s katero disciplinska komisija odloči o disciplinskem prekršku
mora biti pisna. Vsebovati pa mora:
*
sestavo disciplinske komisije
*
dokazni sklep
*
vrsto prekrška
*
višino kazni
*
obrazložitev disciplinskega ukrepa
*
datum začetka veljavnosti odločbe
*
pravni poduk
*
podpis predsednika disciplinske komisije
IV. PRITOŽBA
24.člen
Proti odločbi o disciplinski kazni se lahko obtoženi pritoži na IO AVK
Triglav Kranj v 8(osmih) dneh po vročitvi odločbe. Disciplinska
komisija je dolžna v roku 8(osmih) dni po prejemu pritožbe ves spis
dostaviti IO AVK Triglav Kranj. Nepravočasno vložena pritožba se ne
obravnava.
25.člen
Pritožba mora vsebovati:
*
navedbo odločbe zoper katero se podaja pritožba
*
razlog izpodbijanja
*
obrazložitev pritožbe
*
predlog za delno ali popolno spremembo ali razveljavitev odločbe
*
podpis osebe, ki se pritožuje
26.člen
Na odločbo disciplinske komisije se lahko pritoži:
*
kaznovani
*
prijavitelj prekrška
27.člen
IO AVK Triglav Kranj mora sprejeti odločitev na pritožbo v
30(tridesetih) dneh od vložitve pritožbe. V kolikor odločitev ni
sprejeta v tem roku se smatra, da je zadeva zastarala, kršitelj pa
oproščen.
28.člen
Odločitev IO AVK Triglav Kranj o pritožbi se sprejema z večino vseh
članov in je dokončna.
29.člen
Ta pravilnik se sprejme na seji občnega zbora AVK Triglav Kranj z
večino vseh članov. V veljavo stopi z dnem sprejetja.
Kranj, _____________ AVK Triglav Kranj

 • VERORDNUNG FÜR DIE SCHULLEITUNGEN UND DIE SCHULSEKRETARIATE SGS 64712
 • JOURNAL OG EPIKRISE – HVORDAN BRUKER VI DET?
 • 0 S GPROPUESTA 90 29 DE MAYO
 • CURRICULUM VITAE ZAMIJENITE IMENOMIMA PREZIMENOMIMA OSOBNE INFORMACIJE ZAMIJENITE IMENOMIMA
 • MODUL 5 TOPIK DAN TESIS 1 PENDAHULUAN PERSIAPAN
 • INFORMACIÓN AL PACIENTE TRATAMIENTO POSTOPERATORIO DE LA ABLACIÓN DE
 • 4 ATTACHMENT IV GENERATOR CALCULATION THE FIRST THING A
 • RESOURCES FOR PARTICIPANTS CONTENTS (PRESS CTRL AND LEFTCLICK TO
 • PROF DUBRAVKA STOJANOVIC FACULTY OF PHILOSOPHY BELGRADE THE POLITICS
 • DRAFT ! MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE HELEN KELLER
 • JOURNÉE D’ÉTUDES « LE PEUPLE RÉALITÉ DE FAIT
 • PERNYATAAN MENGENAI ARTIKEL ILMIAH DAN SUMBER INFORMASI NAMA PENULIS
 • JULIÁN DE LA ORDEN MAESTRO ORGANERO ES UNO
 • ANEXA NR 1 LA DISPOZIȚIA NR 18102042019 PROCEDURĂ DE
 • 0(20) DATUM VÅR BETECKNING 20181204 KS 201800871 NR 86833
 • VISUAL IMPAIRMENT WORKER’S NAME  DOI 
 • RAPORT Z PRZEBIEGU LABORATORIUM PROGRAMOWANIE CELOWE I ILORAZOWE DATA
 • PÓLIZA DE SEGURO INTEGRAL PARA CLIENTES DE INSTITUCIONES BANCARIAS
 • HP OPENVIEW STORAGE DATA PROTECTOR 55 SUPPORTED DEVICES
 • COMMON GROUND A CROSSCULTURAL SELFDIRECTED LEARNER’S INTERNET GUIDE INDIVIDUAL
 • METODOLOGÍA PAREA DEFINIR PROCESOS PÁGINA 15 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE
 • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA WNIOSEK O WYDANIE DOKUMENTU S1 CZŁONKOWI
 • FADDERVEILEDNING UTARBEIDET AV KOMMUNIKASJONSKOMITEEN FEBRUAR 2016 EN VEILEDNING FOR
 • SCHOOL YEAR PRINT NAME STUDENT ID N GENDER
 • JAVNI NASTUP 29 I 30 SEPTEMBAR 2017 GOD OD
 • WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO PALIWA
 • JD JD00531 PAY GRADE 6 TITLE SCHEDULER AND
 • GRASSROOTS GOVERNMENT ADVOCACY AWARD THE GRASSROOTS GOVERNMENT ADVOCACY
 • IPP616 INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT FRAMEWORK THE ATTACHED FRAMEWORK DOCUMENT
 • COMISION NACIONAL DE ZONAS FRANCAS PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD CARGOS