zarządzenie nr 1/k/2008 z dnia 01.03.2008r. w sprawie wprowadzenia w zespole szkół usługowo – gospodarczych w pleszewie „pisemnego zest

Zarządzenie Nr 1/K/2008
z dnia 01.03.2008r.
w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w
Pleszewie „Pisemnego zestawienia zakresu obowiązków i uprawnień na
poszczególnych stanowiskach pracy w Zespole Szkół Usługowo –
Gospodarczych w Pleszewie”
§1
W celu dokładnego przydziału obowiązków i określenia uprawnień na
poszczególnych stanowiskach pracy w tutejszym zespole ustalono i
dyrektor wprowadza „Pisemne zestawienie zakresu obowiązków i uprawnień
na poszczególnych stanowiskach pracy w Zespole Szkół Usługowo –
Gospodarczych w Pleszewie”
§2
Z zestawieniem zostaną zapoznani wszyscy pracownicy Zespołu Szkół
Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie – załącznik nr 1
§3
Zarządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 01.03.2008r.
…………..…………………………
(podpis dyrektora)
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/K/08
z dnia 1 marca 2008r.
PISEMNE ZESTAWIENIE ZAKRESU OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH
STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUGOWO – GOSPODARCZYCH W
PLESZEWIE
W celu dokładnego przydziału obowiązków na poszczególnych stanowiskach
pracy w tutejszym zespole ustalono i wprowadzono poniżej pisemne
zestawienie zakresu obowiązków i uprawnień na poszczególnych
stanowiskach pracy w Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych w
Pleszewie.
Podstawa prawna:
1.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z
2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
2.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z
1998r.Nr 21, poz.94 z późn. zm.)
3.
Ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z
2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )
WICEDYREKTOR
Uprawnienia – odpowiedzialność:
1.Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas
pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas
pełnienia funkcji zastępcy dyrektora ma, więc prawo do przydzielania
zadań służbowych i wydawania poleceń
2.Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz
wychowawczo – opiekuńczego w całej szkole
3.Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu
oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach
oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i
wychowawców
4.Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień
oraz kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim
przełożonym
5.Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły
oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego
zadań i kompetencji
Odpowiada:
1.Przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym
szkołę za:
- sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych
- poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego
nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym
-bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas
pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora
Wicedyrektor I
Zadania szczegółowe:
1.Przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, w szczególności:
-pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w
placówce,
- przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo –
organizacyjnych szkoły:
a) projektu arkusza organizacyjnego szkoły
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych
2.Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz
doskonaleniem zawodowym nauczycieli
3.Przygotowuje projekty mające na celu pozyskiwanie środków unijnych
na realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
4.Prowadzi i organizuje współpracę zagraniczną z partnerami z
zaprzyjaźnionych placówek
5.Prowadzi dokumentacje dotyczącą godzin ponadwymiarowych, zastępstw,
godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
6.Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość
realizacji programu nauczania i wychowania
7. Organizuje przebieg egzaminów zewnętrznych – matura, egzaminy
zawodowe w placówce oraz egzaminów wewnętrznych (egzaminy dojrzałości,
klasyfikacyjne i poprawkowe)
8. Przewodniczy Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej
Wicedyrektor II
Zadania szczegółowe:
1.Przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, w szczególności:
-pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w
placówce,
- przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo –
organizacyjnych szkoły:
a) rocznego planu pracy szkoły oraz działalności wychowawczo –
opiekuńczej
b) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych
c) kalendarza szkolnego
d) harmonogramu hospitacji
e) informacji o stanie pracy szkoły w zakresie jej przydzielonym:
organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej,
wychowawców, pedagoga szkolnego, utrzymuje kontakty z rodzicami
2.Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz
doskonaleniem zawodowym nauczycieli
3. Kontroluje dokumentację szkolną (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen,
rozkłady materiałów nauczania)
4. Kieruje praktykami pedagogicznymi studentów
5. Organizuje i nadzoruje pracę zespołów wychowawców klas oraz
zespołów przedmiotowych
6. Organizuje i planuje działalność wychowawczą i profilaktyczną w
placówce, szczególnie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
7. Nadzoruje wystrój korytarzy szkolnych
8. Aprobuje projekty wycieczek szkolnych i klasowych
9. Organizuje przebieg egzaminów zewnętrznych – matura, egzaminy
zawodowe w placówce oraz egzaminów wewnętrznych (egzaminy dojrzałości,
klasyfikacyjne i poprawkowe)
NAUCZYCIEL
Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu Pracy
1.Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie
są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
2.Pracownik jest zobowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2)przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy
porządku;
3)przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a
także przepisów przeciwpożarowych;
4)dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w
tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na
szkodę;
5)przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6)przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy
Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest
podstawowym obowiązkiem pracownika.
W szczególności pracownik jest zobowiązany:
1.
znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział
w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu;
2.
wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w
tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
3.
dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu
pracy;
4.
stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży;
5.
poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym
badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
6.
niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie
pracy wypadku albo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz
ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w
rejonie zagrożenia - o grożącym im niebezpieczeństwie;
7.
współżyć z pracodawcą i przełożonymi w wypełnieniu obowiązków
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zadania:
1. Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych
przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny
szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego) osiągając
w stopniu optymalnym cele szkoły.
2. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej.
Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły.
3. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju
psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
4. Udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w
oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
5. Bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie
wszystkich uczniów.
6. Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a
także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich
uczniów.
7. Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz
rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć
uczniów.
8. Określenie zasad udostępniania jego rodzicom sprawdzonych i
ocenionych pisemnych prac kontrolnych.
9. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego
organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.
10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub
koła zainteresowań.
11. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą Dyrektora Szkoły i
Rady Pedagogicznej.
Uprawnienia – odpowiedzialność:
1.
Decydowanie w sprawie doboru metod, form organizacyjnych,
podręczników, środków dydaktycznych w nauczaniu swojego
przedmiotu.
2.
Decydowanie o treści programu koła lub zespołu, jeśli zostało
przydzielone.
3.
Decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów
swoich uczniów.
4.
Prawo wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar
regulaminowych dla swoich – uczniów.
5.
Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia, na
podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Odpowiedzialność służbowa:
1.
Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:
a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w
jakich działał,
b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych
mu przydzielonych.
2.
Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem
uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu
przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku
uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły
przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku
nadzoru i zabezpieczenia,
d) rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno
–wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.
NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCA
Zadania:
1.
Tworzyć warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w
zespole, rodzinie, społeczeństwie.
2.
Rozwiązywać ewentualne konflikty w zespole, a także między
wychowankami a społecznością szkoły.
3.
Przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia
aktywność zespołu – przekształca klasę w grupę samowychowania i
samorządności.
4.
Koordynuje działania wychowawcze nauczycieli uczących w klasie.
5.
Organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami w nauce
i zachowaniu.
6.
Współpracuje z rodzicami i informuje ich o wynikach i problemach w
zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i
organizacyjne sprawy klasy.
7.
Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców
oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania z
zachowania.
8.
Współdziała z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi
(SKOW, PPP, Ośrodek Pomocy Społecznej, ZOZ itp.), w celu uzyskania
wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków.
9.
Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik,
arkusze ocen, świadectwa szkolne, plany pracy i godzin
wychowawczych, obserwacje uczniów i kontakty z rodzicami).
Uprawnienia – odpowiedzialność:
1.
Współdecyduje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie
i planie wychowawczym na rok szkolny i dłuższe okresy.
2.
Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno –
pedagogicznej, w swej pracy wychowawczej od dyrekcji szkoły i
innych instytucji wspomagających szkołę.
3.
Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Tym
samym nie ma od niej trybu odwołania jak to było dotychczas.
4.
Ma prawo ustanowić (z klasą i rodzicami) własne formy nagradzania
i motywowania wychowanków.
5.
Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych,
psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do
specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i dyrekcji
szkoły.
Odpowiada:
Identycznie jak każdy nauczyciel, oprócz tego:
1.
Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w
swojej klasie (grupie).
2.
Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu
wychowawczego klasy (grupy) i szkoły.
3.
Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków
będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno – wychowawczej.
4.
Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy (grupy).
NAUCZYCIEL – BIBLIOTEKARZ
Zakres obowiązków:
1.
Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów
biblioteki.
2.
Prowadzi dokumentację biblioteczną:
- ewidencję zbiorów,
- warsztat informacyjno–bibliograficzny,
- pomoce do przysposobienia czytelniczego i informującego uczniów,
- materiały pomocnicze we współpracy z nauczycielami,
- dokumentacje pracy własnej bibliotekarza.
2.
Współpracuje z wychowawcami, pedagogiem i nauczycielami
poszczególnych przedmiotów.
3.
Tworzy zespół uczniów pomagających w pracy bibliotekarza – aktyw
biblioteczny.
4.
Odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki.
5.
Opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe i roczne.
6.
Opracowuje harmonogramy zajęć ze ścieżki edukacji czytelniczej i
medialnej.
7.
Prowadzi statystykę wypożyczeń.
8.
Realizuje zadania zawarte w rocznym planie szkoły.
9.
Współpracuje z Biblioteką Miejską i Pedagogiczną w Pleszewie.
Odpowiedzialność służbowa:
2.
Przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:
a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w
jakich działał,
b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych
mu przydzielonych.
2.
Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem
uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu
przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania, po zaistnieniu wypadku
uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
c) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły
przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku
nadzoru i zabezpieczenia,
d) rażące nieprzestrzeganie przepisów BHP w pracy dydaktyczno
–wychowawczej z uczniami w szkole i poza szkołą.
PEDAGOG SZKOLNY
W zakresie zadań ogólnowvchowawczvch:
1.
Dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w
szkole popartej przeprowadzanymi badaniami z wykorzystaniem
dostępnych narzędzi.
2.
Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich
trudności wychowawczych.
3.
Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w opracowaniu i
gromadzeniu informacji o uczniu.
4.
Współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
5.
Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
6.
Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z
programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem
rodziców i nauczycieli.
7.
Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród
uczniów, nauczycieli i rodziców.
8.
Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień
Konwencji o prawach dziecka.
W zakresie profilaktyki wychowawczej:
1.
Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających
trudności w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
2. Opracowanie wniosków dotyczących uczniów szczególnej opieki i
pomocy wychowawczej.
3. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
4. Wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej
opieki i pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć
pozalekcyjnych i wypoczynku.
5. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze.
6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na
rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów
dalszego kierunku kształcenia.
7. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na
rzecz uczniów w zakresie przygotowania do samodzielnej pracy w
wyuczonym zawodzie.
8. Udzielanie pomocy uczniom w zakresie przygotowania do samodzielnego
dokształcania się i doskonalenia zawodowego i przygotowania młodych
ludzi do życia w społeczeństwie informacyjnym i wolnorynkowej
gospodarce.
W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej:
1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych
nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
2. Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami
wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych
wzmocnień.
3. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na
tle konfliktów rodzinnych.
4. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w
kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku.
5. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci
i młodzieży.
6. Wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom w tym wybitnie
zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.
7. Udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania
do poradnii psychologiczno - pedagogicznej.
W zakresie pomocy materialnej:
1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i
osieroconym, uczniom z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych,
uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności
materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorych
itp.
2. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów środowiskowo do
odpowiednich sądów dla nieletnich.
Organizacja pracy pedagoga szkolnego:
W celu realizacji zadań I - IV pedagog powinien posiadać roczny plan
pracy wynikający:
. z niniejszego zakresu uwzględniając konkretne potrzeby opiekuńczo -
wychowawcze swojej szkoły i środowiska.
. wniosków i spostrzeżeń wypływających z nadzoru pedagogicznego szkoły
. wniosków wynikających z wewnątrzszkolnego mierzenia jakości pracy
szkoły.
. zaleceń pokontrolnych przedstawionych przez Wielkopolskie Kuratorium
Oświaty'
. analizy wyników ocen uzyskanych przez uczniów szkoły w egzaminach
zewnętrznych przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w
Poznaniu.
. spostrzeżeń członków rady pedagogicznej oraz przedstawianej
okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły .
Pedagog szkolny powinien:
1. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się
z nim zarówno uczniów jak i ich rodziców.
2. Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas,
nauczycielami, Radą Rodziców, Poradnią Psychologiczno ­- Pedagogiczną,
Komendą Powiatową Policji, szkolną służbą zdrowia, (udzielanie pomocy
materialnej i dożywianie młodzieży z rodzin potrzebujących tej
pomocy), w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo -
wychowawczych.
3. Współdziałać z organizacjami i instytucjami w środowisku
zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
4. Składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności
wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły z
uwzględnieniem podjętych działań i uzyskanych efektów końcowych.
Analiza sytuacji wychowawczej powinna być oparta na podstawie
przeprowadzonych badań.
5. Prowadzić następującą dokumentację:
- roczny plan pracy będący częścią planu pracy szkoły z zakresu
dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.
- dziennik pracy pedagoga szkolnego, w którym rejestruje się wykonane
czynności.
- ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,
- zeszyt zawierający dokumentację prowadzonych badań i czynności
uzupełniających
Pedagog jest uprawniony do:
Podpisywania wykazów, informacji, sprawozdań dotyczących opieki
wychowawczej.
Pedagog jest odpowiedzialny za:
1. Realizację praw młodzieży do kształcenia się, wychowania i opieki
zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 r. wraz z
późniejszymi zmianami.
2. Powierzone mienie materialne szkoły.
3. Terminowość, właściwość i wnikliwość załatwiania spraw.
Pracownicy niepedagogiczni powinni przestrzegać poniżej wymienionych
zasad:
- punktualnie rozpoczynać pracę, swoją obecność potwierdzać podpisem
na liście obecności
- przestrzegać zasady współżycia społecznego
- przestrzegać tajemnicy służbowej
- przestrzegać regulaminu pracy, przepisów higieniczno – sanitarnych,
BHP, ppoż
- kulturalnie zachowywać się wobec kolegów i koleżanek z pracy,
przełożonych, rodziców i uczniów
- dbać o przyjazną atmosferę w pracy
- dbać o mienie placówki
- wykonywać okresowe badania profilaktyczne
- po zakończonej pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać
sprzęt
- być sumiennym i troszczyć się o ład i estetykę
- wywiązywać się z ustalonych terminów
- informować swojego przełożonego o stanie załatwianych spraw i
ewentualnych trudnościach
- w czasie pracy nie powinien oddalać się z miejsca pracy bez
zezwolenia przełożonego lub osoby upoważnionej przez niego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zakres obowiązków:
*
dbanie o powierzone mienie
*
zapoznawanie się i wdrażanie przepisów zawartych w aktach
prawnych i innych dokumentach normatywnych
*
powiadamianie swojego przełożonego o wszelkiego rodzaju
nadużyciach na szkodę zakładu pracy i o stwierdzonych
nieprawidłowościach w działalności własnej
*
prowadzenie rachunkowości, gospodarki finansowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami i zasadami
*
sporządzanie, przyjmowanie, wprowadzanie do obiegu,
archiwizowanie i kontrolowanie dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych
* bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie
kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości
finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych
- kontrolę nad ochroną mienia będącego w posiadaniu szkoły oraz
terminowym i prawidłowym rozliczaniem osób majątkowo odpowiedzialnych
za to mienie
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych
* przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji
budżetu szkoły
* przestrzeganie zasad rozliczeń
* terminowe regulowanie zobowiązań, ściąganie należności, dochodzenie
roszczeń spornych
* terminowe opracowanie projektu budżetu szkoły, propozycji zmian,
jego realizacja oraz wykonanie obowiązującej sprawozdawczości
* wykonanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami
dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami
pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły
* zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych
przez szkołę
* przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości
pieniężnych
* zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń
spornych oraz spłaty zobowiązań
* udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji majątku szkoły
* kontrola nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń pracownikom
szkoły
* sporządzanie list płac, prowadzenie w tym zakresie całości
dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
* przestrzeganie ustalonych terminów wypłat oraz stosowaniu
prawidłowej ewidencji, realizowanie płatności i rozliczeń z innymi
jednostkami i osobami
* prawidłowe i terminowe realizowanie przepisów ZUS w zakresie
rozliczeń szkoły z tym zakładem, obliczanie zasiłków rodzinnych,
opiekuńczych, chorobowych, macierzyńskich i innych oraz prowadzenie
dokumentacji dla w/w celów
* terminowe i prawidłowe regulowanie zobowiązań wobec właściwych
Urzędów Skarbowych
* analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub
środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji szkoły,
przedstawienie jej dyrektorowi
* wykonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej kontroli
legalności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych szkoły
stanowiących przedmiot księgowań
* opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez
dyrektora szkoły, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w
szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów
księgowych), zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji
* wstępna kontrola legalności dokumentów dotycząca wykonania budżetu
oraz jego zmian
* opracowanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich
analiza
* wykonuje wszelkie inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły a
wynikające z zajmowanego stanowiska
REFERENT DS. ADMINISTRACYJNO – BIUROWYCH I KADROWYCH
Obowiązki:
1.Prowadzi sprawy kadrowe szkoły, w tym przygotowywanie umów o pracę
oraz innych dokumentów, druków i akt kadrowych. Prowadzi teczki akt
osobowych pracowników
2.Chroni dane osobowe pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami
3.Wydaje pracownicze książeczki zdrowia i kontroluje terminowość
wykonywania badań oraz szkoleń z zakresu bhp przez wszystkich
pracowników szkoły
4.Prowadzi ewidencję obecności pracowników administracji i obsługi
oraz ewidencję urlopów i zwolnień lekarskich
5. Prowadzi księgę wyjść poza obiekty szkolne
6.Przygotowuje projekt planu urlopów pracowników administracji i
obsługi
7.Prowadzi sprawy socjalne polegające na gromadzeniu dokumentacji
pracowniczej niezbędnej do korzystania z pomocy socjalnej w placówce
8.Sporzadza sprawozdania GUS dotyczące kadr i majątku szkoły
9.Prowadzi księgi inwentarzowe szkoły, kontrolując zgodność inwentarza
z zapisami w księgach. Sporządza dokumentację dotyczącą majątku
szkoły, w tym przygotowuje sprawozdania i inne zestawienia dotyczące
spraw majątkowych jednostki
10.Wykonuje terminowo zalecenia instytucji kontrolnych, organizuje
przeprowadzanie przeglądów obiektów szkolnych w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż.
11. Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania
12.Prowadzi w szkole sprawy związane z ubezpieczeniem uczniów,
polegające na sporządzaniu stosownych zestawień, wypełnianiu
dokumentacji ubezpieczeniowej
13.Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły
SPECJALISTA DS. SEKRETARIATU
W razie nieobecności jest zastępowana przez starszego referenta do
spraw sekretariatu i ZUS.
Zastępuje w pracy – podczas nieobecności – starszego referenta do
spraw sekretariatu i ZUS.
Obowiązki:
1.
Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe przekazywanie
informacji służbowych dyrektorom.
2.
Prowadzenie dokumentacji egzaminów maturalnych i egzaminów
zawodowych.
3.
Prowadzenie druków ścisłego zarachowania (legitymacji i świadectw
szkolnych, dyplomów).
4.
Wystawianie uczniom nowych legitymacji oraz ich przedłużanie,
wystawianie zaświadczeń, oraz duplikatów świadectw.
5.
Prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń.
6.
Zakładanie arkuszy ocen uczniów nowoprzyjętych oraz indeksów
słuchaczy.
7.
Przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej.
8.
Przygotowywanie dokumentacji i kierowanie uczniów klas zawodowych
na kursy z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych
9.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej wg ustalonych działów, w
szczególności:
a.
księgi uczniów
b.
ksiąg arkuszy ocen uczniów
c.
ksiąg protokołów egzaminów dojrzałości
10.
Znajomość i stosowanie aktualnych przepisów prawa
11.
Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez dyrektora lub
wicedyrektora szkoły.
12.
Jako KASJER – prowadzenie kasy – pośrednio podlega głównej
księgowej:
a.
Zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami sporządzanie
raportów kasowych
b.
Prowadzenie kasy i dokonywanie wypłat, zaliczek pracownikom,
stypendiów.
Terminowe rozliczanie.
c.
Odpowiedzialność za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie
gotówki oraz innych walorów (np: czeki, kwitariusze). Ewidencja.
d.
Przekazywanie kasy innemu pracownikowi – protokolarnie w
obecności głównego księgowego.
STARSZY REFERENT DS. SEKRETARIATU I ZUS
W razie nieobecności jest zastępowana przez specjalistę ds.
sekretariatu
Zastępuje w pracy – podczas nieobecności – specjalistę ds.
sekretariatu
Obowiązki:
1.Znajomość aktualnych zarządzeń dot. organizacji pracy w kancelarii
2.Organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie
korespondencji, pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami,
interesantami. Właściwa, taktowna informacja. Rzetelne i terminowe
przekazywanie informacji służbowych dyrektorom
3.Właściwe przechowywanie i korzystanie z pieczęci (tylko przez osoby
uprawnione)
4.Przestrzeganie zasad tajemnicy służbowej
5.Znajomość i stosowanie aktualnych przepisów prawa
6.Przygotowanie pełnej dokumentacji pracowniczej dotyczącej
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń zdrowotnych (zgłaszanie
pracowników i członków rodzin, wyrejestrowanie, inne zgłoszenia i
zmiany, sporządzanie raportów z opłacanych składek)
7.Przepisywanie pism służbowych i zleconych przez dyrektora lub
wicedyrektora szkoły oraz ich ewidencjonowanie
8.Wykonywanie wszelkich innych prac zleconych przez dyrektora lub
wicedyrektora szkoły
9.Dokonywanie bieżących zakupów materiałów biurowych dla potrzeb
szkoły
10.Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących bieżących
zakupów i usług
11.Przygotowywanie dokumentacji i rozliczanie stypendiów z funduszy
unijnych
12.Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentacji uczniów ubiegających się o
przyjęcie do szkoły
13.Zakładanie spisu spraw i teczek na określony rok kalendarzowy
ROBOTNIK DO PRACY LEKKIEJ
Zakres obowiązków:
1.Podlega Pani bezpośrednio dyrektorowi szkoły, a w razie jego
nieobecności wicedyrektorowi.
2.Zasadnicze obowiązki obejmują:
– utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,
zgodnie z wymogami higieny szkolnej
- czynności zmierzające do utrzymania czystości i porządku obejmują:
- sprzątanie po ukończeniu zajęć lekcyjnych (wietrzenie pomieszczeń,
codzienne mycie podłóg, ścieranie kurzu z mebli, opróżnianie koszy)
oraz wszystkie inne czynności porządkowe zmierzające do utrzymania
czystości w obiekcie szkolnym
- mycie okien w okresie jesiennym, zimowym, wiosennym i letnim
- sprzątanie okresowe oraz gruntowne porządkowanie szkoły podczas
ferii zimowych i letnich, pranie firan i strojów sportowych
- inne czynności wynikające z potrzeb szkoły zlecone przez dyrektora
szkoły
3. Robotnika do pracy lekkiej powinna cechować:
sumienność, punktualność w wykonywaniu obowiązków, troska o ład i
porządek oraz dbałość o należyty stan mienia szkolnego, poszanowanie
przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do nauczycieli i
uczniów oraz właściwa kultura życia codziennego. Pracownik ma
obowiązek przestrzegać regulaminu pracy obowiązującego w zakładzie
pracy, a także przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
WOŹNY-DOZORCA-KONSERWATOR
Zadania;
1.W razie potrzeby woźny szkolny jest obowiązany do wykonywania
zleconych prac lub pełnienia dyżurów w czasie wolnym od zajęć
2.Woźny szkolny współpracuje z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem i
pracownikami pedagogicznymi w wychowaniu młodzieży oraz dba o
utrzymanie porządku w szkole i należytej dyscypliny pracy. Zachowując
się taktownie wobec przełożonych, uczniów i interesantów oraz
postępując zgodnie z wymogami dyscypliny służbowej, woźny szkolny
unika w swej pracy wszystkiego, co mogłoby obniżyć poszanowanie, jakim
winien się cieszyć pracownik i pomocnik wychowawcy młodzieży
3.Woźnego szkolnego winna cechować sumienność, punktualność w
wykonywaniu obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o
należyty stan mienia szkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość
i życzliwość w stosunku do nauczycieli, uczniów i interesantów oraz
właściwa kultura życia codziennego
4.Woźny szkolny obowiązany jest do pełnienia służby w czasie, miejscu
i charakterze określonym przez dyrektora szkoły
5.W czasie zajęć służbowych woźnemu szkolnemu nie wolno oddalać się ze
szkoły bez zezwolenia dyrektora lub wicedyrektora szkoły
Obowiązki:
- utrzymanie czystości wokół obiektów szkolnych
- troska o bezpieczeństwo budynków, sprzętu szkolnego i innych
urządzeń, naprawa drzwi, okien, krzeseł, ławek itp.
- odpowiedzialność materialna za sprzęt szkolny i narzędzia (
zgłaszanie do dyrektora sprzętu lub przedmiotów przeznaczonych do
likwidacji)
- codzienne dokonywanie przeglądu obiektu – bezpośrednio po
rozpoczęciu pracy i na koniec zmiany
-wykonywanie zleconych przez dyrektora dodatkowych prac, zgodnie z
posiadanymi kwalifikacjami
POMOC TECHNICZNA
Obowiązki:
- prowadzenie nadzoru nad całym obiektem
- strzeżenie mienia placówki
- codzienne kontrolowanie i zabezpieczenie budynku przed pożarem i
kradzieżą
- alarmowanie odpowiednich służb (pogotowie, policja, straż pożarna,
in.) oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia życia,
zdrowia czy mienia
- nie wpuszczanie osób postronnych na teren szkoły
- utrzymywanie bezpieczeństwa na powierzonym opiece terenie
- organizowanie i prowadzenie ochrony fizycznej i zabezpieczenia
technicznego uczniów oraz mienia znajdującego się na terenie placówki
- właściwe zgodne z przepisami prawa, reagowanie w sytuacjach
zaistniałych zagrożeń i przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom
- wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora
szkoły
Opracowała: Agnieszka Jańczak
17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

 • 40 WAYS TO LEARN PREWRITING STROKES AND LETTERSNUMBERS WITHOUT
 • 2 EXPERIMENT 8 CHEMICAL STOICHIOMETRY AND GASES LABORATORY PROCEDURE
 • OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM URAD ZA OPERATIVNE IN SPLOŠNE
 • P OLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ
 • EARTH SCIENCE NAME CHAPTER 1 PERIOD WORKSHEET DATE
 • ŁÓDŹ DNIA ……………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… TEL ……………………………… (DANE
 • ANTRAGSFORMULAR UNIVERSITÄT BERN SUKNACHFOLGEPROGRAMM «DOKTORATSPROGRAMME UNIVERSITÄRE HOCHSCHULEN TP1» (FÖRDERPERIODE
 • TUESDAY DECEMBER 21 2021 CENTER FOR EXCELLENCE LEADERSHIP ACADEMY
 • M EDICAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY UNIT 5 MUSCULAR
 • WROCŁAW DNIA 20 R IMIĘ NAZWISKO
 • A CELEBRATION OF HYMNODY A FULL DAY EXPLORING THE
 • BZPRI – 341 – P 30 – 2
 • FILATELISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE OKVIRNE TOČKE PROGRAMA DELA IO FZS
 • UPUTSTVONAPUTAK ZA OSTVARIVANJE KANTONALNIH NOVČANIH PODRŠKI U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ
 • A KLASSZICIZMUS EGYSZERŰ TÖMEGFORMÁLÁSA SZTEREOMETRIKUS TÖMEGEK RAJZBAN IDETARTOZIK
 • MSQUARED ACADEMIC PROGRAM COMMITTEE ACTIVITIES UPDATE AUGUST 31 2009
 • I DAG MANDAG 7 MAI OPPDATERES SERVICEINFOSE MED NEDENSTÅENDE
 • WEB PAGES MADE EASY (AND COOLER) WITH MACROMEDIA DREAMWEAVER
 • LEAST MEDIAN OF SQUARES AND REGRESSION THROUGH THE ORIGIN
 • CHAPTER 81 ADJUSTING ENTRIES JOURNAL ENTRIES RECORDED TO UPDATE
 • 5 HEALTH EDUCATION 9 BREASTFEEDING METHOD TIME
 • ATENCIÓN DE RECLAMOS FECHA   
 • INFORME DE VUELO I INFORMACIÓN GENERAL PROYECTO RESPONSABLE FECHAS
 • SUPPLEMENTAL MATERIAL LIST OF TABLES TABLE S1 DESCRIPTION OF
 • CANVAS 8 GROUP 22 NOTE TO APPLICANTS IT IS
 • LLEGAR A 100 ES UN JUEGO PARA DOS JUGADORES
 • ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC) DECIMO TERCERA REUNION
 • 4 J A V A S L A T
 • 1 EL JUEGO DRAMÁTICO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA ISABEL
 • IDEAS SUGGESTION FORM IDEA’S DRIVE EXCELLENCE ADVANCEMENT AND SAVINGS