burmistrz mirosławca ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie gminy i miasta w mirosławcu ul. wolności 37 w pełnym wymiarze cz

BURMISTRZ MIROSŁAWCA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY w Urzędzie Gminy i Miasta w Mirosławcu ul.
Wolności 37 w pełnym wymiarze czasu pracy ( etat)
nazwa stanowiska: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw
Obywatelskich
I.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Kandydat na stanowisko;
1.
Posiada obywatelstwo polskie.
2.
Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
kierowniczym stanowisku urzędniczym tj ;
a) wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
b) posiada łącznie co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej
2-letni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w jednostkach, o
których mowa w art.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22
marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.), lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i
obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.
3.
Posiada ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolności do
czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
4.
Posiada dobry stan zdrowia.
5.
Brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie.
6.
Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
II.
WYMAGANIA DODATKOWE:
2.
Dobra znajomość obsługi komputera i programów: Word i Excel,
3.
Brak wady wymowy, miła aparycja
4.
Dobra znajomość ustaw: KPA, prawa o aktach stanu cywilnego,
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy z dnia 10 kwietnia
1974 r, o ewidencji ludności i dowodach osobistych,
III.
ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
Zadania i obowiązki Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego obejmują:
Do obowiązków należy wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa
o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o
ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz wynikające z przepisów o
zgromadzeniach, zbiórkach publicznych, zabawach publicznych, o
cudzoziemcach, w tym:
1.
prowadzenie ksiąg stanu cywilnego; sporządzanie aktów małżeństwa,
urodzeń, zgonów,
2.
sporządzanie i uwierzytelnianie odpisów aktów stanu cywilnego,
4.
prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,
5.
wydawanie decyzji o zmianie nazwiska,
5.
udzielanie cywilnych ślubów,
6.
wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,
7.
prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności,
8.
wydawanie decyzji w sprawach „wymeldowań z urzędu”,
9.
nadzorowanie przestrzegania obowiązków określonych w przepisach o
ewidencji ludności,
11.
wykonywanie zleconych prac związanych z tworzeniem centralnego
banku danych powszechnego elektronicznego systemu ewidencji
ludności „PESEL”.
12.
sporządzanie spisów wyborców do przeprowadzania wyborów
powszechnych i referendów, prowadzenie i aktualizacja rejestru
wyborców,
13.
wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość i prowadzenie
ewidencji w tym zakresie,
IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.
Życiorys ( CV ) zawierający klauzulę : Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U z 2002 .Nr 101 poz. 926 z późn.zm) .
2.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3.
Kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów
potwierdzających staż pracy.
4.
Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych do celów rekrutacji.
6.
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na
danym stanowisku.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w
sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu ( pokój nr 1 ) lub
pocztą na adres: ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec; w kopercie z
napisem „Dotyczy naboru na stanowisko pracy – Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego i Spraw Obywatelskich” w terminie do dnia 28 lutego 2007 r.
Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie
będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej
BIP www.miroslawiec.pl oraz na tablicy Urzędu Gminy i Miasta w
Mirosławcu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 / 259 - 50
- 42 wew. 24
Inspektor ds. kadr Lidia Kaczmarek
Ogłoszenie z dnia 8 lutego 2007 r.

 • DECRETO XXXXX DE XX DE 2017 POR EL QUE
 • HANDBOEK EVC HAKAEVC JEUGDZORG (ONDERDEEL VAN HAKA COMPETENT BV)
 • ANEXO IV MODELO NORMALIZADO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO RÚSTICO
 • COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI
 • NAME THE UREY – MILLER EXPERIMENT WORK SHEET
 • 1 HR EUROPSKI GOSPODARSKI I SOCIJALNI ODBOR
 • 34 ОПШТА БОЛНИЦА ЧАЧАК ЧАЧАК КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ
 • ANÁLISIS DE REQUISITOS NRO LLAMADO PROYECTO
 • DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1 IZDAJA
 • 20152016 ÖĞRETİM YILINDA MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ
 • ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ЈАВНА НАБАВКА
 • ADRESSE OG TELEFONLISTE KALA TRAVPARK 2008 STYRET TRAVLAGETS
 • CCEA EXEMPLAR SCHEME OF WORK GCE HOME ECONOMICS UNIT
 • 127 UPI ZAHTJEV POPUNITI ČITKO STRAIGHT CONNECTOR 2 CRNA
 • EG6WG3MIGGENERAL02 32 DATE OF ISSUE DECEMBER 1 1997 LAST
 • USO DEL CEFTIOFUR EN INFECCION CUTANEA NECROSANTE ASOCIADA A
 • O CFS5183D (REV 072019) NAME OF APPLICANT(S) NEW YORK
 • ЗЕРНОВЫЕ И ЗЕРНОБОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ УТОЧНЕННАЯ
 • E SPECIFICACIONES TÉCNICA CABLEADO LICITACIÓN ABREVIADA MINISTERIO DEL INTERIOR
 • LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ESPACIOS DE IMPUNIDAD
 • DAVID WRAY (CHICAGO) PLAUTUS’ TONGUE AND ZUKOFSKY’S EAR LZ100
 • WAYS OF RUSSIAN THEOLOGY FR GEORGE FLOROVSKY
 • ANEXO VII MEMORIA ACTUACION JUSTICATIVA DATOS DE LA ENTIDAD
 • V V DAVYDOV PROBLEMAS DO ENSINO DESENVOLVIMENTAL A EXPERIÊNCIA
 • XIX JORNADAS DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FILOSOFÍA JURÍDICA
 • 4 CONTRATO DE TRABAJO EN (CIUDAD) A () DÍAS
 • REGLAMENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (DECRETO FORAL
 • KISI KISI PENULISAN SOAL PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)
 • PGK SP Z OO W WISZNI MAŁEJ – WARUNKI
 • SOP ID [ASSIGN UNIQUE ID UPDATE WITH EACH REVISION]