duyuru atiksu aritma tesi̇si̇ (aat) ti̇p projeleri̇ bakanlığımız çevre yönetimi genel müdürlüğünce ülkemizde nüfusu 10.000 kişi ve altında

DUYURU
ATIKSU ARITMA TESİSİ (AAT) TİP PROJELERİ
Bakanlığımız Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce ülkemizde nüfusu 10.000
kişi ve altındaki yerleşim birimlerindeki atıksulardan kaynaklanan
kirliliğin önlenmesi ve bertarafının sağlanması amacı ile uygun arıtım
prosesleri ve teknolojiyi içeren uzun havalandırmalı aktif çamur
sistemiyle çalışan arıtma tesisleri tip uygulama projeleri
tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında 4 adet ve her biri 2
alternatifli (Alternatif I:Dikdörtgen havuzlu - yüzeysel
havalandırıcılı, Alternatif II: Carrousel -Jet aeratörlü) olmak üzere
eşdeğer nüfusu 2500, 5000, 7500 ve 10.000 kişilik Atıksu Arıtma Tesisi
Tip Projeleri bulunmaktadır. Tip Projelerin Alternatif çeşitlerine ait
genel yerleşim planları aşağıda gösterilmektedir.
Söz konusu eşdeğer nüfus aralığına giren belediyeler ve/veya yerleşim
birimleri yetkililerinin aşağıda verilen Tablo-1’deki ‘Arıtma
tiplerine göre yatırım, işletme maliyetleri ve arıtma alanları
karşılaştırma tablosu’ndan kendi ihtiyaçlarını karşılayacak olan Tip
AAT Projelerini Ek-1’de bulunan dilekçeyle birlikte Ek-2’de bulunan
AAT Talep Formunu doldurarak, Bakanlığımızdan talep ettikleri takdirde
bu projeler kendilerine posta yolu ile gönderilecektir. Ayrıca
Belediyelerin ve/veya yerleşim birimleri yetkilerinin Ek-3’te verilen
‘Tip Projenin Arazide Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar’ kısmına
özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.
Tüm ilgililere duyurulur.
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adres :
T.C. Çevre Ve Orman Bakanlığı
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe 06560 Yenimahalle - ANKARA
www.cygm.gov.tr
Tablo-1 : Arıtma tiplerine göre yaklaşık yatırım, işletme maliyetleri
ve arıtma alan ihtiyacını belirten tablo
ARITMA TİPİ (Eşdeğer Nüfus)
ALTERNATİFLER
YATIRIM MALİYETİ (TL)
İŞLETİM MALİYETİ (m³/TL)
ALAN İHTİYACI (m²)
Kurutma Yatağı Hariç
Kurutma Yatağı Dahil
2500 kişilik
Alternatif I
368.399,00
0,249
1050
1750
Alternatif II
373.046,50
0,229
5000 kişilik
Alternatif I
487.823,50
0,183
1400
2900
Alternatif II
497.109,20
0,171
7500 kişilik
Alternatif I
619.997,20
0,182
1950
3900
Alternatif II
632.278,00
0,161
10000 kişilik
Alternatif I
705.422,90
0,179
2000
4400
Alternatif II
720.117,80
0,163
Alternatif I: Dikdörtgen Havuzlu - Yüzeysel havalandırıcılı Atıksu
Arıtma Tesisi
Genel yerleşim Planı

Alternatif II: Carrousel Tip Havuzlu -Jet Tipi Havalandırıcılı Atıksu
Arıtma Tesisi
Genel yerleşim Planı

EK-1
T.C.
…..…………. İLİ
…..…………. İLÇESİ
…………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SAYI : …. /…../20...
KONU : Tip Proje Temini
TC. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne)
ANKARA
Bakanlığınızca hazırlattırılan ve yerleşim birimimiz nüfusunun
ihtiyacını karşılayabilecek uygun atıksu arıtma tesisi tip projesine
ihtiyaç duymaktayız. Uygun görülen sözkonusu projeden ‘CD’ halinde bir
takım tarafımıza gönderilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.
İdare Yetkilisi
Adres :
Ek 1: AAT. Tip proje talep formu (2 nüsha)
Ek 2: Yerleşim Yeri ve Altyapısını gösterir
uygun ölçekte kroki,harita,..vs
AAT. TİP PROJE TALEP FORMU
İl Adı :
……………………….İli
İlçe Adı :
……………………….İlçesi
Belediye Adı:
İrtibat Telefonu :
……………………….Belediye Başkanlığı
Yerleşim biriminin bulunduğu Havza adı :
…………………………..Havzası
Belediye Nüfusu :
2007
2008
2009
…………..kişi
…………..kişi
…………..kişi
Belediye Nüfusu ile ilgili mevsimsel değişiklikler varsa nüfus
artışları :
Yazlık (ortalama)
Kışlık(ortalama)
……….kişi
……….kişi
Nüfus artışları varsa sebepleri
(Yazlık Kışlık nüfus artışları; turizm, öğrenci, askeri nüfus
hareketleri gibi) (X) :
(….)Taşımalı Eğitim ve Yatılı okullar , (….) Yaz-Kış Turizmi
(…..)Askeri Birlikler , (….)……………………………….vs.
Belediyenin Yerleşim Durumu(X) :
(….) Toplu
(….) Dağınık
Kanalizasyon Hattının Toplanma Yeri :
(….)Tek Noktada toplanmaktadır.
(…) Noktada toplanmaktadır.
Kanalizasyon hatları yerleşim biriminin topoğrafik durumuna göre
birden fazla noktada toplanıyor ise bu ayrı hatların karşıladığı nüfus
miktarları :
(1.)Noktaya toplanan kanalizasyon nüfusu : …………..kişi
(2.)Noktaya toplanan kanalizasyon nüfusu : …………..kişi
(3.)Noktaya toplanan kanalizasyon nüfusu : …………..kişi
(4.)Noktaya toplanan kanalizasyon nüfusu : …………..kişi
Mevcut Kanalizasyon gerçekleşme Oranı (%) ve mevcut altyapı sistemi
çeşidi :
%…………..
(……)Ayrık sistem var (sadece kanalizasyon hattı)
(……)Birleşik sistem var (kanalizasyon+yağmursuyu hatları)
Belediye Kolektör Hattı ile atıksu arıtma tesisinin kurulacağı yer
arasındaki yaklaşık mesafe :
( metre olarak belirtilecektir )
…………..mt.
Belediyenin kullandığı su miktarı
(m3/gün veya m3/ay veya m3/yıl olarak bildirilebilir.)
…………..m3/gün , …………..m3/Ay , …………..m3/Yıl
Arıtma Tesisinin kurulabileceği alan ile bilgiler.(X)
(……) Mevcut (……)Mevcut alan yok.
(…….)İstimlak Edildi (……) İstimlak edilecek
Arıtma alanı miktarı : …………..m2
Belediyenin Uyguladığı Su Ücreti
(M3 başına su ücreti TL bazında verilecektir.)
…………..TL/m3
Talep Edilen AAT Tip Projesi :
(Belediye Tarafından doldurulacaktır.) (X)
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Tip Projesi
(…)2500, (…)5000, (…)7500 , (…)10000
(…)Yüzeysel Havalandırmalı (Alternatif-I) (…)Jet Havalandırmalı
(Alternatif-II)
Yap.Sulak Alan(Doğal) AAT. Tip Projesi
(…)2000
Uygun Bulunan AAT Tip Projesi:
(Bakanlık Tarafından doldurulacaktır.) (X)
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Tip Projesi
(…)2500, (…)5000, (…)7500 , (…)10000
(…)Yüzeysel Havalandırmalı (Alternatif-I)
(…)Jet Havalandırmalı (Alternatif-II)
Yap.Sulak Alan(Doğal) AAT. Tip Projesi
(…)2000
Belediye Yetkilisi
İmza:
İsim: KAŞE
Unvan:
…./…./20....
Bakanlık Yetkilisi
İmza:
İsim:
Unvan:
…./…./20....
EK- 2
Not-1: Tip proje başvurusunda bulunacak olan İDARELER dilekçe ekinde;
*
Ek-1’deki “Talep Formu”ndaki boşlukları doldurarak 2 nüsha halinde
*
Yerleşim Yeri ve Altyapısını gösterir uygun ölçekte
kroki,harita,..vs BAKANLIK’a sunacaklardır.
Not-2: BAKANLIK, uygun gördüğü Tip proje ile alınan dilekçe ekindeki
Talep Formunun onaylı bir nüshasını posta yolu ile idareye
gönderecektir.
Not-3: AAT. İnşaatları için yardım başvurusu yapıldığı taktirde ilgili
başvuru dosyasına idareye gönderilen talep formunun fotokopisi
konacaktır.
EK-3:
Tip Projenin Arazide Uygulanmasında Dikkat Edilecek Hususlar:
1.
Tip proje standart koşulları içermektedir; tesisin yapılacağı
arazinin topoğrafik durumuna göre projenin araziye uygulanması
(aplikasyon) planının düzenlenmesi gerekmektedir.
2.
Uygulama esnasında uygulama alanının zemin-jeolojik etüdlerinin
yapılarak tip projedeki mimari-statik-betonarme kısımların etüd
sonuçlarına göre kontrol edilmesi ve gerekiyorsa revize edilmesi
gerekmektedir.
3) Revize edilmesi uygun görülen tip projedeki mekanik-tesisat ve
elektrik projelerinde oluşabilecek
değişikliklerinde uygulama çalışmalarına yansıtılmasına özellikle
dikkat edilmesi gerekmektedir.
4) Mevsimsel yağışın fazla olduğu ve atıksu arıtma tesisinin
kurulacağı alanının kısıtlı olduğu bölgelerde, tip projede bulunan
çamur kurutma yataklarının kullanılmayacağının anlaşılması halinde
kurutma yataklarının yerine belt-filtre, çamur-susuzlaştırma
üniteleri,..vs. kullanılabilecektir.
5.
İdareler, projede yapılan revizelerden kaynaklanan iş
kalemlerindeki artışları keşif özet tablosuna yansıtmaları ve işe
ait teknik ve idari şartnamelerini oluşturmaları gerekmektedir.
5.
İdareler, proje uygulamasının sağlıklı yürütülmesi için gereken
arazi ve revize çalışmaları için gereken yeterli teknik personeli
bulundurmaları ya da bu konuda danışmanlık hizmeti almaları
yerinde olacaktır.

 • REIMBURSEMENT POLICY POLICY NUMBER INSERT NUMBER VERSION INSERT
 • IMPORTING MYTEST ASSESSMENTS INTO BLACKBOARD 6 & 7 IN
 • 19TH EUROPEAN CONFERENCE ON MODELLING AND SIMULATION ‘SIMULATION IN
 • VIVID SOLUTIONS REGISTERING SDO SPATIALLY ENABLED DATA WITH SDE
 • TRIBUS URBANAS UN RETRATO DE TODOS LOS JÓVENES HERMINIO
 • A SYSTEMATIC SELFOBSERVATION STUDY OF CONSUMERS’ CONCEPTIONS OF PRACTICAL
 • CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TRABAJOS MENORES MEDIANTE
 • ΈΚΘΕΣΗ 2017 ΓΡΑΦΕΊΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ MΟΣΧΑΣ ΓΙΑ
 • VLOGA ZA SEZONSKO UPORABO DVORAN SEJNIH SOB IN OSTALIH
 • PLANSIZ BIR ŞEKILDE ÇOK SAYIDA DONANIMSIZ ÜNIVERSITE FAKÜLTE AÇMAK
 • ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINDAN ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ
 • 14 PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ ZAPROSZENIE MATKI BOŻEJ DO
 • SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA (SCMIMC)
 • 26 LA PUBLICIDAD EN LA GAZETA DE CARACAS ADVERTISING
 • M ANITOBA’S PROTECTED AREA STRATEGY MANITOBA HAS ANNOUNCED PLANS
 • POUVOIR DE POLICE REP QUALITÉ POUR AGIR DES AUTORITÉS
 • CONSIDERANDO QUE LA SEÑORA ARSENIA CRISTINA TORRES LÓPEZ PORTADORA
 • I NSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE
 • 64 PARENTHOOD AND THE HOLOCAUST PARENTHOOD AND THE HOLOCAUST
 • 08ORD217 PAGE 11 08ORD217 OCTOBER 7 2008 IN RE
 • FY 2005 LISTING OF METROPOLITAN AND NONMETROPOLITAN AREAS
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 157539814 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
 • ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA REKTORA UG NR 48R14 DANE WNIOSKODAWCY
 • 1414 C O N F I D E N
 • KETESSE® 50 MG 2 ML SOLUCIÓN INYECTABLE O CONCENTRADO
 • 17 WORK PLAN FOR APPLE EXPORT FROM THE REPUBLIC
 • MULTIFAMILY RENTAL PROGRAM SAMPLE SUBORDINATION AGREEMENT ABOUT THIS TOOL
 • DEFINITIONS OF THE CSRDE RETENTION SURVEY PART A
 • ACUERDO MARCO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO MEDIANTE LA
 • VERDT Å TENKE PÅ HELT FERSKE TRENERE KAN VÆRE