apbedīšanas pabalsts -------------------- segt apbedīšanas izdevumus par mirušo personu, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija r

Apbedīšanas pabalsts
--------------------
Segt apbedīšanas izdevumus par mirušo personu, kuras pēdējā deklarētā
pamata dzīvesvieta bija Rojas novada administratīvajā teritorijā,
tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi
mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu,
gadījumos, kad apbedīšanas izdevumi pārsniedz Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas
pabalsta apmēru.
Pakalpojuma funkcija/uzdevums
Segt apbedīšanas izdevumus par mirušo personu, kuras pēdējā deklarētā
pamata dzīvesvieta bija Rojas novada administratīvajā teritorijā,
tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi
mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu,
gadījumos, kad apbedīšanas izdevumi pārsniedz Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas
pabalsta apmēru.
Pakalpojuma īss apraksts
Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā
pamata dzīvesvieta bija Rojas novada administratīvajā teritorijā,
tuviniekam vai, ja mirušajai personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi
mirušo apbedīt, personai, kura ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu.
Apbedīšanas pabalsta maksimālais apmērs ir 426.86 EUR, bet ne vairāk
par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai.
Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Pakalpojuma saņēmējs
Fiziskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli
definēti kritēriji)
Mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā pamata dzīvesvieta bija Rojas
novada administratīvajā teritorijā, tuvinieks vai, ja mirušajai
personai nav tuvinieku, kuri ir spējīgi mirušo apbedīt, persona, kura
ģimenes vārdā uzņēmusies apbedīšanu.
Atgādinājums saņēmējam
Ja personas miršanas fakts reģistrēts citā valstī, – attiecīgās valsts
izsniegta apliecinājuma par personas miršanas faktu kopiju (uzrādot
oriģinālu) un likumā noteiktajā kārtībā apliecinātu šī dokumenta
tulkojumu valsts valodā.
Brīdinājums saņēmējam
Sociālā dienesta sociālā darba speciālists pirms lēmuma pieņemšanas
pārbauda klienta deklarācijā sniegtās ziņas, izmantojot pašvaldības un
valsts datu reģistros pieejamo informāciju vai pieprasot ziņas no
valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātpersonām un, ja
nepieciešams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus.
Pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
Izdevējs: Ministru kabinets
Veids: noteikumi
Numurs: 288
Statuss: spēkā esošs
Pieņemts: 21.04.2008.
Stājies spēkā: 24.04.2008.
Hipersaite: http://likumi.lv/doc.php?id=174327
‘’Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rojas novadā’’
Izdevējs: Rojas novada dome
Veids: saistošie noteikumi Nr.7/2013
Statuss: spēkā esošs
Pieņemts: 19.02.2013.
Hipersaite:http://roja.lv/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=309&Itemid=107
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
Iesniegums;
Personas miršanas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju
(uzrādot oriģinālu) vai izziņu no citas institūcijas par to, vai par
mirušo personu ir izmaksāts apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto
summu;
Apbedīšanas pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto, iesniegums tiek izskatīts un
pieņemts lēmuma projekts ne vēlāk kā mēneša laikā pēc tā iesniegšanas
Sociālajā dienestā.
Pakalpojuma termiņa apraksts
Nav
Administratīvais process
Ir
Administratīvā procesa apraksts
1. Rojas novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu par apbedīšanas
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu pabalsta pieprasītājs var apstrīdēt
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu Rojas
novada domē
.Adrese:Rojas novada dome,
Zvejnieku iela 3,Roja, LV-3264
tālr.: +371 63232050
fakss +371 63232054
e-pasts: [email protected]
2. Rojas novada Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai
faktisko rīcību klients var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā,
Lielā ielā 4, Liepājā, LV-3401 normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pakalpojuma kanāli
Klātiene
Rojas novada Sociālais dienests
Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Nav
Nepieciešamās veidlapas
Iesniegums
Pakalpojuma atslēgvārdi
Apbedīšanas pabalsts
Pakalpojuma sniedzēja darba laiki
Pieņemšanas laiki:
Pirmdienās 9.00- 1300, 14.00-18.00
Trešdienās 9.00- 13.00, 14.00-17.00
Piektdienās 9.00- 15.00
Pakalpojuma sniedzēja adrese
Rojas novada Sociālais dienests, Celtnieku iela 6, Roja, Rojas novads,
LV - 3264
Tālrunis, fakss, e-pasts
+371 63269551
Fakss 63269551
[email protected]
Pakalpojuma soļi:
1. Klients vēršas ar iesniegumu pie sociālā darba speciālista Rojas
novada Sociālajā dienestā - Celtnieku ielā 6, Roja, Rojas novads,
LV-3264
pieņemšanas laikā:
Pirmdienās no 9.00-13.00 un 14.00 – 18.00
Trešdienās no 9.00-13.00 un 14.00 – 17.00
Piektdienās no 9.00 – 15.00
2. Pabalsta pieprasītājs iesniedz: iesniegumu, personas miršanas
apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūras izsniegtu lēmuma kopiju (uzrādot oriģinālu) vai izziņu no
citas institūcijas par to, vai par mirušo personu ir izmaksāts
apbedīšanas pabalsts, kā arī par izmaksāto summu, un apbedīšanas
pakalpojumu izdevumus apliecinošu dokumentu oriģinālus.
3. Sociālās palīdzības organizators reģistrē iesniegumu.
4. Sociālās palīdzības organizators izskata pabalsta pieprasītāja
iesniegtos dokumentus un sastāda lēmuma projektu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja situācija nav atbilstoša
kādam no noteikumos noteiktajiem pabalsta piešķiršanas nosacījumiem,
un sagatavoto lēmuma projektu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
piešķirt nodod Rojas novada sociālā dienesta vecākajam sociālajam
darbiniekam izskatīšanai.
Rojas novada sociālā dienesta vecākais sociālais darbinieks izskata
dokumentu atbilstību, lēmuma projektu un tālāk nodod parakstīšanai
Rojas novada sociālā dienesta vadītājai.
Sociālās palīdzības organizators saņem parakstītu lēmumu, informē par
to pabalsta pieprasītāju un iesniedz Rojas novada domes grāmatvedībā
sarakstu pabalsta izmaksai. Rojas novada domes grāmatvedība
apbedīšanas pabalstu ieskaita klienta bankas kontā vai izmaksā Rojas
novada domes kasē. Ja apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts pakalpojumu
apmaksai, bezskaidras naudas norēķinu kārtībā, tiek apmaksāts
pakalpojumu sniedzēja iesniegtais maksājumu uzdevumus.

 • Frog and Toad are Friends spring by Arnold Lobel
 • (CONFIDENTIAL) FORM ‘A’ (REF SRO199 OF 19TH JUNE 1998)
 • ENGL501 WEEKWORKSHOP 4 NARRATION THE ACADEMIC PARAGRAPH AND THE
 • ZAHTEV ZA POMOĆ PRILIKOM PREVOĐENJA DOKUMENTACIJE KOJA JE PRILOŽENA
 • FORMATO FOCON08 ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
 • HOW TO OBTAIN THE RBS DEVICE YOU MAY HAVE
 • DISCURSO DEBATE DEL ESTADO DE LA CIUDAD 2020 ALICANTE
 • G UÍA FILOSOFÍA Nº 2 – III MEDIO 2020
 • SUB ACUTE FACILITIES 2006 NATIONAL REFERENCE PRICE LIST IN
 • CSO1275AS (615) PÁGINA 2 CSO1275AS (615) PÁGINA
 • DE DE(REPARTO) ESD ……… MAYOR Y VECINO DE
 • INTITULÉ DE LA DÉMARCHE … NOM DU OU DES
 • 4 NA TEMELJU ČLANAKA 3 I 9 ZAKONA O
 • ANÁLISIS DE DATOS II TEMA 18 ANÁLISIS DE
 • 3 OF 3 TEMPLATE FOR RECOMMENDATION REPORT APPOINTMENTS CONFIDENTIAL
 • LAFAYETTE ELEMENTARY SCHOOL CALL TO ARTISTS OPPORTUNITY THE DEPARTMENT
 • LA FENOMENOLOGÍA EN AMERICA LATINA DANIEL HERRERA RESTREPO DESDE
 • a Brief Tutorial on Maxent by Steven Phillips At&t
 • 26 TRUNK STRENGTH AND LUMBAR DISC DEFORMATION JEPONLINE JOURNAL
 • BIL 746 RTN 405 ACN 365 TYP GENERAL BILL
 • P R O J E K T ZARZĄDZENIE NR
 • USPOREDBA ZAGAĐENOSTI RIJEKE OĐENICE I KIŠNICE U VIROVITICI DARIO
 • FICHA DE INSCRIPCION CURSO TPC METAL ASÍ PUES COMO
 • MODELO DE ACTA APROBANDO LAS INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA COMÚN
 • REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
 • LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO 531020010102010 SEGUNDA ACTA DE JUNTA
 • TEMA 2 CLASES DE PALABRAS (I) EL SUSTANTIVO Y
 • VOJENSKÉ STUDIUM PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE
 • PRÉNOM ……………………………… DATE ……………………………………………………… LE FUTUR
 • NZQA UNIT STANDARD 30423 VERSION 1 PAGE 5 OF