initiatiefvoorstel kennismaking aanbestedingsvouchers ‘klein bedrijf’ stadsregio leeuwarden leeuwarden, 1 december 2011


Initiatiefvoorstel kennismaking aanbestedingsvouchers ‘Klein bedrijf’
stadsregio Leeuwarden
Leeuwarden, 1 December 2011
Kennismakingsvouchers MKB (Europese-)aanbestedingen
99% van het bedrijfsleven bestaat in Nederland uit het MKB. 46%
daarvan zijn de zogenaamde éénpitters (ZZP’ers) en iets meer dan de
helft (52%) heeft tot 50 werknemers (het zogenaamde Klein bedrijf).
Binnen de regio is het MKB bij uitstek de banenmotor – nog meer dan
landelijk – door het relatief ontbreken van grote bedrijven.
Al jaren is een trend zichtbaar dat diezelfde MKB bedrijven weinig
meedoen met (Europese-) aanbestedingen. Op nationaal niveau is er
veelvuldig overleg geweest tussen MKB-Nederland en de regering om de
drempels die blijkbaar aanwezig zijn, weg te nemen.
De Friese regio kenmerkt zich nog meer dan elders door de aanwezigheid
van relatief veel MKB bedrijven en de relatieve afwezigheid van het
grootbedrijf. (26.099 ZZP’ers, 18.032 bedrijven tot 2-50 werknemers
[KvK Noord]). Het vaker meedoen – en winnen van - (inter-)nationale
aanbestedingenstrajecten door die regionale MKB bedrijven geeft een
boost aan de lokale- en regionale economie.
Veel kleine ondernemers vallen nu buiten de boot, omdat uitbundig
gebruik wordt gemaakt van mantel- en raamcontracten, het stapelen van
opdrachten en het op voorhand uitsluiten van bepaalde leveranciers. De
nieuwe Aanbestedingswet moet het uitsluiten van mkb-ondernemers
tegengaan. Ook moeten juridische procedures verbeterd worden. [MKB
Nederland]
Volgens de plannen van minister Verhagen wordt het aanbestedingsbeleid
een stuk ondernemersvriendelijker dan het nu is. De minister wil dat
aanbestedingsopdrachten niet meer onnodig groot gemaakt worden
waardoor het MKB nu moeite heeft om mee te dingen. Het clusteren van
een aanbestedende dienst kan alleen nog bij een duidelijke motivatie
met objectieve criteria. Ook mogen niet langer eisen worden gesteld
die niet in verhouding staan tot de opdracht, bijvoorbeeld ten aanzien
van de omzet of de ervaring van het bedrijf dat meedingt [MKB
Nederland].
De toekomst zal uitwijzen of de voorgenomen verbeter voorstellen ook
tot het gewenste resultaat gaan leiden – meer MKB bedrijven die
meedoen met nationale aanbestedingen.
In de perceptie van het MKB is het meedoen met (Europese-)
aanbestedingen omringt met een juridisch woud aan voetangels- en
klemmen enerzijds en een beperkte kans op positief resultaat
anderzijds. Verder zal de factor ‘onbekend maakt onbemind’ ook zeker
een (niet nader kwantificeerbare) rol spelen. Tot slot is het voor
individuele MKB bedrijven vaak niet mogelijk om bij internationale
aanbestedingen zelfstandig te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden
(voertaal, omzet, eerdere vergelijkbare opdrachten bij de buren etc.
etc.)
Tegelijkertijd is het evident dat steeds vaker (overheids-)opdrachten
zullen moeten worden (Europees-) aanbesteed. Dat geldt ook voor
buitenlandse opdrachtgevers, domweg omdat Brussel de
aanbestedingsgrenzen steeds verder neerwaarts bijstelt.
Categorie
Drempel
2010-2011
Drempel
2008-2009
Drempel
2006-2007
Leeuwarden
2011
Werken
4.845.000
5.150.000
5.278.000
1.000.000
Leveringen nationale opdrachtgever
125.000
133.000
137.000
Leveringen decentrale overhead
193.000
206.000
211.000
125.000
Diensten nationale opdrachtgever
125.000
133.000
137.000
Diensten decentrale overhead
193.000
206.000
211.000
125.000
Leveringen & diensten Speciale sectoren
387.000
412.000
422.000
In navolging van de Europese regelgeving en de doelstellingen genoemd
in artikel 1, legt de Gemeente Leeuwarden zichzelf lagere drempels op
waarboven een openbare aanbesteding plaats vindt. Bij diensten en
leveringen geldt als lagere drempel de Europese drempel voor de
rijksoverheid van € 125.000,-. Voor werken is als lagere drempel
genomen 20% van het Europese drempelbedrag, is € 1.000.000,-.
Een neerwaartse bijstelling van de grens voor leveringen (software) in
de toekomst tot €50.000 is onderwerp op de Europese politieke agenda.
Verder stellen decentrale overheden – gelijk de gemeente Leeuwarden
zelf – vaak nog lagere aanbestedingsgrenzen dan wettelijk
noodzakelijk.
(Inter)nationale oriëntatie is beperkt, ook in sectoren waar dat wel
zou mogen worden verwacht, zoals architectuur, software-ontwikkeling,
vormgeving. Ondernemers in (scheppende) sectoren zijn te vaak zzp’ers,
gericht op beperkte thuismarkt en met
weinig groeimogelijkheden [Rapportage Bonenschansker, september 2010,
Creatieve Industrie in Fryslan]
Samengevat: De regio kent relatief veel kleine MKB bedrijven die
(steeds vaker) zullen moeten meedoen aan (Europese-) aanbestedingen.
Om aan de overige voorwaarden daarvan te kunnen voldoen zal
geclusterde deelname randvoorwaardelijk (kunnen) blijken te zijn.
Tegelijkertijd zijn MKB bedrijven huiverig voor de bureaucratie
daarmee annex (lees: kosten) en het afbreukrisico. De bedoeling van
onderhavig voorstel is om het Klein bedrijf kennis te laten maken met
aanbestedingen en deze professioneel op- en aan te pakken (te laten
begeleiden).
Citaat MKB’er - ‘De voorbereidingen kostte veel tijd, maar we wonnen
niet. De aanbesteding van de provincie Utrecht was echt op ons lijf
geschreven. Hadden we deze ook verloren, dan hadden we een punt gezet
achter het meedoen aan aanbestedingstrajecten.'
Het begeleiden van een aanbestedingsprocedure is een professie,
waarbij de aanbestedende partij (overheden) - ofwel het zich kan
permitteren de benodigde expertise in huis te hebben - ofwel deze
extern in te huren. Belangstellende MKB bedrijven die omgekeerd willen
meedoen aan een aanbesteding zijn min of meer gedwongen om deze
expertise extern in te huren – juist door een gebrek aan schaalgrootte
wordt anders het ‘level playing field’ zelden bereikt.
Om de weerstand bij het (geclusterd) MKB weg te nemen om deel te nemen
aan (Europese-) aanbestedingstrajecten is het nodig om het
afbreukrisico te beperken. De kans op een geslaagde aanbesteding is
logischerwijze beduidend groter met professionele begeleiding daarvan.
Het maatschappelijk resultaat van een opeenstapeling van geslaagde
(inter-)nationale aanbestedingen voor de werkgelegenheid binnen de
regio moge duidelijk zijn. De structuurversterking voor het bestaande
bedrijfsleven is evident en aantrekkende werking voor nieuw
bedrijfsleven ligt voor de hand (behoud van – en toename van –
werkgelegenheid).
Voorstel
Voorgesteld wordt dat de gemeente Leeuwarden de publieke partners in
de regio benaderd om een ‘aanbestedingsfonds’ op te richten waaruit
het ‘Klein bedrijf’ kan putten om het afbreukrisico bij
aanbestedingstrajecten te beperken (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot
de Provincie Fryslan, SNN, NOM & KvK).
In aanloop daar naartoe wordt voorgesteld om de valorisatie voor het
‘Klein bedrijf’ (binnen de stadsregio Leeuwarden) voor de
beleidsclusters (watertechnologie, de groene economie, creatieve
industrie &ICT, agri-nutri sector én recreatie & toerisme) te
faciliteren middels de introductie van ‘kennismakingsvouchers
aanbestedingen’ .Deze vouchers dienen om het afbreukrisico bij
deelname door het ‘Klein bedrijf’ aan (inter-)nationale aanbestedingen
te beperken.
Deze vouchers kunnen gebruikt worden om 50% van de kosten van externe
deskundigheid te dekken met een maximum van €2.500,- per aanbesteding
per ondernemer. In geval van clustering is het stapelen van vouchers
mogelijk tot €15.000. [een cluster van zes ondernemers] (Navraag heeft
geleerd dat professionele begeleiding van een enkele MKB’er bij een
aanbestedingstraject mogelijk is voor €5.000,-)
Dergelijke vouchers kunnen laagdrempelig met een minimum aan
uitvoeringskosten worden gefaciliteerd. De ondernemer vraagt
goedkeuring voor de intermediaire partij, welke de deskundigheid zal
aanleveren en het is aan de intermediair na afloop van het traject om
de voucher te verzilveren. (aanleveren aanbesteding en kopie uitkomst
daarvan). Uitvoering van de regeling kan bijvoorbeeld ook worden
gemandateerd aan de lokale Kamer van Koophandel of BDF – de uitvoerder
van Incubator.
Concreet wordt voorgesteld om middels een pilot van maximaal een
drietal jaren ‘kennismakingsvouchers aanbestedingen’ te faciliteren
aan het ‘Klein bedrijf’[tot 50 werknemers] tot een gecumuleerd
maximaal bedrag van €100.000 incidenteel te dekken uit het
participatiefonds (ten minste 40 vouchers).
Na de pilot periode wordt de regeling geëvalueerd en kan bij gebleken
succes bekeken worden of er structurele middelen nodig zijn of om de
regeling te continueren en eventueel een ‘revolving’ karakter te
geven. (Bij geslaagde aanbestedingen, valt de voucher bv vrij t.g.v.
de regeling). Mocht tussentijds blijken dat de regeling uitgeput is,
kan de gevraagde evaluatie vervroegd worden. Ook kan er getracht
worden onderhavig initiatief een landelijk karakter te geven.
Tot slot
De gemeente Leeuwarden hanteert de aanbestedingsgrenzen strikter dan
wettelijk noodzakelijk. Ook dat is niet bepaald behulpzaam bij het
motiveren van het (boven-) lokale MKB om opdrachten van de gemeente
Leeuwarden te verwerven. Voorgesteld wordt om de binnen de gemeente
Leeuwarden gehanteerde aanbestedingsgrenzen één op één aan te laten
sluiten met de Europese richtlijnen.
Raadsfractie VVD Leeuwarden, Gert-Jaap van Ulzen
Raadsfractie SP Leeuwarden, Jeffrey Brakenhoff
CONCEPT-RAADSBESLUIT
Nummer
DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN;
gelezen het initiatiefvoorstel Kennismaking Aanbestedingsvouchers
‘Klein bedrijf’ stadsregio Leeuwarden van de VVD fractie in de
gemeenteraad van (bijlage nr. );
Besluit;
1.
Publieke partijen te benaderen om te komen tot een
aanbestedingsfonds zoals – maar niet beperkt tot – NOM, de Kamer
van Koophandel, de provincie Fryslan, SNN etc.
2.
Zogenaamde kennismaking aanbestedingsvouchers binnen een drie
jarige pilot - zoals bedoeld in het voorstel - ter beschikking te
stellen aan het ‘Klein bedrijf’ binnen de stadsregio Leeuwarden
3.
Kenbaar te maken aan dat ‘Klein bedrijf’ dat deze vouchers
beschikbaar zijn middels de websites van de stakeholders, Kamer
van Koophandel, Incubator etc. etc.
4.
De uitvoering gemoeid zijnde met bedoelde aanbestedingsvouchers
laagdrempelig te houden
5.
De kosten van de kennismaking aanbestedingsvouchers initieel te
maximaliseren tot €100.000 én deze te dekken uit het fonds
‘economische participatie’
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
Van
Voorzitter,
Griffier,
Cijfers, definities en organisaties bij het midden- en kleinbedrijf
Hoe is het mkb in Nederland verdeeld per sector, per provincie, per
aantal medewerkers?
Het MKB in een notendop
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met
maximaal 250 medewerkers. Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in
deze categorie. De definities van het midden en kleinbedrijf zoals in
2003 vastgesteld door de Europese Commissie zijn als volgt:
Definities
*
Middelgroot: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van
hoogstens € 50 miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of
gelijk aan € 43 miljoen.
*
Klein: minder dan 50 werknemers, een jaaromzet van hoogstens € 10
miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan € 10
miljoen.
*
Micro: minder dan 10 werknemers, een jaaromzet van hoogstens € 2
miljoen of een jaarlijks balanstotaal kleiner of gelijk aan € 2
miljoen.
Dit is de verdeling binnen het MKB naar aantal medewerkers op basis
van CBS per 1 januari 2010 (afgerond op hele percentages) gebaseerd op
863.840 actieve MKB ondernemingen:
*
aantal zelfstandigen: 46%
*
1-10 werknemers: 44%
*
10 - 49 werknemers: 8%
*
49 - 250 werknemers: 1%
*
>250 werknemers 1%
Kortom, 99% van het totale bedrijfsleven valt onder het MKB. Zij zijn
verantwoordelijk voor 58% van de omzet in het bedrijfsleven en biedt
werkgelegenheid aan 60% van de werknemers.

 • GEOMETRY A NAME SIMILAR TRIANGLES WORD PROBLEMS 1 A
 • GTBTN PAGE 0 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO GTBTNTHA161 20
 • LOCAL FINANCE NOTICE 20048 APRIL 28 2004 PAGE 2
 • TP EXTRACTION À PARTIR DE PRODUITS NATURELS
 • EDUCATION RESEARCH BRIEF NOVEMBER 2009 • OFFICE OF STRATEGIC
 • CGSUNIMAP116 DECLARATION OF PUBLISHED PAPER [THIS DECLARATION IS
 • CORE OKLAHOMA TRAINING MANUAL COR104 BASE BENEFITS MANUAL
 • CHOUS & RICHER OBESITY RELATED EYE DISEASE AND PATIENT
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
 • EGYETEMI TANÁRI PÁLYÁZATOK MAB VÉLEMÉNYEZÉSE BÍRÁLATI SZEMPONTOK ÚTMUTATÓ TUDOMÁNYÁGI
 • INFORME FINAL DE LA PERSONA TUTORA DE L’ENTITAT COL·LABORADORA
 • KPK MENCARI CELAH TANGANI KASUS BLBI OLEH
 • &file=HullFund8eCh17ProblemSolutions
 • 0(2) CONFIRMATION OF ARRIVAL I HEREBY CERTIFY THAT
 • SIGNIN SHEET [NAME] MEETING [DATE] [TIME] [LOCATION] NAME –
 • HISTORIA DE JÓVENES SIN FRONTERAS DE ECUADOR EN AGOSTO
 • IMPACT ASSESSMENT RECORD SCIENTIFIC NAME RHAMNUS ALATERNUS L COMMON
 • PRIBITEK K CESTNINI PODROBNEJŠI OPIS 3 IZDAJA MAJ 2021
 • 20062007 YEAR END REPORT PROPOSALS SUBMITTED 2006 2007
 • LESSON PLAN – DECIDING RIGHT WORKSHOP COURSE VENUE
 • DUNAJSKA C 400 1231 ČRNUČE POČITNIŠKA REZERVACIJA PODPISANI
 • AUTOSHAPE 4 AKREDITASI PERPUSTAKAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL RI PETUNJUK
 • CONSELLERIA DE SANITAT COMUNICAT DE PREMSA1952015 EL GENERAL DE
 • WORKSHEET 9 FRIEDA AND HER TRICK FRIEDA LIVES IN
 • OLD AND NEW CHALLENGES FOR GLOBAL GOVERNANCE BY MARÍA
 • GIMNAZIJA VELIKA GORICA U VELIKOJ GORICI 27 SVIBNJA
 • NOTES TO NEW GRADUATE STUDENTS SOME OF YOU
 • INCREASING DECEASED ORGAN DONATION AND TRANSPLANTATION TOWARDS A NATIONAL
 • TITLE OF FELLOW (FCPA) OF THE ORDRE DES COMPTABLES
 • ALUMNOA RESUMENCONTROL DEL ESTUDIO SOBRE EL RESUMEN DEL