općina ston općinsko vijeće klasa: 363-03/18-01/47 urbroj: 2117/04-18-1 ston, 17.12.2018.godine na temelju članka 95. stav

OPĆINA STON
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 363-03/18-01/47
URBROJ: 2117/04-18-1
Ston, 17.12.2018.godine
Na temelju članka 95. Stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(Narodne novine broj 68/18), članka 32. Statuta Općine Ston (Službeni
glasnik Dubrovačko-neretvanske županije br. 05/13, 07/18), Općinsko
vijeće Općine Ston, na svojoj 12. sjednici, održanoj dana
17.12.2018.godine, donijelo je
ODLUKU
O KOMUNALNOJ NAKANADI
I.
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za
održavanje komunalne infrastrukture.
(2) Komunalna naknada je prihod proračuna Općine Ston koji se koristi
za financiranje djelatnosti održavanja i građenja komunalne
infrastrukture, objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i
socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene,
poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Općine Ston,
te financiranje komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Općinu
Ston koje su utvrđene posebnom odlukom.
(3) Financiranje komunalnih djelatnosti obavlja se u skladu sa
Programom održavanje komunalne infrastrukture i Programom gradnje
komunalne infrastrukture koje donosi Općinsko vijeće Općine Ston za
svaku kalendarsku godinu zajedno sa Proračunom.
Članak 2.
Komunalna naknada plaća se za:
- stambeni prostor
- poslovni prostor
- garažni prostor
- građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
i
- neizgrađeno građevinsko zemljište
Članak 3.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
- područja zona u Općini u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
- koeficijent zona (Kz) za pojedine zone u Općini za koje se plaća
komunalna naknada,
- koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna
naknada,
- rok plaćanja komunalne naknade
- nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima
odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne
naknade
- upravno tijelo koje vodi službenu evidenciju obveznika plaćanja
komunalne naknade, donosi rješenja o obvezi plaćanja komunalne
naknade, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne,
naknade te drugim poslovima vezanim za obračun i naplatu komunalne
naknade
Članak 4.
(1) Obzirom na uređenost i opremljenost područja Općine Ston
komunalnom infrastrukturom, utvrđuju se 4 zone i pripadajući
koeficijent zone (Kz) za obračun komunalne naknade kako slijedi:
I ZONA Koeficijent zone KZ = 1,00: naselje Ston i dio građevinskog
područja naselja Česvinica na Nuncijati uz cestu
6231(Luka-Hodilje-Ston), uključujući građevinsku zonu K1 – gospodarske
namjene,
II ZONA Koeficijent zone Kz = 0,80 : naselje Mali Ston, naselje
Žuljana, predio Luka Dubrava, predio Prapratno sa Milima,
III ZONA Koeficijent zone Kz = 0,70: naselje Hodilje, naselje Luka,
naselje Duba Stonska, naselje Broce, predio Bižanj, predio Kobaš,
predio Blaževo, predio Pještata, predio Viševica, predio Kabli, predio
Žuronja, naselje Brijesta, naselje Zamaslina, predio Konštari, Zaton
Doli, predio Mali Voz, Česvinica
IV ZONA Koeficijent zone Kz = 0,60: naselje Metohija, naselje
Boljenovići, naselje Sparagovići, naselje Zabrđe, naselje Dančanje,
naselje Putniković, naselje Tomislavovac, naselje Dubrava, predio
Hrasno i sva ostala područja koja nisu razvrstana u navedenim zonama.
(2) Ukoliko se stambeni, poslovni i garažni prostor za koji se plaća
komunalna naknada nalazi izvan granica građevinskog područja naselja u
Općini Ston, a udaljen je od mora više od 500m zračne udaljenosti,
koeficijent zone (Kz) za obračun komunalne naknade umanjuje se za 50%.
Članak 5.
(1) Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine i djelatnosti
koja se obavlja i iznosi za:
- stambeni i garažni prostor, prostor kojeg koriste neprofitne
organizacije ..................1,00
- poslovni prostori za proizvodne djelatnosti i djelatnosti OPG-a
……………………………….5,00
- poslovni prostor za djelatnosti hoteli, moteli, vile, apartmanska
naselja, kampovi…..8,00
- Poslovni prostor za sve ostale djelatnosti
…………………………………………………..............10,00
- Građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne
djelatnosti 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni
prostor
- Neizgrađeno građevinsko
zemljište..............................................................................0,05
(2) Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju
poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6
mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%
ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor
odnosno za neizgrađeno zemljište.
Članak 6.
(1) Vrijednost boda (B) za obračun komunalne naknade odlukom određuje
Općinsko vijeće najkasnije do kraja studenog tekuće godine za
slijedeću kalendarsku godinu, u protivnom vrijednost boda (B) i u
slijedećoj kalendarskoj godini ostaje nepromijenjena.
Članak 7.
(1) Komunalna naknada obračunava se po m2 korisne površine za
stambeni, garažni i poslovni prostor koja se utvrđuje na način
propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene
najamnine („Narodne novine“ br. 40/97), a po m2 stvarne površine za
građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne
djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište.
(2) Iznos komunalne naknade po m2 površine nekretnine utvrđuje se
množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i
vrijednosti boda (B).
(3) Godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje se množenjem površine
nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i
iznosa komunalne naknade po m2 površine nekretnine.
(4) Za vlasnike odnosno korisnike stambenog i garažnog prostora te
neizgrađenog građevinskog zemljišta obračunava se i uplaćuje se u
korist Proračuna Općine Ston u 3 jednaka obroka koji dospijevaju
20.04., 20.08. i 20.12., a za vlasnike odnosno korisnike poslovnog
prostora i građevinskog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne
djelatnosti obračunava se i uplaćuje mjesečno do 20-tog za tekući
mjesec.
(5) U slučaju nepravodobnog plaćanja komunalne naknade obračunavaju se
zatezne kamate shodno važećim zakonskim propisima.
Članak 8.
(1) Jedinstveni upravni odjel općine Ston vodi Službenu evidenciju
obveznika i nekretnina za komunalnu naknadu na području općine Ston
koja najmanje sadrži: ime i prezime vlasnika/korisnika, OIB, adresu
dostave, adresu nekretnine i površinu nekretnine.
Članak 9.
(1) Rješenje o komunalnoj naknadi donosi Jedinstveni upravni odjel
Općine u skladu s Odlukom o komunalnoj naknadi i Odlukom o vrijednosti
boda komunalne naknade na temelju podataka iz Službene evidencije iz
članka 10. ove Odluke.
Članak 10.
Nekretnine važne za Općinu koje se u potpunosti ili djelomično
oslobađaju od plaćanja komunalne naknade su:
- nekretnine koje se koriste za djelatnosti javnog predškolskog i
osnovnog obrazovanja,
- nekretnine koje se koriste za djelatnosti vatrogasnih službi
- nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje vjerskih
obreda
- sportski objekti i tereni osim poslovnih prostora unutar tih
objekata koji se daju u zakup ili podzakup
- javne prometne površine, parkirališta, parkovi i zelene površine u
vlasništvu Općine Ston
Članak 11.
(1) Oslobađaju se plaćanja komunalne naknade korisnici prava na
uzdržavanje utvrđeno od strane Centra za socijalnu skrb.
(2) Osim obveznika komunalne naknade iz prethodnog stavka, od plaćanja
komunalne naknade za stambeni prostor oslobađaju se i obveznici
komunalne naknade koji su:
- obitelj poginulog hrvatskog branitelja i invalidi Domovinskog rata
sukladno Zakonu o pravima branitelja iz Domovinskog rata,
- staračka domaćinstva (bračni par ili samac) samo za tu stambenu
jedinicu u kojoj žive, za koja se utvrdi da im je mirovina jedini
izvor prihoda te im ukupna mirovina ostvarena u prethodnoj godini po
članu domaćinstva ne prelazi 50% proračunske osnovice i nemaju drugih
nekretnina u vlasništvu.
(3) Zahtjev za oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade
podnosi se najkasnije do 31.ožujka za tekuću godinu. Uz zahtjev
podnositelj je dužan priložiti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje
svoj status tj. uvjerenje o prebivalištu za sve članove domaćinstva,
potvrda o visini prihoda u protekloj godini za sve članove
domaćinstva, rješenje Centra za socijalnu skrb ako obveznik ima
zajamčenu minimalnu naknadu, potvrdu Turističke zajednice da nije
registriran kao privatni iznajmljivač, potvrdu zadruga s područja
općine Ston da nije/jest član zadruge i da li je u protekloj godini
ostvaren prihod i u kojem iznosu, da li ima otvoren OPG i koliki je
prihod za proteklu godinu.
(4) Rješenje o potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja
komunalne naknade donosi Jedinstveni upravni odjel.
(2) Protiv rješenja o potpunom ili djelomičnom oslobađanju plaćanja
komunalne naknade može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
županije nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.
VIII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj
naknadi („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br.
14/2015)
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom
glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“ a primjenjivat će se od
01.01.2019.godine.
Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Ston:
Berislav Glavor
4

 • MESTNA OBČINA KOPER COMUNE CITTA` DI CAPODISTRIA DOKUMENTACIJA ZA
 • COPYRIGHT 2016 AIA MASTERSPEC FULL LENGTH 0316 (PM UPDATED
 • DELIVERING COMMUNITY SERVICES IN PARTNERSHIP GRANT AGREEMENT
 • MUSIC 101 UNDERSTANDING & APPRECIATION OF MUSIC SYLLABUS
 • VIRGINIA DEPARTMENT OF CRIMINAL JUSTICE SERVICES MODEL POLICY ON
 • FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON GLTN WORK IN PROGRESS UPDATED
 • WHITE STUDENT VIEWS OF AFFIRMATIVE ACTION ON CAMPUS
 • UNIDAD DIDÁCTICA ORGANITZACIÓN SONORA II HACIA A UNA
 • MANİSA TİCARET BORSASI SIAL 2016 PARİS ULUSLARARASI GIDA FUARI
 • 3 VRACENÍ DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY FYZICKÝM OSOBÁM ZE
 • TALK ENTITLED “MDI RELATED POTENTIAL DESIGN CHANGES” PRESENTED AT
 • H PAPER NO 12006 UMAN RIGHTS FORUM SURVEY ON
 • COPYRIGHT 2017 AIA MASTERSPEC FULL LENGTH 0917 (PM UPDATED
 • SEC 9 DE JULIO INSTRUCTIVO DE USO RECAUDACIONES WEB
 • OSVRT – KRISTOFOR KOLUMBO ZKMOVI MOREPLOVCI 21 STOLJEĆA UVIJEK
 • OBSERVATIONS FROM CAMERAS MONITORING SNAIL BEHAVIOUR MICHAEL RICHARDS1
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA NR 62020 DYREKTORA MIEJSKIEGO
 • 4 (P DE LA C 948) LEY NUM 42
 • INTERNSHIP WEEKLY GOAL PROGRESS NOTES STUDENT NAME OF FACILITY
 • COPYRIGHT 2018 AIA MASTERSPEC FULL LENGTH 0618 (PM UPDATED
 • ETUDE PRESVAS SYNDROME D’ENCÉPHALOPATHIE POSTÉRIEURE RÉVERSIBLE (PRES) ASSOCIÉ AUX
 • hal Thomas – a Tribute by Brian Witty hal
 • GUIDELINES ORGANISING FRAMEWORK FOR OCCUPATIONS (OFO) 2015 THE ORGANISING
 • WWWKOMMUNSENSEDE KOMMUNSENSE –WISSEN NR 012005 GLÜCKSSPIEL DAS STAATSMONOPOL
 • GOVERNMENT COLLEGE OF ENGINEERING AURANGABAD “IN PURSUIT OF GLOBAL
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOLENIE „FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 20142020 NA
 • [INSERT PTA LOGO] MEDIA ADVISORY [NAME OF PTA] TO
 • TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURULUR ARMUTCUK TİM
 • ANEJO K FICHAS JUSTIFICATIVAS K4 FICHAS JUSTIFICATIVAS DE
 • ULAND ET ULAND ER ET UTVIKLINGSLAND DE ER FATTIG