umowa nz/214/24/2010 - wzór zawarta w dniu …………………..roku w krośnie pomiędzy wojewódzkim szpitalem podkarpackim im. jana pawła ii, 38-400 kr

UMOWA NZ/214/24/2010 - wzór
zawarta w dniu …………………..roku w Krośnie pomiędzy
Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II, 38-400 Krosno,
ul. Korczyńska 57,
wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222
reprezentowanym przez:
Dyrektora – ………………………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
Wykonawcą - ………………………………………..
z siedzibą – …………………………………….
reprezentowanym przez: ……………………………………
wpisanym do KRS …………………, NIP ……………………, REGON ……………………………..
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
w wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.
Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i regeneracji tonerów,
kaset i tuszy do drukarek (dalej zwanych „towarem”), zgodnie z
wymaganiami określonymi w załączniku 2 postępowania NZ/214/24/2010
, jak też z ofertą Wykonawcy, za cenę …………………….. PLN netto,
…………………………..PLN brutto.
2.
Wykonawca oświadcza, iż jest właścicielem towaru.
§ 2.
1.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar własnym transportem lub
transportem za pośrednictwem przedsiębiorstwa świadczącego usługi
kurierskie, na własne ryzyko i na własny koszt. Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego – loco obiekty Zamawiającego.
2.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji dostaw w ilości i
asortymencie zgodnym z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego
telefonicznie.
3.
Odbiór tuszy i tonerów oraz dostawa po regeneracji lub nowych do
siedziby Zamawiającego, musi być zrealizowana w dniu zgłoszenia.
4.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar w całości
podczas jednej dostawy bez względu na wielkość zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się nie dzielić jednego zamówienia na
części.
§ 3.
1.
Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar będzie odpowiadał
normom jakościowym oraz, że będzie oznaczony zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2.
Towar nieodpowiadający normom jakościowym zakwestionowany w
dostawie przez Zamawiającego podlega reklamacji zgłoszonej
telefonicznie lub pisemnie. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznej, tj. w ciągu 3 godzin wymiany
wadliwego towaru własnym transportem i na własny koszt.
§ 4.
1.
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:
a.
za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % ceny
towaru za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł)
b.
w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w
wysokości 0,4% ceny towaru zareklamowanego, za każdy dzień zwłoki
( nie mniejszej niż 20 zł).
c.
w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w
wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy ( nie mniejszej
niż 20 zł.).
2.
W przypadku, gdyby u Zamawiającego w skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania powstała szkoda
przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
prawa cywilnego.
§ 5.
W przypadku przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa w §2 ust. 3
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,
zachowując uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej.
§ 6.
1.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w
terminie … (min. 30 dni) dni od daty otrzymania faktury na podane
przez Wykonawcę konto.
2.
W przypadku nieprawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę
termin płatności, o którym mowa w ust. 1 będzie liczony od daty
otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy właściwie wystawionej
faktury korygującej.
3.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę bezpośrednio do
sekretariatu Zamawiającego.
4.
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
5.
Wykonawca zobowiązuje się do opisu towaru/ usługi na fakturze w
sposób odpowiadający przedmiotowi danej umowy, pod rygorem zwrotu
faktury do korekty. Faktura powinna być sygnowana numerem umowy.
§ 7.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć
wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich.
§ 8.
1.
W przypadku nieuregulowania należności w określonym ustawowo
terminie Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek
ustawowych.
2.
W przypadku przekroczenia terminu płatności, o którym mowa w
§6 ust. 1 strony dopuszczają możliwość negocjacji co do
wysokości i sposobu zapłaty należności przez Zamawiającego.
§ 9.
1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z niektórych pozycji
zamówienia - w sytuacjach tego wymagających – w razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili jej zawarcia.
2.
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.
3.
Wielkości zamówienia określone przez Zamawiającego są maksymalne.
Mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania ilości
towaru przedstawionej w ofercie, która stanowi integralną część
umowy.
5.
W wypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej ilości
towaru przedstawionej w ofercie Wykonawcy należy się jedynie
wynagrodzenie za część wykorzystaną.
6.
W sytuacji określonej w ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy określone w
§ 1 ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do ilości towaru
niewykorzystanej przez Zamawiającego.
§ 10.
1.
Strony wyrażają zgodę, aby w pierwszej kolejności
spory wynikłe na tle wykonywania postanowień umowy
były poprzedzone postępowaniem reklamacyjnym.
2.
Postępowanie reklamacyjne polega na skierowaniu
konkretnych żądań do drugiej strony w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem żądania.
3.
Druga strona zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi
w terminie 7 dni od daty złożenia roszczenia.
4.
Brak odpowiedzi oznacza nie wyrażenie zgody na uznanie
roszczenia
§ 11.
1.
W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian
organizacyjno-prawnych, w szczególności połączenia się z innym
podmiotem gospodarczym bądź likwidacji, jest on zobowiązany do
poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni
przed planowaną zmianą.
2.
W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od umowy.
§ 12.
1.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory mogące wyniknąć na tle
niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
Zamawiającego.
2.
Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 13.
Umowa zostaje zawarta do dnia 14.10.2011, z możliwością wcześniejszego
jej rozwiązania przez strony za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.
§ 14.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
(dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
NZ/214/24/2010
3

 • UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
 • UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
 • RESOLUCIÓN 180947 DE 2010 (JUNIO 4) DIARIO OFICIAL NO
 • TRATADO DE LAS SENSACIONES (ËTINNE BONNOT DE CONDILLAC) EL
 •  GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I UNIVERSITATS IES
 • WYMAGANIA DLA KLAS PIERWSZYCH Z FIZYKI PROGRAM NAUCZANIA FIZYKI
 • DSİ LABORATUVARLARI DOKÜMAN NO F 0 16 00
 • SAFE WORK PRACTICE TITLE CRUSHING OPERATIONS 
 • OBSAH PŘÍPADOVÉ STUDIE „POLITICKÉ STRANY V ČESKÉ REPUBLICE A
 • ORDEN DE 30 DE JUNIO DE 2004 DEL CONSEJERO
 • ABBEY MEDICAL CENTRE (DRS DAVIES PROSSER JOHN MADAN KELLY
 • YETKİLİ SERVİS SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR İMALATÇI İTHALATÇI FİRMA
 • ACUTE TOXICITY OF VARIOUS NONIONIC SURFACTANTSSPREADERS USED WITH GLYPHOSATE
 • 13 HACIA UNA ESTRATEGIA ECOLÓGICA EN INSERCIÓN LABORAL LA
 • PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DIAS SIN COLE
 • PICTURING THE BIBLE VISUAL SCRIPTURES IN JEWISH AND CHRISTIAN
 • SPOLEČENSTVÍ NÁRODY ETNICITA S P O L
 • 1 SE LANZA UNA PELOTA VERTICALMENTE HACIA ARRIBA DESDE
 • SILABUS PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 • CHICKEN BIRYANI INGREDIENTS 1 KG BONELESS MEAT (CHICKEN)
 • DZ U Z 1991 R NR 91 POZ 408
 • A FURTHER EVALUATION OF ORTHOMETRIC CORRECTION USING MEASURED GRAVITY
 • STEP ONE IDENTIFYING BEHAVIOURAL ISSUES LEARNING OBJECTIVE TO IDENTIFY
 • 敦胡先翁大学(敦大) UNIVERSITY TUN HUSSIEN ONN MALAYSIA (UTHM) 敦胡先翁大学(简称UTHM)成立于2003年2月3日,最早的历史可以追溯到1993年PUSAT LATIHAN
 • CONCURSO DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR CONTRATADO DOCTOR ACTA
 • REFERAT FRA STYREMØTE I NORSK HESTEEIERFORBUND DEN 4 FEBRUAR
 • K PREDZGODOVINI MESTA MARIBOR PRVE VESTI SE NANAŠAJO
 • ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA SEMANA DEL 11 AL 15
 • NOTAS DE PRENSA DICIEMBRE 2017 NOTA FECHA TEMA 1
 • 1 PODSTATNÉ ROZDIELY MEDZI VLASTNÍCKYM PRÁVOM AKO VECNÝM PRÁVOM