pytania prawne ============== rozpatrywane przez trybunał konstytucyjny sprawy w toku – stan na dzień 21.05.2019 r. ================

PYTANIA PRAWNE
==============
ROZPATRYWANE PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
SPRAWY W TOKU – stan na dzień 21.05.2019 r.
===========================================
Numer sprawy
Autor pytania
Tematyka
P6/19
Dokumenty w sprawie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
Wydział IX Egzekucyjny
Zmiana przepisów regulujących opłaty komornicze
Pytanie prawne czy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2018 r. o
kosztach komorniczych, w zakresie, w jakim przewiduje wydanie
postanowienia o pobraniu opłaty komorniczej od strony postępowania w
postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i niezakończonym przed jej
wejściem w życie, bez uzależnienia rozstrzygnięcia w przedmiocie
opłaty od daty, w której ziściło się zdarzenie warunkujące pobranie
opłaty, względnie obciążenie nią wierzyciela lub dłużnika jest zgodny
z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
P 5/19
Dokumenty w sprawie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XV Wydział Gospodarczy
Odpowiedzialność byłego członka zarządu spółki z o.o. w przypadku
bezskutecznej egzekucji
Pytanie prawne: 1) czy art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje związanie
sądu orzeczeniem, na podstawie którego wszczęto przeciwko spółce z
ograniczoną odpowiedzialnością bezskuteczną egzekucję, w procesie
wytoczonym na podstawie art. 299 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych przeciwko pozwanemu, który utracił status
członka zarządu spółki przed datą wszczęcia postępowania, w którym
orzeczenie przeciwko spółce zapadło
P 4/19
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Najwyższy - Izba Dyscyplinarna
Brak możliwości złożenia kasacji od prawomocnych orzeczeń Odwoławczego
Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, dotyczących
deliktów dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 r., w
których termin do wniesienia kasacji upłynął po 3 kwietnia 2018 r.
Pytanie prawne czy art. 121 i art. 122 pkt. 13 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 roku o Sądzie Najwyższym, w zakresie, w którym wyłączają
możliwość złożenia kasacji od prawomocnych orzeczeń Odwoławczego Sądu
Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, dotyczących deliktów
dyscyplinarnych popełnionych przed 3 kwietnia 2018 roku, w których
termin do wniesienia tejże kasacji upłynął po 3 kwietnia 2018 roku, są
zgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
P 3/19
Dokumenty w spawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Koninie III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Brak uprawnienia sądu do badania rzeczywistego istnienia przesłanki
faktycznej samotnego wychowywania dziecka w tzw. postępowaniu
klauzulowym w sprawie alimentów na rzecz małoletniego dziecka (kodeks
postępowania cywilnego)
Pytanie prawne "czy brak uprawnienia sądu - w przepisach normujących
tzw. postępowanie klauzulowe (artykuły od 776 do 795 ustawy z dnia 17
listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z
2018 r., poz, 1360 ze zm.; dalej jako k.p.c.) - rozpoznającego wniosek
wierzyciela o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu
ustalającemu alimenty na rzecz małoletniego dziecka od jego rodzica,
do badania rzeczywistego istnienia przesłanki faktycznej jaką jest
„samotne wychowywanie dziecka" przez osobę wnioskującą o nadanie
takiej klauzuli wykonalności, i która zarazem, zgodnie z art. 8 ust. 2
ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1851 ze zm.) stanowi dalszą,
normatywną przesłankę do wypłaty świadczenia wychowawczego na dziecko
- jest zgodny z art. 2 i art. 71 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w
jakim brak takiego uprawnienia sądu może doprowadzać do kreowania
fikcyjnych tytułów wykonawczych, opartych na fikcyjnych stanach
faktycznych, a następnie do wypłaty świadczeń wychowawczych z
naruszeniem zasad konstytucyjnych, tj. zasady ochrony interesów
majątkowych Skarbu Państwa, zasady praworządności i sprawiedliwości
społecznej, zasady rzetelności w działaniach instytucji publicznych,
zasady pomocniczości oraz zasady szczególnej pomocy Państwa wobec
rodzin niepełnych. ”ewentualnie, jeżeli Trybunał Konstytucyjny nie
stwierdzi niekonstytucyjności w powołanym wyżej zakresie: ,,Czy
przepis art 777 § 1 pkt 4 k.p.c. jest zgodny z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z jej art 2 i art 71 ust 1 i
wynikającymi z tychże zasadami konstytucyjnymi (ochrony interesów
majątkowych Skarbu Państwa, praworządności i sprawiedliwości
społecznej, rzetelności w działaniach instytucji publicznych,
pomocniczości i zasady szczególnej pomocy Państwa wobec rodzin
niepełnych) w zakresie, w jakim zezwala na ustalenie w takim akcie
notarialnym i tytule egzekucyjnym obowiązku alimentacyjnego względem
małoletniego dziecka przez jego rodzica".
P 2/19
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
Odrzucenie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych
(partie polityczne).
Pytanie prawne czy art. 38a ust 2 pkt 4 w związku z art. 25 ust. 1,
art. 38a ust. 1 pkt 3, art. 38d ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
partiach politycznych jest zgodny z art. 2 w związku z art. 11 ust. 1
i 2 Konstytucji RP.
P 1/19
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie III Wydział Karny
Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości nie następującego w
wykonaniu działalności gospodarczej i dokonanego przed upływem pięciu
lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie
nieruchomości, w sytuacji gdy zbywana nieruchomość została uzyskana w
drodze umowy darowizny z osobą najbliższą bądź w drodze spadkobrania
po takiej osobie
Pytanie prawne czy: 1) art. 10 ust. 8 litery od a do d i art. 2 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych w związku z art. 4 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983
roku o podatku od spadków i darowizn są zgodne z art. 21 ust. 1, art.
32 ust. 1 i 2 i 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, 2) art. 21 ust. 1 pkt.
131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób
fizycznych jest zgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
P 14/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych
Urlop rodzicielski
Pytanie prawne w sprawie zgodności art. 1791 w związku z art. 1821c §
1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, interpretowany
w ten sposób, iż złożenie przez matkę dziecka wniosku o udzielenie
urlopu rodzicielskiego jednorazowo, bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim, w pełnym wymiarze wynikającym z art. 1821a § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy, w przypadku rezygnacji przez
matkę z korzystania z udzielonego jej urlopu rodzicielskiego,
uniemożliwia udzielenie matce dziecka, niewykorzystanej części urlopu
rodzicielskiego w późniejszym okresie, nie później niż do zakończenia
roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia, z art. 2, 32
ust. 1 Konstytucji RP.
P 13/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny
Nieodpłatne nabywanie mienia przez Skarb Państwa z mocy prawa
(przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym)
Pytanie prawne czy art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku
Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z
uwzględnieniem zmiany dokonanej przez art. 3 ustawy z dnia 28
listopada 2014 roku zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz
niektórych innych ustaw, jest zgodny z art. 21 ust. 2, art. 32, art.
64 oraz z art. 77 Konstytucji RP.
P 12/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Naczelny Sąd Administracyjny
Ograniczenie prawa własności nieruchomości (ujęcie nieruchomości jako
zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków)
Pytanie prawne czy art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zakresie, w jakim
ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia
nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków,
bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed
dokonaniem takiego ograniczenia, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 1 Protokołu nr 1
do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia
20 marca 1952 r.
P 11/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Zasady wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych
Pytanie prawne czy art 49 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, w
zakresie dotyczącym art 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym
Rejestrze Sądowym, jest zgodny z art 2, art 31 ust 3, art 45 ust 1 i
ust 2, art 47 oraz art 51 ust 2 i ust 4 Konstytucji.
Sprawa połączona z P 9/18 i P 10/18 i rozpatrywana pod wspólną
sygnaturą akt P 9/18.
P 10/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Zasady wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych
Pytanie prawne czy art 49 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, w
zakresie dotyczącym art 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym
Rejestrze Sądowym, jest zgodny z art 2, art 31 ust 3, art 45 ust 1 i
ust 2, art 47 oraz art 51 ust 2 i ust 4 Konstytucji.
Sprawa połączona z P 9/18 i P 11/18 i rozpatrywana pod wspólną
sygnaturą akt P 9/18.
P 9/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Zasady wpisu do rejestru dłużników niewypłacalnych
Pytanie prawne czy art 49 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, w
zakresie dotyczącym art 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r o Krajowym
Rejestrze Sądowym, jest zgodny z art 2, art 31 ust 3, art 45 ust 1 i
ust 2, art 47 oraz art 51 ust 2 i ust 4 Konstytucji.
P 7/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Płocku, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Stosunek pracy pracowników zatrudnionych w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Pytanie prawne, czy art. 60 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, w zakresie w jakim statuuje
nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania z kierownikami
komórek organizacyjnych i ich zastępcami w oddziałach regionalnych i
placówkach terenowych oraz art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22
grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim stanowi, że stosunki
pracy pracowników...
P 6/18
------
Dokumenty w sprawie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)
Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej II Wydział Karny
Kodeks karny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności
Pytanie prawne:
czy art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w
zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od
połączenia kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności oraz
wymierzenia w ich miejsce kary łącznej pozbawienia wolności w
sytuacji, gdy skazany nie uchyla się od wykonania kary ograniczenia
wolności, jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.
Sprawa połączona z P 20/17 i P 6/18 i rozpatrywana pod wspólną
sygnaturą akt P 20/17.
P 4/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Okręgowy w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych
Emerytury i renty byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz
totalitarnego państwa
Pytanie prawne, czy:
a) art. 15c, art. 22a oraz art. 13 ust. 1 lit. 1c w związku z art. 13b
ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu
nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. są zgodne z art. 2, art. 30, art. 32
ust. 1 i ust. 2, art. 67 ust 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP -
z uwagi na ukształtowanie regulacji ustawowej w sposób ograniczający
wysokość emerytury i renty mimo odpowiedniego okresu służby, w
zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw
nabytych, zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez
niego prawa, niedziałania prawa wstecz, powodującego nierówne
traktowanie części funkcjonariuszy w porównaniu z tymi, którzy
rozpoczęli służbę po raz pierwszy po dniu 11 września 1989 r.,
skutkując ich dyskryminacją;
b) art. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o
zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej
Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin są zgodne z art.
2, art. 7, art. 95 ust. 1, art. 96 ust. 1, art. 104, art. 106, art.
109 ust. 1, art. 119, art. 120, art. 61 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji
RP, z uwagi na sposób i tryb uchwalenia zaskarżonych przepisów oraz
wątpliwości, czy spełnione zostały merytoryczne przesłanki do ich
uchwalenia.
P 2/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Ubezpieczenia społeczne
Pytanie prawne, czy art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych jest niezgodny z art. 64 ust. 2
i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
P 1/18
Dokumenty w sprawie (IPO)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Prawo pocztowe
Pytanie prawne: czy przepis art. 57 §5 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący, że termin
czynności jest zachowany w przypadku oddania pisma wyłącznie w
polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe - jest zgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z
art. 45
§1 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 21 i 45
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
P 21/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
Kodeks postępowania cywilnego; orzeczenie referendarza sądowego
Pytanie prawne, czy: art. 767 zd. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego jest zgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji
RP i art. 78 Konstytucji RP w zakresie, w jakim na orzeczenie
referendarza sądowego nie przysługuje skarga.
P 20/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
Kodeks karny; kara ograniczenia wolności; kara pozbawienia wolności
Pytanie prawne, czy:
art. 87 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie,
w jakim nie przewiduje możliwości odstąpienia przez sąd od połączenia
kary ograniczenia wolności i pozbawienia wolności oraz wymierzenia w
ich miejsce kary łącznej pozbawienia wolności w sytuacji, gdy skazany
nie uchyla się od wykonania kary ograniczenia wolności, jest zgodny z
art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
P 18/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny
Kodeks postępowania karnego; ekshumacje
Pytanie prawne, czy:
art. 210 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego w
zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości założenia zażalenia na
zarządzenie wyjęcia zwłok z grobu jest zgodny z art. 45 ust. 1, art.
47 i art. 78 Konstytucji RP oraz z art. 8 i art. 13 Konwencji o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
P 17/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w
Hajnówce
Kodeks karny
Pytanie prawne, czy:
art. 191 § 1 a Kodeksu karnego w zakresie, w jakim penalizuje
zachowanie właściciela lokalu mieszkalnego także wobec osoby
zajmującej ten lokal bez tytułu prawnego, jest zgodny z art. 64 ust. 1
i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP?
P 16/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny
Ustawa o podatku od towarów i usług; ustawa o komornikach sądowych i
egzekucji
Pytanie prawne, czy:
1.
art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług w zakresie, w jakim nie określa w sposób
bezpośredni statusu komornika sądowego jako podatnika podatku od
towarów i usług w związku z wykonywaniem czynności egzekucyjnych,
jest zgodny z art. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej?
A w przypadku odpowiedzi pozytywnej: czy art. 49 ust. 1 …
P 15/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Słupsku II Wydział Karny
Prawo budowlane
Pytanie prawne: czy art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 j.t.) w zakresie, w jakim penalizuje
użytkowanie obiektu w sposób niezgodny z przepisami, bez
skonkretyzowania uregulowań prawnych, z naruszeniem których
ustawodawca wiąże odpowiedzialność karną, jest zgodny: - z art. 2 i 42
ust. 1 Konstytucji RP, - z art. 7 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw
Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4
listopada 1950 r., - z art. 15 ust. 1...
P 9/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny
Pytanie prawne czy: art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach przewidujący mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za
produkt uboczny w wyniku niewyrażenia przez marszałka województwa
sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia, w
związku z brakiem jakiejkolwiek możliwości weryfikacji tego uznania po
upływie powyższego terminu jest zgodny z art. 74 ust. 2 Konstytucji
RP.
P 8/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych
Partie polityczne - sprawozdanie finansowe partii politycznej
Pytanie prawne czy art. 38a ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38a ust. 2
pkt 5 i w związku z art. 38d ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o
partiach politycznych w zakresie, w jakim:
1) przewidują obowiązek odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą
sprawozdania finansowego partii politycznej w każdym przypadku
gromadzenia lub dokonywania wydatków na kampanie wyborcze z
pominięciem Funduszu Wyborczego, niezależnie od okoliczności, przyczyn
i skali naruszeń przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych oraz
wartości środków gromadzonych lub wydatkowanych niezgodnie z tymi
przepisami;
2) przewidują skutek odrzucenia przez Państwową Komisję Wyborczą
sprawozdania finansowego partii politycznej w postaci utraty przez
partię polityczną prawa do otrzymania subwencji w następnych 3 latach,
w których uprawniona jest do jej otrzymywania;
3) przewidują w każdym przypadku gromadzenia lub dokonywania wydatków
na kampanie wyborcze z pominięciem Funduszu Wyborczego (przyjęcia
przez komitet wyborczy partii politycznej środków finansowych
pochodzących z innego źródła niż Fundusz Wyborczy), po zastosowaniu
sankcji z art. 148 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
wyborczy, kolejną (drugą) sankcję za naruszenie przepisów o
finansowaniu kampanii wyborczych w postaci pozbawienia partii
politycznej prawa do otrzymania subwencji w następnych 3 latach
są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 11 ust. 1, art.
31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji RP.
P 4/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Chojnicach II Wydział Karny
Kodeks karny
Sprawa połączona z P 3/17 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnaturą P
3/17).
P 3/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Chojnicach II Wydział Karny
Kodeks karny
Pytanie prawne: czy art. 42 par. 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -
Kodeks karny, w brzmieniu nadanym przez part. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw jest zgodny z: art.10 w związku z art. 175 ust. 1 Konstytucji,
art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w
jakim obliguje sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych dożywotnio w razie skazania osoby prowadzącej pojazd
za...
P 2/17
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Pile I Wydział Cywilny
Prawo łowieckie
Pytanie prawne: a) czy przepis art. 48 pkt 2 ustawy z dnia 13
października 1995 roku - Prawo łowieckie jest zgodny z art. 31 ust 3 i
art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP; b) czy przepis
art. 48 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo
łowieckie jest zgodny z art. 31 ust 3 i art. 32 w związku z art. 64
ust. 2 i 3 Konstytucji RP.
P 19/16
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny Odwoławczy
Koszty sądowe - elektroniczne postępowanie upominawcze
Pytanie prawne czy art. 104 a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny art. 45 ust. 1,
art. 77 ust. 2, art. 32 ust. 1 Konstytucji RP, w zakresie, w jakim
wyłącza stosowanie w elektronicznym postępowaniu upominawczym
przepisów art. 100-103 powołanej ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych.
P 18/16
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Brodnicy
Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej
odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę
przesyłowego lub Skarb Państwa
Sprawa połączona z P 10/16, P 11/16, P 14/16 (sprawa rozpoznawana po
wspólną sygnaturą P 10/16)
P 11/16
-------
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Grudziądzu I Wydział Cywilny
Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej
odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę
przesyłowego lub Skarb Państwa
Sprawa połączona z P 10/16 (sprawa rozpoznawana pod wspólną sygnatura
P 10/16)
P 10/16
-------
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy w Brodnicy I Wydział Cywilny, Sąd Rejonowy w Grudziądzu
Wydział I Cywilny
Zasady nabycia w drodze zasiedzenia służebności gruntowej
odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę
przesyłowego lub Skarb Państwa
Sprawa połączona z P 11/16, P 14/16, P 18/16 (sprawa rozpoznawana po
wspólną sygnaturą P 10/16)
Połączone pytania prawne czy art. 292 Kodeksu cywilnego stosowany w
związku z art. 285 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, rozumiany w ten sposób,
ze umożliwiał nabycie przed wejściem w życie art. 3051 - 3054 kc w
drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią
służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb
Państwa, w sytuacji, w której nie wydano decyzji na podstawie art 35
ust 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach i trybie
wywłaszczenia nieruchomości, art 70 ust 1 ustawy z dnia 29 kwietnia
1985 roku o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (art. 75
ust 1 według oznaczenia w tekście pierwotnym ustawy) lub art. 124 ust
1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,
jest zgodny z art. 1 Protokołu dodatkowego numer 1 do Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i art. 2, art. 21 ust.
1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP.
P 6/16
Dokumenty w sprawie (IPO)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny
Przedawnienie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką
Pytanie prawne czy przepis art. 70 § 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
roku - Ordynacja Podatkowa w brzmieniu obowiązującym od dnia 1
stycznia 2003 roku jest zgodny z przepisem art. 64 ust. 2 Konstytucji
RP, w zakresie w jakim odnosi się do braku przedawnienia zobowiązań
podatkowych zabezpieczonych hipoteką i możliwości egzekwowania tych
zobowiązań tylko z przedmiotu hipoteki.
P 127/15
--------
Dokumenty w sprawie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie II Wydział
Cywilny
Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy pojazdu wobec zakładu
ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej
Pytanie prawne czy art. 32 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 10
lutego 2012 roku w zakresie w jakim regulował ponoszenie przez zbywcę
pojazdu mechanicznego wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarnej wobec
zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej
zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu
ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. niniejszego
artykułu jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.
P 107/15
--------
Dokumenty w sprawie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)
Sąd Rejonowy w Gliwicach VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Okres pracy na stanowisku sędziego - uzyskanie wynagrodzenia
zasadniczego w wyższej stawce
Pytanie prawne czy art. 91a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku –
Prawo o ustroju sądów powszechnych jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w
związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim do okresu
pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia zasadniczego w stawce
piątej (szóstej) przez sędziego, któremu z chwilą objęcia stanowiska w
sądzie okręgowym przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce
czwartej (piątej), nie zalicza się okresu pracy na stanowisku sędziego
sądu rejonowego, w tym okresu powierzenia czynności sędziowskich na
stanowisku asesora sądowego, jeżeli na dzień 1 stycznia 2009 roku
okres ten był dłuższy niż dziesięć lat.
P 77/15
-------
Dokumenty w sprawie Internetowy Portal Orzeczeń (IPO)
Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Zasady naliczania odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia
społeczne
Pytanie prawne:
a) czy przepisy art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 roku
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych w zakresie, w jakim przy ustalaniu zasad
naliczania odsetek od zaległych składek na ubezpieczenia społeczne
bezwarunkowo odsyłają do stosowania przepisów ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa, a w szczególności przepisu
art. 53 § 4 tejże ustawy są zgodne z przepisem art. 2 Konstytucji RP,
b) czy przepis § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22
listopada 2001 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz załącznik nr 2 do tego
rozporządzenia - w zakresie, w jakim określają, że upomnienie może
obejmować jednocześnie nie więcej niż cztery należności pieniężne są
zgodne z art. 2, z art. 7, z art. 92 ust. 1 i 2 oraz z art. 217
Konstytucji RP.
15

 • GUÍA DE TRABAJO AUTÓNOMO EL TRABAJO AUTÓNOMO ES LA
 • PRIPRAVE NA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNO DELO IN UČNA GRADIVA MEDPREDMETNO SODELOVANJE
 • İÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM
 • AMÉRICA COLONIAL EJE VIOLENCIA 1492 LA CONQUISTA DEL PARAÍSO
 • BANQUE DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION COMPÉTENCE 3 ÉPURATION
 • BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA EĞITIMÖĞRETIM PROSESI DOKÜMAN
 • O BČINA ŠKOFJA LOKA OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
 • MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŠTEVILKA 478050420201 DATUM 18 5 2020
 • CLIMATE MONITORING PRODUCTS WMO REGION V 1 AUSTRALIA TIMESERIES
 • METWSG1SN NO 6 APPENDIX D APPENDIX D CONTRIBUTIONS AND
 • SAN MIGUEL XX DE XXXXXX DE XXXX DOCTOR CARLOS
 • FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES DEPARTMENT OF LIBRARY
 • INSTRUKCJA DO FORMULARZA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W SYSTEMIE REKOMENDACJI MIEJSC
 • KOMISIJA ZA PODELITEV ŽUPANČIČEVIH NAGRAD NA PODLAGI ODLOKA O
 • PROPUESTAS DE ENMIENDAS DEL CERMI EN MATERIA DE PERSONAS
 • GUIDELINES FOR GRANTEES ON USE OF THE FOUNDATION NAME
 • SPOROČILO ZA JAVNOST LJUBLJANA MED TREMI FINALISTI ZA NAGRADO
 • PRIMOŽIČ K TUJERODNE VRSTE RASTLIN IN ŽIVALI V CELINSKIH
 • REGULATION OF SOCIAL WORK PROVIDERS AND THE INSPECTION OF
 • LATVIJAS UNIVERSITĀTE STARPTAUTISKO UN EIROPAS TIESĪBU ZINĀTŅU KATEDRA STUDIJU
 • 22 DERECHO A UN AMBIENTE SONORO SALUDABLE Y DERECHOS
 • COBERTURA DE TRATAMIENTOS POR ADICCIONES Y TRASTORNOS DE CONDUCTA
 • APUNTES DE INSTALACION DE EQUPOS ELECTRONICOS DE POTENCIA DOCENTE
 • 17 U8 REFEREE GUIDE GUIDEBOOK AND RULES FOR THE
 • OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA KRAPINSKOZAGORSKA ŽUPANIJA KAO OSNIVAČ DOMA ZDRAVLJA
 • M ANUAL DEL APLICATIVO CVLAC CURRÍCULUM VITAE PARA LATINOAMÉRICA
 • CONFIDENTIAL SAFEGUARDING ADULTS CONCERN FORM NB PLEASE TYPE OR
 • DRBHICOM COMPLETES ACQUISITION OF KHAZANAH’S STAKE OF 3221 IN
 • CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA LANZADERAS DE EMPLEO
 • WHAT IF ALL FOODS WERE GRAY? EVERY BANANA TOMATO