raport z ewaluacji wewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu im. krasnala hałabały w buku w roku szkolnym 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ
przeprowadzonej
w
Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Buku
w roku szkolnym 2016/2017
Przedmiot ewaluacji: Kształtowane są postawy i respektowane są normy
społeczne.
Cele ewaluacji:
1. Ustalenie zakresu treści i częstotliwości prowadzenia pracy w
obszarze działalności wychowawczej.
2. Ustalenie sposobu prowadzenia zajęć w tym obszarze.
3. Opinia rodziców na temat wsparcia otrzymywanego w przedszkolu w
zakresie kształtowania postaw i respektowania norm społecznych.
Główne problemy badawcze:
1.W jaki sposób nauczycielki planują i realizują pracę wychowawczą z
dziećmi?
2. Czy w przedszkolu występują problemy wychowawcze i zagrożenia?
3. W jaki sposób rodzice postrzegają pracę nauczycieli w zakresie
pracy wychowawczej i w jakim stopniu współpracują na tej płaszczyźnie?
4. Jakie relacje występują między członkami społeczności
przedszkolnej?
Kryteria oceny wyników ewaluacji:
1. Stopień realizacji działań przedszkola uwzględniających pracę
nauczycieli w zakresie wychowania oraz profilaktyki we współpracy z
rodzicami.
2. Trafność doboru metod sprzyjających nabywaniu umiejętności z
zakresu wychowania, kształtowania postaw oraz respektowania norm.
Szczegółowe pytania badawcze:
Szczegółowe pytanie badawcze
Sposób zbierania informacji
W jaki sposób nauczycielki planują treści i cele wychowawcze?
Analiza dokumentów nauczycieli, analiza ankiety dla nauczycieli,
Jakie działania wychowawcze i profilaktyczne mające na celu
eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań są
podejmowane przez nauczycieli?
Analiza dokumentów nauczycieli, analiza ankiety dla nauczycieli
W jaki sposób nauczyciele kształtują odpowiedzialność dzieci za
swoje działania i zachowania
Analiza dokumentów nauczycieli, analiza ankiety dla nauczycieli,
obserwacja zajęć przez Dyrektora,
Czy ustalono normy postępowania dla dzieci i jaki jest ich
udział w tych ustaleniach?
Analiza dokumentów nauczycieli, analiza ankiety dla nauczycieli
Jaki jest poziom znajomości zasad i norm przez dzieci?
Analiza ankiety dla nauczycieli
Jaki jest poziom umiejętności odróżniania zachowań pozytywnych
od negatywnych przez dzieci oraz ich odpowiedzialności
Analiza kart pracy
W jaki sposób w przedszkolu monitoruje się działania
wychowawcze?
Analiza ankiet dla nauczycieli, analiza planów miesięcznych
Jakie problemy wychowawcze i zagrożenia dostrzegane są w
przedszkolu?
Analiza ankiet dla nauczycieli, analiza protokołów Rady
Pedagogicznej, analiza ankiet dla rodziców
Czy w przedszkolu obserwuje się jakiekolwiek formy dyskryminacji
i czy realizowane są działania antydyskryminacyjne?
Analiza ankiet dla nauczycieli, analiza ankiet dla rodziców
Jaki jest zakres współpracy z rodzicami w zakresie eliminowania
zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań?
Analiza ankiet dla rodziców, analiza ankiet dla nauczycieli,
protokoły z zebrań z rodzicami
Czy nauczyciele podnoszą umiejętności wychowawcze rodziców i
pomagają im w rozwiązywaniu problemów?
Analiza ankiet dla nauczycieli, analiza ankiet dla rodziców,
analiza rejestrów rozmów z rodzicami
Jak kształtują się relacje między członkami społeczności
przedszkolnej?
Analiza wywiadu grupowego z pracownikami przedszkola oraz
dziećmi
Narzędzia badawcze:
- Ankieta dla rodziców,
- ankieta dla nauczycieli,
- arkusz obserwacji zajęć,
- arkusz analizy dokumentów.
Analiza i interpretacja wyników
Analiza rocznego planu pracy, planów miesięcznych i zapisów w
dziennikach oraz dokumentacji współpracy z rodzicami w kontekście
procesu wychowawczego i profilaktycznego oraz wspomagania rodziców
przez nauczycieli.
Z przeprowadzonej analizy dokumentów wynika, iż wszystkie nauczycielki
prowadzą ukierunkowaną działalność wychowawczą, wprowadzając nowe
treści we współpracy z rodzicami.
Analizując plan pracy Przedszkola im Krasnala Hałabały w zakresie
doskonalenia systemu wychowawczego przedszkola i kształtowania
inteligencji emocjonalne dzieci nauczycielki:
*
zawarły kontrakty grupowe obejmujące normy zachowania i
postępowania
*
gromadziły literaturę do realizacji treściwychowawczych opartych
na wartościach
*
planowały cele wychowawcze podczas zajęć zabaw i gier ucząc norm
zachowania, asertywności, okazywania empatii, rozpoznawania i
wyrażania emocji
*
umożliwiały udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, które
poruszały treści wychowawcze
*
zakłdały kartę indywidualnych zachowań w odniesieniu do dzieci
sprawiających trudności wychowawcze
W trosce o właściwe kształtowanie postaw wychowanków nauczyielki
organizowały następujące wydarzenia:
*
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
*
Pasowanie na Optymistycznego Przedszkolaka
*
Dzień Optymistyczny
*
Wigilia
*
„Niech żyjeBabcia i Dziadek”
*
Dzień Matki i Ojca
Diałania na rzecz środowiska:
*
udział w akcji charytatywnej Akcja dla Stefci- zbiórka
nakrętek
*
zbiorka karmy dla zwierząt z miejscowego schroniska
*
udział w akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
*
udział w akcji „Opatrunke na Ratunek”,
*
udział w akcji budowa studni dla Nepalu
Działania wychowawcze nauczycieli:
- rozmowa z rodzicami na temat metod wychowawczych, postaw i wartości
jakie reprezentuje przedszkole;
- wprowadzenie kodeksu zachowania, zapoznanie dzieci z zasadami oraz
przypominanie w toku bieżącej pracy o przestrzeganiu przyjętych zasad
- przeprowadzanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnch uczących dzieci,
jak radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz chroniących je przed
niebezpieczeństwem;
- przygotowywanie dzieci do życia w społeczności przedszkolnej i
środowiskowej (pogadanki, scenki sytuacyjne, itp.);
- współdziałanie z rodzicami poprzez skuteczne środki komunikacji
interpersonalnej dla wspólnego rozwiązywania problemów;
- prowadzenie dostosowanych do możliwości dzieci form wyrabiających
asertywność, poczucie własnej wartości, umiejętności słuchania innych
i skutecznej komunikacji międzyludzkiej;
- uczenie tolerancji i akceptacji;
- realizacja programu Optymistyczne Przedszkole;
- realizacja wybranych elementów projektu edukacyjnego: EFEKT DOMINO.
Wprowadzenie dzieci w świat wartości, które są życiowymi drogowskazami
kształtującymi zachowania i postawy ludzi – determinują relacje
międzyludzkie, czyniąc życie lepszym;
-realizacja piątej edycji projektu: Edukacja globalna dla
najmłodszych. Przybliżając dzieciom kulturę Azji, Afryki i Ameryki
Południowej i Środkowej, pragniemy ukazywać różnorodność, ale i
podobieństwa regionów świata, a przez to – pobudzać do solidarności
międzyludzkiej już najmłodszych;
- realizaja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wśród
celów wymienia m.in.: budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie
dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co
złe, oraz budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym;
- bieżące rozwiązywanie konfliktów i sporów, na przykładzie
literatury, próby oceny zachowania bohaterów w odniesieniu do
zaistniałej sytuacji;
- budzenie szacunku do osób starszych (występy dla seniorów w Mgok);
- praca wg Panu Daltońskiego;
- uwrażliwienie dzieci na zagrożenia życia codziennego;
- wyzwolenie przekonania o konieczności zachowania ostrożności w
różnych sytuacjach;
- zapoznanie ze sposobami przeciwdziałania niebezpieczeństwom;
- wdrażanie do unikania zagrożeń;
- zapoznanie ze sposobami szukania pomocy w sytuacjach trudnych.
Przykładowe wpisy do dziennika:
*
spotkanie z Panią policjantką- rozmowa na temat bezpiecznego
poruszania się po ulicy;
*
rozmowa z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa – sposobu
poruszania się w sali i łazience;
*
przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu
rekreacyjno -sportowego;
*
rozmowa z dziećmi na temat zachowania bezpieczeństwa podczas
wycieczki do sklepu warzywno-owocowego;
*
„Kodeks grupowy”- utrwalanie zasad obowiązujących w grupie;
- wycieczka autokarowa do gospodarstwa rolnego- zwracanie uwagi na
zachowanie bezpieczeństwa.
- wycieczka autokarowa do Jezior WPN. Zwracanie uwagi na
bezpieczeństwo podczas wycieczki
- rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i
sportów zimowych podczas zbliżających się ferii zimowych
- wyjście na spacer ulicami miasta. Zwracanie uwagi na bezpieczne
poruszanie się podczas spaceru
- „Prąd może być niebezpieczny” . zapoznanie dzieci z miejscami
niebezpiecznymi ze względu na możliwości porażenia prądem.
- Bajka o Piotrusiu, dzielnym Azorku, i mądrej Filemonce. -
Odróżnianie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i
dorosłymi;
- Kłótliwe sąsiadki- Zwrócenie uwagi na prawdomówność i jak ważna jest
odwaga przeciwstawieniu się kłamstwu i obmowie – próby oceny
zachowania bohaterów z tej perspektywy;
- Sprawiedliwy królik. - Zwrócenie uwagi, że ludzie mają równe prawa,
niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jak wyglądają, jaką wyznają
religię, jaki mają status materialny. Okazywanie szacunku osobom
starszym;
- Piotruś szuka przyjaciela. - Dbanie o to, by dziecko odróżniało
dobre zachowanie od niewłaściwych. Zastanawianie się nad własnym
postępowaniem. Wzbogacenie słownika: dobrać, wrażliwość,
odpowiedzialność;
- Ukazanie różnorodności świata na przykładzie Boliwii,
- Nepal - uświadomienie znaczenia edukacji w życiu człowieka;
- Indonezja - zapoznanie z niektórymi ginącymi gatunkami zwierząt i
zrozumienie przyczyn zanikania bioróżnorodności na przykładzie
Indonezji;
- Uświadomienie znaczenia wody w życiu codziennym, ukazanie problemów
z dostępem do wody pitnej na przykładzie Ghany i motywowanie do
oszczędzania wody.
Przykładowe tematy kompleksowe:
- Na Ulicy- zapoznanie dzieci z właściwym poruszaniem się po drodze
- Moja rodzina- kształtowanie właściwych postaw wobec rodziców
- Moje uczucia- nauka nazywania i rozpoznawania emocji- radość,
smutek, gniew, złość.
- Mamy różne charaktery- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i
nazywania uczuć, rozwijanie umiejętności pracy w grupie i w parach,
wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w
grupie,
- Pies przyjacielem człowieka- Kształtowanie postawy gotowości
niesienia pomocy innym, Rozumienie zachowania rezerwy wobec nieznanych
zwierząt, Kształtowanie właściwego (empatycznego ) stosunku do
zwierząt.
- Moi Rodzice, moja Rodzina.- uświadomienie ważnej roli rodziców w
życiu dziecka, kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoją rodziną,
kształtowanie uczucia przywiązania do swojej rodziny, zachęcanie do
pomocy w gospodarstwie domowym, zrozumienie, że wszyscy ludzie mają
prawo do okazywania emocji,
- Rozważania filozoficzne:
Dociekania filozoficzne – kształtowanie uczuć .
Uczucia co to takiego?
*
KONFLIKT
-dlaczego kłócisz się z tymi, których kochasz?
*
MIŁOŚĆ, DOWODY MIŁOŚCI
- skąd wiesz, że rodzice cię kochają?
- czy dobrze jest być zakochanym?
*
ZAZDROŚĆ
- czy jesteś zazdrosny o swoich braci i siostry?
*
PRZYJAŹŃ
- czy wolisz być sam, czy z przyjaciółmi?
*
NIEŚMIAŁOŚĆ
- czy boisz się wypowiadać przed całą grupą?
Dociekania filozoficzne – kształtowanie postaw. Dobro i zło, co to
takiego?
*
PRAWO i SŁOWA
- czy możesz kraść jedzenie?
- czy powinieneś zawsze wszystko mówić?
*
UPRZEJMOŚĆ
- czy musisz być miły dla innych?
*
POSŁUSZEŃSTWO
- czy zawsze powinieneś słuchać rodziców?
*
WOLNOŚĆ
- czy zawsze powinieneś robić to, na co masz ochotę?
*
POMOC INNYM
-czy powinieneś pomagać innym?
Formy współpracy z rodzicami:
- rozmowa indywidualna, rozmowa telefoniczna
- gazetka dla rodziców- informacja o treściach wychowawczych
omawianych w danym miesiącu
- zebrania z rodzicami
- zajęcia otwarte dla rodziców
- uroczystości przedszkolne
- czytanie bajek przez zaproszonych rodziców
- strona internetowa- udostępnianie dokumentów przedszkolnych
mówiących o procedurach bezpieczeństwa, pracy wychowawczej
przedszkola.
- współpraca z Radą Rodziców
Działania antydyskryminacyjne:
- wprowadzenie kodeksu grupowego
- zapoznanie z prawami dziecka - Optymistyczny sejm
- wizyta gościa z Chile. Przybliżenie dzieciom kultury, zwyczajów
panujących w Chile.
- prowadzę z dziećmi na bieżąco rozmowy i zwracam uwagę na zasady
zachowania oraz uczę tolerancji i szacunku do drugiej osoby
- prowadzę zabawy integracyjne
- organizuję pogadanki na temat tolerancji wobec osób różniących się
oparte na historyjkach obrazkowych, opowiadaniach, przykładach w życia
codziennego
- angażują przedszkolaki w akcje charytatywne, np. zbieranie nakrętek,
akcję „Opatrunke na Ratunek”, budowa studni dla Nepalu
- dostępny jest również kodeks zachowań, który został opracowany na
początku września i omówiony z dziećmi
-bajkoterapia
Analiza i interpretacja ankiet dla nauczycieli.
Zespół do spraw ewaluacji wydał 10 ankiet nauczycielom.
Ankietę wypełniły i zwróciły wszystkie osoby.
Ankieta składała się z 6 pytań.
Pytanie nr 1 – Czy Pani zna i upowszechnia prawa i obowiązki dziecka?
Nauczyciele w 100 % zaznaczyli odpowiedz TAK.
Pytanie nr 2 – Czy w grupie przedszkolnej, w której Pani pracuje
przestrzegane są normy społeczne, kodeks przedszkola ? (statut)
Wszystkie badane nauczycielki zaznaczyły odpowiedź TAK.
Pytanie nr 3 – Jakie metody pracy wychowawczej stosuje Pani w swojej
pracy?
Nauczyciele na zadane pytanie odpowiedzieli następująco:
- metody czynne, w szczególności metoda samodzielnych doświadczeń i
zadań stawianych dziecku,
- metody oglądowe z naciskiem na obserwacje i pokaz,
- metody słowne, a w tym rozmowy i zagadki oraz opowiadania,
- metody aktywizujące, szczególnie burza mózgów
- pedagogika zabawy Klanzy,
- metoda ruch rozwijającego W. Sharborne,
- zabawy badawcze i doświadczenia,
- metoda opowieści ruchowej J.C.Thulin, metoda gimnastyki twórczej
R.Labana,
- techniki parateatralne, a w tym teatr kukiełkowy,
- zabawy uwrażliwiające na dotyk i relaksacyjne
- zabawy badawcze w postaci eksperymentów i praktycznie
rozwiązywalnych problemów dotyczących zjawisk w obrębie obszarów:
powietrze, woda i ziemia (oparte o gawędy Simony Kossak),
Pytanie nr 4 – W celu radzenia sobie z zagrożeniami, jakie ustala Pani
reguły akceptowane przez dzieci?
Nauczyciele wymieniają następujące reguły:
- dziecko musi wiedzieć jak się nazywa i gdzie mieszka
-powinno wiedzieć, że kiedy odbiera telefon nie powinno mówić gdzie
mieszka ani jak się nazywa
-ustalam z dziećmi listę osób, do których ma zaufanie
-nauczyć dziecko, aby nigdy nie otwierało nikomu drzwi kiedy jest samo
w domu
- szanowanie społeczności przedszkolnej
uwrażliwienie na zagrożenia płynące ze świata ludzi i zwierząt
- Stosowanie ustalonych zasad i umów( kodeks grupowy), system
pozytywnych wzmocnień
- wspólne ustalenie zasad, praw i obowiązków,
- utrwalanie właściwych zachowań,
- uczenie alternatywnych sposobów rozwiązywania sytuacji
konfliktowych,
- uświadomienie dzieciom mechanizmu i przebiegu konfliktów oraz
sposobów ich rozwiązywania.
Pytanie nr 5 – Czy i jaki sposób stosuje Pani system pozytywnych
wzmocnień pożądanych zachowań u dzieci?
Wszyscy badani zadeklarowali, wzmacnianie pozytywnych zachowań
poprzez:
- pochwałę indywidualną,
- pochwałę przed rodzicami
- pochwałę przed grupą
- otrzymywanie drobnych nagród rzeczowych- naklejki, książeczki itp.
- ocenę własnego zachowania przy użyciu tablicy motywacyjnej,
- nagroda w postaci możliwość wyboru zabawy w czasie wolnym, możliwość
wyboru grupy zabawowej, dziecko zostaje mianowane na pomocnika
nauczyciela
Pytanie nr 6 – Czy i w jaki sposób informuje Pani rodziców o
oddziaływaniach i wspiera ich Pani
w wychowaniu dzieci?
Wszyscy nauczyciele mający wychowawstwo w grupie zadeklarowali
współpracę w tym zakresie z rodzicami poprzez:
zebrania, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, udzielanie porad,
podsuwanie fachowej literatury, pomoc w sytuacjach trudnych,
skierowanie do PPP lub OPS
Analiza i interpretacja kompetencji dzieci na podstawie kart pracy
Grupa wiekowa
6 latki
5 latki
4 latki
Liczba dzieci
14
20
21
Zagadnienie
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi
poprawne
niepoprawne
poprawne
niepoprawne
poprawne
niepoprawne
I stosunek do nieznajomych zwierząt
14
100%
0
0%
18
90%
2
10%
18
86%
3
14%
II spotkanie z obcym
14
100%
0
0%
20
100%
0
0%
20
95%
1
5%
III Ruch drogowy
14
100%
0
0%
19
95%
1
5%
20
95%
1
5%
IV Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie
14
100%
0
0%
20
100%
0
0%
20
95%
1
5%
V Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych
14
100%
0
0%
19
95%
1
5%
21
100%
0
0%
VI Bezpieczeństwo na drodze
14
100%
0
0%
20
100%
0
0%
20
95%
1
5%
Średnia dla grup wiekowych
100%
0%
97%
3%
94%
6
G
rupa wiekowa 6-latki
Grupa wiekowa 5-latki

Grupa wiekowa 4-latki
Analiza kompetencji dzieci:
Średnia dla zagadnienia
odpowiedzi
poprawne
niepoprawne
I stosunek do nieznajomych zwierząt
92%
8%
II spotkanie z obcym
98%
2%
III Ruch drogowy
97%
3%
IV Bezpieczeństwo na śniegu i lodzie
98%
2%
V Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych
98%
2%
VI Bezpieczeństwo na drodze
98%
2%
Średnia dla wszystkich grup
poprawne
97%
niepoprawne
3%

Analiza i interpretacja ankiet dla rodziców
1.
Czy zna Pani/pan program wychowawczy przedszkola?
Tak- 68 osób 95,77% Nie- 3 osoby 4,22%

2.
Czy akceptuje Pani/Pan zasady wychowawcze obowiązujące w
przedszkolu?
Tak- 71 osób 100% Nie- 0 osób 0%

3.
Czy Pani/Pana zdaniem przedszkole troszczy się o dzieci?
Tak- 71 osób 100% Nie- 0 osób 0%

W jaki sposób?
*
Dobrze odżywia, troszczy się, wychowuje. Dziecko chętnie
uczęszcza. Zapewnia wiele atrakcji (teatr, muzykanci,taniec)
*
Wspaniałe podejście dla dzieci.
*
Przedszkole troszczy się o dzieci w każdym zakresie
*
Daje odpowiednie warunki opiekuńcze w czasie pobytu jak i zarazem
warunki edukacyjne.
*
Organizuje wycieczki, wyjazdy edukacyjne.
*
Prowadzi się dyskusje filozoficzne, zwraca uwagę na dobro.
*
Uśmiech na twarzy, który sprawia, że dzieci są szczęśliwe oraz
życzliwość dla dzieci
*
Dba o rozwój emocjonalny. Realizuje różne projekty dzięki ktorym
dzieci poznają różne sytuacje. Z panią dziecko może zawsze
porozmawiać o problemach.
*
Pomagając w poznawaniu różnych dziedzin życia, łagodzenia
rozstania z rodzicem, organizowaniem różnych działań np. jaselka,
wycieczki
*
Dzieci zawsze są ciepło ubrane na spacerze. Panie im pomagają.
*
Panie wychowawczynie są bardzo troskliwe, uczynne i pomocne
*
Pani jest opiekuńcza
*
Ogólnie, ze moje dziecko dobrze czuje się w przedszkolu
*
Dzieci są szczęśliwe
*
Dzieci są optymistycznie nastawione do świata
*
Moje dziecko czuje się bezpiecznie
*
Z uśmiechem przychodzi do przedszkola, w towarzystwie pań czuje
się bezpiecznie
*
Opieka, koncerty, konkursy. Nauka poprzez zabawę
*
Dużo programów edukacyjnych
*
Organizuje zajęcia wychowawcze, bajki optymistyczne
*
Pani dba o „swoje” dzieci
*
Wlaściwie każde dzialanie przejawia się troską
*
Dzieci traktowane są ciepło, miło, czują się bezpiecznie
*
Troszczy się o rozwój emocjonalny, poznawczy, intelektualny przez
naukę (pisania, angielskiego)
*
Dzieci mają zapewnioną należytą opiekę, są ukierunkowane na
właściwy sposób zachowania.
*
Miła atmosfera oraz przyjazne, radosne i wzorowe podejście do
dziecka
*
Tworzy pozytywną atmosferę sprzyjajacą wychowaniu, zdobywaniu
wiedzy
*
Zatrudnia odpowiedni, odpowiedzialny personel
*
Dba o mowę dziecka (logopeda) Dba o psychikę dziecka (psycholog)
*
Dziecko wraca z przedszkola zadowolone i uśmiechnięte
*
Są pod kontrolą
*
Dba o bezpieczeństwo i prawidlowe żywienie
*
Dobra organizacja w pilnowaniu dzieci
*
Przestrzeganie zasad zachowania w grupie, wdrażanie dzieci do
poznania kultury itp.
*
Bardzo dobre Panie pracują w przedszkolu opiekują się dziećmi
4.
Czy spotkali się Państwo w przedszkolu z przejawami dyskryminacji?
Tak- 0 osób 0% Nie- 71 osób 100%

5.
Czy jesteście Państwo włączani w dziłania wychowawcze przedszkola?
Tak- 60 osób 85% Nie- 11 osób 15%

6.
Czy według Państwa w przedszkolu panuje atmosfera życzliwości i
empatii?
Tak- 69 osób 97% Nie- 2 osoby 3%

7.
Czy dzieci w przedszkolu mają warunki do zabawy i wypoczynku?
Tak-71 osób 100% Nie- 0 osób 0%

8.
Czy zdaniem Pani/Pana ogród przedszkolny wyposażony jest w
bezpieczne urządzenia do zabawy?
Tak-69osób97% Nie- 2 osoby 3%

Dlaczego?
*
Warto byłoby odnowić plac zabaw, uatrakcyjnić. Plac powinien być
zamknięty dla osób z zewnątrz co zapewni większe bezpieczeństwo
(rozbite butelki)
*
Dobrze wyposażony, dzieci się bezpiecznie bawią
*
Przede wszystkim jest ogrodzenie przez co czujemy się
bezpieczniejsi. Piasek rozsypany wokół niebezpiecznych ślizgawek.
*
Moim zdaniem bezpieczny plac zabaw
*
Zgodny z BHP
*
Dużo bezpiecznego sprzętu
*
Nic nie jest zniszczone
*
Są huśtawki, karuzela zgodnie z BHP
*
Sprzęty są zadbane i bezpieczne
*
Sprzęt dostosowany do wieku dzieci
*
Myślę, że ogród w przedszkolu jest wyposażony w bezpieczne
urządzenia do zabaw, ponieważ są drewniane, odpowiednie dla dzieci
przedszkolnych
*
Nie mam zdania na ten temat, byłem tam wtedy kiedy nie było dzieci
*
Brak kamerek na placu, za dużo dzieci naraz za mało opiekunów na
takiej przestrzeni
*
Koparka nie jest bezpieczna
Wnioski:
Zostało wydane 200 akiet, zwrócono 71.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż przedszkole troszczy się o ich
dzieci. Ankietowani uważają, że pracownicy predszkola zwracają
należytą uwagę na zachowania dzieci. Według ankietowanych dziecko w
casie pobytu w przedszkolu nabywa umiejętności, które pozwalają mu
wzmocnić właściwe zachowanie. Respondenci deklarują również panującą
atmosferę życzliwości i empatii. Podkreślone zostało przez rodzców
także bezpieczeństwopanujące na terenie przedszkola zwłaszcza na placu
zabaw.
*
Analiza wywiadu grupowego.
Zespół do spraw ewaluacji zadał pracownikom przedszkola następujące
pytania:
1.
Czy w przedszkolu panuje atmosfera życzliwości?
2.
Jak oceniacie Państwo poziom współpracy w przedszkolu?
3.
Czy spotkaliście się Państwo z przejawami dyskryminacji ze strony
współpracowników przedszkola?
Wszyscy pracownicy przedszkola delarują życzliwą atmosferę pracy,
wzajemną pomoc oraz zrozumienie. Badani nie zgłaszają przejawów
dyskryminacji, a wręcz zapewnianiją o wzajemnej tolerancji i szacunku.
Z przeprowadzonych przez nauczycielki rozmów wynika, iż większość
dzieci nie czuje lęku, dobrze czuje się w grupie przedszkolnej.
Problemami jakie zgłaszają dzieci jest:
*
łączenie grup pod nieobecność nauczyciela
*
zmiana nauczyciela
*
zmiana sali
WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI WEWNETRZNEJ
1. Nauczyciele systematycznie wprowadzają treści wychowawcze. Prowadzą
diagnozę zachowania dzieci oraz ewaluację swojej pracy.
2. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu wspierania procesu
wychowawczego i w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej społeczności
przedszkolnej. Rodzice są informowani o niepożądanych zachowaniach
dzieci, jak również o wzorowym zachowaniu. W sytuacjach trudniejszych,
gdy nie skutkuje wspólny front oddziaływania na dziecko nauczyciele
podejmują współpracę Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną celem
wsarcia dziecka i roic w eliminowaniu nieporządanych zachowań.
3. Z dokumentacji wynika iż nauczyciele prowadzą monitoring zachowań
dzieci. Eliminowne są lub minimalizowane niepożądne zachowania dzieci.
Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w
grupie, indywidualne rozmowy z rodicami. Każdy z nauczycieli stosuje
system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań pożądanych
poprzez przyznawanie nagród w różnych formach.
Rekomendacje
1. Dalsze angażowanie rodziców do współpracy.
2.
Popularyzowanie opisów/przykładów pożądanych zachowań/ na gazetce
dl rodziców.
3.
Dbanie o rzetelny i czytelny przepływ informacji nauczyciel-rodzic
dotyczący zachowania dziecka.
4.
Organizowanie więcej zajęć wychowawczych z udzialem rodziców.
5.
Rozprowadzanie wśród rodziców ulotki profilaktyczne.
6.
Organizowanie warsztatów z zakresu kształtowania prawidłowych
postaw zachowań, systemu wartości iprofilaktyki dla rodziców.
.

 • HECHOS DE LOS APÓSTOLES EN AMÉRICA JOSÉ MARÍA IRABURU
 • REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKOMOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A
 • UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE MAG JASMINKA
 • SUSTAINABILITY PROGRAMS AND RESOURCES FOR PRIMARY SCHOOLS YEARS 3
 • UN LIBRO EQUIVOCADO POR GUILLERMO RODRÍGUEZ RIVERA ROLANDO RODRÍGUEZ
 • 1 INFORMACION GENERAL 1 ASIGNATURA LABORATORIO I DE QUÍMICA
 • HERRIGALDEKETAREN LEGEPROIEKTUAREN AURKEZPENA EUSKO LEGEBILTZARRA 2008KO EKAINAREN 27A “ERAKUNDEEK
 • Н ПРОЕКТЪТ КАЛИМЕРА Е ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ТИО
 • PROSIMO VAS DA OBVEZNO IN ČIM PREJ VRNETE IZPOPOLNJEN
 • N° 2010026 MILANO 22012010 SERPAC INFORETE PER CVN
 • RUBRIC EVOLUTION IN ACTION TOTAL 12 POINTS CRITERIA EXCELLENT
 • ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 • 1 ASOCIACIONES CIVILES REQUISITOS ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTOS
 • СОВЕТ ЕРЫКЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
 • ANSÖKAN OM ÅTERSTÄLLANDE AV STUDIERÄTT (MAGISTERSKEDET) SKRIV TYDLIGT LÄS
 • TEMELJEM ČLANKA 10 UREDBE O KRITERIJIMA MJERILIMA I POSTUPCIMA
 • 26 Р ОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ХОЛМСКОГО
 • FRIENDSHIP IN SPORTS THE ITEMS BELOW HAVE TO DO
 • ALFA ATEST DOO WWWALFAATESTHR ZAŠTITA NA RADU ZAŠTITA
 • 2009 NYCC COUNCILLORS (ALL) AND EMAIL ADDRESSES DIVISION DISTRICT
 • OBČINA ŠENTJERNEJ PRVOMAJSKA CESTA 3A 8310 ŠENTJERNEJ KI JO
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1681 NA TEMELJU ČLANKA 60 STAVKA 3
 • 2010 TIMELINE FOR GRANT ADMINISTRATION PROCESS DATE PROCESS APRIL
 • PRESS RELEASE THE EMBASSY OF LIBYA THE BRITISH MUSEUM
 • SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS V–VI OBSZAR 1 POSTAWA
 • 5 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ!
 • ?XML VERSION10 ENCODINGUTF8? DOCS LOGO GAF
 • CURSO 200405 CENTRO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR ESTUDIOS INGENIERO
 • CONVOCATORIA ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO DEFENSOR
 • NAME PERIOD DATE PENNY DROP EXPERIMENTAL DESIGN DIRECTIONS USE