nájemní smlouva pronájem a provozování hotelu u beránka, masarykovo nám. 74, náchod smlouva o nájmu a provozování hotelu u beránka, ma

NÁJEMNÍ SMLOUVA
PRONÁJEM A PROVOZOVÁNÍ HOTELU
U BERÁNKA, MASARYKOVO NÁM. 74, NÁCHOD
Smlouva o nájmu a provozování hotelu u beránka, masarykovo nám. 74,
náchod
uzavřená podle ustanovení § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku
1.Smluvní strany
================
BERÁNEK Náchod a. s.
se sídlem: Masarykovo nám. 74, 547 01 Náchod
zastoupen: p. Janem Birke, předsedou představenstva a Ing. Ivou
Cvetanovou, členkou představenstva
IČO: 64829472
DIČ: CZ64829472
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod
č. ú. : 257-1523330257/0100
na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“)
a
………….
se sídlem: ……………
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ….. v ……., oddíl …, vložka …….
zastoupený / jednající ……….
IČO: ……..
DIČ:…….
Bankovní spojení: ………
č.ú.: …..
na straně druhé (dále jen „Nájemce“);
(Pronajímatel a Nájemce dále označováni společně také jako „Smluvní
Strany“)
2. Preambule
============
a.
Pronajímatel je výlučným vlastníkem budovy stavební parcely č. 74,
jejíž součástí je budova s čp. 74 – stavba občanského vybavení
(Městské divadlo a Hotel U Beránka), dále je výlučným vlastníkem
stavební parcely č. 3958/2, jejíž součástí je budova s čp. 2062 –
stavba ubytovacího zařízení (nově přistavená budova Hotelu U
Beránka). Nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví 5262 pro
obec a katastrální území Náchod
u katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální
pracoviště Náchod. Další věci, které jsou předmětem této smlouvy,
jsou uvedeny v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součástí této
smlouvy (vše dále jen „Majetek“, „předmět nájmu“).
b.
Pronajímatel si přeje zajistit provozování hotelových, hostinských
a dalších souvisejících služeb v objektu Hotelu U Beránku v
Náchodě (účelem je zajištění provozu hotelu – pokojová část,
hotelové haly s recepcí, dále poskytování hostinských služeb v
restauraci, Dannyho kavárně, Blues baru, venkovní terase, salonku,
vinárně vč. kuchyně
a vč. vybavení a dále technologického zázemí a skladovacích
prostor), a plnění souvisejících činností při provozování
hostinských a hotelových služeb ze strany Nájemce. Pronajímatel se
zavazuje umožnit Nájemci brát užitky vyplývající z poskytování
hotelových, hostinských služeb včetně souvisejících činností.
c.
Nájemce, který je oprávněn k podnikání v oblasti hostinských a
ubytovacích službách
a souvisejících činností, má zájem provozovat hostinské a
ubytovací služby, a zavazuje se po celou dobu provozování platit
Pronajímateli za dobu provozování nájemné ve výši, kterou nabídl v
rámci své nabídky podané v koncesním řízení malého rozsahu s
názvem Výběr provozovatele na pronájem a provozování Hotelu U
Beránka, Masarykovo nám. 74, Náchod, a to způsoby uvedenými v této
smlouvě.
3.Předmět smlouvy a účel nájmu, doba nájmu
==========================================
3.1.Vymezení předmětu a účelu nájmu
-----------------------------------
Pronajímatel se zavazuje touto smlouvou přenechat do dočasného užívání
a požívání předmět nájmu vymezený v Preambuli v písm. a) za účelem
provozování hotelových, hostinských služeb v Hotelu U Beránka v
Náchodě, a souvisejících činností vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost Nájemce a Nájemce se zavazuje po dobu platnosti smlouvy
užívat Majetek ode dne zahájení provozování řádně, účelně, účinně
a hospodárně, pečovat o něj jako řádný hospodář a zajistit plynulé a
bezproblémové provozování hotelových, hostinských služeb včetně
souvisejících činností v souladu
s touto smlouvou a platit Pronajímateli nájemné ve výši dle této
smlouvy a vrátit Pronajímateli Majetek ke dni skončení ve stavu dle
této smlouvy.
Majetek bude užíván výlučně za účelem provozu hotelových, hostinských
služeb a s tím souvisejících činností.
Pronájem se sjednává na dobu určitou od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2020 (+
2 roky opční právo, tj. do 31. 10. 2022).
3.2.Předání Majetku Nájemci
---------------------------
3.2.1 Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci Majetek na základě
písemné výzvy Nájemce nejpozději 5 dní přede dnem zahájení
provozování. O předání Majetku Nájemci bude pořízen písemný předávací
protokol či soupis Majetku.
3.2.2 Předávací protokol/Soupis Majetku musí:
(a) obsahovat jako samostatné části protokol o výsledku fyzické
prohlídky Majetku, o provedené dokladové inventarizaci a o výsledcích
případně provedených přejímacích testů Majetku;
(b) být odsouhlasen smluvními stranami, a to postupně dle jednotlivých
částí.
(c) být přílohou č. 1 této Smlouvy
3.2.3 Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci:
(a) věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou potřebné
k provozování předmětu nájmu;
(b) veškerou dokumentaci související s provozováním předmětu nájmu,
kterou má ve svém držení.
3.2.4 Nájemce po převzetí Majetku má právo do 30 kalendářních dnů ode
dne zahájení provozování nahlásit všechny zjevné škody a závady na
Majetku nezjištěné
v průběhu předání Majetku, které by mohly bránit Nájemci v jeho
činnosti a které nevyplývají z poskytnutých dokumentů a popř.
provedených prohlídek. Tyto škody a závady budou zaneseny do
samostatného protokolu, který podléhá souhlasu Smluvních Stran. Po
uplynutí lhůty 30 kalendářních dní ode dne zahájení provozování již
nelze brát v úvahu jakékoliv další stížnosti na kvalitu předaného
Majetku ze strany Nájemce a má se pro účely této smlouvy za to, že byl
předán bez vad.
3.3.Základní rozložení rizik ve vztahu k Majetku
------------------------------------------------
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, nese Nájemce ode dne
převzetí Majetku dle předcházejícího článku do dne řádného vrácení
Majetku Pronajímateli dle této smlouvy riziko (odpovědnost)
vyplývající:
a.
ze stavu Majetku, včetně skrytých vad, a to od 31. kalendářního
dne po zahájení provozu,
b.
z braní užitků vyplývajících z poskytování služeb, tj. zejména
rizika spojená s výkyvy poptávky po poskytovaných hotelových,
hostinských a souvisejících službách.
4.Práva a povinnosti Smluvních Stran
====================================
4.1.Povinnosti Nájemce
----------------------
Nájemce je povinen a zavazuje se:
a.
zajistit v době provozování svým jménem a na svůj účet řádné
provozování hotelových, hostinských a souvisejících služeb;
b.
provozovat a užívat předmět nájmu v souladu se závaznými předpisy,
všemi příslušnými povoleními, touto smlouvou a zavedenou odbornou
praxí, tj. zajišťovat vlastní provozování, údržbu, zajistit v
součinnosti s Pronajímatelem odstranění havárií a poruch, dále
ochranu Majetku včetně kontroly prostor a zařízení určených k
provozování hotelových, hostinských činností a souvisejících
činností; pečovat
o Majetek jako řádný hospodář;
c.
zajistit svým jménem a na svůj účet bezpečné nakládání s odpady
vzniklými provozováním hotelových, hostinských služeb a
souvisejících služeb;
d.
zajistit, aby provozování služeb bylo prováděno řádně
kvalifikovanými
a vyškolenými pracovníky;
e.
zajistit, aby prostory určené k poskytování hotelových služeb
(jedná se o pokoje
a hotelovou část) byly nekuřácké;
f.
zajistit, aby při provozování hotelových, hostinských služeb bylo
jen v nezbytně nutném rozsahu zasahováno do práv a oprávněných
zájmů Pronajímatele, jakož
i zájmů třetích osob v souladu s platnými právními předpisy;
g.
odstranit poruchu a/nebo havárii v součinnosti s Pronajímatelem a
obnovit neprodleně provoz hotelových, hostinských služeb a
souvisejících činností;
h.
vést majetkovou evidenci a provozní evidenci, a na požádání je
Pronajímateli kdykoliv poskytnout;
i.
předkládat Pronajímateli ke schválení návrh provozního řádu, popř.
návrh
na aktualizaci provozního řádu;
j.
zdržet se provádění jakýchkoliv stavebních úprav a zásahů na
předmětu nájmu, umisťování reklamních zařízení či jiných zařízení,
která nesouvisí s provozováním hotelových, hostinských služeb bez
předchozího souhlasu Pronajímatele. Nájemce je oprávněn zabezpečit
předmět nájmu dle svojí potřeby a dále opatřit předmět nájmu se
souhlasem Pronajímatele v přiměřením rozsahu štítky, návěstními a
podobnými znamení. Pronajímatel může souhlas odmítnout, má-li pro
to důvod. Při skončení nájmu odstraní Nájemce znamení, kterými
předmět nájmu opatřil, a uvede dotčenou část předmětu nájmu do
původního stavu na vlastní náklady;
k.
v předmětu nájmu se zdržet umísťování a provozování loterií a
jiných podobných her definovaných ve zvláštním právním předpise;
l.
zajišťovat servis a řádnou údržbu předmětu nájmu; v případě, že na
budově
či svěřeném zařízení vzniknou vady či škody způsobené v důsledku
fyzického opotřebení, a to ve výši nad 7 000,- Kč bez DPH za
každou z nich (náklady na dopravu a jiné náklady spojené s
opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu
o provedení opravy, se do nákladu na tuto opravu nezapočítávají),
je Nájemce oprávněn požadovat jejich odstranění po Pronajímateli;
m.
informovat Pronajímatele a o vzniklých vadách a škodách, a to do 2
(slovně: dvou) pracovních dnů od jejich vzniku a zajistit jejich
opravu, a to nejpozději
do 30 kalendářních dnů od nahlášení vady/škody, nedohodnou-li se
Smluvní strany jinak;
n.
škody a vady způsobené nedbalostním nebo úmyslným jednáním Nájemce
budou odstraněny/opraveny na náklady Nájemce, a to bez ohledu na
jejich výši;
o.
Informovat Pronajímatele předem o plánovaném přerušení provozu
hotelových, hostinských služeb a souvisejících činností s uvedením
důvodu;
p.
umožnit Pronajímateli na požádání vstup do předmětu nájmu a
provedení kontroly užívání předmětu nájmu;
q.
Nájemce je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole
ve veřejné správě o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky k
provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí
služeb pro projekt, umožnit průběžné ověřování souladu údajů
uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě
realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným
k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;
r.
v recepční hale hotelu U Beránka je umístěna malá výstavní síň,
která není součástí pronájmu (náklady spojené s provozem této
části budovy bude hradit Pronajímatel sám). Nájemce souhlasí, že
Pronajímatel má v recepční hale umístěnu výstavní síň
a souhlasí, že výstavní síň je otevřená pro širokou veřejnost a za
tímto účelem umožní veřejnosti vstup do recepční haly hotelu;
s.
Nájemce se zavazuje udržovat předmět nájmu v čistotě a pořádku,
dodržovat všechny bezpečnostní, hygienické a protipožární
předpisy. Nájemce výslovně přebírá povinnost k zajištění požární
ochrany;
t.
Nájemce je povinen umožnit Pronajímateli provést kontrolu stavu
předmětu nájmu
a inventarizaci Majetku. Pronajímatel se zavazuje oznámit Nájemci
provedení takové kontroly nebo inventury alespoň týden předem;
u.
Nájemce je povinen oznámit Pronajímateli bez zbytečného odkladu
potřeby oprav, které má provést Pronajímatel. Nájemce je povinen
snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro
provedení oprav a udržování Majetku;
v.
plnit další povinnosti Nájemce dle této smlouvy.
4.2.Práva Nájemce
-----------------
4.2.1 Nájemce je oprávněn požadovat od Pronajímatele dokumenty
prokazující možnost zahájení provozování hotelových, hostinských a
souvisejících služeb.
4.2.2 Nájemce je oprávněn v pronajatých prostorách umístit své
technické vybavení, speciální kusy nábytku, stroje a zařízení, to vše
při dodržení platných norem
a případného kolaudačního rozhodnutí. Pronajímatel však neručí za
případné poškození, odcizení, zničení, jakož i jiné škody na věcech v
Majetku Nájemce. Pronajímatel není v tomto smyslu povinen uzavřít
jakékoli pojistné smlouvy.
4.3.Povinnosti Pronajímatele
----------------------------
Pronajímatel je povinen:
a.
poskytnout Nájemci nezbytnou součinnost při plnění závazků Nájemce
vyplývajících z této smlouvy, kterou lze od Pronajímatele rozumně
požadovat.
4.4.Spolupráce Smluvních Stran
------------------------------
Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost při plnění práv a
povinností vyplývajících z této smlouvy. Každá ze Smluvních stran se
dále zavazuje na základě písemné výzvy doručené nejméně 10 pracovních
dnů předem dostavit se na jednání
s druhou Smluvní stranou a zodpovědět její dotazy či podat vysvětlení,
a to za účasti zástupců Smluvních stran, jež jsou schopni podat
relevantní odpovědi či vysvětlení. V případě sporu Smluvních stran se
použijí ustanovení čl. 13 této smlouvy.
5.Nájemné a služby
==================
5.1.Určení výše nájemného
-------------------------
5.1.1 Smluvní strany se dohodly na měsíční fixní výši nájemného, a to
ve výši dle nabídky Nájemce, tj. ve výši:
…………….,- Kč/měsíc (bez DPH),
tj. ………….,- Kč/ rok (bez DPH),
Smluvní strany se dohodly, že nájemné v roce 2016 a v letech
následujících může být upravováno v návaznosti na cenový vývoj a může
být každý rok automaticky jednostranně zvyšováno o výši inflace
předchozího kalendářního roku, stanovenou inflačním indexem (v
návaznosti na růst cen služeb a spotřebního zboží) vydávaným Českým
statistickým úřadem v Praze. Toto zvýšené nájemného
se Nájemce zavazuje platit ihned od data vyúčtování výše inflace
Pronajímatelem. Rozdíl již zaplaceného nájemného za období od 1. ledna
každého roku do data vyúčtování inflace pronajímatelem se Nájemce
zavazuje uhradit do 14 dnů od data vyúčtování.
Nájemce odpovídá za soulad výše nájemného s cenovými předpisy. Nájemné
tvoří základ daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty a bude k
němu připočítávána daň z přidané hodnoty v základní sazbě dle tohoto
zákona.
2.
Výše nájemného vychází z nabídky Nájemce podané v rámci
koncesního řízení malého rozsahu a nabídky uchazeče ze dne
-………. 2015.
3.
Nájemce se zavazuje sám si zajišťovat a hradit:
*
spotřebu elektrické energie dle stavu na vlastním elektroměru,
*
spotřebu tepelné energie dle stavu na vlastním měřidle,
*
likvidaci odpadů.
2.
Dodávka vody a srážková voda
Pronajímatel se zavazuje zajistit Nájemci dodávku vody do pronajatých
prostor
a hradit vodné a stočné jejich dodavateli za celé budovy a dále se
Pronajímatel zavazuje hradit poplatky za srážkovou vodu za celé
nemovitosti. Nájemce
se zavazuje hradit Pronajímateli poměrnou část vodného a stočného, a
to v poměru dle odpočtového měřidla instalovaného pro prostory, které
jsou předmětem této smlouvy. Hodnoty tohoto odpočtového měřidla budou
pro tyto účely zjišťovány vždy ke stejnému datu, ke kterému bude
zjištěna hodnota měřidla dodavatelem vody pro účely fakturace. Nájemce
se zavazuje hradit Pronajímateli poměrnou část nákladů na úhradu za
srážkovou vodu, a to v poměru plochy předmětu nájmu
dle této smlouvy k ploše prostorů celých nemovitostí. Podkladem pro
placení těchto nákladů bude faktura Pronajímatele s náležitostmi
daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty, která bude
Pronajímatelem zaslána Nájemci vždy
do 10 dnů ode dne, kdy bude doručeno Pronajímateli příslušné
vyúčtování dodavatele vody. Nájemce se zavazuje takovéto náklady
uhradit do 10 dnů
od obdržení vyúčtování.
2.
Pojištění
Pronajímatel prohlašuje, že nemovitosti, které jsou předmětem nájmu,
jsou pojištěny proti živelným rizikům. Nájemce se zavazuje pojistit
provozování své činnosti.
5.2.Úhrada Nájemného Nájemce m včetně složení peněžitý jistoty
--------------------------------------------------------------
5.2.1 Nájemce je povinen zaplatit Pronajímateli nájemné za konkrétní
měsíc pronájmu ve výši jedné měsíční splátky nájmu. První splátka
nájemného bude provedena nejpozději do 15 kalendářních dnů od podpisu
této smlouvy a každá další pak vždy do 15. dne v měsíci, a to
bezhotovostním převodem na bankovní účet Pronajímatele číslo účtu
257-1523330257/0100 (dále jen „Bankovní Účet“)
na základě daňového dokladu, tj. faktury (v případě hrazení prvního
nájmu), dále pak na základě dohodnutého splátkového kalendáře,
splňujícího náležitosti daňového dokladu. Pronajímatel má právo tento
bankovní účet kdykoliv změnit písemným oznámením Nájemci a Nájemce
bude povinen poukazovat nájemné
na nový bankovní účet, a to s účinností od kalendářního měsíce
následujícího
po kalendářním měsíci, ve kterém obdržel písemné oznámení od
Pronajímatele.
5.2.2 Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli peněžitou jistotu ve
výši odpovídající jednoho měsíčního nájemného, a to bezhotovostním
převodem na bankovní účet Pronajímatele, a to do 15 kalendářních dnů
od podpisu této smlouvy. Tato jistota bude po dobu trvání smluvního
vztahu sloužit jako prostředek zajištění odstranění vad a škod
vzniklých v souvislosti s činností Nájemce za podmínek stanovených
touto smlouvou a dále k vypořádání finančních závazků v případě
ukončení smluvního vztahu, nestanoví-li tato smlouva jinak.
5.2.3 Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli úrok z prodlení
nezaplaceného Nájemného ve výši stanovené předpisy práva občanského, a
to za období ode dne následujícího po prvním dni, kdy se Nájemce
dostane do prodlení se splacením Nájemného do dne, kdy je dlužné
nájemné uhrazeno v plné výši na účet Pronajímatele.
6.Platba smluvních pokut
========================
6.1.Smluvní pokuty za porušení dílčích smluvních povinností
Provozovatele
-----------------------------------------------------------
Smluvní strany sjednávají následující pokuty za porušení povinností
dle této smlouvy:
a.
Při hrubém porušení této smlouvy, za hrubé porušení se považují
případy:
-nesplnění povinností zajištění provozu hotelových, hostinských služeb
a souvisejících činností v souladu s provozním řádem, a to ve výši 10
000,- Kč
za každý konkrétní případ a den porušení,
- uvedené v čl. 8.1 této smlouvy, a to ve výši 10 000,- Kč za každý
konkrétní případ porušení,
b.
Při opakovaném porušování povinností vyplývajících z této smlouvy,
a to ve výši
10 000,- Kč za každý konkrétní případ porušení povinností, přičemž
opakovaným porušením se rozumí neplnění podmínek této smlouvy přes
písemné upozornění Pronajímatele.
6.2.Splatnost smluvních pokut
-----------------------------
a.
Smluvní pokuty za porušení dílčích smluvních povinností Nájemce
jsou splatné
14 dní od vystavení příslušného dokladu (např. faktury), a to
bezhotovostní platbou na bankovní účet Pronajímatele.
b.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost, jejíž splnění bylo
smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena
práva Pronajímatele na náhradu škody způsobené porušením téže
právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní
pokutu. Právo na zaplacení smluvní pokuty zůstává zachováno
i po ukončení této smlouvy.
7.Údržba předmětu nájmu, odstraňování poruch a havárií
======================================================
7.1.Základní ustanovení – Údržba Majetku
----------------------------------------
Nájemce není oprávněn bez souhlasu Pronajímatele provést zásah do
předmětu nájmu.
7.2.Povinnosti Nájemce
----------------------
Nájemce se zavazuje:
a.
Udržovat Majetek ve stavu nezbytném k zajištění plynulého a
bezpečného provozování. Údržba má zejména preventivní charakter a
současně slouží
ke kontrole stavu Majetku za účelem předcházení vzniku poruch a
havárií;
b.
Na své náklady zajistit příslušné elektrorevize všech spotřebičů v
předmětu nájmu. Pronajímatel se zavazuje na své náklady zajistit
další potřebné revize, dle platných předpisů vztahujících se k
předmětu nájmu;
c.
Zajišťovat zcela na své náklady údržbu Majetku a odstranění poruch
a havárií pokud jejich výše nepřesáhne částku 7 000,- Kč bez DPH
za každou jednotlivou poruchu/havárii (náklady na dopravu a jiné
náklady spojené s opravou, pokud jsou uvedeny v daňovém dokladu o
provedení opravy, se do nákladu na tuto opravu nezapočítávají);
d.
Nájemce je dále povinen na svůj náklad zajistit drobné opravy, za
které se považují zejména tyto opravy a výměny:
1.
opravy jednotlivých podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
2.
opravy jednotlivých částí oken a dveří – to je výměny zámků,
kování, klik,
3.
výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení,
zejména vypínačů, zásuvek, zvonků, domácích telefonů, žárovek,
zásuvek rozvodů datových sítí, signál. analogového i
digitálního televizního vysílání a výměny zdrojů světla v
osvětlovacích tělesech,
4.
opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a
lapačů tuků,
5.
za drobné opravy se dále považují:
*
opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par,
digestoři, mísících baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů,
umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků,
pečicích trub, vařičů, infrazářičů, vestavěných a přistavěných
skříní.
8.Další práva a povinnosti Nájemce
==================================
8.1.Změna kontroly
------------------
Pokud dojde ode dne účinnosti smlouvy do Dne Vypořádání:
a.
k převodu obchodních podílů či akcií v Nájemci a/nebo osobách
ovládajících Nájemce, nebo;
b.
k jejich zastavení či jiné zajišťovací transakci vůči majetku
Nájemce, která by mohla mít za důsledek změnu kontroly nad
Nájemcem, nebo;
c.
k přeměně Nájemce
bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele, považuje se taková
skutečnost za hrubé porušení smlouvy.
Žádost o písemný souhlas s podrobným popisem zamýšlené transakce musí
být doručena Pronajímateli nejméně 90 (slovy: devadesát) dnů před
provedením kroků popsaných v tomto článku smlouvy.
9.Odpovědnost za škodu
======================
9.1.Odpovědnost za škodu
------------------------
a.
Každá Smluvní strana odpovídá druhé Smluvní straně za škodu
způsobenou porušením povinností z této smlouvy, ledaže prokáže, že
porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost;
b.
Nájemce je odpovědný za škodu vzniklou jeho činností podle této
smlouvy Pronajímateli i třetím osobám v rozsahu daném právními
předpisy.
9.2.Podmínky použití peněžité jistoty
-------------------------------------
Peněžitá jistota může být použita tehdy:
a.
v případě, že Nájemce nezajistí opravu, resp. odstranění následků
poruchy/havárie, k jejichž provedení je dle této smlouvy povinen,
a to do 30 kalendářních dní od jejího nahlášení Pronajímateli;
b.
v případě, že je Nájemce v prodlení s úhradou nájemného nebo
uložené smluvní pokuty po dobu delší než 30 kalendářních dnů;
c.
v případě vypořádání finančních závazků při ukončení smlouvy.
10.Ukončení smlouvy
===================
10.1.Ukončení smlouvy dohodou
-----------------------------
Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních Stran.
10.2.Ukončení smlouvy výpovědí
------------------------------
10.2.1 Nájemce může nájem vypovědět i před uplynutím ujednané doby,
a.
ztratí-li způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je předmět
nájmu určen;
b.
přestane-li být předmět nájmu z objektivních důvodů způsobilý k
výkonu činnosti, k němuž byl určen, a Pronajímatel nezajistí
Nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo
c.
porušuje-li Pronajímatel hrubě své povinnosti vůči Nájemci.
10.2.2 Pronajímatel může nájem vypovědět i před uplynutím ujednané
doby,
a.
má-li být předmět nájmu odstraněn, anebo přestavován tak, že to
brání dalšímu užívání předmětu nájmu, a Pronajímatel to při
uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo
b.
porušuje-li Nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli,
zejména tím,
že přestože jej pronajímatel vyzval k nápravě, chová se Nájemce v
rozporu
s ustanovením § 2305 občanského zákoníku, nebo je po dobu delší
než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb
spojených s užíváním předmětu nájmu;
c.
Ve výpovědi musí být uveden její důvod; výpověď, v níž není uveden
její důvod, je neplatná.
10.3.Ukončení smlouvy odstoupením
---------------------------------
Pronajímatel může odstoupit od této smlouvy v případě nezaplacení
první splátky nájemného dle podmínek uvedených v odstavci 5.2.1.
10.4.Výpovědní lhůta
--------------------
a.
Výpovědní lhůta pro ukončení smlouvy v případě výpovědi smlouvy z
důvodů uvedených v bodu 10.2 je tříměsíční a její běh začíná
prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé
Smluvní Straně.
b.
smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran při současném
splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.
11.Předávací proces při ukončení smlouvy
========================================
11.1.Vrácení Majetku zpět Pronajímateli
---------------------------------------
11.1.1 Nájemce se zavazuje předat Majetek zpět Pronajímateli ke dni
skončení ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebení při řádném
provádění údržby, není-li Smluvními stranami sjednáno jinak.
11.1.2 Nájemce se zavazuje předat Pronajímateli Majetek ke dni
skončení. O předání Majetku Nájemcem a o převzetí Majetku
Pronajímatelem bude pořízen písemný předávací protokol.
11.1.3 Při předání Majetku Pronajímateli ke dni skončení postupují
Smluvní strany analogicky jako při předání Majetku Nájemci ke dni
zahájení provozování.
11.1.4 Pronajímatel se zavazuje předat Nájemci nejpozději do 60 dnů
před dnem skončení písemnou výzvu k předání Majetku a dále harmonogram
dokladové inventarizace v maximální délce 30 pracovních dnů včetně
specifikace způsobu ověřování platnosti předaných dokladů.
11.1.5 Nájemce se zavazuje předat Pronajímateli nejpozději do 5 dnů po
Dni skončení:
a.
věci, informace a záznamy, které má ve svém držení a jsou
potřebné k Provozování;
b.
veškerou dokumentaci související s provozováním předmětu nájmu,
kterou má ve svém držení a to zejména dokumentaci, která byla
předána Nájemci
od Pronajímatele ke dni zahájení provozování.
11.1.6 Pronajímatel má právo po převzetí Majetku po dobu následujících
30 kalendářních dnů po dni skončení nahlásit všechny zjevné škody a
vady
na Majetku nezjištěné v průběhu předání, které by mohly bránit v
budoucím provozování Majetku. Tyto škody budou zaneseny do
samostatného protokolu, který podléhá schválení ze strany Nájemce i
Pronajímatele.
Nájemce se zavazuje:
a.
předat Majetek zpět Pronajímateli ke dni skončení ve stavu, který
odpovídá běžnému opotřebení při řádném provádění Údržby, není-li
Smluvními stranami sjednáno jinak;
b.
poskytnout Pronajímateli při předání veškerou potřebnou součinnost
tak,
aby došlo k bezodkladnému převzetí Majetku a jeho bezprostředně
navazujícímu plynulému a bezpečnému provozování Pronajímatelem či
novým Nájemcem.
11.2.Povinnosti Nájemce ve vztahu k výběru nového Nájemce
---------------------------------------------------------
Smluvní strany se zavazují postupovat v období přípravy nového
výběrového/koncesního řízení způsobem, který nebude diskriminovat
Nájemce nebo ostatní účastníky nového výběrového řízení. Nájemce se
zavazuje v rámci přípravy
a realizace nového výběrového řízení poskytovat Pronajímateli
nezbytnou součinnost, zejména při poskytování informací vztahujících
se k předmětu smlouvy dle bodu 4.1 smlouvy. V případě, že bude Nájemce
postupovat v období přípravy nového výběrového řízení způsobem, který
mu přinese neoprávněnou výhodu nebo znevýhodní ostatní účastníky
nového výběrového/koncesního řízení v nepřiměřeném rozsahu, je
Pronajímatel oprávněn vyřadit Nájemce z tohoto nového
výběrového/koncesního řízení.
12.Uzavření a účinnost smlouvy a doba jejího trvání
===================================================
12.1 Účinnost smlouvy
---------------------
Tato smlouva je nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
Stranami,
za předpokladu jejího předchozího schválení příslušným orgánem
Pronajímatele. smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2015 a končí v den
vypořádání, nevyplývá-li
z kontextu smlouvy, že určitá ustanovení této smlouvy mají trvat i po
tomto dni.
12.1.Řádná doba provozování
---------------------------
Provozování na základě této smlouvy se sjednává na dobu určitou ode
dne nabytí účinnosti smlouvy, tj. od 1.11.2015 na dobu 5 let.
12.2.Opětovné uzavření nájmu a domněnka dojití
----------------------------------------------
Jestliže Pronajímatel nesdělí písemně Nájemci nejméně 60 dnů před
skončením nájmu, že Nájemce je povinen předmět nájmu ke dni skončení
nájmu vyklidit, anebo Nájemce nesdělí Pronajímateli písemně nejméně 60
dnů před skončením nájmu, že si nepřeje nájem prodloužit, dohodly se
smluvní strany, že nájemní smlouvu obnovily za týchž podmínek, za
jakých byla sjednána, a to na dobu 2 roky. Tato povinnost stran je
splněna, pokud v poslední den lhůty předají doporučený dopis k
poštovní přepravě s uvedením adresy Nájemce:…………………… a Pronajímatele:
BERÁNEK Náchod a. s., Masarykovo náměstí 74, 547 01 Náchod.
Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
13.Pravidla řešení sporů
========================
13.1 Způsob řešení sporů
------------------------
Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou
cestou. Dále
se Smluvní strany dohodly, že příslušný k projednání sporů, vzniklých
z tohoto smluvního vztahu, bude věcně a místně příslušný obecný soud
Pronajímatele.
14.Závěrečná ustanovení
=======================
14.1
----
Tato smlouva se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky v platném znění a dalšími právními předpisy, na něž je ve
smlouvě činěn odkaz.
Tato smlouva je vyhotovena v 6 (slovy: šesti) stejnopisech v českém
jazyce. Pronajímatel si ponechá 3 (slovy: tři) vyhotovení, Nájemce 3
(slovy: tři) vyhotovení. Příloha č. 1 této smlouvy tvoří její nedílnou
součást.
14.1.Změny smlouvy
------------------
Změny této smlouvy vyžadují ke své platnosti písemnou formu v podobě
postupně číslovaných dodatků.
14.2.Způsob komunikace
----------------------
Za písemnou formu se pro účely této smlouvy považuje i elektronická
pošta ověřená zaručeným elektronickým podpisem. Pokud je zásilka
zaslána elektronickou poštou
bez ověření zaručeným elektronickým podpisem, musí být následně
potvrzena listinnou formou v lhůtě sedmi (7) dnů od odeslání
elektronické pošty.
14.3.Postoupení práv
--------------------
Žádná ze Smluvních Stran není oprávněna bez předchozího písemného
souhlasu druhé Smluvní Strany postoupit kterékoli z práv vyplývajících
z této smlouvy třetí osobě.
Smluvní Strany se zavazují v případě, že některé z ustanovení této
smlouvy je nebo
se stane neplatným či neúčinným, nahradit neplatné či neúčinné
ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které
svým smyslem nejlépe odpovídá účelu této smlouvy. Neplatnost nebo
nevynutitelnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na
platnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy jako celku.
--------------------------------------------------------------------
Tato smlouva byla schválena představenstvem BERÁNEK Náchod a. s. pod
j. č. …….. dne ………
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním
přečetly, a že byla uzavřena podle jejich vážné vůle, určitě,
srozumitelně a v souladu s dobrými mravy.
Na znamení souhlasu s celým obsahem této smlouvy oprávnění zástupci
stran této smlouvy smlouvu podepisují.
V ………., dne …………..2015 V Náchodě, dne……………
Nájemce: Pronajímatel:
BERÁNEK Náchod, a.s.
……………………………………. …………………………………….
zast. Jan Birke,
předseda představenstva
…………………………………….
zast. Ing. Iva Cvetanova,
členka představenstva
PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Soupis Majetku

 • SPOROČILO ZA JAVNOST LJUBLJANA MED TREMI FINALISTI ZA NAGRADO
 • PRIMOŽIČ K TUJERODNE VRSTE RASTLIN IN ŽIVALI V CELINSKIH
 • REGULATION OF SOCIAL WORK PROVIDERS AND THE INSPECTION OF
 • LATVIJAS UNIVERSITĀTE STARPTAUTISKO UN EIROPAS TIESĪBU ZINĀTŅU KATEDRA STUDIJU
 • COBERTURA DE TRATAMIENTOS POR ADICCIONES Y TRASTORNOS DE CONDUCTA
 • 22 DERECHO A UN AMBIENTE SONORO SALUDABLE Y DERECHOS
 • APUNTES DE INSTALACION DE EQUPOS ELECTRONICOS DE POTENCIA DOCENTE
 • 17 U8 REFEREE GUIDE GUIDEBOOK AND RULES FOR THE
 • OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA KRAPINSKOZAGORSKA ŽUPANIJA KAO OSNIVAČ DOMA ZDRAVLJA
 • M ANUAL DEL APLICATIVO CVLAC CURRÍCULUM VITAE PARA LATINOAMÉRICA
 • CONFIDENTIAL SAFEGUARDING ADULTS CONCERN FORM NB PLEASE TYPE OR
 • DRBHICOM COMPLETES ACQUISITION OF KHAZANAH’S STAKE OF 3221 IN
 • CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA LANZADERAS DE EMPLEO
 • WHAT IF ALL FOODS WERE GRAY? EVERY BANANA TOMATO
 • JAVNA USTANOVA „REZERVAT LOKRUM“ OD BOSANKE 4 20 000
 • VEIVISEREN AJOURFØRT 12022009 VEIVISEREN OVERSIKT OVER BRUKERORGANISASJONER I MODUM
 • ANHANG P4 EIGENSCHAFTEN DES BEWERBERS ODER DES ANBIETERS
 • PROMOTION FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS AUX FORMATIONS DE STAGE
 • ONOFRE MONZÓ DEL OLMO JESÚS MIGUEL ORILLES RODRÍGUEZ (1995)
 • DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD OLICITUD DE SUBVENCIÓN DESTINADA OBTENCIÓN
 • KONKURS OFERT NA PROJEKTY „ BUDUJEMY MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO”
 • PROGRAMACIÓN DE AULA 3 EP PROGRAMACIÓN DE AULA RELIXIÓN
 • M ON VOYAGE À PARIS DATES DU SÉJOUR
 • EL CASO ELEGIDO ES EL DE UN ALUMNO CON
 • NORMATIVA CAMPO A TRAVÉS – JUEGOS DEPORTIVOS 202122 LA
 • BAB I PENDAHULUAN A LATAR BELAKANG PROSES BELAJAR MENGAJAR
 • MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 • PREMIO FRANCOALEMÁN DE DERECHOS HUMANOS ANTONIO NARIÑO REGLAMENTO DEL
 • STUDENT GROUPS 8918 STUDENT GROUPS TABLE OF CONTENTS
 • PROSALIS – HEALTH PROJECT IN LISBON IS A NONPROFIT