finanční rozhodování a jeho součásti finanční rozhodování je základem a neoddělitelnou součástí finančního managementu. finanční rozhod


Finanční rozhodování a jeho součásti
Finanční rozhodování je základem a neoddělitelnou součástí finančního
managementu. Finanční rozhodování můžeme charakterizovat jako proces,
který se skládá z :
*
Zvažování nejvhodnějších variant pohybu a získávání peněžních
prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů
*
Výběru optimální varianty s ohledem na základní finanční cíle
podnikatelské činnosti
*
Kontroly realizace přijatých návrhů a finančních opatření
Podnikové finanční rozhodování obsahuje několik důležitých fází, které
na sebe logicy navazují a vyúsťují do konečných rozhodnutí. Těmito
fázemi jsou:
*
Vymezení finančního problému a určení konkrétních finančních cílů
(vyplývají většinou z problémů věcného charakteru, mohou vznikat
přímo v oblasti financí. Při určování finančních cílů musejí být
respektovány limitující podmínky).
*
Sběr a analýza informací a podkladů potřebných pro rozhodování
(využívá údaje z finančního a managerského účetnictví, statistické
údaje, marketingové poznatky, údaje z finančního trhu atd.)
*
Volba různých variant řešení
*
Stanovení kritérií pro výběr optimální varianty (kritéria
finančního rozhodování musejí navazovat na finanční cíle. )
*
Hodnocení jednotlivých variant podle zvolených kritérií (zde je
nutné uvažovat případné odchylky od původního záměru, riziko)
*
Výběr optimální varianty
*
Realizace vybrané varianty a její ověřování vzhledem k určeným
cílům
Do charakteristiky podnikového finančního rozhodování jsou zahrnuty
také typy rozhodovacích situací, které se v tomto procesu projevují.
Můžeme je rozdělit na:
1.
Dlouhodobé finanční rozhodování (strategické rozhodování), které
obsahuje :
a.
rozhodování o celkové výši kapitálu, který podnik potřebuje
mít k dispozici
b.
rozhodování o struktuře podnikového kapitálu, rozhodování o
podílu vlastního a cizího kapitálu
c.
rozhodování o struktuře majetku podniku, rozhodování o podílu
peněžních prostředků na celkovém podnikovém majetku
d.
rozhodování o investování podnikového kapitálu, rozhodování o
užití vložených peněžních prostředků, rozhodnutí o finančním
nebo věcném (reálném) investování
e.
rozhodování o rozdělení zdaněného podnikového zisku,
rozhodování o výši rezervních fondů
U některých typů podniků bývá rozhodování o rozdělení zisku omezeno
zákonnými požadavky na vytváření rezervních fondů, na způsoby
vyplácení výnosů z cenný papírů. U těchto typů dlouhodobého finančního
rozhodování je velmi nutné počítat s rizikem. Tento typ finančního
rozhodování velmi ovlivňuje finanční situaci podniku na dlouhé období
a jeho změny jsou obtížně realizovatelné (týkají se fixního majetku a
dlouhodobého kapitálu). Tato rozhodnutí musí být schvalována vlastníky
podniku a provádějí ho vrcholoví manažeři.
2.
Krátkodobé finanční rozhodování – je méně riskantní, protože se v
něm tolik výrazně neprojevuje vliv času a jeho změny jsou snadněji
uskutečnitelné. Mezi krátkodobé finanční rozhodování patří:
a.
rozhodování o velikosti a složení jednotlivých částí oběžného
majetku – rozhodování o optimální výši peněžních prostředků, o
výběru různých forem krátkodobých cenných papírů, o
pohledávkách atd.
b.
rozhodování o optimální formě krátkodobého kapitálu –
rozhodování o možnostech využití obchodních úvěrů a
krátkodobých finančních záloh atd.
Finanční rozhodování krátkodobého charakteru vychází a je velmi
ovlivňováno dlouhodobým finančním rozhodováním.
Podnikové finanční rozhodování a finanční politika je závislá také na
ekonomickém prostředí, ve kterém se podnik vyskytuje. Aby bylo
podnikové finanční rozhodování kvalifikované, musí respektovat dané
ekonomické prostředí. Ekonomické prostředí tvoří :
*
finanční politika státu – daňové podmínky, celní politika
*
zákonná opatření státu a pravidla regulace – zákony o právních
formách podnikání
*
konkurenční prostředí
*
podmínky finančního trhu – výše a pohyb úrokové sazby
*
podmínky zahraničního obchodu a vývoj měnových kurzů – vývozní a
dovozní podmínky
*
situace na trhu práce, požadavky pracovníků – mzdy, smlouvy
2

 • DISABILITY SUPPORT SERVICES BEHAVIOUR SUPPORT SERVICES JUNE
 • PROPUESTA PAR AMPLIAR EL ARBITRAJE EN LOS PROCESOS CIVILES
 • LICITACIÓN PÚBLICA N°072020 OBJETO IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN Y
 • PRESSRELEASE 20110819 VÄRMEPUMPFÖRSÄLJNINGEN SVAGARE ÄN VÄNTAT UNDER ANDRA KVARTALET
 • PROB2619 A CAPACITOR CONSISTS OF 2 PARALLEL PLATES OF
 • 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 2 DO REGULAMIN 3 ORGANIZACJI
 • EVOLUCIÓN A CTUALMENTE LA MAYORÍA DE LOS CABALLOS TIENEN
 • BOUMA OCCUPATIONAL SEX SEGREGATION AND EARNING DIFFERENCES1 LEARNING OBJECTIVES
 • DUCT INSULATION – QUIETR® SPIRAL DUCT LINER GENERAL SPECIFICATION
 • OCTOBER 2 – CLUB’S CHOICE FUNDRAISER DUE OCTOBER 3
 • R EPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA GOLA OPĆINSKI NAČELNIK
 • VERSIÓN 10 CEIC LA PAZ MODELO DE HOJA DE
 • WEIMO ZHU PHD DEPARTMENT OF KINESIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH
 • OZNACZENIE SPRAWY WAT 2721 9 12
 • REFLEXIVE VERBS A VERB IS REFLEXIVE WHEN THE SUBJECT
 • AREAS PRIORITARIAS DEL PLAN DE ACCION 20002001 PARA LA
 • LAS ÁREAS Y EL PROYECTO ALFABETIZADOR PROPUESTAS PARA ALFABETIZAR
 • ABSTRAK PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING PADA PT SIGER JAYA
 • ESCOLES MINGUELLA DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS I TECNOLOGIA ÀREA
 • 15 CURRICULUM VITAE 1 DATOS PERSONALES NOMBRE Y APELLIDOS
 • FORMATO PARA CONTRIBUCIONES DE LA REVISTA EL CÁLCULO Y
 • EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MADRID ORGANIZA UNA JORNADA
 • NASLOVNA STRAN OBVESTILA O VLOŽITVI TOŽBE V PRILOGI JE
 • NAMEDATEPERIODSCORE + 22 CHAPTER 2 SECTION 5 EUROPEAN DISEASES
 • COLEGIO NTRA SRA DEL BUEN CONSEJO MELILLA 1º BACHILLERATO
 • GRÁFICA DE FUNCIONES DE DOS VARIABLES EXISTEN VARIAS MANERAS
 • ANEXO VI PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS PARA
 • KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN
 • 5 MANUSCRIPT TITLE FIRST AUTHOR OTHER AUTHOR(S) AFFILIATION AND
 • ANNEXE 2 – CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES PROJETS POUR LES