zpráva z kontroly dotací k 30. 6. 2003 k 30.6.2003 byla provedena v hlavní účtárně kontrola přijatých dotací za rok 2003. ke kontrole

ZPRÁVA Z KONTROLY DOTACÍ K 30. 6. 2003
K 30.6.2003 byla provedena v hlavní účtárně kontrola přijatých dotací
za rok 2003.
Ke kontrole byly použity 3 druhy podkladů:
Tabulky od správců dotací
Podklady hlavní účtárny
Účetní sestavy fakult a součástí
Kontrola proběhla v několika etapách podle tematických okruhů:
I.
neinvestiční dotace
1.
MŠMT
2.
Ostatní ministerstva a GA
II. investiční dotace
3.
MŠMT
4.
Ostatní ministerstva a GA
Dotace ze zahraničí a od ÚSC nelze kontrolovat, neboť veškeré podklady
jsou soustředěny pouze na fakultách a součástech.
Ad I) NEINVESTIČNÍ DOTACE ( DOTACE ÚČTOVANÉ DO TŘÍDY 6)
Byla provedena samostatně kontrola MŠMT a samostatně kontrola
ostatních ministerstev a GA.
Ad1) MŠMT
Správci dotace - tabulky:
Ing. Zemková: ISPROFIN (ČS)
Pí Možná: Základní dotace (KB)
Dotace na ubytování a stravování (KB)
Věda a výzkum (KB)
Podklady hlavní účtárny: Bankovní převody a platby ČS
Účetní sestavy fakult a součástí: obratová předvaha analyticky členěná
(sborník)
Za 1. Pololetí roku 2003 byla v rámci ISPROFIN přes ČS profinancován
pouze jeden projekt - MFF , Malostranská v celkové výši 1 221 178,40
Kč - Neinvestiční dotace ze SR na akci jmenovitě vedenou v ISPROFIN, o
jejímž poskytnutí rozhodl správce kapitoly. V účtovém rozvrhu je nutné
upravit analytiku účtů 346 a 691 pro ISPROFIN.
Za 1. Pololetí roku 2003 obdržely základní dotaci všechny fakulty a 4
součásti. Rozdíl mezi tabulkou správce dotace a vykázanými údaji
fakult a součástí byl zaznamenán u husitské teologické fakulty ve výši
1 000 000,- Kč a u filosofické fakulty ve výši 200 000,- Kč (zde se
jedná o přímo přijatou dotaci MŠMT).
Mezi údaji na účtu 691 fakult a rozdělením dotace byl zjištěn rozdíl u
fakulty husitské, LF Plzeň, FaF H.K. (pouze časový posun) a FTVS.
Mezi údaji na účtu 346 fakult a rozdělením dotace byly zjištěny
rozdíly u fakulty husitské, právnické, 2. LF, LF H.K., FaF H.K.,
filosofické, přírodovědecké, FTVS a FHS. Rozdíly byly často způsobeny
nezaúčtováním přijaté dotace.
Za 1. Pololetí roku 2003 obdržely dotaci na ubytování a stravování 2
fakulty (HTF, FTVS) a 3 součásti (ÚJOP, KaM, AS). Zde nebyly shledány
žádné rozdíly.
Za 1. Pololetí roku 2003 obdržely dotaci na VaV všechny fakulty a 2
součásti (CERGE a rektorát). Zjištěné rozdíly byly způsobeny chybějící
analytikou nebo zahrnutím dotace Grantové agentury UK (GAUK) do
skupiny grantových agentur. !GAUK jsou však prostředky z dotace MŠMT
na výzkum a vývoj , a to specifického výzkumu - a.ú. 346 0112 a 691
3210 !
Jedná se o FTVS, LF H.K., LF Plzeň.
Ad2) Ostatní ministerstva a GA
Správce dotace - tabulky:
Ing. Pánková: ostatní ministerstva
GAAV
GAČR
IGA - MZ
Účetní sestavy fakult a součástí
Hlavní účtárna: bankovní výpisy
Za 1. Pololetí roku 2003 obdrželo dotace od ostatních ministerstev a
grantových agentur 16 fakult (mimo KTF) a 4 součásti (mimo KaM a AS).
Zjištěné rozdíly mezi tabulkami od správce dotace a fakultami
(součástmi) jsou převážně způsobeny dotacemi od rezortních
ministerstev, které byly zaslány přímo. Je nutné, aby fakulty a
součásti o dotacích přijatých přímo informovaly a zaslaly příslušné
podklady písemně správci dotace.
Zjištěné rozdíly na účtu 346 jsou způsobené nesprávným zařazením
dotace GAUK, která patří do VaV MŠMT (specifický výzkum). Některé
fakulty a součásti účet nepoužívají (LF H.K., FaF H.K.,
přírodovědecká, KaM, AS).
Zjištěné rozdíly na účtu 691 jsou způsobeny nesprávným zařazením
dotace GAUK.
Ad II) INVESTIČNÍ DOTACE (DOTACE ÚČTOVANÉ NA ÚČET 901 0110)
Ad3) investice MŠMT
Správci dotace - tabulky:
Ing. Zemková: Transformační a rozvojové programy (KB)
Platby přes ČS
Ing. Pánková: FRVŠ (KB)
Paní Možná: Investice - projekty ( KB)
Účetní sestavy fakult a součástí
Hlavní účtárna - bankovní výpisy
Za 1. Pololetí roku 2003 obdrželo dotaci na investice 15 fakult (mimo
husitské a právnické) a rektorát. Bezchybné údaje uvedly pouze
filosofická fakulta, MFF, FSV a Rektorát.
Na účtu 346 uvedla evangelická fakulta chybnou analytiku, 5 fakult
dotaci nevykázalo (LF H.K., FaF H.K., přírodovědecká, FTVS a FHS).
Na účtu 901 0110 byly shledány rozdíly u fakult 1. LF, 3. LF, LF
Plzeň, FaF H.K., a dále u husitské f., která neobdržela dle tabulky
žádnou investiční dotaci. Obrat na účtu 901 0110 chybí u fakulty
katolické, LF H.K., FTVS. Některé fakulty nadále účtují přijaté dotace
na FRIM (2. LF, přírodovědecká, pedagogická -ú. 911 06xx).
Je nutné přijmout opatření pro sjednocení metodiky účtování.
Ad4) Ostatní ministerstva a GA
Správce dotace:
Ing. Pánková: ostatní ministerstva
GAAV
GAČR
IGA - MZ
Účetní sestavy fakult a součástí
Hlavní účtárna - bankovní výpisy
Za 1. Pololetí roku 2003 obdrželo dotace 7 fakult (1. LF, LF H.K., FaF
H.K., filosofická, přírodovědecká, MFF, FSV). U fakult 1.LF a MFF byly
zjištěny přímé investiční dotace. Je nutné příslušné podklady
předložit na rektorát správci.
Některé fakulty neúčtují na účtě 346 (LF P., LF H.K., přírodovědecká,
FTVS, FHS).
ETF použila chybný analytický účet.
Některé fakulty k 30.6. neměly zaúčtovány investiční dotace na účtu
901 0110, některé účtují na účet FRIM 911 06xx. Správně zaúčtovaly
pouze MFF a FSV.
Je nutné, aby auditorka s metodičkou sjednotily postup pro účtování
investičních dotací na fakultách a součástech.
Zpracovaly: Ing. Hana Chaloupková, Hana Vajnerová
17.9.2003

 • BILL NO 5231 EMERGENCY MEASURE (AS AMENDED) ORDINANCE NO
 • 3 FRANÇAIS ONTARIO REGULATION 26521 MADE UNDER THE EMERGENCY
 • KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OPP ZA ROK
 • GRAN VIAJE AL SUR EXPRESS RESTRELLA 24 PUNTAS 4
 • 58 UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE DERECHO D MARZO
 • COLEGIO HELLEN KELLER PEÑUELAS COQUIMBO AV SAN RAMÓN 595
 • R EGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD KORCZAKOWSKICH 2019 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • SIDE 0 AV 2 AVTALE OM VIGSEL SOM IKKE
 • LINKING SCHOOL MATHEMATICS TO OUTOFSCHOOL MATHEMATICAL ACTIVITIES INTRODUCTION THIS
 • ÁMBITO CIENTÍFICOTECNOLÓGICO “¿RECICLÁIS ENVASES Y CARTÓN EN TU COMARCA?”
 • MONITORING PUBLIC OPINION ON NANOTECHNOLOGY IN EUROPE EUROPEAN PLATFORM
 • BULLETIN DU COMITÉ DE MADAGASCAR 1RE ANNÉE – N°
 • TABLE S1 DEMOGRAPHIC AND BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE STUDY
 • TECHNICAL SUPPORT SERVICES CICS PROGRAMMAPSET DOADC604 TO BETTER
 • JESÚSFÍSICAYQUÍMICA TEC 20112012 MEDIDA DE VOLÚMENES Y DENSIDAD ESTA
 • IONS AND IONIC COMPOUNDS – IMPORTANT TERMS YOU MUST
 • GUATEMALA DOS PARADOJAS Y UNA INCÓGNITA POR CARLOS SABINO
 • ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE JELEN TÁJÉKOZTATÁS CÉLJA HOGY A
 • APROBAT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ISJ ILFOV DIN
 • W WWESCUELAPRIMARIANET SEXTO DE PRIMARIA UNA MAÑANA UN ZORRO
 • USNESENÍ Z MIMOŘÁDNÉHO VÝBORU PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ VĚCI
 • BORANG MS 3 ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH (TERENGGANU)
 • ADENOPATÍAS NUMEROSAS ENFERMEDADES PEDIATRICAS PRESENTAN ADENOPATIAS COMO SÍNTOMA
 • QUESTIONS FOR RESPONDENTS PLEASE SEE THE INSTRUCTIONS PRESENTED
 • PONENCIA GESTIÓN ESCOLAR INNOVACIÓN Y CAMBIO PARA PREVENIR Y
 • SZKOŁA PODSTAWOWA W RADOSZKACH RADOSZKI 64A 87321 BARTNICZKA (056)
 • BRYAN BENTZ RECIPES SECTION 1 EDITION 30 RECIPES THAT
 • FEBRUARY 17 2012 PAGE 5 STATE OF NEW YORK
 • 06096 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION CHAPTER 522 APPLICATION PROCESSING
 • TRAIL BRAKING IN THE LAST INSTALLMENT JOELLA JOHN