postupak za rješavanje sukoba nadležnosti *** ako se u toku postupka pred ustavnim sudom povuče predlog za rješav

POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI
***
AKO SE U TOKU POSTUPKA PRED USTAVNIM SUDOM POVUČE PREDLOG ZA
RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI, STEKLI SU SE USLOVI DA SE POSTUPAK U
TOM PREDMETU OBUSTAVI (član 67 tačka 1 Zakona o Ustavnom sudu).
Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik dr Milan Marković i
sudije - Miodrag Iličković, Miodrag Latković, Desanka Lopičić, Miraš
Radović, Đole Sekulović i Fetija Međedović, na osnovu odredaba člana
149 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore i člana 33 tačka 2 i člana 68 stav
1 tačka 1 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«,
br. 64/08), na sjednici od 22. septembra 2011. godine, donio je
R J E Š E NJ E
OBUSTAVLJA SE postupak odlučivanja o sukobu nadležnosti.
O b r a z l o ž e nj e
Agencija za pravne usluge “MITRIĆ” DOO Podgorica, u ime Dragutina
Subotića, Milka Šotića, Petra Bulatovića, Radojka Bunjevca i Vukote
Božovića podnijela je predlog za odlučivanje o sukobu nadležnosti
između Osnovnog suda u Kotoru i Ministarstva uređenja prostora i
zaštite životne sredine.
Ustavni sud je utvrdio da su se stekli uslovi da se postupak u ovom
predmetu obustavi.
Ustavom Crne Gore propisano je da Ustavni sud odlučuje o sukobu
nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih
organa i organa jedinica lokalne samouprave i između organa jedinica
lokalne samouprave (član 149 stav 1 tačka 5).
Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”,br.64/08)
propisano je: da će Ustavni sud obustavi postupak ako je u toku
postupka povučen predlog za odlučivanje o sukobu nadležnosti (član 68
tačka 1).
U toku postupka podnosilac je aktom U-V br. 2/10, od 11. jul 2011.
godine, obavijestio Sud da povlači predlog za pokretanje postupka za
odlučivanje o sukobu nadležnosti.
S obzirom da je u toku postupka kod Ustavnog suda povučen predlog za
rješavanje sukoba nadležnosti, to su se saglasno odredbi člana 68
tačka 1 Zakona o Ustavnom sudu stekli uslovi da se postupak u ovom
predmetu obustavi.
Na osnovu iznijetih razloga riješeno je kao u izreci.
U-V br. 2/10 USTAVNI SUD CRNE GORE
22. septembar 2011. godine PREDSJEDNIK,
P o d g o r i c a dr Milan Marković ,s.r.
***
USTAVNI SUD NIJE NADLEŽAN DA RJEŠAVA SUKOB NADLEŽNOSTI U OKVIRU JEDNE
- IZVRŠNE GRANE VLASTI, ODNOSNO IZMEĐU UPRAVNIH ORGANA KOJI OBAVLJAJU
POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE, NA BILO KOM NIVOU, DRŽAVNOM ILI LOKALNOM.
Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik dr Milan Marković i
sudije - Miodrag Iličković, Miodrag Latković, Fetija Međedović, Miraš
Radović, Đole Sekulović i Desanka Lopičić, na osnovu odredaba člana
149 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore i člana 28 tačka 1 i člana 33
tačka 5 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«,
br. 64/08), na sjednici od 12. maja 2011. godine, većinom glasova,
donio je
R J E Š E NJ E
ODBACUJE SE predlog za rješavanje sukoba nadležnosti izmedju
Ministarstva održivog razvoja i turizma i Glavnog administratora
Opštine Budva.
O b r a z l o ž e nj e
Aktom glavnog administratora Opštine Budva, podnijet je predlog za
rješavanje sukoba nadležnosti izmedju Ministarstva održivog razvoja i
turizma i Glavnog administratora Opštine Budva.
U predlogu se navodi: da je Ministarstvo u smislu člana 55 stav 4
Zakona o opštem upravnom postupku, dopisom Up.br. 1506-73/11, od 28.
februara 2011. godine, dostavilo Glavnom administratoru žalbu
izjavljenu protiv zaključka Sekretarijata za komunalno stambene
poslove, navodeći da je stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i
održavanju stambenih zgrada (»Službeni list Crne Gore«, br. 4/11),
prestao da važi Zakon o etažnoj svojini (»Službeni list Republike Crne
Gore«, br. 74/04) i odredba člana 636 stav 3 Zakona o obligacionim
odnosima (»Službeni list Crne Gore«, br. 47/08), čime je nadležnost za
odlučivanje po žalbama u postupcima iseljenja bez pravnog osnova
prešla u nadležnost Glavnog administratora, da je Zakon o stanovanju i
održavanju stambenih zgrada stupio na snagu 26. januara 2011. godine,
te da je iz spisa predmeta nesumnjivo utvrdjeno da je postupak
pokrenut zahtjevom za iseljenje br. 013-U-369/1, od 1. jula 2010.
godine; da ovaj organ smatra da nije nadležan za postupanje u
konkretnom predmetu jer je članom 34 navedenog zakona propisano da će
se postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, po kojim
nije pravosnažno odlučeno, okončati po odredbama zakona koji je bio na
snazi u vrijeme pokretanja postupka; da su u vrijeme pokretanja
postupka bili na snazi Zakon o etažnoj svojini i Zakona o obligacionim
odnosima čijim odredbama je bilo propisano da se protiv rješenja po
zahtjevu za iseljenje, može izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za
stambene poslove.
Ustavni sud je, nakon razmatranja predloga, utvrdio da nije nadležan
za odlučivanje po predlogu.
Ustavom Crne Gore propisano je: da poslove državne uprave vrše
ministarstva i drugi organi uprave (član 111) i da Ustavni sud
odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave (član 149 stav 1 tačka 5).
Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, br.
64/08) propisano je da će Ustavni sud odbaciti predlog, inicijativu,
ustavnu žalbu, žalbu, odnosno drugi podnesak kojim se pokreće postupak
kad utvrdi da nije nadležan za odlučivanje (član 28 tačka 1).
Iz navedenih odredaba Ustava proizilazi da je za postojanje sukoba
nadležnosti, za čije bi rješavanje bio nadležan Ustavni sud, potrebno
da sukob nadležnosti postoji izmedju sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave.
U konkretnom slučaju, podnosilac predloga zahtijeva rješavanje sukoba
nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Glavnog
administratora Opštine Budva.
Ustavom Crne Gore (član 11 st. 1, 2, 3 i 4) vlast je uređena po načelu
podjele vlasti na zakonodavnu, koju vrši Skupština, izvršnu vlast koju
vrši Vlada i sudsku vlast koju vrši sud. Vlast je ograničena Ustavom i
zakonom, a odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Osim ovih oblika državne vlasti, Ustav ne određuje druge oblike
vlasti.
Ustavom je državna uprava postavljena u dijelu kojim je utvrđen
položaj Vlade. Odredbama člana 111 Ustava propisano je da poslove
državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave. Prema tome,
državna uprava ne postoji kao posebna vlast, već je sastavni dio
izvršne vlasti.
Poslovi, organizacija i način rada državne uprave uređeni su Zakonom o
državnoj upravi (»Službeni list Republike Crne Gore«, br.38/03 i
»Službeni list Crne Gore«, br.22/08). Odredbama čl. 24, 25 i 26
Zakona, propisano je da Vlada osniva organe državne uprave, utvrđuje
njihovu organizaciju i rad uprave, da nadzor nad zakonitošću rada
organa uprave vrši ministarstvo, koje se određuje aktom o osnivanju
rada organa uprave i da se ministarstva osnivaju za jednu ili više
povezanih upravnih oblasti.
Ministarstva se, saglasno navedenom ovlašćenju, osnivaju podzakonskim
aktom Vlade (uredbom), kao osnovni oblik državne uprave, za jednu ili
više upravnih oblasti, zavisno od prirode, značaja i obima tih
poslova. Ministarstva, kao samostalni organi državne uprave,
neposredno su odgovorna Vladi.
Vlada vrši nadzor nad njihovim radom i u vršenju nadzora može
poništiti propis kojim se suprotno propisu Vlade povrjeđuju slobode
fizičkih i pravnih lica ili ukinuti propis ministarstva ukoliko je u
suprotnosti sa propisom Vlade (član 61 Zakona).
Iz navedenih ustavnih i zakonskih određenja proizilazi da se
ministarstva, za razliku od državnih organa koji su osnovani Ustavom
(Skupština, Vlada, sudovi) osnivaju podzakonskim aktom Vlade (uredbom)
i da vrše poslove u ime i za račun države, odnosno obavljaju
specifičnu upravnu djelatnost, kao osnovnu djelatnost, koju utvrđuje
Vlada kao nosilac izvršne vlasti.
Inače, sukob nadležnosti, između svih upravnih organa koji odlučuju u
upravnim stvarima, (ministarstava, organa uprave i organa koji vrše
poslove državne uprave), pa i sukob nadležnosti koji nastane između
ministarstva i organa lokalne uprave koji obavlja poslove državne
uprave povjerene zakonom ili propisom Vlade, saglasno odredbama člana
100 Zakona o državnoj upravi, rješava Vlada.
Stoga, Ustavni sud nije nadležan da rješava sukob nadležnosti u okviru
jedne-izvršne grane vlasti, odnosno između upravnih organa koji
obavljaju poslove državne uprave na bilo kom nivou, državnom ili
lokalnom.
Pored ovog organa državne uprave, ni drugi organ- Glavni
administrator, nije organ u smislu odredbe člana 149 stav 1 tačka 5
Ustava, o čijoj nadležnosti Ustavni sud odlučuje u postupku za
rješavanje sukoba nadležnosti.
Naime, Ustavom Crne Gore zajemčeno je pravo na lokalnu samoupravu
(član 22 Ustava) koje, prema odredbi člana 113 stav 2, obuhvata pravo
građana i lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim
i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu
lokalnog stanovništva. Odredbama člana 114 stav 1 Ustava utvrđeno je
da je opština osnovni oblik lokalne samouprave, a odredbama člana 115
stav 3, da su organi opštine, skupština i predsjednik.
Prema odredbi člana 74 st. 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi
(»Službeni list Republike Crne Gore«, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06
i »Službeni list Crne Gore«, br. 88/09) glavni administrator
koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti,
efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i
instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na
akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa
lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri
predsjednik opštine i da glavni administrator ima ovlašćenja
drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine.
S obzirom da Glavni administrator Opštine Budva, u smislu Ustava i
Zakona nije jedan od organa jedinice lokalne samouprave (skupština,
predsjednik) već, organ lokalne uprave, a da to nije ni Ministarstvo,
Ustavni sud je utvrdio da predlog treba odbaciti, jer nije nadležan za
odlučivanje o konkretnom sukobu nadležnosti.
Na osnovu iznijetih razloga, riješeno je kao u izreci.
U-V br. 2/11 USTAVNI SUD CRNE GORE
12. maj 2011. godine PREDSJEDNIK,
P o d g o r i c a dr Millan Marković,s.r.
***
USTAVNI SUD NIJE NADLEŽAN DA RJEŠAVA SUKOB NADLEŽNOSTI U OKVIRU
JEDNE-IZVRŠNE GRANE VLASTI, ODNOSNO IZMEĐU UPRAVNIH ORGANA KOJI
OBAVLJAJU POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE, NA BILO KOM NIVOU, DRŽAVNOM ILI
LOKALNOM.
Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik dr Milan Marković i
sudije - Miodrag Latković, Desanka Lopičić, Fetija Međedović, Miraš
Radović, Đole Sekulović i Miodrag Iličković, na osnovu odredaba člana
149 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore i člana 28 tačka 1 i člana 33
tačka 5 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«,
br. 64/08), na sjednici od 23. juna 2011. godine, donio je
R J E Š E NJ E
ODBACUJE SE predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između
Ministarstva održivog razvoja i turizma i Komunalne policije Opštine
Bar .
O b r a z l o ž e nj e
Aktom Komunalne policije Opštine Bar podnijet je predlog za rješavanje
sukoba nadležnosti između tog organa i Odsjeka inspekcijske zaštite
prostora Ministarstva održivog razvoja i turizma.
U predlogu je navedeno da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma
zaključkom br. 1003-1608/2, od 17. februara 2011. godine, zbog
nenadležnosti obustavilo postupak pokrenut po prijavi zbog nelegalne
gradnje na katarskoj parceli br. 1325/22 KO Mišići, investitora Saše
Paunkovića u naselju Čanj, Opština Bar i predmet ustupilo Komunalnoj
policiji Opštine Bar, jer se radi o objektu iz 117 Zakona o uređenju
prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore«, br. 51/08);
da su komunalni inspektori utvrdili da se na parceli ne nalazi pomoćni
objekat, već da se radi o izgradnji objekta za čiju je kontrolu
nadležno Ministarstvo, zbog čega smatraju da je između Ministarstva i
Komunalne policije došlo do sukoba nadležnosti koji treba da razriješi
Ustavni sud.
Ustavni sud je, nakon razmatranja navedenog predloga, utvrdio da nije
nadležan za odlučivanje.
Ustavom Crne Gore propisano je: da poslove državne uprave vrše
ministarstva i drugi organi uprave (član 111) i da Ustavni sud
odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave (član 149 stav 1 tačka 5).
Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, br.
64/08), propisano je da će Ustavni sud odbaciti predlog, inicijativu,
ustavnu žalbu, žalbu, odnosno drugi podnesak kojim se pokreće postupak
kad utvrdi da nije nadležan za odlučivanje (član 28 tačka 1).
Iz navedenih odredaba Ustava proizilazi da je za postojanje sukoba
nadležnosti, za čije rješavanje bi bio nadležan Ustavni sud, potrebno
da sukob nadležnosti postoji izmedju sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave.
U konkretnom slučaju, podnosilac predloga zahtijeva rješavanje sukoba
nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Komunalne
policije Opštine Bar.
Ustavom (član 11 st. 1, 2, 3 i 4) vlast je uređena po načelu podjele
vlasti na zakonodavnu, koju vrši Skupština, izvršnu vlast koju vrši
Vlada i sudsku vlast koju vrši sud. Vlast je ograničena Ustavom i
zakonom, a odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Osim ovih oblika državne vlasti, Ustav ne određuje druge oblike
vlasti.
Ustavom je državna uprava postavljena u dijelu kojim je utvrđen
položaj Vlade. Odredbama člana 111 Ustava propisano je da poslove
državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave. Prema tome,
državna uprava ne postoji kao posebna vlast, već je sastavni dio
izvršne vlasti.
Poslovi, organizacija i način rada državne uprave uređeni su Zakonom o
državnoj upravi (»Službeni list Republike Crne Gore«, br. 38/03 i
»Službeni list Crne Gore«, br. 22/08). Odredbama čl. 24, 25 i 26
Zakona, propisano je da Vlada osniva organe državne uprave, utvrđuje
njihovu organizaciju i rad uprave, da nadzor nad zakonitošću rada
organa uprave vrši ministarstvo, koje se određuje aktom o osnivanju
rada organa uprave i da se ministarstva osnivaju za jednu ili više
povezanih upravnih oblasti.
Ministarstva se, saglasno navedenom ovlašćenju, osnivaju podzakonskim
aktom Vlade (uredbom), kao osnovni oblik državne uprave, za jednu ili
više upravnih oblasti, zavisno od prirode, značaja i obima tih
poslova. Ministarstva, kao samostalni organi državne uprave,
neposredno su odgovorna Vladi.
Vlada vrši nadzor nad njihovim radom i u vršenju nadzora može
poništiti propis kojim se suprotno propisu Vlade povrjeđuju slobode
fizičkih i pravnih lica ili ukinuti propis ministarstva ukoliko je u
suprotnosti sa propisom Vlade (član 61 Zakona).
Iz navedenih ustavnih i zakonskih određenja proizilazi da se
ministarstva, za razliku od državnih organa koji su osnovani Ustavom
(Skupština, Vlada, sudovi) osnivaju podzakonskim aktom Vlade (uredbom)
i da vrše poslove u ime i za račun države, odnosno obavljaju
specifičnu upravnu djelatnost, kao osnovnu djelatnost, koju utvrđuje
Vlada kao nosilac izvršne vlasti.
Sukob nadležnosti između svih upravnih organa koji odlučuju u upravnim
stvarima, (ministarstava, organa uprave i organa koji vrše poslove
državne uprave), pa i sukob nadležnosti koji nastane između
ministarstva i organa lokalne uprave koji obavlja poslove državne
uprave povjerene zakonom ili propisom Vlade, saglasno odredbama člana
100 Zakona o državnoj upravi, rješava Vlada.
Stoga, Ustavni sud nije nadležan da rješava sukob nadležnosti u okviru
jedne - izvršne grane vlasti, odnosno između upravnih organa koji
obavljaju poslove državne uprave na bilo kom nivou, državnom ili
lokalnom.
Pored ovog organa državne uprave, Ustavni sud je ocijenio, da ni drugi
organ – Komunalna policija Opštine Bar nije organ u smislu odredbe
člana 149 stav 1 tačka 5 Ustava, o čijoj nadležnosti Ustavni sud
odlučuje u postupku za rješavanje sukoba nadležnosti.
Naime, Ustavom Crne Gore zajemčeno je pravo na lokalnu samoupravu
(član 22 Ustava) koje, prema odredbi člana 113 stav 2, obuhvata pravo
građana i lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim
i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu
lokalnog stanovništva. Odredbama člana 114 stav 1 Ustava utvrđeno je
da je opština osnovni oblik lokalne samouprave, a odredbama člana 115
stav 3, da su organi opštine skupština i predsjednik.
Prema odredbi člana 19 tačka 6 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Službeni
list Republike Crne Gore«, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i »Službeni
list Crne Gore«, br. 88/09) materijalno pravna sadržina izraza »organi
lokalne uprave« ima značenje da su to lokalni organi koji obavljaju
prvenstveno upravne poslove (sekretarijati, direkcije, uprave).
Obzirom da Komunalna policija Opštine Bar, u smislu Ustava i Zakona
nije jedan od organa jedinice lokalne samouprave (skupština,
predsjednik), nego organ lokalne uprave, a da to nije ni Ministarstvo,
Ustavni sud je utvrdio da nije nadležan da rješava sukob nadležnosti
koji se zahtijeva predlogom.
Na osnovu iznijetih razloga, riješeno je kao u izreci.
U-V br. 3/11 USTAVNI SUD CRNE GORE
23. jun 2011. godine PREDSJEDNIK,
P o d g o r i c a dr Milan Marković,s.r.
***
USTAVNI SUD NIJE NADLEŽAN DA RJEŠAVA SUKOB NADLEŽNOSTI U OKVIRU
JEDNE-IZVRŠNE GRANE VLASTI, ODNOSNO IZMEĐU UPRAVNIH ORGANA KOJI
OBAVLJAJU POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE, NA BILO KOM NIVOU, DRŽAVNOM ILI
LOKALNOM.
Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik dr Milan Marković i
sudije - Miodrag Iličković, Miodrag Latković, Desanka Lopičić, Fetija
Međedović, Đole Sekulović i Miraš Radović, na osnovu odredaba člana
149 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore i člana 28 tačka 1 i člana 33
tačka 5 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«,
br. 64/08), na sjednici od 24. marta 2011. godine, donio je
R J E Š E NJ E
ODBACUJE SE predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između
Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne sredine i Glavnog
administratora Glavnog grada – Podgorica.
O b r a z l o ž e nj e
Aktom Olge Nikčević, iz Podgorice podnijet je predlog za rješavanje
sukoba nadležnosti između Ministarstva uređenja prostora i zaštite
životne sredine i Glavnog administratora Glavnog grada – Podgorica.
U predlogu se navodi: da je Glavni administrator Glavnog grada
Podgorice prihvatio nadležnost da kao drugostepeni organ rješava po
žalbama podnosioca predloga, koje je izjavila ranijem Ministarstvu
uređenja prostora i zaštite životne sredine, protiv rješenja
Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne
sredine Glavnog grada Podgorice; da umjesto da Ministarstvo, koje je
još 2007.godine, kao Ministarstvo za ekonomski razvoj, a nakon
organizacionih promjena u Vladi Crne Gore kao Ministarstvo uređenja
prostora i zaštite životne sredine prihvatilo nadležnost, Glavni
administrator nalazi da je nadležan, odlučujući po navedenim žalbama i
donosi rješenja br. 01-02-034/11-107 i br.01-02-034/11-108, od 31.
januara 2011. godine; da je podnosilac predloga u žalbama, zbog
pogrešno datog pravnog uputstva u prvostepenim rješenjima navela
razloge zbog kojih izjavljuje žalbu Ministarstvu a ne Glavnom
administratoru, međutim Glavni administrator u obrazloženjima
donesenih rješenja, nije naveo činjenice i pravne razloge na osnovu
kojih je u tim predmetima nastala njegova nadležnost, a prestala
nadležnost Ministarstva, da i dalje postupa u svojstvu drugostepenog
organa.
Ustavni sud je, nakon razmatranja predloga, utvrdio da nije nadležan
za odlučivanje po predlogu.
Ustavom Crne Gore propisano je: da poslove državne uprave vrše
ministarstva i drugi organi uprave (član 111) i da Ustavni sud
odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave (član 149 stav 1 tačka 5).
Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, br.
64/08) propisano je da će Ustavni sud odbaciti predlog, inicijativu,
ustavnu žalbu, žalbu, odnosno drugi podnesak kojim se pokreće postupak
kad utvrdi da nije nadležan za odlučivanje (član 28 tačka 1).
Iz navedenih odredaba Ustava proizilazi da je za postojanje sukoba
nadležnosti, za čije bi rješavanje bio nadležan Ustavni sud, potrebno
da sukob nadležnosti postoji izmedju sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave.
U konkretnom slučaju, podnosilac predloga zahtijeva rješavanje sukoba
nadležnosti između Ministarstva uređenja prostora i zaštite životne
sredine i Glavnog administratora Glavnog grada - Podgorica.
Ustavom Crne Gore (član 11 st. 1, 2, 3 i 4) vlast je uređena po načelu
podjele vlasti na zakonodavnu, koju vrši Skupština, izvršnu vlast koju
vrši Vlada i sudsku vlast koju vrši sud. Vlast je ograničena Ustavom i
zakonom, a odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Osim ovih oblika državne vlasti, Ustav ne određuje druge oblike
vlasti.
Ustavom je državna uprava konceptualno postavljena u dijelu kojim je
utvrđen položaj Vlade. Odredbama člana 111 Ustava propisano je da
poslove državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave. Prema
tome, državna uprava ne postoji kao posebna vlast, već je sastavni dio
izvršne vlasti.
Poslovi, organizacija i način rada državne uprave uređeni su Zakonom o
državnoj upravi (»Službeni list Republike Crne Gore«, br.38/03 i »Službeni
list Crne Gore«, br.22/08). Odredbama čl. 24, 25 i 26 Zakona,
propisano je da Vlada osniva organe državne uprave, utvrđuje njihovu
organizaciju i rad uprave, da nadzor nad zakonitošću rada organa
uprave vrši ministarstvo, koje se određuje aktom o osnivanju rada
organa uprave i da se ministarstva osnivaju za jednu ili više
povezanih upravnih oblasti.
Ministarstva se, saglasno navedenom ovlašćenju, osnivaju podzakonskim
aktom Vlade (uredbom), kao osnovni oblik državne uprave, za jednu ili
više upravnih oblasti, zavisno od prirode, značaja i obima tih
poslova. Ministarstva, kao samostalni organi državne uprave,
neposredno su odgovorna Vladi.
Vlada vrši nadzor nad njihovim radom i u vršenju nadzora može
poništiti propis kojim se suprotno propisu Vlade povrjeđuju slobode
fizičkih i pravnih lica ili ukinuti propis ministarstva ukoliko je u
suprotnosti sa propisom Vlade (član 61 Zakona).
Iz navedenih ustavnih i zakonskih određenja proizilazi da se
ministarstva, za razliku od državnih organa koji su osnovani Ustavom
(Skupština, Vlada, sudovi) osnivaju podzakonskim aktom Vlade (uredbom)
i da vrše poslove u ime i za račun države, odnosno obavljaju
specifičnu upravnu djelatnost, kao osnovnu djelatnost, koju utvrđuje
Vlada kao nosilac izvršne vlasti.
Inače, sukob nadležnosti, između svih upravnih organa koji odlučuju u
upravnim stvarima, (ministarstava, organa uprave i organa koji vrše
poslove državne uprave), pa i sukob nadležnosti koji nastane između
ministarstva i organa lokalne uprave koji obavlja poslove državne
uprave povjerene zakonom ili propisom Vlade, saglasno odredbama člana
100 Zakona o državnoj upravi, rješava Vlada.
Stoga, Ustavni sud nije nadležan da rješava sukob nadležnosti u okviru
jedne-izvršne grane vlasti, odnosno između upravnih organa koji
obavljaju poslove državne uprave na bilo kom nivou, državnom ili
lokalnom.
Pored ovog organa državne uprave, ni drugi organ- Glavni
administrator, nije organ u smislu odredbe člana 149 stav 1 tačka 5
Ustava, o čijoj nadležnosti Ustavni sud odlučuje u postupku za
rješavanje sukoba nadležnosti.
Naime, Ustavom Crne Gore zajemčeno je pravo na lokalnu samoupravu
(član 22 Ustava) koje, prema odredbi člana 113 stav 2, obuhvata pravo
građana i lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim
i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu
lokalnog stanovništva. Odredbama člana 114 stav 1 Ustava utvrđeno je
da je opština osnovni oblik lokalne samouprave, a odredbama člana 115
stav 3, da su organi opštine, skupština i predsjednik.
Prema odredbi člana 74 st. 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi
(»Službeni list Republike Crne Gore«, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06
i »Službeni list Crne Gore«, br. 88/09) glavni administrator
koordinira rad organa lokalne uprave i službi, stara se o zakonitosti,
efikasnosti i ekonomičnosti njihovog rada, daje stručna uputstva i
instrukcije o načinu postupanja u vršenju poslova, daje mišljenje na
akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova organa
lokalne uprave i službi i vrši druge poslove koje mu povjeri
predsjednik opštine i ima ovlašćenja drugostepenog organa u upravnim
stvarima iz nadležnosti opštine.
S obzirom da Glavni administrator Glavnog grada-Podgorica, u smislu
Ustava i Zakona nije jedan od organa jedinice lokalne samouprave
(skupština, predsjednik) već, organ lokalne uprave, a da to nije ni
Ministarstvo, Ustavni sud je utvrdio da predlog treba odbaciti, jer
nije nadležan za odlučivanje o konkretnom sukobu nadležnosti.
Na osnovu iznijetih razloga, riješeno je kao u izreci.
U-V br. 1/11 USTAVNI SUD CRNE GORE
24. mart 2011. godine PREDSJEDNIK,
P o d g o r i c a dr Milan Marković,s.r.
***
USTAVNI SUD NIJE NADLEŽAN DA RJEŠAVA SUKOB NADLEŽNOSTI U OKVIRU
JEDNE-IZVRŠNE GRANE VLASTI, ODNOSNO IZMEĐU UPRAVNIH ORGANA KOJI
OBAVLJAJU POSLOVE DRŽAVNE UPRAVE, NA BILO KOM NIVOU, DRŽAVNOM ILI
LOKALNOM.
Ustavni sud Crne Gore u sastavu: predsjednik dr Milan Marković i
sudije - Miodrag Latković, Desanka Lopičić, Fetija Međedović, Miraš
Radović, Đole Sekulović i Miodrag Iličković, na osnovu odredaba člana
149 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore i člana 28 tačka 1 i člana 33
tačka 5 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«,
br. 64/08), na sjednici od 10. februara 2011. godine, donio je
R J E Š E NJ E
ODBACUJE SE predlog za rješavanje sukoba nadležnosti između
Ministarstva za uređenje prostora i zaštitu životne sredine i Službe
komunalne policije Opštine Bijelo Polje.
O b r a z l o ž e nj e
Mersudin Međedović, iz Bijelog Polja podnio je predlog za rješavanje
sukoba nadležnosti između Ministarstva za uređenje prostora i zaštitu
životne sredine i Službe komunalne policije Opštine Bijelo Polje.
U predlogu je navedeno da se Ministarstvo uređenja prostora i zaštite
životne sredine oglasilo nenadležnim za postupanje po prijavi
Mersudina Međedovića, iz Bijelog Polja, zbog uklanjanja pregrade
između dvije garaže u stambenoj zgradi. Služba Komunalne policije
Opštine Bijelo Polje, takođe, se smatra nenadležnom za postupanje u
ovom predmetu. Predlaže da Ustavni sud riješi navedeni sukob
nadležnosti.
Ustavni sud je, nakon razmatranja navedenog predloga, utvrdio da nije
nadležan za odlučivanje po predlogu.
Ustavom Crne Gore propisano je: da poslove državne uprave vrše
ministarstva i drugi organi uprave (član 111) i da Ustavni sud
odlučuje o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave (član 149 stav 1 tačka 5).
Zakonom o Ustavnom sudu Crne Gore (»Službeni list Crne Gore«, br.
64/08) propisano je da će Ustavni sud odbaciti predlog, inicijativu,
ustavnu žalbu, žalbu, odnosno drugi podnesak kojim se pokreće postupak
kad utvrdi da nije nadležan za odlučivanje (član 28 tačka 1).
Iz navedenih odredaba Ustava proizilazi da je za postojanje sukoba
nadležnosti, za čije bi rješavanje bio nadležan Ustavni sud, potrebno
da sukob nadležnosti postoji između sudova i drugih državnih organa,
između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između
organa jedinica lokalne samouprave.
U konkretnom slučaju, podnosilac predloga zahtijeva rješavanje sukoba
nadležnosti između Ministarstva uređenja prostora i zaštitu životne
sredine i Komunalne policije Opštine Bijelo Polje.
Ustavom Crne Gore (član 11 st. 1, 2, 3 i 4) vlast je uređena po načelu
podjele vlasti na zakonodavnu, koju vrši Skupština, izvršnu vlast koju
vrši Vlada i sudsku vlast koju vrši sud. Vlast je ograničena Ustavom i
zakonom, a odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli.
Osim ovih oblika državne vlasti, Ustav ne određuje druge oblike
vlasti.
Ustavom je državna uprava konceptualno postavljena u dijelu kojim je
utvrđen položaj Vlade. Odredbama člana 111 Ustava propisano je da
poslove državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave. Prema
tome, državna uprava ne postoji kao posebna vlast, već je sastavni dio
izvršne vlasti.
Poslovi, organizacija i način rada državne uprave uređeni su Zakonom o
državnoj upravi (»Službeni list Republike Crne Gore«, br.38/03 i
»Službeni list Crne Gore«, br. 22/08). Odredbama čl. 24, 25 i 26
Zakona, propisano je da Vlada osniva organe državne uprave, utvrđuje
njihovu organizaciju i rad uprave, da nadzor nad zakonitošću rada
organa uprave vrši ministarstvo, koje se određuje aktom o osnivanju
rada organa uprave i da se ministarstva osnivaju za jednu ili više
povezanih upravnih oblasti.
Ministarstva se, saglasno navedenom ovlašćenju, osnivaju podzakonskim
aktom Vlade (uredbom), kao osnovni oblik državne uprave, za jednu ili
više upravnih oblasti, zavisno od prirode, značaja i obima tih
poslova. Ministarstva, kao samostalni organi državne uprave,
neposredno su odgovorna Vladi.
Vlada vrši nadzor nad njihovim radom i u vršenju nadzora može
poništiti propis kojim se suprotno propisu Vlade povrjeđuju slobode
fizičkih i pravnih lica ili ukinuti propis ministarstva ukoliko je u
suprotnosti sa propisom Vlade (član 61 Zakona).
Iz navedenih ustavnih i zakonskih određenja proizilazi da se
ministarstva, za razliku od državnih organa koji su osnovani Ustavom
(Skupština, Vlada, sudovi) osnivaju podzakonskim aktom Vlade (uredbom)
i da nemaju pravni subjektivitet, jer vrše poslove u ime i za račun
države, odnosno obavljaju specifičnu upravnu djelatnost, kao osnovnu
djelatnost, koju utvrđuje Vlada kao nosilac izvršne vlasti.
Inače, sukob nadležnosti, između svih upravnih organa koji odlučuju u
upravnim stvarima (ministarstava, organa uprave i organa koji vrše
poslove državne uprave), pa i sukob nadležnosti koji nastane između
ministarstva i organa lokalne uprave, koji obavlja poslove državne
uprave povjerene zakonom ili propisom Vlade, saglasno odredbama člana
100 Zakona o državnoj upravi, rješava Vlada.
Stoga, Ustavni sud nije nadležan da rješava sukob nadležnosti u okviru
jedne - izvršne grane vlasti, odnosno između upravnih organa koji
obavljaju poslove državne uprave na bilo kom nivou, državnom ili
lokalnom.
Pored ovog organa državne uprave, Ustavni sud je ocijenio da ni drugi
organ - Komunalna policija Opštine Bijelo Polje, nije organ jedinice
lokalne samouprave u smislu odredbe člana 149 stav 1 tačka 5 Ustava, o
čijim nadležnostima Ustavni sud odlučuje u postupku za rješavanje
sukoba nadležnosti.
Naime, Ustavom Crne Gore zajemčeno je pravo na lokalnu samoupavu (član
22 Ustava) koje, prema odredbi člana 113 stav 2, obuhvata pravo
građana i lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim
i drugim poslovima, na osnovu sopstvene odgovornosti i u interesu
lokalnog stanovništva. Odredbama člana 114 stav 1 Ustava utvrđeno je
da je opština osnovni oblik lokalne samouprave, a odredbama člana 115
stav 3, da su organi opštine skupština i predsjednik.
Prema odredbi člana 79 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (»Službeni
list Republike Crne Gore«, br. 42/03, 28/04, 75/05 i 13/06 i »Službeni
list Crne Gore«, br. 88/09) komunalna policija je služba za vršenje
komunalnog nadzora u opštini.
S obzirom da Komunalna policija Opštine Bijelo Polje, u smislu Ustava
i Zakona nije jedan od organa jedinice lokalne (skupština,
predsjednik) već, služba Opštine, a da to nije ni Ministarstvo,
Ustavni sud je utvrdio da nije nadležan da rješava sukob nadležnosti
koji se zahtijeva podnijetim predlogom.
Na osnovu iznijetih razloga, riješeno je kao u izreci.
U-V br. 5/10 USTAVNI SUD CRNE GORE
10. februar 2011. godine PREDSJEDNIK,
P o d g o r i c a dr Milan Marković,s.r.

 • RECRUITMENT NOTICE CHIEF OPERATING OFFICER £100000 PA FULLTIME
 • FACULTY NAME IRN UNIVERSITY OF PHOENIX FACULTY EMAIL WHAT
 • JUAN CARLOS CAMACHO MINISTRO DEL AMBIENTE CONSIDERANDO QUE EL
 • INTRODUCTION TO ENGLISH PHONOLOGY AND PHONETICS PD DR NESSELHAUF
 • BRUNTSFIELD COMMUNITY GREENGROCER SHARE OFFER A GROUP OF
 • V 554C YPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM ČÁST
 • STRAIGHT TALK ABOUT MINIMIZING SPRAY DRIFT THIS VIDEO TRAINING
 • CÓDIGO DE COMERCIO CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H CONGRESO
 • SYMPOSIUM PAPER UPLOAD INSTRUCTIONS APRIL 2007 IF YOU
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO Į S A K Y
 • EKSPERIMENTINIS DARBAS RŪGŠTYS (LA0032) AUTORIUS E COOK
 • ETSI COPYRIGHT LICENCE REQUEST REFERENCE ARTICLE 91 OF THE
 • TURINYS I TEOSOFIJA IR TEOSOFINĖ DRAUGIJA PAVADINIMO PRASMĖ TEOSOFINĖS
 • GOLD’S GYM AMIRYAN GROUP EXERCISE TIMETABLE 12012015 – 18012015
 • ПРИЛОЖЕНИЕ 5 К ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТПУСКАЕМЫХ
 • NAR MODEL CITATION POLICY THIS MODEL CITATION POLICY AND
 • UNOFFICIAL COPY AS OF 030822 12 REG SESS 12
 • CZECHOSLOVAKIA COLLECTION 495 INVENTORY 272 PART 1 (ACAZ) A
 • ……………………………………………… IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………… ……………………………………………… ADRES ZAMIESZKANIA OŚWIADCZENIE
 • ALLEGATO SUB 2) ELENCO SERVIZI EFFETTUATI ELENCO SERVIZI EFFETTUATI
 • P ATIENT INFORMATION LEAFLET GLUCOSE TOLERANCE TEST (TEST FOR
 • II INTERAMERICAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS OEASERLVII DOC 69
 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VISOKO – MILJE VISOKO 67 4212
 • C2015-017_Queensland_Consumers_Association
 • CUESTIONARIO SOBRE PRODUCTIVIDAD LABORAL Y DETERIORO DE LAS ACTIVIDADES
 • I DOKUMENTÁCIA K ADAPTAČNÉMU VZDELÁVANIU PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA UČITEĽA TITUL
 • ROZVOJOVÉ PRIORITY REGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY A ANALÝZA POTENCIÁLU JEJICH
 • HR 4170 P1 HRD 1120 P 1 UNAUTHORIZED PERSONS
 • BITTE FAXEN SIE DIE SERVICEVEREINBARUNG AN +49 
 • FORM ES2011 EXAMINATION PREPARATION CHECKLIST FORM ES2012 EXAMINATION OUTLINE