a nemzeti erőforrás miniszter 29/2012. (iv.27.) nefmi rendelete a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő

A nemzeti erőforrás miniszter
29/2012. (IV.27.) NEFMI
rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
-----------------------------------------------------------------
A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 5. melléklet 5. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37.
§ p) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter
egyetértésével és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter véleményének kikérésével –,
a 13. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter
egyetértésével –
a következőket rendelem el:
1. Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához igényelhető kiegészítő
támogatás
1. § (1) A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény)
5. melléklet 5. pont a) és b) alpontjában meghatározott támogatás (a
továbbiakban együtt: fenntartói támogatás) igénylésének feltétele,
hogy a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító óvodában, illetve
iskolában (a továbbiakban együtt: intézmény) a nemzetiségi nevelésben,
oktatásban részt vevő tanulók összes tanulóhoz viszonyított aránya
legalább kilencven százalék legyen.
(2) Több oktatási forma esetén, az 1100 fő lakosságszám feletti
településen csak a nemzetiségi nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű
nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók arányában igényelhető a
fenntartói támogatás.
(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti
fenntartó esetében további feltétel, hogy az óvoda, illetve iskola –
működési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett –
költségvetésében a központi támogatások aránya ne érje el a hatvan
százalékot.
(4) A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést biztosító óvodára
tekintettel csak akkor igényelhető, ha az óvodai nevelés teljes
időtartamában minden nemzetiségi program szerint működő csoportban
biztosítva van a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a
továbbiakban: közoktatási törvény) e rendelet hatálybalépésének napján
hatályos 17. § (3) bekezdésében és 128. § (3) bekezdés d) pontjában
meghatározott végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógus
alkalmazása.
(5) A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító
többcélú intézményre, intézményi társulásra és intézményegységre
(tagintézményre, feladatellátási helyre) tekintettel is igényelhető.
2. § A fenntartói támogatás gyermekenként, tanulónként csak egy
jogcímen vehető igénybe.
3. § A fenntartói támogatás a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító
intézmény működésének biztosításához kapcsolódó személyi juttatások és
azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi
kiadások fedezésére fordítható. Az intézmény költségvetésében
tervezett felhalmozási kiadásokra a fenntartói támogatás nem
használható fel.
4. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontja
szerinti támogatás mértéke – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel –
a) a kettő vagy több iskolát, és ezek között egy vagy több nemzetiségi
nyelvű vagy nemzetiségi két tanítási nyelvű oktatást megvalósító
iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási
kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi
költségvetési támogatás arányának legfeljebb száz százalékra történő
kiegészítése,
b) az egy nemzetiségi nyelvű vagy az egy nemzetiségi kétnyelvű
iskolára tekintettel az iskola – működési bevételekkel és felhalmozási
kiadásokkal csökkentett – tárgyévi költségvetésében a központi
költségvetési támogatás arányának legfeljebb kilencven százalékra
történő kiegészítése.
(2) Az olyan nemzetiségi nyelvoktató iskolára tekintettel, amely az
azonos nemzetiségi kétnyelvű oktatást felmenő rendszerben legalább a
2. évfolyamig bevezette, a költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont
a) alpontja szerinti támogatás mértéke az iskola – működési
bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – tárgyévi
költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának
legfeljebb nyolcvan százalékra történő kiegészítése.
(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont b) alpontja szerinti
támogatás mértéke gyermekenként, tanulónként legfeljebb 50 000 forint.
(4) A fenntartói támogatás mértéke önálló intézményenként, és a
nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító tagintézményenként nem
haladhatja meg a 35 millió forintot.
2. A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nemzetiségi népismeret, valamint
a nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek beszerzésének térítése
5. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja
szerinti támogatás (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) a 6.
mellékletben meghatározott nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi
népismereti, illetve nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvek,
munkatankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez igényelhető.
(2) A tankönyvtámogatás mértéke
a.
az anyanyelvi, népismereti és közismereti tankönyvek esetében
megegyezik a beszerzési árral,
b.
a munkatankönyvek és munkafüzetek esetében a beszerzési árnak a
tanulók által a 6. mellékletben meghatározott térítési díjjal
csökkentett összege.
(3) A munkatankönyveket és a munkafüzeteket a tanulók a 6.
mellékletben megállapított térítési díjért vásárolják meg.
(4) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő
támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009.
(III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése, a nemzetiségi nevelési,
oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének
részletes szabályairól szóló 15/2010. (III. 19.) OKM rendelet 3. § (2)
bekezdése és a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítő támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 6. § (1) bekezdése
alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb beszerzéséhez csak
akkor igényelhető tankönyvtámogatás, ha a tanulólétszám növekedése azt
indokolja. A tankönyvtámogatás mértéke ebben az esetben a
létszámnövekedés miatt szükséges tankönyvek beszerzési ára.
(5) A tankönyvtámogatás igénylésének feltétele, hogy a
tankönyvtámogatás negyven százaléka a tankönyvtámogatás folyósítását
követően a kiadó részére előlegként átutalásra kerüljön, és a
tankönyvek ára a tankönyvek leszállítása után, a kiadó által
kiállított számla kézhezvételét követő harminc napon belül
kiegyenlítésre kerüljön.
6. § (1) A tankönyveket – a (2) bekezdésében meghatározott kivétellel
– a 2011/2012-2014/2015-ös tanévek tanulólétszámának alakulását
figyelembe véve, az érintett tanulólétszámot legfeljebb tíz
százalékkal vagy öt darabbal meghaladó példányszámban lehet
megrendelni.
(2) A középiskolai tankönyvekből és szöveggyűjteményekből – a
tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (8)
bekezdésére tekintettel – olyan példányszám rendelhető, amely
biztosítja a végzős tanulók érettségi vizsgára való felkészülését.
7. § A tankönyveket azok beszerzésétől számított legalább négy évig az
iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ez
alatt az idő alatt – az 5. § (4) bekezdésben meghatározott pótlólagos
tankönyvrendelés kivételével – további tankönyvtámogatás nem
igényelhető, kivéve, ha a fenti időszak alatt a tankönyvek tartalmilag
átdolgozásra kerültek.
3. Nemzetiségi nevelést, oktatást segítő pedagógiai-szakmai
szolgáltatások támogatása
8. § (1) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont c) alpontja
szerinti támogatás (a továbbiakban: szakmai szolgáltatás támogatása) a
nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi
népismeret és a nemzetiségi nyelven folyó oktató-nevelő munkával
kapcsolatos pedagógiai-szakmai szolgáltatások megvalósításához
igényelhető.
(2) A szakmai szolgáltatás támogatása csak olyan szolgáltatáshoz
vehető igénybe, amelyet az alapító okirata szerint nemzetiségi
pedagógiai-szakmai szolgáltató feladatot is ellátó pedagógiai intézet
az adott nemzetiségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkező,
az országos szakértői névjegyzéken szereplő, ennek hiányában az
országos nemzetiségi önkormányzat által javasolt szakember útján lát
el.
(3) A szakmai szolgáltatás támogatásának mértéke a szolgáltató által
benyújtott árajánlat összege, de a nemzetiségi nevelésben, oktatásban
részt vevő tanulónként legfeljebb 800 forint, iskolánként legalább 70
000 forint és legfeljebb 200 000 forint lehet.
4. A költségvetési támogatás igénylése és folyósítása
9. § (1) A támogatási kérelmet legkésőbb 2012. május 30-ig lehet
benyújtani.
(2) A támogatási kérelmet
a) a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások a kincstár
által üzemeltetett elektronikus rendszerben rögzített és onnan
kinyomtatott adatlapokat egy eredeti példányban postai úton,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és
a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény a
Kincstár honlapjáról letöltött adatlapokon rögzített és onnan
kinyomtatott igénylést egy eredeti példányban postai úton
a kincstár fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a
továbbiakban: Igazgatóság) nyújtják be.
(3) A 8. melléklet szerinti indokolást, ha benyújtása szükséges, két
példányban kell benyújtani.
(4) Határidőben benyújtottnak kell tekinteni azt a támogatási
kérelmet, amelyet
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó esetén a beadási
határidő utolsó napján éjfélig rögzítettek a z informatikai
rendszerben és az ilyen módon rögzített, elküldött igényt legkésőbb
másnap postára adták,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti fenntartó esetén a beadási
határidő utolsó napján postára adtak.
(5) Ha a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a
közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója vagy a
központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény (a
továbbiakban együtt: fenntartó) az igénylési határidőt önhibáján kívül
elmulasztotta, igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott
határidőtől számított öt munkanapon belül a (2) bekezdésben
meghatározott szervhez, amely a benyújtástól számított 3 napon belül
dönt az igazolási kérelemről. Az igazolási kérelemmel együtt,
önkormányzati fenntartók esetén az elektronikus rendszerben történő
rögzítés kivételével, az elmulasztott igénylést is pótolni kell. Az
elektronikus rendszerben történő rögzítést az Igazgatóság szóbeli
felhívására haladéktalanul pótolni kell, és a rendszer által
előállított adatlapokat az Igazgatóság részére legkésőbb a rögzítést
követő munkanapon meg kell küldeni. Az igazolási kérelem benyújtására
nyitva álló határidő jogvesztő.
10. § (1) A támogatási kérelmet az 1. melléklet és a költségvetési
támogatás jogcímének megfelelő, a 2-4. melléklet szerinti adatlap
kitöltésével lehet benyújtani azzal, hogy az 1. mellékletet több
intézmény, illetve jogcím esetén csak egyszer szükséges kitölteni.
(2) A fenntartónak a támogatási kérelem minden rá vonatkozó mezőjét
kötelező kitöltenie.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó
rendelkezik a közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,
b) a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy a fenntartó
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
(4) Az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot többcélú kistérségi
társulás esetében a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló törvényben, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvényben az
egyes társulási típusoknál meghatározott döntéshozó szerv vagy személy
adja ki.
(5) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója és
a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény
közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv hiányában arról
nyilatkozik, hogy nevelési programja, illetve pedagógiai programja
tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket.
11. § (1) A támogatási kérelemhez a fenntartói támogatás esetén
csatolni kell
a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre,
oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés, oktatás esetén a romani
vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv
oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója
nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa
fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs
esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.
(2) A támogatási kérelemhez a tankönyvtámogatás esetén csatolni kell
a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret
és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei
rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és
b) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a
tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást két eredeti példányban
a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.
(3) A támogatási kérelemhez a szakmai szolgáltatás támogatása esetén
csatolni kell
a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai
szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített
másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
12. § (1) Az Igazgatóság a 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
indokolások egy eredeti példányát és a kérelmeket tartalmazó
elektronikus adatbázist 2012. június 30-ig megküldi az oktatásért
felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(2) A miniszter 2012. július 30-ig – a rendelkezésre álló forrás
mértékére tekintettel – dönt a költségvetési támogatásról.
(3) A miniszter döntését az Igazgatóság közli a fenntartóval.
(4) A miniszter a támogatott helyi önkormányzat, többcélú kistérségi
társulás esetén a település, a többcélú kistérségi társulás nevét, KSH
azonosítóját és a költségvetési támogatás összegét 2012. július 31-ig
– elektronikus úton a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi
társulások mutatószám-felismerési rendszerében és papír alapon – közli
a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel.
13. § (1) A költségvetési támogatást
a) a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi önkormányzat esetében a
költségvetési törvénynek a Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben
maradó személyi jövedelemadója fejezet 4. Központosított előirányzatok
cím terhére a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása
alapján a kincstár a nettó finanszírozás keretében,.
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója
esetében a költségvetési törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív
finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú humánszolgáltatás és
kiegészítő támogatás jogcímcsoport terhére a kincstáron keresztül a
miniszter utalványozása alapján a döntést követő húsz munkanapon belül
a (3) és (4) bekezdésekben meghatározottak figyelembevételével
folyósítja.
(2) A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény
részére nyújtható költségvetési támogatást a költségvetési törvény
Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím
biztosítja, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási
intézmény ennek terhére jogosult a miniszter 12. § (2) bekezdése
szerinti döntése alapján a költségvetési támogatás e rendeletben
foglaltak szerinti felhasználására.
(3) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontjában
meghatározott fenntartók kivételével – a fenntartói támogatás
visszamenőlegesen egy összegben az utalványozást követő havi normatív
állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg, a
fennmaradó összeg pedig ezt követően havi egyenlő részletekben a havi
normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg
kerül folyósításra.
(4) A költségvetési törvény 5. melléklet 5. pont a) alpontjában
meghatározott fenntartók fenntartói támogatásának a költségvetési
törvény 5. melléklet 5. pontja alapján folyósított előleggel
csökkentett összege a miniszter döntését követően havi egyenlő
részletekben, a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások
esetében az utalványozást követő havi normatív állami hozzájárulások
és támogatások utalásával egyidejűleg kerül folyósításra.
(5) A tankönyvtámogatás és a szakmai szolgáltatás támogatásának
folyósítása egy összegben, a miniszter utalványozását követő havi
normatív állami hozzájárulások és támogatások utalásával egyidejűleg
történik.
5. A költségvetési támogatás felhasználására és az azzal való
elszámolásra vonatkozó szabályok
14. § (1) Az önkormányzati fenntartó a költségvetési támogatás
felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a
mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint köteles elszámolni.
(2) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézményfenntartó
esetében a költségvetési támogatás elszámolása a 2012. évi normatív
költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében
történik.
15. § (1) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a
fenntartó e tényről haladéktalanul értesíti az Igazgatóságot. Ebben az
esetben a fenntartó a fenntartói támogatás időarányos részére
jogosult.
(2) Az intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetén a megrendelt
nemzetiségi tankönyveket a fenntartó köteles kifizetni és írásos
megállapodással átadni egy azonos nemzetiséghez tartozó olyan
intézménynek, amely a megállapodásban vállalja, hogy a 2013. évi
megrendeléseinél e tankönyveket nem rendeli meg. E megállapodást az
átadó fenntartó a megállapodás aláírását követő 10 munkanapon belül az
Igazgatóság részére megküldi. A szakmai szolgáltatás támogatását a
fenntartó nem veheti igénybe.
(3) A fenntartói támogatás esetében – a 2012-ben jogutód nélkül
megszűnt intézmény kivételével – az elszámoláshoz az intézmény
pedagógiai programja nemzetiségi oktató-nevelő munkára vonatkozó
feladatainak végrehajtásáról szóló és a 8. § (2) bekezdésében
meghatározott feltételeknek megfelelő személy által elkészített
értékelést kell csatolni. Az értékelést kiváltja a szakmai
szolgáltatás támogatásának felhasználásával igénybe vett pedagógiai
szakmai szolgáltatás ellátásáról szóló szakértői jelentés.
(4) A fenntartó a (3) bekezdés szerinti értékelésnek, a szakmai
szolgáltatás támogatásának felhasználásáról elkészített szakértői
jelentésnek, a tankönyvi számlának és az annak teljesítését igazoló
bizonylatnak a fenntartó által hitelesített másolatait az
elkészülésüket, illetve a teljesítésüket követő húsz munkanapon belül,
de legkésőbb 2013. január 31-éig az Igazgatóság részére megküldi.
16. § (1) A fenntartói jog átadásával is járó megszűnés vagy
átszervezés esetén a költségvetési támogatás felhasználása a jogelőd
és a jogutód fenntartó írásos megállapodása alapján történik. A
fenntartók által hitelesített megállapodás másolatát a helyi
önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás az Igazgatósághoz nyújtja
be legkésőbb a fenntartói döntést követő 10 munkanapon belül. A
költségvetési támogatás teljes összegéről – a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével –a jogutód intézmény fenntartója számol el.
(2) A fenntartói támogatás időarányos része az intézmény jogutóddal
történő megszűnéséig a jogelőd, azt követően a jogutód fenntartót
illeti meg.
(3) A helyi önkormányzati fenntartású intézmény fenntartói jogának a
közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója részére
történő átadása, a köznevelési feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója vagy a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény fenntartói jogának helyi önkormányzat,
többcélú kistérségi társulás részére történő átadása esetén a
költségvetési támogatás a jogelőd részére kerül folyósításra, amely a
támogatás időarányos, havonként folyósított részleteit 10 napon belül
köteles továbbadni a jogutódnak. A költségvetési támogatás teljes
összegéről a jogelőd számol el.
17. § A költségvetési támogatás jogszerű felhasználását a kincstár
ellenőrzi.
6. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017.
december 31-én hatályát veszti.
Budapest, 2012. „ „
Dr. Réthelyi Miklós
nemzeti erőforrás miniszter
1. melléklet a …../2012. (…) NEFMI rendelethez
A D A T L A P
A nemzetiségi feladatok támogatásának igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:
-------------------------------
Megye: Fenntartó neve:
Címe: Polgármester/képviselő neve:
KSH kód: A fenntartott iskolák száma1:
Adószáma: Bank: Számlaszám:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nem állami intézményfenntartójára és a központi költségvetési
szervként működő felsőoktatási intézményekre vonatkozó további adatok:
PIR törzsszám:
ÁHT azonosító
Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés
száma)3:
A nemzetiségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára
vonatkozó adatok. Több intézmény esetén valamennyit külön-külön fel
kell tüntetni. (Tagintézmény, székhelyintézmény esetén annak hivatalos
nevét szükséges megjelölni.)
Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Oktatási forma5: Érintett nemzetiség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a
kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig
bevezette6: igen / nem
Az igénylés jogcímei7
Fenntartói támogatás
1-4. §
Tankönyv-támogatás
5-7. §
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
8. §
Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Oktatási forma5: Érintett nemzetiség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a
kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig
bevezette6: igen / nem
Az igénylés jogcímei7
Fenntartói támogatás
1-4. §
Tankönyv-támogatás
5-7. §
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
8. §
Az intézmény neve:
Településnév, lakosságszám4:
Oktatási forma5: Érintett nemzetiség:
OM azonosító száma: Az intézmény címe:
Kapcsolattartó neve2: e-mail címe: telefonszáma:
Nemzetiségi nyelvoktató oktatásról kétnyelvű oktatásra tér át, és a
kétnyelvű oktatást a 2011/2012. tanévig legalább a 2. évfolyamig
bevezette6: igen / nem
Az igénylés jogcímei7
Fenntartói támogatás
1-4. §
Tankönyv-támogatás
5-7. §
Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
8. §
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a.
az 5. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik a
közoktatási törvény 105. §-ában meghatározott közoktatási
esélyegyenlőségi intézkedési tervvel,
b.
a 7. melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy az Áht. 15. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján rendezett munkaügyi
kapcsolatokkal rendelkezik.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi
feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a
kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami
intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött
adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
2. melléklet a …../2012. (…) NEFMI rendelethez
A D A T L A P
A nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
(az intézmény, illetve többcélú intézmény, valamint intézményi
társulás esetén a nemzetiségi nevelést, oktatást biztosító
intézményegységre (tagintézményre, feladatellátási helyre) vonatkozó
adatokat kell megadni)
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
sorszám1
Megnevezés
2011. évi tény
2012. évi terv
2011
2012
103 (74)
29 (30)
Felhalmozási kiadások (eFt)
108 (79)
34 (35)
Kiadások mindösszesen (felhalmozási kiadásokkal együtt) (eFt)
128 (81)
14 (14)
Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül) (eFt)
A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítő támogatások
(eFt)2
Óvodai csoportok száma
Nemzetiségi program szerint működő óvodai csoportok száma
Iskolai tanulócsoportok száma
Nemzetiségi program szerint működő iskolai tanulócsoportok száma
Az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek száma3
Az iskolai oktatásban résztvevő tanulók száma3
A nemzetiségi óvodai nevelési programban résztvevő gyermekek száma3
A nyelvoktató nemzetiségi oktatási programban résztvevő iskolai
tanulók száma3
Az anyanyelvű, kétnyelvű nemzetiségi oktatási programban résztvevő
iskolai tanulók száma3
Nemzetiségi óvónő végzettséggel rendelkező főállású óvodapedagógusok
száma4
Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény
leírása:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az óvoda, iskola pedagógiai programjának a nemzetiségi nevelésre,
oktatásra, romani vagy beás nyelvű nevelés, oktatás esetén a romani
vagy beás nyelvű nevelésre, illetve a romák által beszélt nyelv
oktatására vonatkozó része fenntartó által hitelesített másolatát,
b) a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója
nyilatkozatát arra vonatkozón, hogy neki, illetve az általa
fenntartott, az igénylésben feltüntetett intézményének nincs
esedékessé vált és még meg nem fizetett köztartozása.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi
feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a
kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami
intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött
adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
3. melléklet a …../2012. (…) NEFMI rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhető támogatáshoz
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
Sorszám
A tankönyv kiadói kódja
A tankönyv címe
Besorolása1
A tankönyv-igényt megalapozó tanulók száma1
(fő)
Megren-delt példány-szám
(db)
Ára1
(Ft)
Tanuló által fizetendő térítési díj1
(Ft)
Támoga-tás1
(Ft)
Igényelt támogatás mindösszesen:
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az intézmény nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismeret
és nemzetiségi nyelvű közismereti tankönyvei, munkafüzetei
rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát és
b) az 5. § (3) bekezdésében meghatározott újabb rendelés esetén a
tankönyvigényt megalapozó részletes indokolást két eredeti példányban
a 8. melléklet szerinti adatlap felhasználásával.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
1 eredeti példányban postai úton
A 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolást a 8. melléklet
felhasználásával 2 eredeti példányban kell beküldeni!
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi
feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a
kincstár rendszerében kitöltött, majd kinyomtatott, nem állami
intézmények fenntartója és a központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmények esetében a kincstár honlapjáról letöltött
adatlapokat kell kitöltve megküldeni.
4. melléklet a …../2012. (…) NEFMI rendelethez
Adatlap
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítő
pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához
A fenntartó neve:
Az intézmény neve:
A támogatást megalapozó nemzetiségi tanulók száma1: ……….. fő
Feladat megnevezése
Szolgáltató neve
Szolgáltató árajánlata
(Ft)
Kért támogatás összege
(Ft)
Igényelt támogatás mindösszesen:
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
P.H. ……………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell
a) a nemzetiségi nevelést, oktatás segítő pedagógiai-szakmai
szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített
másolatát, amely tartalmazza a feladat részletes leírását és
b) a szolgáltató árajánlatának fenntartó által hitelesített másolatát.
Beküldendő:
A kincstár a fenntartó székhelye szerint illetékes területi szervéhez
1 eredeti példányban postai úton
A borítékra rá kell írni: „Kiegészítő támogatás nemzetiségi
feladatokhoz”
Kitöltendő az elektronikus igénylés helyi önkormányzatok esetében a
kincstár rendszerében, nem állami intézmények fenntartója és a
központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények
esetében a kincstár honlapjáról letöltött adatlapokat kell megküldeni.
5. melléklet a …../2012. (…) NEFMI rendelethez
Fenntartói Nyilatkozat
- az esélyegyenlőségi intézkedésekkel kapcsolatosan -
helyi önkormányzatok, önkormányzati, többcélú kistérségi társulások,
illetve közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartói
és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények
által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén (A megfelelő
helyen kérjük kitölteni!)
Fenntartó megnevezése:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Alulírott
.................................................................................................................
polgármester / főpolgármester / többcélú kistérségi társulás elnöke
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
képviselő-testület/közgyűlés/társulási tanács (a megfelelő aláhúzandó)
............................ számú határozatával elfogadta a
gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket
(közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv) - a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően - az önkormányzati intézkedési terv, illetve a fővárosi,
megyei fejlesztési terv részeként/vagy az abban foglaltakra
tekintettel önálló intézkedési tervként.1
Alulírott
................................................................, a
fent nevezett közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója/központi költségvetési szervként működő felsőoktatási
intézmény képviseletében eljárva büntetőjogi felelősségem tudatában
nyilatkozom arról, hogy a ................ OM azonosítóval rendelkező
.......................................................................................................................................................
közoktatási intézmény rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési tervvel/nevelési programja/pedagógiai programja
tartalmazza az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedéseket (a megfelelő
aláhúzandó).2
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
........................................................
polgármester/főpolgármester/ a társulási tanács elnöke/
a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója /
központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény
képviseletében eljáró személy aláírása
P. H.
1Kitöltendő önkormányzati, fővárosi, illetve önkormányzati társulások
által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén.
2Kitöltendő közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartója, illetve központi költségvetési szervként működő
felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási
intézmények esetén.
6. melléklet a …../2012. (…) NEFMI rendelethez
I. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb
közismereti munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és
fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 194.
Tel: 26-373 367
Raktári száma
Címe
Munkatankönyv
Munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
KT-0602/A
Liedersammlung. Übungsheft 1-4.
munkafüzet
330
700
KT-1201/M
Idem, idem do školičky
munkafüzet
410
1850
KT-1203
Písmenká sú ako deti
munkafüzet
510
2830
KT-1205
Svet je nádherná kniha
munkafüzet
510
2990
KT-1207
Do srdca vlož
munkafüzet
510
2830
KT-1305
Bunte Welt. Bilder- und Arbeitsbuch 1-2.
munkatankönyv
820
3800
KT-1306
Bunte Welt. Schreibheft 1-2.
munkafüzet
430
1050
KT-1308/A
Bunte Welt. Arbeitsheft 2.
munkafüzet
610
3100
KT-1310/A
Bunte Welt. Arbeitsheft 3.
munkafüzet
610
2550
KT-1312/A
Bunte Welt. Arbeitsheft 4.
munkafüzet
610
2550
KT-1322
„Omas Fotoalbum erzählt“ Arbeitsbuch 7-8
munkafüzet
650
5090
KT-1324
Ohne Vergangenheit keine Zukunft Arbeitsbuch zum Volkskundeunterricht
Klasse 9-12
munkafüzet
650
5090
KT-1325
Kombi Spielheft. Arbeitsheft
munkafüzet
530
1440
KT-1326
Kombi Mini. Arbeitsheft
munkafüzet
530
1440
KT-1327
Kombi Midi. Arbeitsheft
munkafüzet
600
2440
KT-1328
Kombi Maxi. Arbeitsheft
munkafüzet
610
2650
KT-1335
Geographie 7 Arbeitsheft
munkafüzet
720
4790
SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53-55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483
Kiadói
kód
Cím
Munkatankönyv
Munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
MI-0002
Horváth Jánosné: Zbierka úloh zo slovenského jazyka
munkafüzet
420
5 250
MI-0013
Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá - pracovný zošit
munkafüzet
320
4 620
MI-0042
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 6.
munkafüzet
420
2 625
MI-0044
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 7.
munkafüzet
420
2 625
MI-0005
Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo. - Pracovný zošit
munkafüzet
320
4 620
MI-0028
Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja - Pracovný zošit
munkafüzet
320
4 620
MI-0046
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 8.
munkafüzet
420
2 625
MI-0040
Kraszlán Erika: Pracovný zošit 5.
munkafüzet
420
2 625
MI-0037
Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať. Pracovný zošit
munkafüzet
320
6 510
Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974
Kiadói
kód
Cím
Munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
CT-6111/m
Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza:
Bolgár népismeret munkafüzet
munkafüzet
800
10.500
CT-5111/m
Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1-4. munkafüzet
munkafüzet
800
10.500
CT-3117/m
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.
munkafüzet
600
10.500
CT-3122/m
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.
munkafüzet
600
10.500
CT-3116
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v
slovenščino 2.
munkafüzet
600
11 500
CT-3124
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v
slovenscino 3.
munkafüzet
600
11 000
CT-3125/m
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v
slovenscino 4.
munkafüzet
600
11 000
CT-3119
Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 9.
munkafüzet
600
10 000
CT-3121
Glanz Lászlóné: Delovni zvezek 10.
munkafüzet
600
10 500
CT-1131/M
Torjánácz Anna: Radna bilježnica 1.
munkafüzet
600
14 000
CT-1132/M
Torjánácz Anna: Radna bilježnica 2.
munkafüzet
600
10 500
CT-1138/M
Torjanac Anna: Radna bilježnica 3.
munkafüzet
600
10 000
CT-1139/M
Torjanac Anna: Radna bilježnica 4.
munkafüzet
800
10 500
CT-1134
Tislér Jolán: Moj hrvatski. Radna bilježnica 5.
munkafüzet
600
10 500
CT-1136/M
Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.
munkafüzet
800
13 500
CT-1137/M
Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.
munkafüzet
800
14 000
CT-1111/m
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 1.
munkafüzet
700
9.500
CT-1112/m
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 2.
munkafüzet
700
9.500
CT-1113/m
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 3.
munkafüzet
700
9.500
CT-1114/m
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 4.
munkafüzet
700
9.500
CT-1115/M
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Vjezbanica gramatike 5.
munkafüzet
600
10 500
CT-1116/M
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 6.
munkafüzet
600
12 000
CT-1117/M
Horváth Csaba: Naš materinski jezik. Radna bilježnica 7.
munkafüzet
600
12 000
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.:
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel: 95/525-024
Kiadói kód
Szerző, Cím
Munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
AP-010929
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 1. évf. (szlovén)
munkafüzet
1 400
11 000
AP-020929
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 2. évf. (szlovén)
munkafüzet
1 400
11 000
AP-030929
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti mf. 3. évf. (szlovén)
munkafüzet
1 400
11 000
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852
Kiadói
kód
Cím
Munkatankönyv
Munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
NT-30266/M/1
Mária Jakabová: Slovenčina. Pracovný zošit pre 10-11. ročnik
Munkafüzet
370
9000
NT-30312/M/2
Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 5.
Munkafüzet
800
8000
NT-30318/M/2
Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 6.
Munkafüzet
600
8000
NT-30329/M/2
Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 7.
Munkafüzet
630
8000
NT-30331/M/1
Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 1.
Munkafüzet
690
7470
NT-30335/M/2
Daniela Horváthová: Pracovný zošit zo slovenského jazyka 8.
Munkafüzet
630
8000
NT-30342/M/1
Miloslava Némethová: Obrázkový pracovný zošit 2.
Munkafüzet
650
5940
NT-30351/M
Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 3.
Munkafüzet
655
8000
NT-30374/M
Miloslava Némethová: Pracovný zošit zo slovenčina 4.
Munkafüzet
630
8000
NT-30375
Magda Pažická: Katka v lese
Munkafüzet
580
7140
NT-30376
Magda Pažická: Ahoj, dobrý deň
Munkafüzet
610
7985
NT-30381/M
Kormos Katalin: Pracovný zošit zo moja čítanka 4.
Munkafüzet
435
8 545
NT-30384
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika 1.
Munkatankönyv
1045
12250
NT-30384/M
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 1.
Munkafüzet
1180
12250
NT-30386
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika 2.
Munkatankönyv
1045
12250
NT-30386/M
C. Neményi Eszter – Oravecz Márta: Matematika pracovný zošit 2.
Munkafüzet
1180
12250
NT-30388
Simon Krisztina – Németh Józsefné: Zázračný svet 1-2.
Munkafüzet
1045
15915
NT-30394
Németh Józsefné – Simon Krisztina: Zázračný svet 3.
Munkatankönyv
1045
15255
NT-30406
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 1.
Munkafüzet
600
11100
NT-30408/M
Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov - pracovný zošit 7.
Munkafüzet
645
7580
NT30409/M
Hartdégenné Rieder Éva: Pracovný zošit z prírodopisu 4.
Munkafüzet
700
11500
NT-30410
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 2
Munkafüzet
600
12050
NT-30411
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej
písomnej maturite z dejepisu pre 9-10. ročník
Munkafüzet
1715
2065
NT-30411/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke
maturitných úloh z dejepisu pre 9-10. ročník
Munkafüzet
750
950
NT-30412
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej
písomnej maturite z dejepisu pre 11.ročník
Munkafüzet
1425
1715
NT-30412/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke
maturitných úloh z dejepisu pre 11.ročník
Munkafüzet
520
685
NT-30413
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbierka úloh k novej
písomnej maturite z dejepisu pre 12.ročník
Munkafüzet
1675
2015
NT-30413/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kľúč k zbierke
maturitných úloh z dejepisu pre 12.ročník
Munkafüzet
755
950
NT-30418/M
Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 7. Pracovný zošit
Munkafüzet
515
10960
NT-30429/F
Horváth Péter: Dejepis - pracovné listy 5.
Feladatlap
555
7955
NT-30429/M
Horváth Péter: Dejepis - pracovný zošit 5.
Munkafüzet
600
10265
NT-30430/M
Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 8. Pracovný zošit
Munkafüzet
480
10450
NT-30431/M
Kaposi József - Száray Miklós: Dejepis 11 - Pracovný zošit
Munkafüzet
1095
14105
NT-30434/M
Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 1.
Munkafüzet
310
2975
NT-30435/M
Marta Palmaiová: Hudobná výchova pracovný zošit 2.
Munkafüzet
310
2975
NT-30439/M
Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5.
Pracovný zošit
Munkafüzet
865
10265
NT-31283/M/1
Ivan Mokuter: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika za II., III.,
IV. razred gimnazije
Munkatankönyv
555
11500
NT-31521/1
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 1.
Munkafüzet
730
4380
NT-31522/1
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 2.
Munkafüzet
600
4860
NT-31523/1
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Spretne ruke 3.
Munkafüzet
730
6485
NT-31525
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Učimo se hrvatski. Radna
knjiga za 1.razred
Munkafüzet
1000
17000
NT-31528
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski. Radna
knjiga za 2. razred.
Munkafüzet
800
11500
NT-31535
Zlata Gergič: Nudim ti slova 1.
Munkafüzet
1215
17940
NT-31535/F
Zlata Gergič: Pisanka za 1. razred
Munkafüzet
835
3930
NT-31535/M
Zlata Gergič: Učim čitati. Radna bilježnica za 1. razred
Munkafüzet
415
4345
NT-31540
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski Čitanka za 3.
razred
Munkafüzet
800
11500
NT-31540/M
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski. Radna
pisanka za gramatiku 3. razred
Munkafüzet
580
7340
NT-31544
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - udžbenik 1. razred
Munkatankönyv
1045
12250
NT-31544/M
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - radna bilježnica
1. razred
Munkafüzet
1225
12250
NT-31546/M
Zlata Gergič: Radna bilježnica za 2. razred
Munkafüzet
580
2975
NT-31547
Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Radni udžbenik za 2. razred
Munkafüzet
835
7810
NT-31548/M
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić: Mi se učimo hrvatski.Radna
pisanka za gramatiku 4. razred
Munkafüzet
580
7735
NT-31552
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - udžbenik 2.
Munkatankönyv
1225
12250
NT-31552/M
C. Neményi Eszter – Sz. Oravecz Márta: Matematika - radna bilježnica
2. razred
Munkafüzet
1225
12250
NT-31554/M
Zlata Gergič: Radna bilježnica za 3. razred
Munkafüzet
415
4290
NT-31555/M
Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred. Radba
biljeznica
Munkafüzet
985
10080
NT-31558
Gálné Domoszlai Erika: Priroda i društvo 1. razred
Munkatankönyv
920
7535
NT-31559/M
Zlata Gergič: Radna bilježnica 4.
Munkafüzet
415
4940
NT-31560/M
Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4. Radna bilježnica
Munkafüzet
820
9000
NT-31569/M
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - radna bilježnica 5.
Munkafüzet
580
7820
NT-31571/F
Horváth Péter: Kontrolni zadaci iz povijesti 5.
Munkafüzet
555
5730
NT-31571/M
Horváth Péter: Zadaci, križaljke iz povijesti 5.
Munkafüzet
600
11495
NT-31574
Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 9. razred
Munkatankönyv
770
11500
NT-31577/F
Csepela Jánosné: Kontrolni zadaci - Povijest 6.
Munkafüzet
500
11000
NT-31577/M
Csepela Jánosné: Zadaci, križaljke iz povijesti 6.
Munkafüzet
720
11500
NT-31580
Miklovicz Árpád: Priroda i društvo 2.
Munkatankönyv
655
6760
NT-31581/M
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode radna bilježnica 6.
Munkafüzet
675
7315
NT-31582/M
Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 6.
Munkafüzet
865
8075
NT-31583
Miklovicz Árpád: Upoznavanje prirode i društva 3.
Munkatankönyv
960
10695
NT-31585
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu
pismenu maturu iz povijesti 9-10.
Munkafüzet
1715
2035
NT-31585/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu
pismenu maturu iz povijesti 9-10.
Munkafüzet
755
915
NT-31586
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu
pismenu maturu iz povijesti 11.
Munkafüzet
1425
1685
NT-31586/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu
pismenu maturu iz povijesti 11.
Munkafüzet
520
650
NT-31587
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za novu
pismenu maturu iz povijesti 12.
Munkafüzet
1675
1980
NT-31587/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rješenja zadataka za novu
pismenu maturu iz povijesti 12.
Munkafüzet
755
915
NT-31588/M
Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 7.
Munkafüzet
965
8380
NT-31589/M
Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7.
Radna bilježnica
Munkafüzet
555
4645
NT-31591/M
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode 4. Radna bilježnica
Munkafüzet
620
11500
NT-31593/M
Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 8.
Munkafüzet
950
9000
NT-31594/M
Nagy Vendelné - Rugli Ilona - dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.
Radna biljeznica
Munkafüzet
635
10265
NT-31598/M
Kaposi józsef-Száray Miklós: Povijest 9. Radna biljeznica
munkafüzet
1050
10900
NT-32502/F
Snežana Došić-Pavle Ilić: Zvuci jezika srpskog 2.
Munkafüzet
510
9795
NT-32502/M/1
Snežana Došić-Pavle Ilić: Sunce na mom dlanu 2.
Munkafüzet
580
11055
NT-32503/M/1
Snežana Došić-Pavle Ilić: Svežanj zlatnih ključeva 3.
Munkafüzet
555
11500
NT-32504/F/M
Snežana Došić-Pavle Ilić: Najbolje znam što uradim sam 4.
Munkafüzet
600
4040
NT-32504/M/1
Snežana Došić-Pavle Ilić: Putevi do tajni 4.
Munkafüzet
1205
9765
NT-32536/M
Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode –radna sveska 5.
Munkafüzet
555
11500
NT-32557
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za
pismeni deo maturskog ispita iz istorije 9-10.
Munkafüzet
1715
2075
NT-32557/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka
za polaganje mature iz istorije 9-10 godina nastave
Munkafüzet
750
970
NT-32558
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kaposi József – Szabó
Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita
iz istorije 11.
Munkafüzet
1425
1735
NT-32558/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka
za polaganje mature iz istorije 11. godina nastave
Munkafüzet
520
700
NT-32559
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Kaposi József – Szabó
Márta – Száray Miklós: Zbirka zadataka za pismeni deo maturskog ispita
iz istorije 12.
Munkafüzet
1670
2025
NT-32559/E
Kaposi József – Szabó Márta – Száray Miklós: Rešenja pismenih zadataka
za polaganje mature iz istorije 12. godina nastave
Munkafüzet
750
970
NT-32574/M
Vesna Čaplar: Vežbanka uz bukvar 2.
Munkafüzet
600
5150
NT-32575/M
Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.
Munkafüzet
600
4775
NT-32576/M
Krisztina Bekic: Radna sveska uz čitanku 5.
Munkafüzet
600
6010
NT-32577/M
Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Radna sveska uz čitanku 7.
Munkafüzet
600
7240
NT-32578/M
Jasmina Stanković: Srpska gramatika - radna sveska 5.
Munkafüzet
600
5150
NT-32585
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju okolinu 1/I
Munkafüzet
610
7370
NT-32586
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznaj svoju okolinu 1/II
Munkafüzet
610
7370
NT-32587
Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/I
Munkafüzet
1045
10960
NT-32587/M
Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/M.
Munkafüzet
795
13730
NT-32588
Nagy-Baló András: Šarena matematika 1/II
Munkafüzet
1045
10960
NT-33273/M
Mihai Cozma: Cultivarea limbii române. Caietul elevului
Munkafüzet
730
9755
NT-33308/M
Lucia Borza: Limba română. Caiet de scriere 1.
Munkafüzet
690
3495
NT-33314/M
Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1. Caietul elevului
Munkafüzet
510
6790
NT-33315/M
Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2. Caietul elevului
Munkafüzet
600
6790
NT-33337/M
Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română 5. Caiet de lucrări
Munkafüzet
620
6780
NT-33339
Nagy Attiláné-Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa 1.
Munkafüzet
530
6210
NT-33340/M
Hartdégenné Rieder Éva- Dr. Köves József- Rugli Ilona: Cunoştinţe
despre natură 5. Caietul elevului
Munkafüzet
580
9945
NT-33342
Nagy Attiláné-Palócz Ferencné:Abilităţi practice. Clasa 2
Munkafüzet
600
6570
NT-33343
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru
noul sistem de bacalaureat. Anii 9-10
Munkafüzet
1715
2035
NT-33343/E
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din
culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul
anilor 9-10
Munkafüzet
750
930
NT-33344
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru
noul sistem de bacalaureat. Anul al 11-lea
Munkafüzet
1420
1695
NT-33344/E
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din
culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul
anului al 11-lea
Munkafüzet
520
660
NT-33345
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Culegere de teste pentru
noul sistem de bacalaureat. Anul al 12-lea
Munkafüzet
1670
1985
NT-33345/E
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Rezolvarea testelor din
culegerea de teste pentru bacalaureatul la istorie cuprinse în volumul
anului al 12-lea
Munkafüzet
750
930
NT-33347/F
Horváth Péter-Hámori Péter: Istorie 5 . Teste recapitulative
Feladatlap
675
5025
NT-33348/F
Csepela Jánosné: Istorie 6 . Teste recapitulative
Feladatlap
675
5025
NT-33349/M
Tamasics Katalin: Geografia continentelor. Caietul elevului
Munkatankönyv
675
7955
NT-34191/M
Edina Rieder-Erdőfy - Theresia Klinger: Mein erstes Deutschbuch 1.
Arbeitsheft
Munkafüzet
1210
1965
NT-34195/M
Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2. Arbeitsheft
Munkafüzet
1060
1615
NT-34198/M
Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 3. Arbeitsheft
Munkafüzet
1250
3760
NT-34199/M
Edina Rieder-Erdőfy: Rund um das Jahr. Arbeitsheft
Munkafüzet
1250
4385
NT-34206/M
Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 4. Arbeitsheft
Munkafüzet
1250
4385
NT-34207/M
Maria Becze-Tóth: Lesebuch 4. Arbeitsheft
Munkafüzet
1250
4385
NT-34251
Gerhard Dorn - Wolfgang Goldhammer: Wie spricht der Geograph über…?
Munkafüzet
410
1060
NT-34261
Wolfgang Goldhammer: Ungarn unter der Lupe
Munkafüzet
730
3525
NT-34262/M/2
Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 1.
Munkafüzet
840
895
NT-34265
Gálné Domoszlai Erika: Umweltkunde 1.
Munkafüzet
380
4065
NT-34266/M
Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 2.
Munkafüzet
950
950
NT-34269/M
Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 3.
Munkafüzet
580
750
NT-34271/M
Éva Rieder -Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 5.
Munkafüzet
580
2585
NT-34271/II/M
Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule
Munkafüzet
740
2755
NT-34273/M
Edina Rieder-Erdőfy: Alle machen mit! Arbeitsheft 4.
Munkafüzet
580
830
NT-34277
Mária Péter-Faidt - Erzsébet Knipf: Mach mit! 6.
Munkafüzet
840
2135
NT-34284/M
Éva Rieder -Hartdégen: Naturkunde Arbeitsheft 6.
Munkafüzet
640
3065
NT-34285
Őszné Szigeti Vass Erzsébet - Farkas Brigitta:Umweltkunde 2.
Munkafüzet
1770
1770
NT-34289
Medgyes Sándorné: Physik 9.
Tankönyv+munkafüzet
900
11000
NT-34291
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das
neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 9.-10. Klasse
Munkafüzet
1715
2000
NT-34291/E
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 9-10
Munkafüzet
755
895
NT-34292
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das
neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 11. Klasse
Munkafüzet
1420
1650
NT-34292/E
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 11.
Munkafüzet
520
620
NT-34293
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Aufgabensammlung für das
neue Abitur im Fach Geschichte. Schriftliche Prüfung 12. Klasse
Munkafüzet
1675
1945
NT-34293/E
Kaposi József - Szabó Márta - Száray Miklós: Lösungschlüssel zur
Aufgabensammlung für das schriftliche Geschichtsabitur zu Band 12.
Munkafüzet
755
895
NT-34297/M
Kaposi József - Száray Miklós: Geschichte 9 Arbeitsheft
Munkafüzet
1050
11000
II. A tankönyvjegyzéken szereplő nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi népismereti, valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb
közismereti tankönyvek fogyasztói ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő ut 194.
Tel: 26-373 367
Raktári száma
Címe
Tankönyv
Fogyasztói ár
KT-0320/N
Abituraufgabensammlung. Mathematik I.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I.)
tankönyv
6300
KT-0321/N
Abituraufgabensammlung. Mathematik II.
(Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika II.)
tankönyv
6300
KT-0601/A
Liedersammlung 1-4.
tankönyv
1800
KT-1201
Idem, idem do skolicky
tankönyv
3260
KT-1202
Písmenká sú ako deti
tankönyv
3700
KT-1204
Svet je nádherná kníha
tankönyv
3800
KT-1206
Do srdca vloz
tankönyv
3480
KT-1301/A
Kombi Spielheft. Lesebuch
tankönyv
1930
KT-1302/A
Kombi Mini. Lesebuch
tankönyv
2430
KT-1303/A
Kombi Midi. Lesebuch
tankönyv
2820
KT-1304/A
Kombi Maxi. Lesebuch
tankönyv
2820
KT-1307/A
Bunte Welt. Lesebuch 2.
tankönyv
1940
KT-1309/A
Bunte Welt. Lesebuch 3
tankönyv
2930
KT-1311/A
Bunte Welt. Lesebuch 4
tankönyv
2930
KT-1321
„Omas Fotoalbum erzählt“ Textsammlung 7-8
tankönyv
3900
KT-1323
Ohne Vergangenheit keine Zukunft Textsammlung zum Volkskundeunterricht
Klasse 9-12
tankönyv
3900
KT-1334
Geographie 7
tankönyv
9780
KT-1340
Litera Tour I. Ein Lehrbuch für den Unterricht der deutschen Literatur
in den ungarndeutschen Nationalitätengymnasien
tankönyv
11400
SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53-55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483
Kiadói
kód
Cím
Tankönyv
Fogyasztói ár
MI-0001
Horváth - Kmeť -Pecsenya – Pestiová: Szlovák nyelv - Slovenský jazyk
tankönyv
7 240
MI-0009
Fazekas Sándorné dr.: Poď sa hrať
tankönyv
9 450
MI-0004
Fazekas Sándorné dr.: Kde bolo, tam bolo
tankönyv
9 450
MI-0041
Kraszlán Erika: Slovenčina 6.
tankönyv
6 500
MI-0043
Kraszlán Erika: Slovenčina 7.
tankönyv
6 500
MI-0027
Fazekas Sándorné dr.: Domovina moja
tankönyv
9 450
MI-0045
Kraszlán Erika: Slovenčina 8.
tankönyv
6 500
MI-0039
Kraszlán Erika: Slovenčina 5
tankönyv
6 500
MI-0038
Fazekas Sándorné dr.: Cestička belavá. Čítanka 2.
tankönyv
6 500
Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974
Kiadói
kód
Cím
Tankönyv
Fogyasztói ár
CT-5111
Nagyné Szabó Antigoné:
Görög népismeret 1-4.
tankönyv
14 000
CT-5112
Agárdi Elektra: Görög nyelv 3-4.
tankönyv
15 000
CT-5113
Janakakisz Nóra: Görög nyelv 9-12.
tankönyv
15 000
CT- 5114
Dr. Partics Krisztina: Görög olvasókönyv 5-6.
tankönyv
15.000
CT-6111
Juricskay Istvánné – Szabeva Ajsza: Bolgár népismeret
tankönyv
15 000
CT-3117
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina! 5.
tankönyv
13 000
CT-3122
Valerija Perger: Pozdravljena, slovenščina 6.
tankönyv
12 000
CT-3115
Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Igraje v slovenščino 2.
tankönyv
11 500
CT-3123
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v
slovenscino 3.
tankönyv
11 000
CT-3125
Neubauer Ibolya – Lázár Éva – Faschingné Libricz Irén: Z dobro voljo v
slovenscino 4.
tankönyv
11 000
CT-3118
Glanz Lászlóné: Berilo 9.
tankönyv
11 000
CT-3120
Glanz Lászlóné: Berilo 10.
tankönyv
10 000
CT-1131
Torjánácz Anna: Slikovnica 1.
tankönyv
10 500
CT-1132
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 2.
tankönyv
10500
CT-1138
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 3.
tankönyv
10 500
CT-1139
Torjánácz Anna: Moj hrvatski 4.
tankönyv
10 500
CT-1133
Tislér Jolán: Moj hrvatski 5.
tankönyv
13 500
CT-1136
Tislér Jolán: Moj hrvatski 6.
tankönyv
13 500
CT-1137
Tislér Jolán: Moj hrvatski 7.
tankönyv
14 000
CT-1120
Stipan Pančić: Pjesmarica 1.
tankönyv
10 500
CT-1121
Stipan Pančić: Pjesmarica 2.
tankönyv
10 500
CT-1122
Stipan Pančić: Pjesmarica 3.
tankönyv
10 500
CT 1123
Stipan Pančić: Pjesmarica 4.
tankönyv
12.000
CT-1135
Páncsity István: Pjesmarica 5.
tankönyv
11 500
CT-1111
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
1.
tankönyv
13 000
CT-1112
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
2.
tankönyv
12 500
CT-1113
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
3.
tankönyv
12 000
CT-1114
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
4.
tankönyv
12 000
CT-1115
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
5.
tankönyv
13 000
CT-1116
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
6.
tankönyv
12 500
CT-1117
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
7.
tankönyv
12 000
CT-4111
Veronica Garami: Cînt şi muzică 3-4.
tankönyv
10000
CT-4112
Veronica Garami – Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 5.
tankönyv
10000
CT-4113
Veronica Garami – Gh. Flueraş: Cînt şi muzică 6.
tankönyv
10000
CT-3111
Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 1-4.
tankönyv
10 000
CT-3112
Francek Mukić – Marija Kozar: Slovenec sem, tako je mati d’jala
tankönyv
10 000
CT-3113
Marija Kozar – Francek Mukić: Spoznavanje slovenstva 7-10.
tankönyv
10 000
CT-1127
Frankovics György: Narodopis 1-4.
tankönyv
10 000
CT-1129
Frankovics György: Narodopis 7-8.
tankönyv
10 000
CT-1130
Heka László: Narodopis 9-10.
tankönyv
10.000
Magyarországi Német Pedagógiai Intézet
7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13.
Tel.: 72-514070 Fax: 72-514072
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
Fogyasztói ár
MG-64554
Radnai Katalin: Erdkunde für die 6. Klasse
tankönyv
2500
Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft.
9500 Celldömölk, Széchenyi u. 18.
Tel: 95/525-024
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
Fogyasztói ár
AP-010928
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 1. évf. (szlovén)
tankönyv
13 000
AP-020928
Dr. Mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 2. évf. (szlovén)
tankönyv
17 000
AP-030928
Dr. mester Miklósné:
A mi világunk környezetismereti tk. 3. évf. (szlovén)
tankönyv
17 000
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
Fogyasztói ár
NT-30305/3
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 5.
Tankönyv
9860
NT-30308/2
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 6.
Tankönyv
6000
NT-30312/2
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 5.
Tankönyv
9300
NT-30314/1
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 7.
Tankönyv
10640
NT-30316/2
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 8.
Tankönyv
3700
NT-30318/2
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 6.
Tankönyv
9300
NT-30329/2
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 7.
Tankönyv
9755
NT-30331/2
Miloslava Némethová: Obrázková slovenčina 1.
Tankönyv
13105
NT-30335/2
Daniela Horváthová: Slovenský jazyk 8.
Tankönyv
9755
NT-30336
C. Neményi Eszter – Káldi Éva: Matematika 4.
Tankönyv
16500
NT-30342/1
Miloslava Némethová: Obrázkový slovenčina 2.
Tankönyv
11265
NT-30351/2
Miloslava Némethová: Slovenčina 3.
Tankönyv
10960
NT-30370/2
Ján Sutyinszky: Hudobná výchova 9-10.
Tankönyv
9075
NT-30374/1
Miloslava Némethová: Slovenčina 4.
Tankönyv
9315
NT-30381/1
Kormos Katalin: Svet okolo nás – Moja čítanka 4.
Tankönyv
10 450
NT-30390
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 9.
Tankönyv
8435
NT-30391
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej litaratúry 9.
Tankönyv
7360
NT-30392
Mária Sutyinszká: Učíme sa po slovensky 1-4.
Tankönyv
11990
NT-30398
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 10.
Tankönyv
7790
NT-30399
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 10.
Tankönyv
7340
NT-30402/1
Mária Jakabová: Slovenský jazyk 9.
Tankönyv
10450
NT-30403/1
Mária Jakabová: Slovenský jazyk 10.
Tankönyv
8575
NT-30404
Dr. Bernek Ágnes – Sárfalvi Béla: Geográfia 10.
Tankönyv
12250
NT-30405
Horváth Péter – Hámori Péter: Dejepis 6.
Tankönyv
20000
NT-30407
Oláh Zsuzsa: Biológia 10.
Tankönyv
17000
NT-30408
Tamasics Katalin: Zemepis kontinentov 7.
Tankönyv
17000
NT-30409
Hartdégenné Rieder Éva: Prírodopis 4.
Tankönyv
12250
NT-30414
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 11.
Tankönyv
3495
NT-30415
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 11.
Tankönyv
3855
NT-30416
Kaposi József – Száray Miklós: Dejepis 12.
Tankönyv
21000
NT-30417
Nemerkényi Antal - Bora Gyula - Tamasics Katalin: Zemepis 8.
Tankönyv
14115
NT-30418
Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 7
tankönyv
15515
NT-30419
Nagy Attiláné- Palócz Ferencné: Technika a spôsob života 3.
Tankönyv
8645
NT-30420
Száray Miklós: Dejepis 9.
Tankönyv
19615
NT-30421
C. Neményi Eszter - Wéber Anikó: Matematika 3.
Tankönyv
12690
NT-30422
Kiss Szemán Róbert: Slovenská literatúra 12
Tankönyv
12015
NT-30423
Kiss Szemán Róbert: Antológia slovenskej literatúry 12
Tankönyv
11495
NT-30424
Száray Miklós: Dejepis 10.
Tankönyv
20535
NT-30425
Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská
vzdelanosť 7-8.
Tankönyv
3645
NT-30426
Anna Kondacsová – Monika Szabová – Erika Kraszlánová: Slovenská
vzdelanosť 5-6.
Tankönyv
3645
NT-30427
Helméczy Mátyás: Dejepis 7.
Tankönyv
18000
NT-30429
Horváth Péter: Dejepis 5.
Tankönyv
14885
NT-30430
Asztalos Gyuláné - Dr. Franyó István: Biológia 8
Tankönyv
15675
NT-30431
Száray Miklós: Dejepis 11
Tankönyv
21525
NT-30434
Marta Palmaiová: Hudobná výchova 1.
Tankönyv
4895
NT-30435
Marta Palmaiová: Hudobná výchova 2.
Tankönyv
4895
NT-30439
Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5.
Tankönyv
17185
NT-30439/F
Békési - Fried - Korándi - Paróczay - Számadó -Tamás: Matematika 5.
Zbierka
Feladatgyűjtemény
10265
NT-31491/1
Helméczy Mátyás: Povijest 7.
Tankönyv
20000
NT-31503
Melania-Larisa Fabčič: Slovensko-madžarski slikovni slovar 1-4.
Tankönyv
12250
NT-31511/1
Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Fizička geografija 9.
Tankönyv
18630
NT-31534
Marta Mészáros – Živko Mandić: Riječ hrvatska Slikovnica 1-4.
Tankönyv
12250
NT-31543/1
Nagy Attiláné - Palócz Ferencné: Spretne ruke 4.
Tankönyv
12110
NT-31546
Zlata Gergič: Pod duginim lukom. Udžbenik za 2. razred
Tankönyv
14025
NT-31548
Marija Fülöp-Huljev – Elizabeta Pajrić:Učimo se hrvatski Čitanka za 4.
razred
Tankönyv
11500
NT-31549
Matilda Bölcs: Antologija hrvatske književnosti
Tankönyv
10960
NT-31554
Zlata Gergič: U zemlji snova. Udžbenik za 3. razred
Tankönyv
12050
NT-31555/1
Zlata Gergič: Naš lijepi hrvatski. Gramatika za 3. razred
Tankönyv
13000
NT-31559
Zlata Gergič: Mjesečeva priča. Udžbenik za 4. razred
Tankönyv
15035
NT-31560/1
Zlata Gergič: Naš ljepi hrvatski 4.
Tankönyv
13000
NT-31567
Josip Šibalin: Nazivlje iz povijesti
Tankönyv
7985
NT-31569
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 5.
Tankönyv
17000
NT-31571
Horváth Péter: Povijest 5.
Tankönyv
12250
NT-31572
Josip Šibalin:Vilinska svirala. Hrvatska čitanka 5.
Tankönyv
11500
NT-31576
Dr. Lénárd Gábor: Biologija za 10. razred
Tankönyv
17000
NT-31577
Horváth Péter – Hámori Péter: Povijest 6.
Tankönyv
20000
NT-31578
Josip Šibalin: Pružite dlan -- čitanka 6.
Tankönyv
11500
NT-31579/1
Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 5. razred
Tankönyv
10835
NT-31581
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje prirode - udžbenik 6.
Tankönyv
14125
NT-31582
Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 6. razred
Tankönyv
9475
NT-31588
Janja Živković-Mandić: Gramatika hrvatskoga jezika za 7. razred
Tankönyv
8380
NT-31589
Füsi-Mészáros-Nagy-Nagy-Rugli-Tóth-Udvarhelyi-Vízvári: Zemljopis 7,
udžbenik
Tankönyv
14115
NT-31590
Probáld Ferenc: Regionalna geografija
Tankönyv
17185
NT-31591
Hartdégenné Rieder Éva: Upoznavanje priroda 4.
Tankönyv
14625
NT-31592
Száray Miklós-Kaposi József: Povijest 12.
Tankönyv
21920
NT-31593
Janja Živković-Mandić: Gramatika 8
Tankönyv
12015
NT-31594
Nagy Vendelné - Rugli Ilona - dr. Udvarhelyi Károly: Zemljopis 8.
Tankönyv
15855
NT-31597
Helméczy Mátyás: Povijest 8.
Tankönyv
16045
NT-31598
Száray Miklós: Povijest 9
tankönyv
18000
NT-32502/1
Snežana Došić-Pavle Ilić: Čarolije vragolije 2.
Tankönyv
12250
NT-32503/1
Snežana Došić-Pavle Ilić: Tajne beskrajne 3.
Tankönyv
12250
NT-32503/F
Snežana Došić-Pavle Ilić: Umilna reč maternja 3.
Tankönyv
7350
NT-32504/1
Snežana Došić-Pavle Ilić: Zlatne rukoveti 4.
Tankönyv
12200
NT-32504/F
Snežana Došić-Pavle Ilić: Jezik naš blagorodni 4.
Tankönyv
9695
NT-32519
Nemerkényi Antal: Fizička geografija 9.
Tankönyv
12250
NT-32534
Cveta Vuković: Školski rečnik iz istorije 5-8.
Tankönyv
11500
NT-32536
Eva Hartdegen-Jožef Keveš: Poznavanje prirode 5.
Tankönyv
12250
NT-32542
Milan Nedeljkov: Školski rečnik iz fizike 5-8.
Tankönyv
11000
NT-32546
Zlata Jukić: Korak po korak 1.
Tankönyv
12250
NT-32551
Dr Petar Milošević-dr Predrag Stepanović: Književnost 9.
Tankönyv
16500
NT-32552
Dr Petar Milošević-dr Predrag Stepanović: Hrestomatija 9.
Tankönyv
10375
NT-32554
Lénárd Gábor: Biologija 10.
Tankönyv
16440
NT-32555
Dr Petar Milošević: Književnost 10.
Tankönyv
16500
NT-32556
Dr Petar Milošević: Hrestomatija 10.
Tankönyv
15000
NT-32560
Száray Miklós: Istorija 9.
Tankönyv
25000
NT-32572
Szabó Péter - Závodszky Géza: Istorija 10.
Tankönyv
25000
NT-32574
Vesna Čaplar: Bukvar 2.
Tankönyv
16155
NT-32575
Zlata Jukić: Hajde da učimo srpski jezik 3.
Tankönyv
13390
NT-32576
Krisztina Bekic: Čitanka 5.
Tankönyv
16155
NT-32577
Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Čitanka 7.
Tankönyv
17000
NT-32578
Jasmina Stanković: Srpska gramatika 5.
Tankönyv
11275
NT-32579
Kaposi József- Száray Miklós: Istorija 12.
Tankönyv
23700
NT-32580
Dr Petar Milošević: Književnost 11.
tankönyv
19000
NT-32581
Dr Petar Milošević: Hrestomatija 11.
tankönyv
15000
NT-32582
Dr Petar Milošević: Književnost 12.
tankönyv
19000
NT-32583
Dr Petar Milošević: Hrestomatija 12.
tankönyv
15000
NT-32584
Száray Miklós: Istorija 11.
Tankönyv
21810
NT-32598
dr Predrag Stepanović: Szerb nyelvtankönyv 5-6.
tankönyv
19000
NT-32600
Krisztina Bekic: Čitanka 6.
tankönyv
15460
NT-32601
Julijana Kotorčević-Andrea Mešter: Čitanka 8
tankönyv
16340
NT-32602
Zlata Jukić: Szerb nyelvkönyv 4.
tankönyv
16100
NT-32701
Rosica Penkova: Bolgarski ezik 9.
Tankönyv
18350
NT-33273/2
Mihai Cozma: Cultivarea limbii române
Tankönyv
10960
NT-33282/1
Kis Józsefné: Culegere de cîntece 7-8.
Tankönyv
11000
NT-33308
Lucia Borza:Abecedar si carte de citire. Limba română.Prima mea carte
Tankönyv
11930
NT-33313
Mihaela Bucin-Florica Szántó: Limba română. A doua mea carte
Tankönyv
14105
NT-33314/1
Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 1.
Tankönyv
7885
NT-33315/1
Veronica Garami: Cînt şi muzică pentru clasa 2.
Tankönyv
7885
NT-33316
Viorica Orosz Fábián: Lecturi literare pentru clasele 2-4
Tankönyv
15595
NT-33317/1
Iulia Olteanu: Literatura română. Culegere de texte literare pentru
clasele 5-8
Tankönyv
4380
NT-33318
Lucia Borza: Cunoştinţe de gramatică. Manual pentru şcolile generale
Tankönyv
4970
NT-33321
Lucia Borza: Román nyelvkönyv
Tankönyv
5820
NT-33322
Mihaela Bucin - Florica Szántó: Limba română. A treia mea carte
Tankönyv
11495
NT-33330
Mihai Cozma: Limba română. Cunoştinţe generale. Fonetică. Lexicologie.
Gramatică
Tankönyv
12280
NT-33333
Marta Mészáros - Viorica Orosz Fábián: Limba română. Dicţionar
ilustrat. Vocabular român-maghiar
Tankönyv
9125
NT-33334
Rodica Müller – Teodor Cosma: Literatura română. Antologie de texte
literare I.
Tankönyv
12250
NT-33335
Rodica Müller: Literatura română. Antologie de texte literare II.
Tankönyv
10890
NT-33337
Mihaela Bucin - Florica Szántó:Limba română 5.
Tankönyv
7655
NT-33340
Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli Ilona: Cunoştinţe
despre natură 5.
Tankönyv
17000
NT-33341
Hartdégenné Rieder Éva - Dr. Köves József - Rugli Ilona: Cunoştinţe
despre natură 6.
Tankönyv
15675
NT-33346
Kaposi József – Száray Miklós: Istorie 12.
Tankönyv
21000
NT-33347
Horváth Péter: Istorie 5.
Tankönyv
18000
NT-33348
Horváth Péter - Hámori Péter: Istorie 6.
Tankönyv
18000
NT-33349
Tamasics Katalin: Geografie 7.
Tankönyv
17185
NT-33350
Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Geografie fizică generală 9.
Tankönyv
19490
NT-33351
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 3-a
Tankönyv
8815
NT-33352
Nagy Attiláné – Palócz Ferencné: Abilităţi practice. Clasa a 4-a
Tankönyv
10000
NT-33353
Száray Miklós: Istorie 9.
Tankönyv
20000
NT-33354
Mihaela Bucin - Florica Szántó: Cunoştinţe de cultură si civilizaţie
românească. Manual pentru clasele 5-8
Tankönyv
6800
NT-33356
Helméczy Mátyás: Istorie 7.
Tankönyv
20000
NT-34191/2
Edina Rieder-Erdőfy - Theresia Klinger: Mein erstes Deutschbuch 1.
Tankönyv
1965
NT-34192/1
Heves Ferenc: Musik 1-2.
Tankönyv
1955
NT-34195/2
Theresia Klinger: Mein zweites Deutschbuch 2.
Tankönyv
1615
NT-34197/1
Heves Ferenc:Musik 3-4.
Tankönyv
1670
NT-34198/2
Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 3.
Tankönyv
3760
NT-34199/2
Edina Rieder-Erdőfy: Rund um das Jahr. Lesebuch
Tankönyv
4385
NT-34206/2
Edina Rieder-Erdőfy: Deutsch 4.
Tankönyv
7835
NT-34207/2
Maria Becze-Tóth: Lesebuch 4.
Tankönyv
8670
NT-34213/1
Theresia Klinger: Deutsch 5.
Tankönyv
905
NT-34214/1
Maria Mirk: Rund um die Welt 5.
Tankönyv
905
NT-34215/1
Heves Ferenc: Musik 5-6.
Tankönyv
1320
NT-34220/1
Theresia Klinger:Deutsch 6.
Tankönyv
905
NT-34221/1
Maria Mirk: Rund um die Welt 6.
Tankönyv
905
NT-34225/1
Heves Ferenc: Musik 7-8.
Tankönyv
2820
NT-34226/1
Edina Rieder Erdőfy: Lesebuch 7.
Tankönyv
4290
NT-34227/1
Edina Rieder Erdőfy:Deutsch 7.
Tankönyv
830
NT-34244/1
Helméczy Mátyás: Geschichte 8.
Tankönyv
10385
NT-34245/1
Nemerkényi Antal - Sárfalvi Béla: Allgemeine Physische Geographie
Tankönyv
3285
NT-34246/1
Bora Gyula - Nemerkényi Antal: Ungarns Geographie
Tankönyv
11265
NT-34250/1
Knipf Erzsébet - Vágyi Vata: Wortschatztruhe
Tankönyv
9415
NT-34254/1
Oláh Zsuzsa: Biologie 10.
Tankönyv
11625
NT-34255/1
Oláh Zsuzsa: Biologie 11.
Tankönyv
6070
NT-34262
Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 1.
Tankönyv
1255
NT-34264
Ede Herger: Deutsche Grammatik in Tabellen
Tankönyv
4575
NT-34266/1
Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 2.
Tankönyv
1690
NT-34267
Probáld Ferenc: Regionale Geographie
Tankönyv
2465
NT-34269
Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 3.
Tankönyv
1210
NT-34271/I
Éva Rieder-Hartdégen: Naturkunde 5.
Tankönyv
3875
NT-34271/II/1
Katalin Radnai: Erdkunde für die 5. Klasse der Grundschule
Tankönyv
7090
NT-34273
Edina Rieder Erdőfy: Alle machen mit! 4.
Tankönyv
1410
NT-34278
Meisterfeld - Scheyhing - Szabadpos - Englender: Bunte Erde I.
Tankönyv
2100
NT-34279
Knipf Erzsébet: Von Wort zu Wort
Tankönyv
7645
NT-34280
Bernd Meisterfeld - Michael Szabados: Bunte Erde II.
Tankönyv
2065
NT-34282
Büki - Zwickl - Venter - Weigert: Anthologie I.
Tankönyv
1780
NT-34284
Éva Rieder Hartdégen: Naturkunde 6.
Tankönyv
6390
NT-34288
Büki - Zwickl - Venter - Weigert: Anthologie II.
Tankönyv
1915
NT-34294
Medgyes Sándorné: Physik 10.
Tankönyv
12210
NT-34295
Medgyes Sándorné: Physik 11.
Tankönyv
14000
NT-34296
Száray Miklós-Kaposi József: Geschichte 12.
Tankönyv
17885
NT-34297
Száray Miklós: Geschichte 9.
Tankönyv
14315
NT-34298
Horváth Péter: Geschichte 5.
Tankönyv
13260
NT-34300
Száray Miklós: Geschichte 10.
Tankönyv
18480
NT-34301
Horváth Péter - Hámori Péter: Geschichte 6.
Tankönyv
14940
NT-34302
Száray Miklós: Geschichte 11
Tankönyv
19750
NT-35106
Izbor pesmi 1-2.
Tankönyv
13000
NT-35107
Izbor pesmi 3-4.
Tankönyv
11000
NT-35108
Izbor pesmi 5-6.
Tankönyv
11000
NT-36002
Nagyné Szabó Antigoné: Görög olvasókönyv 1-2.
Tankönyv
15845
III. A tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, valamint az iskolai
tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 24. §
(5) bekezdése alapján kiadott nemzetiségi tankönyvek, valamint
munkatankönyvek és munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói
ára
Konsept-H Kiadó:
2081 Piliscsaba, Fő út 197.
Tel: 26-373 367
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
KT-1313
Frey Mária: Deutsch Freu(n)de Lehrbuch 5.
munkatankönyv
810
2930
KT-1314
Frey Mária: Deutsch Freu(n)de Sprachbuch 5.
munkafüzet
610
2550
KT-0605
Varga Ilona: Beás–magyar, magyar–beás szótár
tankönyv
2210
KT-0612
Ligeti György: Cigány népismereti tankönyv 7-12. o.
tankönyv
2390
SikerX Bt:
1095 Budapest, Mester u. 53-55.
Tel., Fax.: 06 1 708 4483
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
MI-0003
Fazekas Sándorné dr : Slovenčina - Kezdők és középhaladók szlovák
nyelvkönyve
tankönyv
-------
3 500
MI-0023
Kraszlán Erika: Čitanka 7.
tankönyv
-------
6 300
MI-0012
Fazekas Sándorné dr: Cestička belavá
tankönyv
-------
9 450
MI-0031
Kraszlán Erika: Čitanka 8.
tankönyv
-------
6 270
MI-0034
Kraszlán Erika: Čitanka 5.
tankönyv
-------
5 270
MI-0035
Kraszlán Erika: Čitanka 6.
tankönyv
-------
5 860
MI-0036
Monika Glücková-Szabóová: Slovenská vzdelanosť (Népismeret)
tankönyv
-------
10 500
Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
CT 3128
László Domján: Priročnik
tankönyv
2500
CT-1119
Horváth Csaba: Čitanka 2-4.
tankönyv
5 000
CT 1124
Horváth Csaba: ČITANKA 5-6
tankönyv
5.000
CT 1125
Horváth Csaba: ČITANKA 7-8
tankönyv/
5.000
CT-3114
Cvetko Marieta: Slikanica za pouk slovenskega jezika 1. osztály
tankönyv
2500
CT-21411
Galambos Vera: LOS! Deutsches Bilderbuch 1. klasse
tankönyv
2500
CT-21412
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 1. klasse
munkafüzet
2500
CT-21413
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 2. klasse
tankönyv
2500
CT-21413/M
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 2. klasse
munkafüzet
2500
CT-21414
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 3. klasse
tankönyv
2500
CT-21414/M
Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 3. klasse
munkafüzet
2500
CT-21415
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 4. klasse
tankönyv
2500
CT-21415/M
Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 4. klasse
munkafüzet
2500
CT-21416
Galambos Vera: LOS! Deutschbuch für die 5. klasse
tankönyv
2500
CT-21416/M
Galambos Vera: LOS! Arbeitscheft für die 5. klasse
munkafüzet
2500
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
NT-30287/1
Zalotai Józsefné: Spev a hudba 3-4.
Munkatankönyv
690
8895
NT-30313/1
Mária Jakabová: Čítanka 5.
Tankönyv
-------
10960
NT-30317/1
Mária Jakabová: Čítanka 6.
Tankönyv
-------
10960
NT-30320/1
Mária Jakabová: Literárna výchova 7.
Tankönyv
-------
10960
NT-30324/1
Mária Jakabová: Literárna výchova 8.
Tankönyv
-------
10960
NT-30336/M
Káldi Éva - Varga Tamás: Pracovný zošit z matematiky 4.
Munkafüzet
805
805
NT-30378/M
Száray Miklós: Dejepis I - Pracovný zošit
Munkafüzet
555
11500
NT-30380
Helméczy Mátyás: Dejepis 8
Tankönyv
-------
7 305
NT-30385
Hartdégenné Rieder Éva – Köves József: Prírodopis 5.
Tankönyv
-------
12050
NT.30396
Nemerkényi Antal – Sárfalvi Béla: Geográfia 9.
Tankönyv
-------
12270
NT-30405/F
Csepela Jánosné: Pracovné listy z dejepisu pre 6. ročník
Munkafüzet
545
8645
NT-30405/M
Csepela Jánosné: Pracovný zošit z dejepisu pre 6. ročník
Munkafüzet
785
10960
NT-31447/M/1
Suták Mihályné – Varga Tamás: Radna biljeznica iz matematike 3.
Munkafüzet
710
10960
NT-31470
C. Neményi Eszter – Suták Mihályné: Matematika 3. razred
Tankönyv
-----
10960
NT-31498/1
Závodszky Géza: Povijest III.
Tankönyv
-----
16655
NT-31538
Mario Jerkić – Ladislav Romac: Zbirka stručnih izraza iz zemljopisa
Tankönyv
--------
4170
NT-31539
Anica Petreš-Németh: Zbirka stručnih izraza iz biologije
Tankönyv
--------
3590
NT-31545
Bora Gyula–Nemerkényi Antal: Geografija Mađarske
Munkatankönyv
810
6080
NT-31550
Győrvári Gábor: Zbirka stručnih izraza iz informatike i računalstv
Tankönyv
-------
4170
NT-31553
Bernek Ágnes - Sárfalvi Béla: Drustvena geografija za gimnazije
Tankönyv
-----
6680
NT-31556
Győrvári Gábor: Nazivlje iz matematike
Tankönyv
-------
4170
NT-31561
Janja Živković-Mandić: Horvát nyelvkönyv alapfokon
Munkatankönyv
820
970
NT-31561/M
Janja Živković-Mandić: Horvát nyelv alapfokon. Munkafüzet
Munkafüzet
700
1035
NT-31566
Szabó Péter: Povijest 10.
Tankönyv
-------
7985
NT-31579/M
Janja Živković-Mandić: Vježbenica iz gramatike hrvatskoga jezika 5.
Munkafüzet
835
8710
NT-32500
Georgije Mesaros: Slikovnica 1-4.
Tankönyv
-------
12260
NT-32512
Szabó Péter: Istorija 6.
Tankönyv
-------
6080
NT-32522
Helméczy Mátyás: Istorija 8.
Tankönyv
-------
7305
NT-32528
Radmila Pejovic: Nije Nego 5-8.
Munkafüzet
520
6760
NT-32535
Dr Jovanka Lastić: Školski rečnik iz biologije 5-8.
Tankönyv
-------
10905
NT-32539
Csákány Antalné - Károlyházy Frigyes – Sebestyén Zoltán: Fizika 7.
Tankönyv
-------
560
NT-32547/M
Mirjana Burzan-Biljana Maksimović: Zlatna reč 5.
Munkafüzet
625
9825
NT-32700
Rosica Penkova-Katus Elvira: Bolgarski ezik 0.
Tankönyv
-------
11680
NT-33325
Helméczy Mátyás: Istorie 8
Tankönyv
-------
7305
NT-33331
Liana Pop: Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba română
Munkatankönyv
360
4170
NT-33332/1
I. Mureşanu - V. Moldovan - M. Gurzău Ceglédi: Cunoştinţe de cultură
si civilizaţie românească
Tankönyv
-------
6760
NT-33338
Lucia Borza: Cunoştinţe despre românii din Ungaria. Manual pentru
clasele 1-4
Tankönyv
-------
8415
NT-33341/M
Hartdégenné Éva - Dr. Köves József: Cunoştinţe despre natură. Caiet de
lucrări pentru clasa a 6-a
Munkafüzet
675
6130
NT-34189/3
Maria Bencze-Tóth: Deutsch 8
Tankönyv
-------
3135
NT-34212
Heves Ferenc: Geographische und wirtschaftskundliche Fachausdrücke 6-8
Tankönyv
-------
4595
NT-34230
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 6
Tankönyv
-------
9765
NT-34230/M
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 6.
Munkafüzet
610
5150
NT-34232
Regine Horváth: Lesebuch 8
Tankönyv
-------
2425
NT-34233
Füsi-Mészáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie 7
Tankönyv
-------
10960
NT-34233/M
Füsi-Mászáros-Nagy-Tóth-Vízvári: Geographie Arbeitsheft 7.
Munkafüzet
610
5150
NT-34238/1
Meisterfeld-Scheyhing-Szabados-Englender: Bunte Erde
Tankönyv
-------
6080
NT-34239
Hollós Lajos: Musik 9-12
Tankönyv
-------
5710
NT-34240
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie 8
Tankönyv
-------
5960
NT-34240/M
Nagy Vendelné-Udvarhelyi Károly: Geographie Arbeitsheft 8.
Munkafüzet
610
5150
NT-34242/1
Helméczy Mátyás: Geschichte 7.
Tankönyv
-------
10605
NT-34249
Dr. József Farkas: Technische Fachausdrücke
Tankönyv
-------
4850
NT-34257
Farkas Józsefné: Unsere Feste
Tankönyv
-------
2430
NT-34257/M
Farkas Józsefné: Unsere Feste. Arbeitsheft
Munkafüzet
380
1825
NT-34258
Edina Rieder Erdőfy: Kinderstimmen
Tankönyv
-------
2430
NT-34260
Monika Jäger-Manz: "Ich sag' dir was!"
Tankönyv
-------
1825
NT-34263
János Almási: Geschichte der Deutschen in Ungarn
Tankönyv
-------
3665
NT-34270
Márkus - Buglák - Bankó: Arbeitsbuch für Literaturunterricht 11-12.
Munkatankönyv
1135
2465
NT-34272
Szabadka Zita: Mal anders
Tankönyv
-------
11000
NT-34274
Katharina Donovald: Volkskunde 1-4
Tankönyv
-------
6740
NT-34275
Eva Angeli: Volkskunde 5-6
Tankönyv
-------
6750
NT-34276
Takács - Böröczki - Borda: Mach mit! 5.
Munkatankönyv
620
1365
IV. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 3.§ (3)
bekezdés b) pontja szerint - az oktatási és kulturális miniszter és a
tankönyvkiadók közötti megállapodás alapján - 2011. szeptemberéig
megjelenő nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi népismereti,
valamint a nemzetiségi nyelvű egyéb közismereti tankönyvek fogyasztói
ára, valamint munkafüzetek tanulói térítési díja és fogyasztói ára
Croatica Kulturális, Információs és Kiadói Nonprofit Kht.
1065 Budapest, Nagymező utca. 68.
Tel:1-269 1974
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
CT-7111
Băjsescsé kényvé1.
tankönyv
10.000
CT-7111/m
Băjsescsé irkă dă lukru1.
munkafüzet
800
10.000
CT-7112
Băjsescsé kényvé2.
tankönyv
10.000
CT-7112/m
Băjsescsé irkă dă lukru 2.
munkafüzet
800
10.000
CT-7131
Cigány népismeret
tankönyv
10.000
CT- 7121
E rromani shib thaj e literatura - Pustik 1.
tankönyv
10.000
CT-7121/m
E rromani shib thaj e literatura – Irka 1.
munkafüzet
800
10.000
CT-7122
E rromani shib thaj e literatura – Pustik 2.
tankönyv
10.000
CT-7122/m
E rromani shib thaj e literatura – Irka 2.
munkafüzet
800
10.000
CT-3126
Spoznavanje slovenstva 5-6.
tankönyv
12.000
CT-4115
Román nyelv és irodalom 5. tankönyv
tankönyv
10.000
CT-4115/m
Román nyelv és irodalom 5. munkafüzet
munkafüzet
800
10.000
CT-4116
Román nyelv és irodalom 6. tankönyv
tankönyv
12.000
CT-4116/m
Román nyelv és irodalom 6. munkafüzet
munkafüzet
800
10.000
CT-4117
Román nyelv és irodalom 7. tankönyv
tankönyv
12.000
CT-4117/m
Román nyelv és irodalom 7. munkafüzet
munkafüzet
800
10.000
CT-1126
Tímárné Skrapits Anna – Gargerné Skrapits Judit: Naš materinski jezik
8.
tankönyv
12 000
CT-1126/M
Horváth Csaba: Naš materinski jezik 8.
munkafüzet
800
10 000
CT-6101
Bolgár nyelv tankönyv 1.
tankönyv
10.000
CT-6101/m
Bolgár nyelv munkafüzet 1.
munkafüzet
800
10.000
CT-5115
Görög nyelvtankönyv 7-8.
tankönyv
12.000
CT-5115/m
Görög nyelvtan munkafüzet
munkafüzet
800
10.000
Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.
Tel: 1-460 1800/245 Fax: 1- 460 1852
Kiadói kód
Szerző, Cím
Tankönyv
munkatankönyv
munkafüzet
Tanulók által fizetendő díj
Fogyasztói ár
NT-30436
Hornokné Uhrin Erzsébet-Kiss Szemán Róbert-Lászik Mihály-Zsilák Mária:
Szlovák népismeret 9-10
tankönyv
-------
18100
NT-33358
Olteanu Florea: Cunoştinţinte despre poporul român 9-10
tankönyv
-------
5990
7. melléklet a….. /2012. (…) NEFMI rendelethez
Nyilatkozat
a rendezett munkaügyi kapcsolatokról
nemzetiségi támogatások
igényléséhez
Alulírott ……………………………… (a támogatást igénylő képviselője) büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában
foglaltak alapján a(z) ……………………… ……………………..…………….. (fenntartó, a
támogatás igénylője) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek.
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
P.H.
……………………………………
aláírás
……………………………………
aláíró beosztása, titulusa
8. melléklet a….. /2012. (…) NEFMI rendelethez
Indokolás
A nemzetiségi tankönyvek pótlólagos beszerzésének okairól
Alulírott ……………………………… (a fenntartó képviselője) büntetőjogi
felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
1.
az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói
számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi
tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében
újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam
Tankönyv címe
A pótlólagos rendelés oka
2.
az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói
számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi
tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében
újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam
Tankönyv címe
A pótlólagos rendelés oka
3.
az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói
számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi
tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében
újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam
Tankönyv címe
A pótlólagos rendelés oka
4.
az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói
számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi
tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében
újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam
Tankönyv címe
A pótlólagos rendelés oka
5.
az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói
számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi
tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében
újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam
Tankönyv címe
A pótlólagos rendelés oka
6.
az általunk fenntartott ………………………………………. (intézmény neve) tanulói
számára a 2009/2010/2011. (megfelelő aláhúzandó) évi
tankönyvrendelést követően 2012-ben az alábbi tankönyvek esetében
újabb tankönyvrendelés vált szükségessé:
Évfolyam
Tankönyv címe
A pótlólagos rendelés oka
Kelt: ................................., .......... év
.................. hó ........ nap
P.H.
……………………………………
Fenntartó képviselőjének aláírása
Megjegyzés:
A nemzetiségi tankönyveket tartós tankönyvként négy évig kell
használni.
Az indokolást csak abban az esetben kell benyújtani, és papír alapon
két példányban mellékelni az igényléshez, ha a fenntartó a 10/2009.
(III. 6.) OKM rendelet 2. § (2) bekezdése, a 15/2010. (III. 19.) OKM
rendelet 3. § (2) bekezdése és a 17/2011. (V.6.) NEFMI rendelet 6. §
(1) bekezdése alapján teljes áron támogatott tankönyvek újabb
beszerzéséhez kér támogatást.
Az adatokat úgy kell benyújtani, hogy a korábbi megrendelésekkel
összehasonlítható legyen:
*
több intézmény fenntartása esetén a pótrendelésben érintett
intézményenként
*
több érintett tagintézmény esetén intézményenként vagy
tagintézményenként, attól függően, hogy a korábbi években
intézményenként vagy tagintézményenként igényelték a támogatást a
tankönyvbeszerzéshez.
1 A fenntartó által fenntartott önálló iskolák (nem csak nemzetiségi)
száma mindösszesen.
2 Az adatokat kötelező megadni, a kapcsolattartás az itt megadott
hivatalos (nem magán) elektronikus levelezési címen, telefonszámon
történik, amelyet a támogatottnak napi rendszerességgel figyelemmel
kell kísérnie.
3 Az országos nemzetiségi önkormányzatoknak és az egyházi
fenntartóknak nem kell kitölteniük
4 2011 január 1-i állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti
ki. Annak a településnek a nevét és lakosságszámát kell megadni, ahol
a nemzetiségi feladat ellátásra kerül.
5 A nemzetiségi anyanyelvű, nemzetiségi kétnyelvű, nemzetiségi
nyelvoktató, roma nemzetiségi oktatást biztosító iskola, illetve
kiegészítő nemzetiségi iskola. Több intézményegység vagy oktatási
forma esetén mindegyiket fel kell sorolni!
6 Ha a támogatást a 4. § (2) bekezdése alapján igényli az azonos
nemzetiséget érintő nemzetiségi kétnyelvű oktatásra felmenő
rendszerben történő áttérés esetén, kérjük az igent aláhúzni.
7 Azon jogcímek rovatában kell X-et helyezni, amely tekintetében a
fenntartó igénylést nyújt be.
1 Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. űrlap, központi
költségvetési szerv esetén pedig az előirányzatokkal és azok
teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. űrlap
megfelelő sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Önálló
intézmény, önálló többcélú kistérségi társulások, intézményi
társulások esetén a 21. ill. 22. űrlapok megfelelő adatait kell
megadni. A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény
fenntartói esetében az elfogadott 2011. évi költségvetési beszámoló és
a 2012. évi költségvetési terv adatai alapján töltendő ki. 2012. évben
az „Egyéb saját bevétel (ÁFA nélkül)” sorban a 07. sz. űrlap
sorszámait jelölik a hivatkozások.
2 Az intézményi feladat mutatók alapján a 2011. évi költségvetési
törvény 42. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti
- beleértve a 8.. számú melléklet alapján a többcélú kistérségi
társulások által közoktatási intézményi feladatokra –, a fenntartó
részére biztosított (több iskola esetén az érintett intézmény
tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
3 2011-ben a 2011/2012. tanévi nyitó létszámadat, 2012-ben a
2012/2013. tanévre becsült létszámadat, a közoktatási feladatot ellátó
nem állami intézmény fenntartója esetében a 2012. februári
létszámadat. Egységes intézmény (óvoda, iskola, középiskola) vagy több
oktatási forma (nemzetiségi nyelvoktató, nemzetiségi kétnyelvű) esetén
intézménytípusonként, oktatási formánként kell megadni az adatokat.
44Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
1 Tankönyv, munkatankönyv, vagy munkafüzet
1 Az adott évfolyam nemzetiségi programban résztvevő összes
tanulójának a 2012/2013. tanév október 1-jei várható száma
1 A 6. számú mellékletben meghatározott fogyasztói ár.
1 Tankönyv esetén 0,- Ft, munkatankönyv és munkafüzet esetén a 6.
számú mellékletben meghatározott tanulói ár.
1 A fogyasztói ár és a tanulói ár különbözete szorozva a megrendelt
példányszámmal
1 A 2011. októberi oktatási statisztikai létszámadat, a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója esetében a 2011.
februári létszámadat.
10

 • UNIVERSITY OF ALBERTA DRIVER INFORMATION AND CONSENT TO
 • THE MICHAEL SIEFF FOUNDATION WORKING TOGETHER FOR CHILDREN’S WELFARE
 • T ERCERA EVALUACION DE METODOS CUANTITATIVOS IV APELLIDOS Y
 • FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD PPC178 1
 • REGLAMENTO DEL REGISTRO DE SOCIEDADES RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE
 • PROTOCOLO DE REFERENCIA CONTRARREFERENCIA HEMATURIA DEFINICIÓN LA HEMATURIA ES
 • REZULTATI – ATLETSKA SEZONA 2007 „AGRAM“ ATLETSKI KLUB ZA
 • PROTECTOR OF THE ENVIRONMENT… FATS OILS AND GREASE (FOG)
 • EDUCATION IN PERU A ACHIEVEMENTS 1 THE 1993
 • PHYSICAL SCIENCE UNIT 1 PLAYERCOACH ACTIVITY DO NOT WRITE
 • HEALTH AND RETIREMENT STUDY PSYCHOSOCIAL SELFADMINISTERED QUESTIONNAIRE WORKING DRAFT
 • MEDICAL EXAMINATION REPORT FOR A PRIVATE HIREHACKNEY CARRIAGE DRIVER
 • SEÑOR AZNAR MANIFIÉSTESE SEÑOR CASCOS DEJE DE SEMBRAR ODIO
 • MARCHA SEÑOR PERO ACOMPAÑANOS POR JAVIER LEOZ OH SEÑOR
 • STUDENTS RISK A REFERRAL GUIDE FOR MEMBERS OF
 • AM SATURDAY 1000 BELLS – CRADLEY RINGERS –
 • DATUM 20 NOVEMBER 2018 JSKD OI ŠKOFJA LOKA IN
 • NATIVE AMERICAN FILM NAS3333 6104 RESEARCH PAPER ASSIGNMENT (DUE
 • D EPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN COMITÉ
 • ESTIMADO SEÑOR LE ESCRIBIMOS DESDE LA ASOCIACIÓN PARA
 • VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE U PODLIMITNÍ
 • TEHNIČKI STANDARD HRTA ZA PRIHVAT AUDIOVIZUALNIH DJELA
 • IDENTIFYING CRITICAL LIMITS MONITORING AND CORRECTIVE ACTIONS FORM PRODUCT
 • PRISER FRA 24 APRIL 2015 – 22 APR 2016
 • ESTABA SATISFECHO EL BUEN SEÑOR AL VER SU OBRA
 • GROWTH PERFORMANCE AND METABOLIC RATES OF GENETICALLY IMPROVED AND
 • R6 SUPPLEMENT 270912884 EFFECTIVE 1288 270912 2628 PAGE 3
 • … DNIA … URZĄD GMINY NIEPORĘT PLAC WOLNOŚCI 1
 • STUDENT SERVICES PROGRAM REVIEW ANNUAL PROGRAM REVIEW FORM ACADEMIC
 • FOR CONTEMPORARY DEBATES IN THE PHILOSOPHY OF MIND (BLACKWELL