poročevalcem podatkov za namene statistike finančnih računov oznaka : 28.50-0462/13-dš datum


Poročevalcem podatkov za namene statistike finančnih računov
Oznaka
: 28.50-0462/13-DŠ
Datum
: 10.07.2013
Zadeva: Poročanje podatkov za namene statistike finančnih računov za
II. četrtletje 2013
Spoštovani,
Na spletni strani AJPES se je odprl program za poročanje podatkov
statistike finančnih računov za drugo četrtletje 2013 v skladu s
Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov
(Ur. list RS, št. 102/10) in Navodilom za izvajanje sklepa o poročanju
podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. list RS, št.
113/07). Rok za oddajo podatkov je 10. avgust 2013.
Podatki se poročajo preko spletne strani AJPES, kjer se nahajajo tudi
tehnična navodila v zvezi s poročanjem (http://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno?id=169).
Dodatne informacije oziroma vsebinska navodila za poročanje, ki jih je
potrebno pri poročanju upoštevati, so dostopna na spletni strani Banke
Slovenije (http://www.bsi.si/poslovanje-bank-in-podjetij.asp?MapaId=410).
Posebna opozorila za poročanje so navedena tudi v priloženem Obvestilu
za poročevalce z dne 10.07.2013.
Obveznost poročanja je v celoti izpolnjena le, kadar so podatki
posredovani v predpisani obliki preko spletne aplikacije na AJPES in
so vsebinsko ustrezni.
Lepo pozdravljeni,
Darja Šterk Matjaž Noč
Finančna statistika
Banka Slovenije
Obvestilo za poročevalce z dne 10.07.2013
Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov)
preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve), ki določa tudi podrobna tehnična
navodila za poročanje podatkov. Pri poročanju se upoštevajo vsebinska
navodila, dostopna na spletni strani BS (Banke Slovenije).
*
Predmet poročanja je četrtletno poročilo, ki se nanaša na podatke
o stanjih (ST) finančnih sredstev in obveznosti (obrazca 1 in 2),
na podatke o transakcijah (TR) v finančnih sredstvih in
obveznostih (obrazca 3 in 4) ter na podatke o vrednostnih
spremembah (VR) v finančnih sredstvih in obveznostih (obrazca 5 in
6 – kontrolna obrazca), ki jih imajo obvezniki poročanja kot
terjatev ali obveznost do drugih institucionalnih sektorjev po
posameznih finančnih instrumentih.
*
Pri poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov je
potrebno upoštevati naslednje pravilo: stanje konec 0 +
transakcije v 1 + vrednostne spremembe v 1 = stanje konec 1 (0 =
predhodno obdobje, 1 = tekoče obdobje).
*
Poročajo se vrednosti v EUR.
*
Podatki finančnih računov se poročajo po tržni vrednosti. V
obrazcih 1 in 2 se poroča stanja po tekoči tržni vrednosti na dan
preseka. Za delnice, ki kotirajo na borzi (F.511), se upošteva
tržna borzna cena na dan preseka. Naložbe v delnice, ki ne
kotirajo (F.512) in naložbe v druge oblike lastniškega kapitala
(F.513), se poroča po pošteni oz. knjigovodski vrednosti iz
bilance družbe, v kateri ima družba kot obveznik poročanja
naložbo.
*
Pri poročanju je potrebno upoštevanje podrobnih vsebinskih navodil
na spletni strani BS.
*
Podani konti so le usmeritve, zato se naj pri poročanju upoštevajo
predvsem značilnosti in vsebina posameznega finančnega
instrumenta. Usmeritve s podanimi konti so bile ažurirane
08.04.2011.
*
Paziti je potrebno na ustrezno umestitev postavk v finančne
instrumente/pod-instrumente:
*
delniške družbe imajo obveznost v F.511 (delnice, ki kotirajo na
borzi) ali v F.512 (delnice, ki ne kotirajo na borzi);
*
investicijske družbe, skladi denarnega trga, vzajemni in
vzajemni pokojninski skladi imajo obveznost v F.52;
*
druge oblike družb (npr. d.o.o.) pa v F.513;
*
sektorji S.1313, S.14 in S.15 praviloma nimajo obveznosti iz F.5,
kar je potrebno upoštevati pri izkazovanju naložb do nasprotnega
sektorja;
*
banke in hranilnice (S.122) so praviloma delniške družbe in tako
izkazujejo obveznost v instrumentu F.511/F.512 (ali v delnicah,
ki kotirajo, ali v delnicah, ki ne kotirajo) in ne v F.513 (drug
lastniški kapital);
*
posamezna družba ima lahko praviloma obveznost le v enem od
pod-instrumentov F.5.
*
terjatve iz prenosljivih in drugih vlog je potrebno poročati pod
F.22 ali F.29 in ne pod F.21
*
Natečene obresti se vključijo v finančni instrument, na katerega
se nanašajo (npr. obresti iz posojil se vključijo v F.41/F.42).
*
Posamezne institucionalne enote, do katerih ima obveznik poročanja
terjatve oz. obveznosti, je potrebno razvrstiti po ustreznih
nasprotnih sektorjih:
*
upoštevanje sektorizacije razvidne iz šifranta SKIS na spletni
strani AJPES, posebej izpostavljamo:
*
Kapitalska družba d.d. (KAD) je uvrščena v sektor S.1314;
*
pokojninski skladi KAD-a (čeprav z enako 7-mestno matično kot KAD)
so uvrščeni v S.125;
*
Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. (SID) je uvrščena v
S.122;
*
Slovenska odškodninska družba d.d. (SOD) je uvrščena v S.1311;
*
RTV in Stanovanjski sklad RS sta uvrščena v S.1311;
*
DSU je uvrščen v S.1311;
*
Slovenske železnice - Infrastruktura d.o.o. in Slovenske železnice
- Potniški promet d.o.o. sta uvrščena v S.1311
*
ustrezna umestitev posamezne enote v domač (S.1…) ali tuj sektor
(S.2…), med drugim:
*
vloga v tuji valuti pri domači banki se poroča kot terjatev do
S.122;
*
če je obveznik poročanja v lasti tuje nefinančne družbe, poroča
obveznosti iz kapitala do tujine (S.2…in ne S.11);
*
imetje evrske gotovine (F.21) se poroča kot terjatev do S.121;
*
pravilna umestitev države v podsektor tujine (S.2111, S.2112,
S.22);
*
če pride do presektorizacije v posameznem četrtletju, se
premestitev izkaže v obrazcih vrednostnih sprememb (VR).
*
V obrazcih 3 in 4 se poročajo vrednosti neto transakcij (TR), ki
predstavljajo povečanja (pridobitve) minus zmanjšanja (odtujitve)
v posameznem finančnem instrumentu (neto promet):
*
v primeru negativnih TR je potrebno vnesti negativen predznak;
*
kot TR v obveznostih v F.5 se štejejo spremembe v osnovnem
kapitalu družbe in kapitalskih rezervah. Spremembe v ostalih
postavkah kapitala (npr. v dobičku/izgubi) se štejejo kot VR;
*
kot TR v naložbah v F.5 štejejo samo nakupi in prodaje,
dokapitalizacije z denarnim vložkom, ustanovitev podjetja,
likvidacija, ostale spremembe stanj v F.5 pa so vrednostne
spremembe;
*
TR v obrestih, ki se praviloma vključujejo v instrument, na
katerega se nanašajo, predstavljajo natečene obresti minus
izplačane obresti;
*
pretvorba terjatev (v različni obliki, npr. posojilo, druge
terjatve) v lastniški delež je TR.
*
Spremembe, ki ne odražajo dejanskih transakcij, morajo biti
razvidne v vrednostnih spremembah (v obrazcih 5 in 6) in ne v
transakcijah:
*
spremembe dev. tečajev;
*
spremembe tržne cene;
*
spremembe uvrstitve v sektor/instrument,
*
odpisi (popravki vrednosti pa se ne upoštevajo nikjer v
poročilu SFR!);
*
metodološke spremembe,
*
pripojitve, združitve, oddelitve družb.
*
Pri poročanju je potrebno upoštevanje pravilnega predhodnega
stanja:
*
v primeru, da je poročevalec naknadno ugotovil, da so stanja,
ki jih je v predhodnem obdobju poročal na AJPES, napačna, se
popravki ne odrazijo v TR, temveč v VR tekočega poročila;
*
v primeru, da so bila poročila naknadno popravljena in
posredovana BS, so pri tekočem poročanju vnesena v predhodna
stanja na AJPES. Pri teh poročevalcih se popravki ne odrazijo
ne v TR in ne v VR tekočega obdobja.
*
Upoštevati je potrebno originalno ročnost instrumenta. Npr.
posojilo, dano za obdobje 5 let, se vedno (tudi v zadnjem letu)
izkazuje kot dolgoročno.
*
Obveznosti iz naslova finančnega leasinga se poroča pod F.4
(posojila) in ne pod F.7 (druge terjatve/obveznosti).
*
Kot terjatev oz. obveznost iz finančnega najema/leasinga se poroča
glavnico in le obresti, natečene do datuma poročanja z odštetimi
že plačanimi obrestmi, ne pa celotnih obresti do izteka pogodbe.
*
Terjatve oziroma obveznosti iz naslova prodanega/kupljenega blaga
ali storitev se poročajo pod F.71 (komercialni krediti in avansi)
in ne pod F.79.
*
V primeru negativnega stanja kapitala se poroča vrednost 0.
*
Predmet poročanja niso:
*
aktivne in pasivne časovne razmejitve;
*
terjatve oziroma obveznosti iz odloženih davkov;
*
terjatve oziroma obveznosti iz naslova sredstev danih/prejetih
v upravljanje (gre običajno za sredstva dana v upravljanje od
države, npr. komunalnim podjetjem; ne predstavlja sredstva, ki
se nalagajo npr. preko borznih posrednikov);
*
naložbe v naložbene nepremičnine.
*
Pojasnila v primeru javljanja odstopanj pri opozorilni kontroli ob
oddajanju poročila na AJPES naj bodo čimbolj jasna. Če opozorilna
kontrola kaže več odstopanj, so razlogi lahko različni, zato
splošno pojasnilo ni dovolj, različne razloge je potrebno navesti
(npr. presektorizacija iz sektorja x v sektor y za določen
instrument/AOP ali npr. na VR v določenem instrumentu do
določenega sektorja vpliva sprememba tečaja USD). Pojasnilo, da je
poročilo preverjeno in pravilno, ni dovolj.
*
Enote države (S.13) morajo pri poročanju upoštevati Navodilo
vezano na posle upravljanja denarnih sredstev enotnega
zakladniškega računa (sistem EZR), objavljeno na spletni strani
BS. To navodilo naj upoštevajo tudi enote izven države (skladi,
agencije,…), ki imajo terjatve ali obveznosti v sistemu EZR. S
1.1.2012 je bilo navodilo spremenjeno in sicer se terjatve enot,
ki imajo sredstva vezana v sistemu EZR izkazujejo pod drugimi
vlogami F.29 do S.1311 (prej pod F.41 kratkoročna posojila do
S.1311).
*
Proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava (predvsem
enote S.13) praviloma ne izkazujejo obveznosti iz naslova delnic
in drugega lastniškega kapitala (vrednosti kontov 90 – 94 niso
predmet poročanja). Na strani finančnih sredstev v instrumentu
delnic in drugega delniškega kapitala se ne izkazujejo vrednosti
kontov 066 (Namensko premoženje, preneseno javnih skladom) in 067
(Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti). Predmet poročanja tudi ni
vsebina kontov 98 (Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje)
in 09 (Terjatev za sredstva dana v upravljanje);
*
Enote v sektorju S.125 (zlasti se nanaša na pozavarovalnice), ki
imajo neto zavarovalno tehnične rezervacije do določenega sektorja
(praviloma tujine) negativne, ne izkažejo negativnega neto zneska
na strani obveznosti, temveč ga izkažejo na strani finančnih
sredstev kot pozitivno vrednost (primer: pozavarovalnica izračuna
negativno neto vrednost F.62 za posamezen podsektor tujine, npr.
EMU S.2111 – v obrazcih za namene statistike finančnih računov
prikaže to vrednost do sektorja S.2111, vendar na strani finančnih
sredstev kot pozitivno vrednost).
*
Pri poročanju za 2. četrtletje 2013 se stanja in transakcije v
finančnih sredstvih in obveznostih do Hrvaške poročajo
nespremenjeno (podsektor tujine S.22). Šele pri poročanju za 3.
četrtletje 2013 se terjatve in obveznosti do Hrvaške prikažejo do
podsektorja tujine S.2112, pri čemer se sprememba stanj do S.2112
in S.22, ki je posledica omenjene presektorizacije, odrazi v
vrednostnih spremembah.
*
Institucijam, ki izvajajo dejavnost najema in so zajete v vzorec
poročevalcev za namen novega poročanja v Banki Slovenije, ni
potrebno več pošiljati poročil za namene statistike finančnih
računov od vključno 2. četrtletja 2013 naprej.
5

 • 0 EXTRACT FROM THE PROTOCOL OF THE GOVERNMENT SESSION
 • LINKS FOR TEACHERS PORTALFPSCTORGUNIONLIBRARYLINKSFORTEACHERSHTM FOUNTAS AND PINNELL WWWFOUNTASANDPINNELLLEVELEDBOOKSCOM
 • LOCAL VOLUNTEERING AGENCIES FIND YOUR LOCAL VOLUNTEERING BROKERAGE
 • NO LATVIJAS BANKAS KREDĪTIESTĀŽU UZRAUDZĪBAS PĀRVALDES 2000GADA PĀRSKATA (HTTPWWWBANKLVLATMAINPUBRUNCITASPUBKREDIESTINDEXPHP?16450)
 • RDOK1 ŠTEVILKA DATUM NAVESTI PONUDNIKA POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 • DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIAI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK A
 • MEMBERSHIP APPLICATION LAST NAME FIRST NAME GENDER MALE 
 • C EUSEBIO NAVARRO 29 (35003) LAS PALMAS DE
 • DOSSIER SUPPORT 2 DOSSIER TECHNIQUE – ANALYSE FONCTIONNELLE SOMMAIRE
 • UNIVERSITY OF PORTSMOUTH OPEN ACCESS FUND APPLICATION FORM (PLEASE
 • VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 88 NA TEMELJU ČLANKA 30
 • PARLAMENT EUROPEJSKI 2014 2019 COMMISSION{EMPL}KOMISJA ZATRUDNIENIA I SPRAW
 • OZNACZENIE SPRAWY PN0311W SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SKŁAD
 • COLLOQUE SIGNALE 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
 • SLOPE MONITORING MOVEMENT THE FOLLOWING WERE DOWNLOADED FROM VARIOUS
 • AMHERST ORTHODONTICS APPOINTMENT SUMMARY DATE PATIENT YOUR CHILD WAS
 • 2º CIENCIAS DE LA NATURALEZA UNIDAD Nº 2 TRANSFERENCIA
 • AGENDA DIARIA Y PROTOCOLOS CONSENSUADOS DE TRABAJO PARA EL
 • FHWA DIVISION ADMINISTRATOR PAGE 2 [ENTER TODAYS DATE] FLORIDA
 • NOTA DE PRENSA QUE EL INVIERNO NO TE PILLE
 • UCHWAŁA NR ……… RADY GMINY ……………… Z DNIA ……………
 • B NORMAS ESPECIALES AUNQUE EN MUCHOS CASOS SE OPONGAN
 • PLANETÁRIO DE E COM EDUARDO SEVERINO OBRA SELECIONADA PARA
 • TUGAS MATA KULIAH INSTRUMENTASI & BIOPATOLOGI JARINGAN PERIODONTAL (IBJP)
 • JANUARY 26 2005 DEAR CONSULTANT THE CSSWEB APPLICATION WILL
 • PROPOSAL KEGIATAN KONFERENSI NASIONAL II PERSAKMI (PERSATUAN SARJANA KESEHATAN
 • COMPLETAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES Y ADJUNTAR ESTE DOCUMENTO MEDIANTE
 • Å PENT TRØNDERSK MESTERSKAP 27042002 VAKTLISTE SEKRETARIATET ENDRET
 • PUBLICADO EN EL P O E A EL DÍA
 • A THOUSAND TIMES CAPO 2 E A B7