vedtekter for nordåstræets barnehage as 1. navn, arealer og eierforhold barnehagens navn er nordåstræets barnehage as med adr

VEDTEKTER FOR NORDÅSTRÆETS BARNEHAGE AS
1.
NAVN, AREALER OG EIERFORHOLD
Barnehagens navn er Nordåstræets barnehage as med adresse Nordåstræet
52, 5235 Rådal. Barnehagens netto lekeareal er 131 m2. Netto leke – og
oppholdsareal pr barn er fastsatt til 5,3 m2 for barn under 3 år og 4
m2 for barn over 3 år. Tone Nordås er eier av barnehagen.
2.
FORMÅL
Barnehagens formål er å drive en trygg og pedagogisk god barnehage.
Barnehagen skal sikre barna gode utviklingsmuligheter i et nært
samarbeid med barnas foresatte. Virksomheten skal drives i samsvar med
barnehageloven. Rammeplan for barnehager gir retningslinjer for
barnehagens innhold og oppgaver.
3.
VERDIGRUNNLAG
Nordåstræets barnehage as forplikter seg til å skape en barnehage som
ivaretar barnas fysiske og sosiale utvikling. Barnehagen skal medvirke
til å gi barna kunnskap om å respektere medmennesker, naturen og alt
levende.
Det legges i Nordåstræet barnehage opp til lek og trivsel og allsidig
utfoldelse.
4.
SAMARBEIDSORGANER
Barnehagen skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg som skal
sikre samarbeid med barnas hjem.
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna og skal
fremme deres felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom
barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.
Foreldrerådet skal:
*
Velge representanter til samarbeidsutvalget.
*
Få fremlagt saker som er viktig for foreldrenes forhold til
barnehagen.
*
Gi samtykke til høyere foreldrebetaling enn vedtatt makspris.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og
samordnende organ.
*
Samarbeidsutvalget kan kreve fremlagt saker som er viktig for
barnehagens innhold, virksomhet og forhold foreldre/barnehage og
lokalsamfunn.
*
Foreldrerådet og de ansatte velger 2 medlemmer med vara til
samarbeidsutvalget.
*
Eier eller representant for eier er med i samarbeidsutvalget.
*
Representantene og foreldrene og de ansatte velges for ett år av
gangen.
*
Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv.
*
Hver representant har en stemme hver. Ved stemmelikhet har lederen
dobbeltstemme.
*
Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg
i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og
forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til
budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.
*
Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.
*
Samarbeidsutvalget forbereder og utarbeider saker til
foreldrerådet.
*
Samarbeidsutvalget innkaller til dugnad og pålegger dugnadsplikt.
5.
OPPTAKSORDNING
Styrer foretar opptak til ledig plass i barnehagen. Barnehageplass
søkes elektronisk. Skjema og informasjon finnes på Bergen kommunes
nettsider www.bergen.kommune.no
6.
OPPTAKSKRETS/OPPTAKSKRITERIER
Opptakskrets er Ytrebygda/ Fana bydel, Bergen kommune i prioritert
rekkefølge.
Følgende opptakskriterier gjelder:
a.
Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om
barnehager.
b.
Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om
barneverntjenester.
c.
Søsken.
d.
Barn av
i.
Enslige forsørgere som mottar overgangsstønad og som er under
utdanning/arbeid.
ii.
Foreldre som på grunn av alvorlig sykdom/funksjonshemning mottar
rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd,
hjelpestønad eller grunnstønad eller som har vedtak om yrkesrettet
attføring fra Nav.
iii.
Foreldre som mottar introduksjonsstønad etter Lov om
introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.
e.
Barn av ansatte.
f.
Nummerert venteliste med ansiennitetsdato fra søkerdato.
Opptakskriteriene a-d prioritering gjelder under forutsetning av at
tilfredsstillende dokumentasjon fremlegges, og prioriteres før
opptakskriterium e. Opptakskriteriene skal følges innenfor barnehagens
vedtatte opptakskrets.
7.
OPPSIGELSE
Tildelt barnehageplass kan vanligvis beholdes frem til skolestart.
Reglene for oppsigelse gjelder fra foreldre/foresatte har tatt imot
plassen. Barnets foresatte kan si opp plassen, og oppsigelsen gjelder
fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.
Oppsigelsestid er 2 måneder. Oppsigelse som trer i kraft 1. mai, har
betaling ut barnehageåret.
Oppsigelsen skal være skriftlig og leveres barnehagens styrer.
Barnehagen kan si opp avtaleforholdet ved mislighold av kontrakten.
Oppsigelse kan gis ved manglende oppholdsbetaling.
8.
ÅPNINGSTIDER
Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli.
Barnehagen er åpen fra kl 0715 til kl 1630, mandag til fredag. For at
personalet skal kunne stenge barnehagen kl 1630, må foresatte komme i
god tid før det. Barnehagen holder stengt helge- og høytidsdager,
julaften og nyttårsaften. Barnehagen vil også holde stengt mellom jul
og nyttår. Disse dagene brukes som avspasering av ekstra dager og
timer som personalet arbeider utover ordinær arbeidstid gjennom
barnehageåret; personalmøter, sommerfester, kurs etc. Onsdag før
Skjærtorsdag er barnehagen åpen frem til kl 1200. Hvis svært få barn,
kan styrer vurdere stenging av barnehagen. I løpet av barnehageåret er
barnehagen i tillegg stengt 5 planleggingsdager. Oversikt over disse
datoene gis ved start.
9.
FERIEORDNING
Alle barna skal avvikle 3 uker sammenhengende sommerferie i løpet av
grunnskolens sommerferieuker. Barnehagen holder stengt de 3 siste
ukene i juli måned.
10.
FORELDREBETALING
I lov om barnehager, forskrifter om foreldrebetaling, er det fastsatt
at foreldrebetaling for en plass i barnehagen ikke skal settes høyere
enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg.
Maksimalgrensen blir fastsatt av Stortinget i budsjettvedtak.
Maksimalgrensen gjelder for et ordinært heldagstilbud, dvs. ukentlig
oppholdstid på
41 timer eller mer. Makspris for foreldrebetaling er pr. 01.01.17 kr.
2.910,- Kostpenger pålydende kr 350,- pr måned kommer i tillegg. Det
er 11 måneders foreldrebetaling.
1 måned i løpet av barnehageåret er betalingsfri – juli måned.
11.
DUGNAD
Foreldrene skal delta på dugnad bestemt av samarbeidsutvalget.
Foreldre som ikke stiller på dugnad, skal betale et gebyr til
barnehagen. Gebyret er fastsatt til kr. 250,-
12.
INTERNKONTROLL
Barnehagen har internkontroll i tråd med forskriftene.
Profesjonsprogrammet Styrerassistenten blir benyttet som hjelpemiddel.
13.
FORSIKRING
Barna er forsikret av Bergen kommune gjennom en kollektiv
ulykkesforsikring, som gjelder i barnehagens oppholdstid og på direkte
vei mellom hjemmet og barnehagen.
14.
TAUSHETSPLIKT
Samarbeidsutvalgets medlemmer og barnehagens ansatte har taushetsplikt
i henhold til forvaltningsloven (jfr. lov om barnehager §§ 21-23).
15.
POLITIATTEST
Alle ansatte i barnehagen skal legge frem tilfredsstillende
politiattest.
16.
VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av disse vedtekter foretas av samarbeidsutvalget. Ved
endring av vedtektene bør det tas med frist for iverksettelse.