anexa nr.2 la regulament ghidul solicitanților pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului mureș, a unită


Anexa nr.2 la Regulament
GHIDUL SOLICITANȚILOR
pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al Județului
Mureș, a unităților de cult din județul Mureș, aparținând cultelor
religioase recunoscute din România, în anul 2019
Capitolul 1 – Prevederi generale
1.
Consiliul Județean Mureș acordă finanțări nerambursabile
unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute
din România, în temeiul Legii nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru
activități nonprofit de interes general, cu modificările și
completările ulterioare, a Ordonanței Guvernului nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru
unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din
România, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de
cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2002, republicată, cu
modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr. 46 din 17.04.2019.
1.2. Finanțarea se acordă pentru acoperirea parțială a unui program
ori proiect în baza unui contract încheiat între părți.
1.3. Pentru același domeniu, un beneficiar nu poate contracta mai mult
de două finanțări nerambursabile în decursul unui an fiscal.
1.4. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași
an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la
autoritatea finanțatoare, nivelul finanțării nu poate depăși o treime
din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în
buget.
1.5. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități
generatoare de profit și nici pentru activități din domeniile
reglementate de Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate, cu modificările și completările ulterioare.
Capitolul 2 – Suma disponibilă pentru finanțare nerambursabilă
2.1. Suma totală disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor
sau proiectelor unităților de cult din județul Mureș este de 500.000
lei.
2.2. Împărțirea specifică diversității religioase din județului Mureș
este următoarea:
*
Cultul Ortodox 53,4 % 267.000 lei
*
Cultul Reformat 27,0 % 135.000 lei
*
Cultul Romano-Catolic 9,5 % 47.500 lei
*
Alte culte 10,1 % 50.500 lei
Capitolul 3 – Categorii de beneficiari
3.1. Beneficiarii finanțării nerambursabile sunt unitățile de cult
aparținând cultelor religioase recunoscute din România, potrivit Legii
nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al
cultelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Capitolul 4 – Categorii de proiecte pentru care se acordă finanțare
nerambursabilă
4.1. Activitățile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă sunt:
*
construirea lăcașurilor de cult în condițiile aprobării
documentațiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în
vigoare;
*
repararea lăcașurilor de cult;
*
conservarea și întreținerea bunurilor de patrimoniu aparținând
cultelor religioase;
*
amenajarea și întreținerea muzeelor cultural-religioase.
Notă: Prin lăcaș de cult se înțelege imobilul în care se oficiază
servicii religioase sau care deservește acestui scop, respectiv:
biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă
de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniță, arhondaric, trapeză,
paraclis, chilie și alte clădiri și dependințe asimilate acestora.
Capitolul 5 – Criterii de eligibilitate
5.1. Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să
îndeplinească următoarele cerințe minime:
a) să desfășoare activitatea pentru care solicită finanțarea pe
teritoriul județului Mureș;
b) să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;
c) în cazul în care a beneficiat de finanțare nerambursabilă din
bugetul județean, acesta și-a îndeplinit obligațiile asumate.
Capitolul 6 – Categorii de cheltuieli eligibile
6.1. Sunt eligibile cheltuielile cu materialele și manopera aferentă
executării lucrărilor.
6.2. (1) Finanțările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru
acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli
salariale ale beneficiarilor.
(2) Finanțările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activități
generatoare de profit.
Capitolul 7 – Reguli referitoare la elaborarea și prezentarea cererii
de finanțare
7.1. Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile va
cuprinde următoarele:
a) formularul de solicitare a finanțării – original, conform modelului
prevăzut în anexa nr.2a la prezentul Ghid;
b) bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului – original,
conform modelului prevăzut în anexa nr.2b la prezentul Ghid;
c) devizul de lucrări pentru construcții și reparații, întocmit
potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de
executat, datat pe anul în curs și vizat de diriginții de șantier –
original;
d) copie autorizație de construire, eliberată potrivit Legii nr.
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
e) copia avizului eliberat de instituțiile specializate în domeniul
patrimoniului cultural național, potrivit legislației în vigoare
privind restaurarea și conservarea monumentelor istorice și a
bunurilor din patrimoniul cultural național, în cazul monumentelor
istorice și al bunurilor din patrimoniul cultural național;
f) copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură
bisericească, în cazul lucrărilor de pictură a lăcașurilor de cult
aparținând Bisericii Ortodoxe Române;
g) adeverință/certificat emise în baza prevederilor Legii cultelor nr.
489/2006 prin care se atestă că este un cult religios recunoscut în
condițiile legii – original/copie;
h) dovada existenței surselor de finanțare proprii sau oferite de
terți, din care să rezulte deținerea disponibilităților bănești
reprezentând cota proprie de 10% finanțare a solicitantului din
valoarea totală a finanțării:
- extras de cont care să dovedească existența disponibilului;
- contracte de sponsorizare;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terți;
Notă: Contractele de sponsorizare trebuie să fie clare, să fie
specificată suma cu care se finanțează proiectul, formularele să fie
semnate și ștampilate, înregistrate de ambele părți semnatare și să
reflecte în mod expres faptul că se refere la
programul/proiectul/acțiunea pentru care se solicită finanțare.
i) certificatul de înregistrare fiscală;
j) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are
datorii către bugetul de stat eliberat de Agenția Națională de
Administrare Fiscală (ANAF);
k) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are
datorii către bugetul local eliberat de autoritățile administrației
publice locale de la sediul social al solicitantului finanțării;
l) extras de cont bancar;
m) declarație pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut în
anexa nr.2c la prezentul ghid – original, din care să rezulte că:
*
nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu cu
instituția finanțatoare;
*
nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și taxele
către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de
stat;
*
informațiile furnizate instituției finanțatoare în vederea
obținerii finanțării sunt veridice;
*
nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor statutare,
a actelor constitutive și a regulamentelor proprii;
*
se obligă să participe cu o contribuție financiară de minimum 10%
din valoarea totală a finanțării;
*
nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare și
nu se află în stare de dizolvare ori de lichidare, în conformitate
cu prevederile legale în vigoare;
*
nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri publice
pentru același proiect de la aceeași autoritate finanțatoare în
cursul anului fiscal curent;
*
nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanțare
nerambursabilă de la instituția
......................................, în sumă de
.......................... lei (RON);
*
va utiliza sumele primite cu titlu de finanțare nerambursabilă
exclusiv pentru derularea programului/proiectului/acțiunii
menționat/e în formularul de solicitare;
n) documente relevante privind activitatea semnificativă a cultului
religios, după caz;
o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune
executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.
Notă: Documentele care se depun în copie vor fi certificate pentru
conformitate cu originalul de către solicitant, sub sancțiunea
neluării în considerare.
7.2. (1) Fiecare documentație de solicitare a finanțării se va depune
până la termenul limită prevăzut în anunțul de participare, într-un
exemplar, pe suport de hârtie, la sediul Consiliul Județean Mureș,
Piața Victoriei nr.1, Tîrgu Mureș, județul Mureș, cam.1 – Registratura
sau prin poștă, într-un plic închis și va purta mențiunea:
Către,
Consiliul Județean Mureș, 540026 Tîrgu-Mureș, Piața Victoriei, nr.1
SOLICITARE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU ANUL 2019
DOMENIUL CULTE
NUMELE ȘI ADRESA COMPLETĂ A SOLICITANTULUI
(2) Nu se admit două sau mai multe documentații de solicitare a
finanțării nerambursabile în același plic, sub sancțiunea neluării în
considerare a acestora.
(3) Cererile de finanțare trimise prin alte mijloace (fax, e-mail),
depuse la alte adrese sau în afara termenului nu vor fi luate în
considerare.
7.3. Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct
de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria
răspundere, de către solicitant sau de către o persoană împuternicită
legal de acesta.
7.4. Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în lei și va rămâne
ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare
nerambursabilă după încheierea acestuia.
7.5.(1) Potențialii beneficiari pot solicita clarificări în scris.
Solicitarea de clarificare se depune, sub sancțiunea neluării în
considerare, prin poștă, e-mail, fax - precizate în anunțul de
participare, sau la registratura Consiliului Județean Mureș, astfel
încât să parvină autorității finanțatoare până la data de 31 mai 2019
și va conține, sub aceeași sancțiune, indicarea domeniului, a faptului
că aceasta constituie o solicitare de clarificare, datele de
identificare ale solicitantului și adresa de corespondență.
(2) Răspunsurile la aceste solicitări se vor da în scris cel târziu cu
4 zile înainte de data limită pentru depunerea cererilor de finanțare
și vor fi afișate/publicate pe pagina de internet a Consiliului
Județean Mureș, la secțiunea aferentă domeniului respectiv.
Întocmit: Kakasi Andras
Verificat: Adriana Farkas, Șef serviciu
Genica Nemeș, Director executiv
Elena Popa, Șef serviciu
Alin Mărginean, Director executiv
6/6

 • ORACLE® HYPERION FINANCIAL CLOSE MANAGEMENT RELEASE 11121102 (PSU2) INTEGRATION
 • NAZIV PREDMETA SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 – NIVO B21
 • JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA SKŁADEK
 • SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE AND STATISTICS BA (MOD) COMPUTER
 • JUCHNOWIEC KOŚCIELNY ZEZNANIE ŚWIADKA W SPRAWIE
 • APPEALING LICENCE DISQUALIFICATION FOR BREACH OF CONDITIONS THIS FACT
 • WILL OF HUBERT WHITLOCK PLANTER OF DEMERARA BRITISH
 • RENGØRING NÅR DER SKAL FLYTTES GENERELT FILM PÅ
 • (NAZIV PODNOSITELJA ZAMOLBE) (IME I PREZIME ODGOVORNE
 • 0 KLASA UPI 350051704 2 URBROJ 2170103065182 OPATIJA
 • UNIVERSIDAD DE JAÉN CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN LENGUAS
 • UITSCHRIJFFORMULIER ONDERGETEKENDE NIEUW ADRES NAAM …………………………………… GEBOORTEDATUM …………………………………… ADRES
 • CRITERIOS PARA LA PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS 1 LOS ORIGINALES
 • MOINMOIN LOGO SEARCH LOGIN RECENTCHANGES FINDPAGE
 • ENRIQUE YÁÑEZ EN LA CULTURA ARQUITECTÓNICA MEXICANA CONTRAPORTADA EN
 • ALLA SCOPERTA DEL DUOMO DI FIDENZA CON YOSHIE KOJIMA
 • NOTABLE CASE A7423 APPROPRIATE USE OF TRANSFER AS
 • ESTATUTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS EDIFICIOS “MIRADOR VILLABLANCA II (PORTALES 3
 • JOURNAL OF AMERICAN SCIENCE 20095(7) EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL
 • AANVULLENDE HANDLEIDING VOLVO CD BIJ “AANKOOP BEDRIJFSAUTO’S OM DE
 • APPLICATION FOR NATIONAL RECOGNITION OF A FAMILY DOMESTIC
 • TRADE AND NAVIGATION ACTS READING COMPREHENSION 1 PARLIAMENT
 • CAMPAIGN FINANCE LAW 2000 A SUMMARY OF STATE CAMPAIGN
 • LINKS TO THE FOLLOWING VENDORS ARE PROVIDED ONLY FOR
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 1974 R
 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG
 • NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY PUDUCHERRY (AN INSTITUTE OF NATIONAL
 • DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL “CONTRIBUYENDO A LA GOBERNABILIDAD
 • RESTRICTED DAYRESIDENTIAL SERVICE FOR MENTALLY OR PHYSICALLY HANDICAPPED PERSONS
 • УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕРИЙ! ПРОЧИТАВ ПРЕДСТАВЛЕННУЮ ВАМИ СТАТЬЮ МЫ В ОЧЕРЕДНОЙ