9031 formulari d’activitats dades de l’entitat/persona sol·licitant nom*/raó social  cif*  adreça* 


9031
FORMULARI D’ACTIVITATS
DADES DE L’ENTITAT/PERSONA SOL·LICITANT
Nom*/Raó social
 
CIF*
 
Adreça*
 
Codi Postal*
 
Municipi*
 
Província*
 
Telèfon mòbil*
 
Telèfon fix
 
Adreça electrònica*
 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
Nom i cognoms*
 
DNI / Passaport/NIF/NIE*
 
Raó social
 
Adreça*
 
Codi Postal*
 
Municipi*
 
Província*
 
Telèfon mòbil*
 
Telèfon fix
 
Adreça electrònica*
 
DADES D’ALTRA PERSONA RESPONSABLE
Nom i cognoms*
 
DNI / Passaport/NIF/NIE*
 
Raó social
 
Adreça*
 
Codi Postal*
 
Municipi*
 
Província*
 
Telèfon mòbil*
 
Telèfon fix
 
Adreça electrònica*
 
D 'acord amb la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i altra legislació vigent, AUTORITZO a
l'Ajuntament de la Garriga que m'enviï notificacions electròniques en
relació amb aquesta sol·licitud.
Se m’ha informat que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades
aportades en la instància i en la documentació que l’acompanya per a
la tramitació i gestió d'expedients administratius.
*Camps que s’han d’emplenar de manera obligatòria
Segons el Reglament d’us per a la cessió i/o lloguer d’equipaments
municipals, caldrà sol·licitar, per escrit, la cessió de l’espai
mitjançant instància amb una antelació mínima de 7 dies i màxima de
tres mesos, excepte aquelles peticions per activitats programades per
entitats amb caràcter periòdic anual de l’any en curs.
Declaro sota la meva responsabilitat que:
1.
Conec que la inexactitud o falsedat de les dades declarades podrà
donar lloc a la denegació o revocació de la sol·licitud.
2.
Accepto l’obligació de comunicar a l’Ajuntament de la Garriga
qualsevol variació que pogués produir-se d’ara endavant i a
facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb
la normativa vigent.
.
DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT
TÍTOL:
DATA INICI/HORA:
DATA FINAL/HORA:
AFORAMENT PREVIST:
SUPERFÍCIE OCUPADA:
EMPLAÇAMENT:
Edifici tancat o recinte Espai delimitat a l’aire lliure Espai no
delimitat a l’aire lliure
BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTE:
AFECTACIONS DE TALLS DE VIES DE CIRCULACIÓ
IMPLICACIONS DE L’ACTIVITAT A LA MOBILITAT URBANA (marqueu tantes
caselles com calgui):
Ocupació de via pública Restriccions de trànsit Tall de vies de
circulació
No requereix cap actuació especial
Descripció de la col·laboració municipal sol·licitada (si s’escau):
INFRAESTRUCTURES SOL·LICITADES
INFRAESTRUCTURA
QUANTITAT
Roscos (2mx1m. Màxim 4)
Tanques de plàstic
Tanques metàl·liques
Cadires
Bancs
Taules de plàstic (2mx0.90m)
Taules de fusta (2.20x0.80m)
Tanques olímpiques i peus
CONTENIDORS
QUANTITAT
M.orgànica
Rebuig
Paper i cartró
Vidre
Envasos
Papareres de paper
TARIMA;
4x4
6x4
8x6
10x8
10x12
PRESA DE CORRENT Imprescindible indicar la potència necessària (nombre
de wats):
CROQUIS AMB LA SITUACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE L’ACTIVITAT
MUNTATGE DE BARRA DE BAR

NO
En cas afirmatiu, heu de signar el Protocol de Barres amb la
coordinadora del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut
C-17. Contacteu a través del correu electrònic [email protected]
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Fotocopia de la pòlissa d’assegurances (1).
En cas que hi hagi elaboració o servei de menjar, declaració
responsable per a esdeveniments esporàdics amb elaboració i/o servei
de menjar.
En cas que hi hagi actuació musical de qualsevol tipus, memòria
d’activitat extraordinària.
En cas que hi hagi ús de pirotècnia, documentació d’autorització.
En el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei
3/2010, Informe favorable en matèria d’incendis de la Generalitat de
Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 23 de Llei 3/2010.
En el cas d’activitats incloses en els annexos 1 o 2 de la Llei
3/2010, Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria
d’incendis.
NOTA
1.
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. Per aquelles activitats
regulades pel Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives caldrà
que la quantia mínima de la pòlissa sigui la següent:
Quanties mínimes (article 80):
- Fins a 100 persones
300.000€ de capital assegurat
- Fins a 150 persones
400.000€ de capital assegurat
- Fins a 300 persones
500.000€ de capital assegurat
- Fins a 500 persones
750.000€ de capital assegurat
- Fins a 1000 persones
900.000€ de capital assegurat
- Fins a 1500 persones
1.200.000€ de capital assegurat
- Fins a 2500 persones
1.600.000€ de capital assegurat
- Fins a 5000 persones
2.000.000€ de capital assegurat
- Més de 5000 persones
S’ha d’incrementar la quantia en 60.000€ per cada 1000 persones, o
fracció, respecte de les 5.000, fins arribar als 6.000.000€
Es podran aplicar els coeficients reductors de l’article 81 que
s’escaiguin
PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud
seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual
correspongui el coneixement i la gestió de l’assumpte, d’acord amb la
política de protecció de dades de l’Ajuntament de la Garriga. La base
jurídica del tractament ve determinada per al compliment d’una missió
feta en interès públic, exercici de poders públics i compliment
d’obligació legal, prevista a l’article 6.1 del Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
Per a qualsevol consulta o queixa relacionada amb el tractament de les
dades personals, l’Ajuntament de la Garriga posa a la vostra
disposició la bústia del delegat de protecció de dades. Tot i que per
aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho
considereu oportú, una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades (APDCAT). Les dades, quan ja no siguin necessàries
per a la fi­nalitat que en va motivar la recollida, es conservaran
seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de l’Ajuntament
de la Garriga. Així mateix, no se cediran a persones físiques i
jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment, si no és
que, per motiu d'una denúncia, s'hagin de facilitar als cossos de
seguretat, o si ho autoritza una llei. Podeu exercir els drets
d'accés, recti­ficació, supressió, oposició, portabilitat i limitació
al tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i
presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
Ajuntament de la Garriga, Plaça de l’Església, 2 · 08530 La Garriga ·
Tel. 93 860 50 50 · Fax 93 871 82 81 · [email protected] -
www.lagarriga.cat

 • OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO DLA OSÓB
 • PROSIDING HASILHASIL PENELITIAN TAHUN 2019 DOSENDOSEN UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
 • SEÑORES PADRES DE FAMILIA RECIBAN UN CORDIAL SALUDO LA
 • APEC PUBLIC – PRIVATE DIALOGUE ON FACILITATING INFRASTRUCTURE INVESTMENT
 • C KARLOVARSKÝ KRAJ ZAHÁJIL VE SPOLUPRÁCI S CENTREM PRO
 • CATORCE LARGOMETRAJES Y ONCE CORTOS COMPITEN A PARTIR DEL
 • EXPECTATIONS FOR PARTICIPATION IN CLUBSEXTRACURRICULAR ACTIVITIES AT SHARPE ELEMENTARY
 • NOMBRE TÉRMINOS LITERARIOS 201415 ( )TÉRMINOS QUE YA SÉYA
 • “2006 AÑO DE HOMENAJE A DR RAMON CARRILLO” MINISTERIO
 • FLAG OFF FUNCTION OF TRIAL RUN OF SOLAR ENERGY
 • S ALVATORE NOCERA BRACCO COUNSELING E PROMOZIONE DELLA SALUTE
 • ABOGACÍA GENERAL DEL ESTADO A LA SALA ESPECIAL DEL
 • PSYCHOLOGY OF PERSONALITY PSYC 4520002 FALL 2013 MWF 12001250
 • 13 14 I 15 DE FEBRER BENVINGUTS A HOLLYMUNT
 • SGGTIDFXIIIDT 5 28 DE OCTUBRE DE 2005 32454 XIII
 • WHO WANTS TO BE A LOCAL WATERSHED EXPLORER? (FOR
 • CRNA GORA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA UVJERENJE O OSPOSOBLJENOSTI ZA
 • CHILDREN AND YOUNG PEOPLE’S SERVICES ADDITIONAL NEEDS ADMINISTRATION
 • LESSON ELEMENT CHANCE TO CHANGE ECONOMIC POLICY
 • FAMOUS AMERICANS AND CULTURAL DIVERSITY STUDY GUIDE SOLS 211
 • DOCUMENTING FARMER’S INNOVATIONS OR HOW DO PEOPLE SURVIVE THROUGH
 • PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 1
 • TOPIC EXPLORATION PACK PRACTITIONERS – STANISLAVSKI TOPIC
 • 28 THE IMAGE USER AND THE SEARCH FOR IMAGES
 • BUILD YOUR OWN PLANET LESSON 4 ATMOSPHERE GROUP
 • VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU GOSTINSKEGA
 • [MIRTH1848] ERROR MESSAGE AFTER TRYING TO TRANSFER A FILE
 • ZAŁĄCZNIK 1 PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII
 • NATURVERNFORBUNDET I OSLO OG AKERSHUS (NOA) MARIDALSVEIEN 120
 • WORK INSTRUCTION ENVIRONMENTAL ASPECTS AND IMPACTS REF 2521