наручилац: општа болница суботица конкурсна документација а дреса: изворска 3, суботица деловодни број: 01-3716 интернет страница: www.boln

Наручилац: Општа болница Суботица КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
А дреса: Изворска 3, Суботица Деловодни број: 01-3716
Интернет страница: www.bolnicasubotica.com Бр. набавке: 66/18-Д/ОП
Врста наручиоца: здравство Опис: МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
- отворени поступак -
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД У АНГИО САЛИ II ДЕО-
БР. ЈН: 66/18-Д/ОП
Конкурсна документација садржи укупно 76 (седамдесет и шест) страна.
Рок за подношење понуда
до петка, 13.07.2018. године, до 10:30 h
Јавно отварање понуда
у петак, 13.07.2018. године, у 11:00 h
1. Насловна страна
==================
На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник
РС” бр. 68/2015), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник бр. 86/2015“) и Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 01-3716/18-ОП од 27.06.2018. године, од
стране Комисије за јавну набавку формиране Решењем о образовању
комисије за јавну набавку број 01-3716/18-ОК од 27.06.2018. године,
припремљена је
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -
- отворени поступак -
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД У АНГИО САЛИ II ДЕО -
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
2. Општи подаци и напомене о јавној набавци
===========================================
I. Општи подаци о Наручиоцу:
1. Назив наручиоца:
Општа болница Суботица, Суботица
2. Адреса наручиоца:
Улица Изворска 3, 24000 Суботица
3. Интернет страница наручиоца:
www.bolnicasubotica.com
4. Врста наручиоца:
здравство
II. Подаци о објављивању и преузимању конкурсне документације:
1. Претходно обавештење:
18.01.2018. године
2. Подаци о објављивању:
Позив и конкурсна документација су објављени на Порталу управе за
јавне набавке и интернет страници Наручиоца.
Позив за подношење понуда ће бити објављен и на Порталу службених
гласила у складу са чланом 57. ЗЈН („Сл. гласник РС 68/2015).
3. Датум објављивања:
28.06.2018. године
4. Информације о преузимању:
Позив и конкурсна документација се могу преузети:
а) са сајта Управе за јавне набавке www.portal.ujn.gov.rs и
б) са следећег линка
http://www.bolnicasubotica.com/javne-nabavke/javne-nabavke-2018/
III. Остале информације:
Особа за контакт: Силвана Тиквицки дипл. екон.
*
Путем поште на адресу: Изворска 3, 24000 Суботица
*
Путем телефона на број: 024/625-581
*
Путем факса на број: 024/625-581
*
Путем електронске поште: [email protected]
IV. Општи подаци о поступку јавне набавке:
1. Врста и предмет јавне набавке:
добра – материјал за ангио салу II део
2. Врста поступка:
отворени поступак
3. Циљ спровођења поступка:
закључење уговора
4. Период важења и начин закључивања уговора:
Наручилац намерава да закључи уговор за сваку партију на период до
шест месеци одн. до коначног извршења уговорних обавеза у складу са
Моделом уговора.
V. Подаци о месту и року за подношење понуда и о отварању понуда:
1. Рок за доставу понуда:
до петак, 13.07.2018. године до 10:30 h
2. Адреса и место за доставу понуда:
Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица –
ПИСАРНИЦА!
3. Датум и време јавног отварања понуда:
у петак, 13.07.2018. године у 11:00 h
4. Место отварања понуда:
у Сали за отварања, прва врата са десне стране зграде са ознаком „N“,
у Суботици, ул. Изворска 3
VI. Значење скраћеница:
*
ЗЈН: Закон о јавним набавкама
*
АЛИМС: Агенција за лекове и медицинска средства Србије
*
ОРН: Општи речник набавки
3. Подаци о предмету јавне набавке, паритету и року испоруке, условима
плаћања, процењеној вредности набавке и року важења понуде
======================================================================
I. Опис предмета набавке и циљ спровођења поступка:
1. Предмет јавне набавке и ближи опис набавке:
добра – медицински потрошни материјал за рад у ангио сали II део по
партијама за потребе Опште болнице Суботица, Суботица
2. Скраћени назив:
МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО
3. Циљ спровођења поступка:
закључење уговора
II. Доминантни назив и ознака из орн-а:
33140000
медицински потрошни материјал
33141200
катетери
33111710
материјал за ангиографију
33141420
хируршке рукавице
III. Називи и ближи опис партија која су предмет набавке:
R.br.
Naziv i opis partije
1.
Partija 1 – Trans-radijalni uvodnici
2.
Partija 2 – Dijagnostički kateteri
3.
Partija 3 – Dijagnostički radijalni kateteri
4.
Partija 4 – Pig tail kateter
5.
Partija 5 - Koronarni GUIDING kateteri
6.
Partija 6 – Koronarni GUIDING kateteri od ojačanog uretana
7.
Partija 7 – Koronarni GUIDING kateteri sa Henka-Braiden tehnologijom
8.
Partija 8 – FFAR optička nitinolska žica
9.
Partija 9 - Vodić žica 0,014“ nitinolska za standardne procedure
10.
Partija 10 - Vodić žica 0,014“
11.
Partija 11 - Vodič žica 0,014“ sa 2 i 4 jezgra
12.
Partija 12 - Vodič žica 0,014” za ekstra podršku
13.
Partija 13 - Vodič žica 0,014“ za veoma tortuozne krvne sudove
14.
Partija 14 - Vodič žica 0.014“ za kompleksne anatomske lezije
15.
Partija 15 – Vodič žica – 0,035Ј
16.
Partija 16 - Vodič žica – 0,038Ј
17.
Partija 17 - Vodič žica – 0,035Ј, hidrofilna
18.
Partija 18 - Omče
19.
Partija 19 - Aksesorije za PCA procedure
20.
Partija 20 - Transdjuseri
21.
Partija 21 - Set za hitnu koronarografiju
22.
Partija 22 - Set za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom
23.
Partija 23 - Y konektor
24.
Partija 24 - Toquer
25.
Partija 25 - Insertion tool
26.
Partija 26 - Rukavice
27.
Partija 27 - Super storq žica
IV. Подаци о процењеној вредности:
Процењена вредност по партијама ће први пут бити објављена у записнику
о јавном отварању понуда.
* понуде које прелазе процењену вредност јавне набавке ће бити
одбијене као неприхватљиве у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН.
V. Подаци о паритету и року испоруке и условима плаћања:
1. Паритет (место) испоруке:
ФЦЦО локација по захтеву Наручиоца са обавезом истовара добара
2. Захтеви у погледу рока испоруке:
испорука је сукцесивна по захтеву Наручиоца, а рок испоруке не може
бити дужи од 48 (четрдесет и осам) часова од подношења захтева
Наручиоца и то сваког календарског дана без обзира да ли рок истиче у
радни дан или нерадни
3. Услови плаћања:
вршиће се у року од 90 (деведесет) дана – у складу са Законом о
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, члан
16. став 3. тачка 1.
Рок за плаћање почиње да тече од дана испоруке добара тј. доставе
исправног рачуна и документа који испоставља понуђач а којим је
потврђена испорука добара од стране овлашћеног лица Наручиоца
* понуђач давањем понуде прихвата понуђени паритет испоруке, рок
испоруке и постављене услове плаћања.
VI. Обавештење о року важења понуде:
а) Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања
понуда.
б) Наручилац ће у случају истека рока важења понуде у писаном облику
затражити од понуђача продужење рока важења понуде.
в) Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не
може мењати понуду.
4. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина
и опис добара и информације од значаја за припремање прихватљиве
понуде
I.
Опис добара и количине, редом по партијама:
Partija 1 – Trans-radijalni uvodnici
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Trans-radijalni uvodnici od 4 do 7Fr, dužine od 7 do 10cm , sa
metalnom iglom i spring mini vodičem od 45 cm ( dijametra 0,018 inča,
0,021 i 0,025 inča), sa cross-cut valvulom, i snap-on /click-off lock.
ком
100
2.
Transradijalni uvodnik sa M omotačem, dužine 10 i 16 cm, od 5, 6 i 7
Fr, sa ultra tankim zidom,koji omogućava smanjenje spoljašnjeg
dijametra uvodnika za 1 Fr, i time dozvoljava povećanje unutrašnjeg
lumena uvodnika i upotrebu materijala za 1 Fr većeg u odnosu na
spoljašnji dijametar. Set može biti sa metalnom iglom ili plastičnom
kanilom.
ком
10
3.
Transradijalni hidrofilni uvodnik dužine 10,16 i 25 cm, od 5 i 6 Fr,
sa hidrofilnim omotačem, sa plastičnom ili metalnom žicom, i
plastičnom ili metalnom punkcionom iglom.
ком
10
4.
Set uvodnik za femoralni pristup, dijametra 4- 11 Fr ( Sheat dužine 10
i 25 cm ), od ETFE, plastična iv kanila 18G I 20G, plastična stright
ili angled žica 0,025 i 0,035 inča, dilatator od polipropilena, sa
cross-cut valvulom, snap-on/click-off lock.
ком
100
Partija 2 – Dijagnostički kateteri
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Dijagnostički kateteri sa double mesh braided tehnologijom, dužine
65-110 cm, 4, 5 i 6 Fr,krivina po zahtevu naručioca: 6 Fr JL 3,5; 4;
4,5; 5. JR 3,5; 4; 4,5; 5. od 5 Fr JL 3,5; 4; 4,5; 5. JR 3,5; 4; 4,5;
5. Specijalne krivine: Pig tail (angled i straight), Amplatz
(originalni i modifikovani), Multipurpose, Mamarijski, Bypass.
Dijagnostički radijalni kateteri za levu i desnu koronarografiju,
dužine 100 cm, 5 i 6 Fr, krivine Tiger I i Tiger II (3,5; 4; 4,5;5.) i
BLK.
ком
300
Partija 3 – Dijagnostički radijalni kateteri
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Dijagnostički radijalni kateter za levu i desnu koronarografiju, sa
double mesh braided tehnologijom, dužine 100 cm, 5 i 6 Fr, krivine
Tiger I i II (3,5; 4, 4,5; i 5) i BLK.
ком
300
Partija 4 – Pig tail kateter
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Pig tail kateter dvostruko ojačan ( double breided) 6F na dužini od
65cm, 70cm, 80cm i 100cm.
ком
80
Partija 5 – Koronarni GUIDING kateteri
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Koronarni Guiding kateter, dužine 100 cm, 5,6, i 7Fr, PTFE unutrašnji
omotač, sa Zone tehnologijom i dvostrukim ojačanjem. Krivine: Amplatz:
AL 1-3, AR1 i AR2; Judkins: JL3; 3,5; 4; 4,5;5;6. JR 3; 3,5; 4; 4,5;5;
6. Back up (za jači back-up): bl 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5. BR 3,5; 4.
Multipurpose: MPA-L. Krivine za Bypass: IMA1,0; Bypass left BP-L;
Bypass right BP-R; Kateter vodič- sistem 5 u 6, unutrašnji dijametar
0,071 inča, " Mother in child", dužine 120 cm, prav vrh, PTFE
unutrašnji omotač, sa Zone tehnologijom i dvostrukim ojačanjem.
Kateter vodič sa transradijalnim krivinama: Ikari left ( 3; 3,5; 4; I
4,5) i Ikari right (1; 1,5; 2) i Tiger ( za obe koronarne arterije),
dužine 100 cm, 5, 6 i 7 Fr.
ком
150
2.
Koronarni kateter vodič- sistem 5 u 6, unutrašnji dijametar 0,071
inča, " Mother in child" , dužine 120 cm, prav vrh, PTFE unutrašnji
omotač, sa Zone tehnologijom i dvostrukim ojačanjem.
ком
10
3.
Koronarni Guiding kateter, od 5, 6, 7 i 8 Fr, sa i bez side holes,
dužine 100cm
( 125cm za 6 Fr za MP1 shape) od poliamida, ojačan ultra tankom 2x2
ravnom žičanom mrežom, sa hidrofilnim omotačem, distalno 7cm i
proximalno 25cm bez omotača. Standardne krivine: Amplatz left: AL
0,75; 1; 1,5; 2; 3. Amplatz right : AR 1; 2. Judkins left: JL 3; 3,5;
4; 4,5; 5; 6. Judkins right: JR3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6. Extra BackUp
krivine: a) za levu koronarnu arteriju (EBU): 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5.
b) za desnu koronarnu arteriju (XBRCA) :3; 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5.
Ostale krivine: Multipurpose, Multipurpose 125cm shaft, Hockey Stick.
Krivine za Bypass: IMA, Bypass. Krivine za radijalni pristup: Tiger:
TIG 3; 3,5; 4; 4,5; 5.
ком
150
Partija 6 – Koronarni GUIDING kateteri od ojačanog uretana
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
KORONARNI GUIDING KATETERI od 100cm od 6-8Fr,napravljen od ojačanog
uretana , sa visokom vizualizacijom duž čitavog tela katetera,
markerom na vrhu krivine za JL, JLST, AL, SAL po želji kupca (EBU3,5 ;
EBU3,0 ; EBU 4,0; JR 4,0; AL1-1,5 ; AL2 ; AL 0,75 i MAMARIJSKI i
krivine po želji kupca.
ком
150
Partija 7 – Koronarni GUIDING kateteri sa Henka-Braiden tehnologijom
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
KORONARNI GUIDING KATETERI od 100cm sa Henka-Braided tehnologijom -
tehnologijom transformacije od distalnog tvrdog dela ka mekanom
proksimalnom delu, 6F OD 2,09mm 7F OD 2,40mm 8F OD 2,70mm , napravljen
od ojačanog uretana crne boje, sa visokom vizualizacijom duž čitavog
tela katetera, markerom na vrhu.
POSEBNOM RETROGRADNOM PODRŠKOM sa 3 krivine za JL, JLST, AL, SAL po
želji kupca (EBU3,5 ; EBU3,0 ; EBU 4,0; JR4,0; AL1-1,5 ; AL2 ; AL 0,75
i MAMARIJSKI i krivine po želji kupca.
ком
150
Partija 8 – FFAR optička nitinolska žica
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Optička koronarna žica izrađena kombinacijom od nitinolskog jezgra i
nerđajućeg čelika za merenje frakcione rezerve protoka, dužine 175cm,
pravog i fleksibilnog radiopaktnog vrha 3,5cm i hidrofilnog premaza
dužine 27cm , sa optičkim senzorom pritiska imunim na promene
temperature i prisustva krvi, nultnog drifta< 1 mmHg / h
ком
10
2.
Jednokratna zaštita za pacijenta (po želji korisnika)
ком
300
3.
Jednokratna upijajuća kompresa za radijalni pristup 50 x 50cm (po
želji korisnika)
ком
300
4.
Jednokratna upijajuća kompresa za radijalni pristup sa otvorom od 80mm
dimenzije 50 x 60cm sa lepljivim delom oko otvora 14 x 12cm
ком
300
5.
Prekrivka za kameru
ком
50
Partija 9 – Vodić žica 0,014“ nitinolska za standardne procedure
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh
(hidrofilni distalno) nikl-titanijum sa PTFE omotačem, 0,6gr; 1,0gr;
3,6gr RANTRU ili odgovarajući.
ком
200
Partija 10 – Vodić žica 0,014“
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 190cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilni
distalno) nikl-titanijum sa PTFE PILOT 50 ili odgovarajući.
ком
70
Partija 11 – Vodič žica 0,014“ sa 2 i 4 jezgra
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 180cm - za PTCA – sa hidrofilnom oblogom,
atraumatskim vrhom 0,5gr i 0,7gr, dva i više kompozitna jezgra SION
ili odgovarajući.
ком
200
Partija 12 –Vodič žica 0,014” za ekstra podršku
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek
vrh, veliki support) GRAND SLAM ili odgovarajući.
ком
5
Partija 13 – Vodič žica 0,014“ za veoma tortuozne krvne sudove
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 190cm - za - i Tortuozne lezije ili
odgovarajući
(Fielder, Filder XT, Filder FC,) atraumatskog vrha 0,8gr i 1,0gr
presvučena polimerom od 16cm , 20cm i 22cm.
ком
50
Partija 14 – Vodič žica 0.014“ za kompleksne anatomske lezije
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195cm- za – WHISPER LS ili
odgovarajući
ком
150
Partija 15 – Vodič žica – 0,035Ј
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,035 - “J” – 180cm.
ком
100
Partija 16 - Vodič žica – 0,038Ј
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,038 “J” – 260cm.
ком
30
Partija 17 – Vodič žica 0,035J hidrofilna
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
HIDROFILNI NITINOLSKI ŽIČANI VODIČ – GAJD – 0,035 – “J”– 180cm -
standard sa odgovorom vrha 1:1 sa pravim ili anguliranim vrhom
(45stepeni) dužina fleksibilnog vrha 3cm.
ком
150
Partija 18 – Оmče
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Snare-omče za vađenje stranih tela iz aorte
ком
1
Partija 19 – Aksesorije za PCA procedure
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
MEDFLATOR SET koji sadrži:
- Medflator 35 bar pritisak (sistem za pritisak u balon kateteru)
ком
10
2.
PRODUŽNE CEVI ZA KONTRAST
50-60cm otporne na pritisak
- Luer lock: muško ženski
- Materijal: Savitljiv i izdržljiv (Polyurethane ili odgovarajući)
- Unutrašnji dijametar: 1,5-1,8mm
- Otporne na pritisak 1200PSI ili više
ком
100
3.
CEVI ZA MERENJE PRITISKA
- Dužine 150-155cm
- Luer lock: muško -ženski
- Materijal: Savitljiv i izdržljiv (Polyurethane ili odgovarajući)
- Unutrašnji dijametar: 1,5-1,8mm
- Spoljašnji dijametar: 2,5-3,8mm
ком
300
4.
Set za PCA procedure mali
ком
30
Partija 20 – Transdjuseri
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Sistem za invazivno merenje pritiska Gabarit - testiran, sa 1, 2 ili 3
posebne linije različitih boja (crvena, plava, žuta), sa 1, 2 ili 3
transdjusera, dužine creva 25cm, 150cm ili 175cm, ili po zahtevu
korisnika, brzine protoka 3ml/h, sa eliminatorom rezonance.
ком
30
Partija 21 – Set za hitnu koronarografiju
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Set za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom
ком
250
Sadržaj jednog seta (partija 21)
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora
dimenzija 240 x 380mm
ком
1
2.
Sterilni mantili za jednokratnu upotrebu
ком
3
3.
Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm
ком
1
4.
Skalpel
ком
1
5.
Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm., dijametra kratke
J žice 0.018''
ком
1
6.
Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 180cm., “J”krivine vrha
ком
1
7.
Set za administraciju fluida dužine minimalno 180cm
ком
1
8.
Špric 10ml običan plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i
heparin
ком
4
9.
Špric 20ml običan plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i
heparin
ком
1
10.
Gaza 10 x 10cm od 12 listova
ком
50
11.
Posuda zapremine 500ml
ком
1
12.
Sistem za ubacivanje mikrožice u mikrokateter
ком
1
13.
Podrška za lakat i stabilizaciju ramena pacijenta, bez lateksa, iz dva
dela (sa sposobnošću prilagođavanja dužini gornjeg ekstremiteta)
ком
1
14.
Tray
ком
1
15.
Hemostaza sa balonom za radijalnu punkciju
ком
1
Partija 22– Set za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom + PCA
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Set za hitnu koronarografij radijalnim pristupom + PCA
ком
100
Sadržaj jednog seta (partija 22)
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Sterilni „dreip“ za femoralni ili radijalni pristup sa 4 prozora
dimenzija 240 x 380mm
ком
1
2.
Sterilni mantili za jednokratnu upoterebu
ком
3
3.
Sterilna prekrivka za sto dimenzija 150 x 200cm
ком
1
4.
Skalpel
ком
1
5.
Set za uvođenje katetera dijametra 6F, dužine 11cm, dijametra kratke J
žice 0.018''
ком
1
6.
Žica vodič dijametra 0.035'', dužine 180cm., “J”krivine vrha
ком
1
7.
Špric 10ml običan plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i
heparin
ком
4
8.
Špric 20ml običan plastični PVC za fiziološki rastvor, nitroglicerin i
heparin
ком
1
9.
Gaza 10 x 10cm od 12 listova
ком
50
10.
Posuda zapremine 500ml
ком
1
11.
Sistem za ubacivanje mikrožice u mikrokateter
ком
1
12.
Podrška za lakat i stabilizaciju ramena pacijenta, bez lateksa, iz dva
dela (sa sposobnošću prilagođavanja dužini gornjeg ekstremiteta)
ком
1
13.
Tray
ком
1
14.
Indeflator od 35atm u setu sa insertion toolom, Y konektorom,
torqerom, Rxp špricom za fleshing
ком
1
15.
Hemostaza sa balonom za radijalnu punkciju
ком
1
Partija 23 - Y konektor
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Automatski Y konektor
ком
100
Partija 24 – Toquer
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Toquer
ком
100
Partija 25 – Insertion tool
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Insertion tool
ком
100
Partija 26 – Rukavice
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Sterilne Rukavice sa zaštitom od jonizacionog zračenja
пар
200
Partija 27 - Super storq žica
R.b.
Opis dobara
ЈМ
Коl
1.
Super stiff žica za tortuozne periferne arterije STORQ sa SLX
coutingom 0,035 ili odgovarajući.
ком
5
II. Минималне техничке карактеристике тражених добара и посебне
напомене:
а) Све захтеване минималне техничке карактеристике се налазе у описима
тражених добара у претходним табелама.
б) Код сваког назива где се евентуално појављује заштићени назив
добара, подразумева се „или одговарајуће“ у складу са чланом 71. ЗЈН.
- Код партија где је у једној ставци дефинисано више величина, понуђач
је дужан да на захтев Наручиоца испоручи сваку од тражених димензија и
да свој асортиман и лагер прилагоди динамици и потребама Наручиоца. (биће
ближе дефинисано у моделу уговора)
* понуде које не испуне предвиђене карактеристике одн. не понуде
одговарајуће добро или на било који други начин не испуне захтеване
минималне техничке карактеристике, Наручилац ће одбити као
неодговарајуће.
III. Начин достављања решења од АЛИМС:
а) Понуђач уз своју понуду доставља важеће решење издато од АЛИМС на
којем треба да буду маркером или на други начин обележене ставке које
су понуђене у обрасцу понуде (уписати: ставка 1, ставка 2 и сл.)
б) Уколико је приложено решење издато од АЛИМС истекло, потребно је
приложити доказ да је поднет захтев за продужавањем решења у складу са
Законом о лековима и медицинским средствима.
в) Уколико приложено решење од АЛИМС није издато на неограничено
време, мора бити важеће до очекиваног испуњења уговорних обавеза (по
појединачним уговорима), односно најраније до 15.02.2019. године у
складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл.
гласник“ бр. 30/10 и 107/12).
г) Уколико приложено решење од АЛИМС истиче пре 15.02.2019. године,
понуђач је дужан да уз своју понуду достави изјаву носиоца дозволе за
стављање у промет да ће за понуђено добро поднети захтев за обнову
дозволе у складу са Законом о лековима и медицинским средствима („Сл.
гласник“ бр. 30/10 и 107/12).
ПРЕДЛОГ ТЕКСТА ИЗЈАВЕ ЗА ОБНОВУ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ:
МЕМОРАНДУМ НОСИОЦА ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ
Понуђач/носилац дозволе _____________________ (назив понуђача одн.
носиоца дозволе) из _______________, ул. _______________ (адреса,
седиште) изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да
ће за понуђена добра за која дозвола од АЛИМС истиче пре 15.02.2019.
године, поднети захтев за обнову дозволе у складу са Законом о
лековима и медицинским средствима.
д) Наручилац задржава право да уз потписан уговор затражи од понуђача
да достави на увид оригинална решења или приложи оверене копије
решења.
* уколико је приложено решење од АЛИМС важеће, понуђач може уместо
достављања копије Решења, назначити линк у својој понуди где се решење
за понуђена добра може пронаћи електронским путем.
IV. Начин достављања овлашћења за учешће у јавној набавци:
а) Понуђач уз своју понуду доставља овлашћење за учествовање у јавној
набавци издато од стране носиоца дозволе за стављање у промет одн. од
стране произвођача понуђених добара и то на следећи начин према
следећим категоријама:
1. Категорија бр. 1 су:
Понуђачи који нису заступници достављају овлашћење искључиво носиоца
дозволе за стављање у промет издато од АЛИМС у којем треба да буде
наведено да са понуђеним добрима могу да учествују у јавној набавци.
2. Категорија бр. 2 су:
Понуђачи који су носиоци дозволе за стављање у промет треба да доставе
овлашћење издато од стране произвођача а може да се достави и
генерална ауторизација преведена на српски језик од стране судског
тумача.
3. Категорија бр. 3 су:
Произвођачи који наступају као понуђачи у предметној јавној набавци,
достављају изјаву на сопственом меморандуму којом потврђују да су и
произвођачи понуђених добара.
* Овлашћење се доставља на српском језику уколико је на изворном
облику на српском језику или преведено на српски језик у форми oвeрeне
копије прeвoда судскoг тумaчa уколико је овлашћење у изворном облику
на страном језику. Уз оверени превод доставити и копију оригиналног
овлашћења.
ОКВИРНИ ПРИМЕР ТЕКСТА ОВЛАШЋЕЊА ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:
МЕМОРАНДУМ ИЗДАВАОЦА ОВЛАШЋЕЊА
- О В Л А Ш Ћ Е Њ Е -
Ми, компанија/предузеће _______________________ (назив компаније
предузећа које издаје овлашћење), која је регистрована на адреси
_______________ (улица и број) у _______________________ (седиште,
град издаваоца овлашћења), потврђујемо да је понуђач _____________ (уписати
назив понуђача) са седиштем у ___________________ (град, седиште
понуђача), улица __________________ (улица и број) наш званични
дистрибутер одн. заступник у Србији и стога је у потпуности овлашћен/а
да поднесе понуду са нашим производима у поступку јавне набавке
материјала за ангио салу II део бр. 66/18-Д/ОП која је расписана од
стране наручиоца Општа болница Суботица.
У _______________
Датум: __.__._____. године
ПЕЧАТ И ПОТПИС ИЗДАВАОЦА ОВЛАШЋЕЊА:
__________________________________
М.П.
V. Достављање каталога одн. проспеката и напомена у вези са
достављањем узорака:
а) Наручилац захтева да понуђач достави каталоге понуђених добара на
српском језику и означи у истим добра која нуди. Прихватиће се и
каталог на страном језику уз обавезан слободан превод понуђача са
приложеном изјавом да је превод на српски језик веродостојан и да
одговара свим подацима наведеним у каталогу. Дозвољено је приложити
извод из каталога, извод из каталога на страном језику и превод на
српски језик, штампани примерак електронског каталога, оригинално
упутство за употребу или било који други документ који јасно наводи
све захтеване карактеристике понуђеног добра.
б) У достављеном каталогу је потребно маркирати или на други начин
обележити понуђена добра - пропратити речима „ставка 1 или ставка 2 и
сл.“.
в) Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда затражи да
понуђач достави узорке понуђених добара у разумној количини о
сопственом трошку у року од 48 (четрдесет осам) часова од добијања
писменог захтева.
г) Узорци би се тражили само у случају да Наручилац, не може да утврди
из достављене понуде да ли понуђена добра испуњавају све тражене
минималне техничке карактеристике.
д) Понуда понуђача који не достави узорке у остављеном року, ће бити
одбијена као неодговарајућа.
ђ) Уколико достављени узорак не одговара захтеваном техничком опису,
таква понуда се неће рангирати већ ће се одбити као неодговарајућа.
5. Упутство понуђачима како да сачине прихватљиву понуду
========================================================
I. Језик у поступку:
а) Понуда се сачињава на српском језику.
б) Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да
достави и превод тог документа на српски језик.
в) Наручилац захтева да понуђач достави каталоге понуђених добара на
српском језику и означи у истим добра која нуди. Прихватиће се и
каталог на страном језику уз обавезан слободан превод понуђача са
приложеном изјавом да је превод на српски језик веродостојан и да
одговара свим подацима наведеним у каталогу. Дозвољено је приложити
извод из каталога, извод из каталога на страном језику и превод на
српски језик, штампани примерак електронског каталога, оригинално
упутство за употребу или било који други документ који јасно наводи
све захтеване карактеристике понуђеног добра.
II. Опште информације о начину припреме понуде и шта понуда садржи:
а) Понуђачи морају испуњавати Законом и Конкурсном документацијом
одређене услове.
б) Понуда се у целини припрема и подноси у складу са Позивом за
подношење понуда и Конкурсном документацијом и мора да садржи бар
једну целокупно понуђену партију.
в) Добра морају бити понуђена у складу са постављеним захтевима
Наручиоца и траженим минималним техничким карактеристикама.
г) Понуђачи достављају понуду искључиво у писаном облику сачињену на
обрасцима из конкурсне документације, с тим да се обрасци попуњавају у
електронској форми на рачунару на местима где је то предвиђено.
* Пожељно је образац понуде са структуром цене и образац техничких
карактеристика попунити у електронској форми и доставити га уз понуду
на цд-у или усб –у у „.doc/.docx“ формату.
д) Све обрасце оверава и потписује лице које је овлашћено за заступање
на местима где је то предвиђено.
ђ) Исправке грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених
образаца и изјава се оверавају иницијалима особе која је потписала
понуду и печатом понуђача.
е) Уколико обрасце потписује лице које није наведено као законски
заступник, потребно је да се приложи овлашћење да то лице може да
потпише понуду и све обрасце који чине саставни део понуде.
ж) На све околности које нису регулисане овом конкурсном
документацијом непосредно се примењују одредбе ЗЈН.
III. Поступање по моделу уговора и упутство за њихово попуњавање:
а) Модел уговора се попуњава тамо где је то предвиђено.
б) Модел уговора треба потписати и печатирати на последњој страни.
в) Подношењем своје понуде, понуђач потврђује да је сагласан са
моделом уговора.
г) Текст уговора који ће се потписати са најповољнијим понуђачем,
идентичан је тексту модела уговора који чине саставни део конкурсне
документације.
IV. Напомена око поступања са понудама за које се утврде одређени
недостаци:
а) Уколико понуђач пропусти да упише или заокружи одређени податак у
обрасцима који чине саставни део конкурсне документације а ако се он
може несумњиво констатовати на неком другом документу који је
достављен у склопу понуде понуђача, сматраће се као да је податак
заокружен или уписан.
б) Понуда се неће прихватити уколико не садржи битне елементе за
примену методологије елемената критеријума или не садржи обавезне
доказе за испуњавање услова и додатних услова из ЗЈН.
V. Увезивање понуде јемствеником и достављање спецификације поднетих
докумената:
а) Понуда треба да буде повезана јемствеником у целину и запечаћена
тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати
појединачни листови, односно прилози а да се видно не оштете листови
или печат. (*није обавезно)
б) Понуђач треба да изврши спецификацију понуде на обрасцу
РЕКАПИТУЛАЦИЈА који чини саставни део конкурсне документације.
в) Меницу, менично овлашћење, копију захтева за регистрацију менице,
картон депонованих потписа и оп образац треба претходно ставити у пвц
фолију и на тај начин је увезати са осталим документима.
VI. Обавештење о начину, року и месту подношења понуда:
а) Понуда сачињена по свему према условима из Позива за подношење
понуда и конкурсне документације Наручиоца, се доставља Комисији за
јавне набавке у писаном облику у затвореној коверти, непосредно или
путем поште на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица,
Писарница
са назнаком:
„Понуда за јавну набавку медицинског потрошног материјала за рад у
ангио сали II део, бр. партије за коју понуђач конкурише, бр. ЈН: 66/18-Д/ОП“
- НЕ ОТВАРАТИ -
а на полеђини коверте или кутије навести назив, број телефона, контакт
особу и адресу понуђача.
б) Уколико понуђач подноси понуду путем поште, мора да обезбеди да
иста стигне Наручиоцу до назначеног датума и сата како је наведено у
Позиву за подношење понуде.
VII. Поступање са незатвореним, некомплетним или неблаговременим
понудама:
а) Са незатвореним и некомплетним понудама као и понудама које нису
сачињене у складу са конкурсном документацијом, Наручилац ће поступити
у складу са ЗЈН и овом Kонкурсном документацијом.
б) Све неблаговремено достављене понуде, Комисија за јавну набавку
Наручиоца ће по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене
понуђачима са назнаком да су исте поднете неблаговремено.
в) Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року
одређеном у Позиву за подношење понуда.
VIII. Измене, допуне и опозив понуде:
а) У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или
опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
б) Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, одн. који
документ доставља накнадно.
в) Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:
Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица,
Писарница
са назнаком:
1. Измена понуде за јавну набавку добара:
Назнака: материјал за ангио салу II део,
бр. ЈН: 66/18-Д/ОП, НЕ ОТВАРАТИ
2. Допуна понуде за јавну набавку добара:
Назнака: материјал за ангио салу II део,
бр. ЈН: 66/18-Д/ОП, НЕ ОТВАРАТИ
3. Опозив понуде за јавну набавку добара:
Назнака: материјал за ангио салу II део,
бр. ЈН: 66/18-Д/ОП, НЕ ОТВАРАТИ
IX. Обавештење о понудама са варијантама:
а) Понуде са варијантама нису дозвољене те се неће ни разматрати.
X. Обавештење о учествовању у заједничкој понуди или као подизвођач:
а) Понуђач може да поднесе само једну понуду.
б) У одговарајућем обрасцу где је то предвиђено, понуђач наводи на
који начин подноси понуду.
в) Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да
учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у
више заједничких понуда.
г) Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке
понуде мора бити споразум oдн. акт којим се понуђачи из групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а
који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 6)
Закона.
д) Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова
који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством
како се доказује испуњеност услова.
ђ) Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
е) Група понуђача може да се определи да све обрасце који се
достављају потписује сваки учесник у заједничкој понуди или да овласте
једног од учесника у заједничкој понуди да у име свих учесника потпише
све обрасце у оквиру своје понуде.
XI. Понуда са подизвођачем:
а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, потребно је да у
одговарајућем обрасцу наведе да понуду подноси са подизвођачем као и
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који
не може бити већи од 50 %, део предмета набавке који ће извршити преко
подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела
потраживања преносе директно подизвођачу.
б) Понуђач у одговарајућим обрасцима (подаци о подизвођачу) наводи
назив, седиште и друге податке о подизвођачу уколико ће делимично
извршење набавке поверити подизвођачу.
в) Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити
наведен и у уговору.
г) Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености
услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у
складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
д) Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из
поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира
на број подизвођача.
ђ) Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
XII. Валута, цена, евентуални попусти и поступање у случају
неуобичајено ниске цене:
а) Валута у понуди се изражава у динарима.
б) Цена која је меродавна за примену критеријума је укупна цена без
ПДВ-а са урачунатим свим зависним трошковима који утичу на исказивање
цене у понуди понуђача (превоз, царина, осигурање и сл.).
в) Aкo нaручилaц oцeни дa пoнудa сaдржи нeуoбичajeнo ниску цeну,
сaглaснo члaну 92. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, захтеваће oд пoнуђaчa
дeтaљнo oбрaзлoжeњe свих њeних сaстaвних дeлoвa кoje смaтрa
мeрoдaвним.
г) Понуђач може у предвиђено поље у обрасцу понуде да дефинише попуст
на понуђену цену (нпр. каса сконто на плаћање пре валуте, рабат и сл.)
д) Попуст на понуђену цену се не пондерише.
ђ) Уколико попуст буде дефинисан, биће унесен у уговор и чиниће њихов
саставни део.
XIII. Начин тражења додатних информација и комуникација у поступку
јавне набавке:
а) Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 (пет) дана пре
истека рока за подношење понуда и то на следећи начин:
1. Путем факса:
024/625-581
2. Путем електронске поште:
[email protected]
3. Путем поште:
Општа болница Суботица, Суботица 24000 Суботица, Изворска 3
* приликом тражења додатних информација, обавезно назначити „Молба за
додатним појашњењем, бр. ЈН: 66/18-Д/ОП – МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II
ДЕО
б) Кoмуникaциja сe у пoступку jaвнe нaбaвкe и у вeзи сa oбaвљaњeм
пoслoвa jaвних нaбaвки oдвиja искључиво писaним путeм у складу са
одредбама члана 20. ЗЈН.
в) Aкo je дoкумeнт из пoступкa jaвнe нaбaвкe дoстaвљeн oд стрaнe
нaручиoцa или пoнуђaчa путeм eлeктрoнскe пoштe или фaксoм, стрaнa кoja
je извршилa дoстaвљaњe, дужнa je дa oд другe стрaнe зaхтeвa дa нa исти
нaчин пoтврди приjeм тoг дoкумeнтa, штo je другa стрaнa дужнa и дa
учини кaдa je тo нeoпхoднo кao дoкaз дa je извршeнo дoстaвљaњe.
г) У вези са одговорима на постављена питања, Наручилац ће поступити у
складу са чланом 63. став 3. ЗЈН.
XIV. Начин тражења додатних објашњења од понуђача након отварања
понуда:
а) Наручилац задржава право да након отварања понуда у писменом облику
захтева од понуђача додатна објашњења у случају да су она неопходна
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда а може и да врши
контролу (увид) код понуђача сходно члану 93. ЗЈН.
б) Наручилац неће дозволити нити понудити промену елемената понуде
који су од значаја за примену критеријума за закључење уговора или
промену која би неодговарајућу или неприхватљиву понуду учинила
одговарајућом или прихватљивом - осим ако другачије не произилази из
природе поступка ове јавне набавке.
в) Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке
рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном
поступку отварања понуда.
г) У случају разлике између укупне и јединичне цене, меродавна је
јединична цена.
д) Уколико се понуђач писмено не усагласи са исправком рачунских
грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.
XV. Средство обезбеђења које се доставља уз понуду и приликом
закључења уговора:
a) Понуђач је дужан да уз понуду достави регистровану бланко меницу
као и менично овлашћење за озбиљност понуде, попуњено на износ од 10 %
од укупне вредности понуде за све партије без ПДВ-а, којом понуђачи
гарантује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке.
б) Уз меницу је потребно доставити доказ да је меница регистрована код
пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа.
в) Рок важења менице за озбиљност понуде мора да траје најмање колико
и важење понуде.
г) Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или
измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за
добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
д) Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
ђ) Уколико понуђач не достави регистровану бланко меницу и менично
овлашћење за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
е) Уз потписан уговор, одабрани понуђач ће доставити Наручиоцу бланко,
соло, без протеста, оверену и потписану, наплативу на први позив,
меницу за добро извршење посла као средство обезбеђења за испуњење
обавеза назначених у уговору са пратећим меничним овлашћењем на 10 %
вредности потписаног уговора без пдв-а за пуштање менице на наплату у
случају неизвршења, односно извршења уговорних обавеза у доцњи.
XVI. Начин означавања поверљивих података:
а) Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане
у понуди које је као такве понуђач означио у понуди у складу са ЗЈН и
неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у
поступак јавне набавке.
б) Овакви подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, ни у
наставку поступка или касније.
в) Понуђач који у понуди буде доставио податке које сматра поверљивим
и који не смеју да буду дати на увид другим понуђачима, треба да
крупним словима напише „ПОВЕРЉИВО“ на првој страни документа у горњем
десном углу обележено црвеном бојом (оверено и потписано) као и да
исто назначи и у спецификацији приложене документације.
г) Уколико Понуђaч не поступи на наведени начин, Наручилац не одговара
за поверљивост података.
д) Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,
цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената
критеријума и рангирање понуде.
XVII. Достављање изјава о независној понуди и поштовању обавеза из
важећих прописа:
а) Понуђач је у обавези да се изјасни да је понуду поднео независно
без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима у складу са
чланом 26. ЗЈН.
Доказ: Оверена и потписана изјава која чини саставни део конкурсне
документације (документ бр. 17)
б) Понуђач је у обавези да наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања
делатности у време подношења понуда;
Доказ: Оверена и потписана изјава - (документ бр. 19).
XVIII. Достављање обрасца трошкова припреме понуде:
а) Уз своју понуду, понуђач може да достави укупан износ и структуру
трошкова припремања понуде на документу бр. 18 који чини саставни део
конкурсне документације.
б) Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не
може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.
в) Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на
страни наручиоца, наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде
узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења
искључиво под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у
својој понуди.
6. Начин подношења захтева за заштиту права
===========================================
I. Обавештење о начину подношења захтева за заштиту права:
а) Понуђач који има намеру да поднесе захтев за заштиту права, мора
прво да поступи у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН („Сл. гласник“ бр.
68/2015) у супротном ће се захтев одбацити закључком.
б) Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу а копија се
истовремено доставља Републичкој комисији.
в) Захтев за заштиту права се подноси у складу са роковима предвиђеним
Законом о јавним набавкама.
г) У случају подношења Захтева за заштиту права, Наручилац не може
донети одлуку о додели уговора нити закључити уговор за предметну
јавну набавку, осим у случају из члана 150 став 2. ЗЈН („Сл. гласник
РС“ бр. 68/2015)
д) Захтев за заштиту права се подноси непосредно или поштом,
препоручено са повратницом на адресу Наручиоца:
Општа болница Суботица, Суботица, Изворска 3, 24000 Суботица –
Писарница.
ђ) О поднетом захтеву, Наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке и објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два
дана од дана пријема захтева за заштиту права.
е) Уз поднети захтев за заштиту права понуђач доставља примерак доказа
о уплати таксе у складу са чланом 151. став 1. тачка 6. ЗЈН у износу
од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. ЗЈН и то на следећи
начин:
1. Жиро-рачун бр.:
840-30678845-06
2. Шифра плаћања:
153 или 253
3. Модел:
97
4. Позив на број:
01-3716
5. Сврха:
Такса за ЗЗП за јавну набавку бр. 66/18-Д/ОП, „МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ
II ДЕО“ и број партије за коју се захтев подноси
6. Корисник:
Буџет Републике Србије
7. Рок за закључење уговора и разлози за одбијање понуда и обуставу
поступка
===================================================================
I. Закључење уговора:
a) Уговор ће бити закључен са одабраним понуђачем у року од осам дана
од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 113.
ЗЈН.
б) Наручилац може у предметном поступку и пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права закључити уговор уколико у року предвиђеном у
конкурсној документацији буде поднета само једна понуда.
в) Уколико одабрани понуђач одбије да закључи уговор, одн. не достави
средство обезбеђења за добро извршење посла, приступиће се закључивању
уговора са првим следећим најповољнијим понуђачем.
II. Обустава поступка и разлози за одбијање понуда:
а) Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке на
основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови
за закључење уговора.
б) Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања
поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно
услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком због
чега се неће понављати у току исте буџетске године.
в) Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ у вези са
постојањем разлога наведеним у члану 82. став 2. тачка 1) до 4) ЗЈН
као и доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по
раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на
исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године.
г) Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. ЗЈН,
који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
8. Услови и додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана
75. И 76. Зјн и упутство за доказивање
======================================================================
I. Опште напомене у вези са испуњавањем услова и додатних услова:
а) Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава обавезне
услове из члана 75. став 1. ЗЈН и додатне услове тражених овом
конкурсном документацијом из члана 76. ЗЈН и приложи уз понуду доказе
предвиђене чланом 77. ЗЈН.
б) Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. ЗЈН и
доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним
набавкама за предузетнике и за физичка лица као понуђаче или
подносиоце пријава сходно се примењују одредбе чланова 22. и 23.
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације.
в) Доказе о испуњености услова понуђач доставља у форми фотокопије, а
наручилац може пре доношења одлуке о закључивању уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверене копије свих
или појединих доказа.
г) Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи
од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених
доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
д) Докази који су јавно проверивог карактера (доступни на интернет
страницама надлежних органа), понуђач није дужан да доставља у оквиру
своје понуде али у понуди треба да наведе који су то докази и начин на
који наручилац може да их провери.
ђ) Понуђачи уписани у Регистар понуђача не достављају доказе по члану
75. став 1. тачке од 1) до 4) у складу са овим Регистром и чланом 78.
став 5. Закона о јавним набавкама. е) Понуђач је дужан да без одлагања
писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној
набавци и да је документује на прописани начин.
II. Ближе објашњење у вези са испуњавањем услова:
а) Понуђач у предметном поступку јавне набавке мора доказати да
испуњава следеће услове и да достави следеће доказе или уместо
наведених доказа достави копију решења о упису у Регистар понуђача:
1. Услов: да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар
Доказ: Извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне
регистре/из регистра где је понуђач уписан или из регистра надлежног
Привредног суда.
2. Услов: да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко
од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело
преваре.
Доказ 1: извод из казнене евиденције, надлежне полицијске управе
Министарства унутрашњих послова (за Законског заступника/е) да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне
групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре. У случају да правно лице има
више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
појединачно.
Доказ 2: извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда (основног
суда за Понуђача) суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног
правног лица да понуђач није осуђиван за кривична дела из надлежности
овог суда односно којом се потврђује да правно лице није осуђивано за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.
Доказ 3: потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду да Понуђач
(правно лице) није осуђивано за кривична дела из надлежности посебног
одељења овог суда за организовани криминал.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
3. Услов: да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији.
Доказ: уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4. Услов: важећа дозвола за обављање делатности која је предмет јавне
набавке сходно Закону о лековима и медицинским средствима.
Доказ: Копија важеће дозволе Министарства здравља. У достављеној
дозволи је пожељно маркером или на други начин означити регистровану
делатност која омогућава понуђачу обављање промета на велико – увоз,
извоз, набавку, складиштење и дистрибуцију понуђених добара из обрасца
понуде.
5. Услов: да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности у време
подношења понуда.
Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава (документ бр. 19) од
стране понуђача која је саставни део конкурсне документације.
б) Понуђач у предметном поступку јавне набавке мора доказати да
испуњава следеће додатне услове и да достави доказе као што је
наведено у следећој табели:
ДОДАТНИ УСЛОВИ: ДОКАЗИ:
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
1. Додатни услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже
довољним техничким капацитетом.
Довољан технички капацитет подразумева да понуђач располаже са минимум
једним доставним возилом - адекватним за испоруку предмета јавне
набавке.
Доказ 1: печатом оверена и потписана од овлашћеног лица изјава
понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом
потврђује да располаже са најмање једним доставним возилом које
испуњава техничке услове за испоруку добара која чине предмет ове
јавне набавке.
Доказ 2: копија саобраћајне дозволе, уговори на основу коришћења
(закуп, лизинг - уколико је возило у закупу или узето на лизинг) и сл.
III. Остали додатни услови:
- Испуњавање тражених минималних техничких карактеристика;
- Поседовања решења од АЛИМС за понуђена добра, каталога и овлашћења
произвођача;
- Достављање свих законом прописаних изјава и свих осталих тражених
докумената овом конкурсном документацијом и Позивом за подношење
понуда.
IV. Испуњавање услова за учеснике у заједничкој понуди:
а) Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75.
став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона,
дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
б) Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
V. Испуњавање услова за подизвођаче:
а) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да
за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1.
тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тачка 5) Закона,
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
9. Врста, елементи и методологија критеријума за доделу уговора и
обавештење о предности за домаће понуђаче и добра
=================================================================
I. Врста критеријума, редом по партијама:
а) Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.
II. Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем
пондера:
a) У случају да постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом,
наручилац ће предност дати понуђачу који буде изразио дужи рок важења
понуде.
III. Предност за домаће понуђаче и добра:
а) Уколико понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла,
Наручилац ће пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су
понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег
порекла и да доставе доказ о томе.
б) Предност дата на основу члана 86. ЗЈН у поступцима јавних набавки у
којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној
трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно
одредбама тог споразума.
в) Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се
уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у
смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.
Доказ: Потврда Привредне коморе Србије као доказ о домаћем пореклу
добара.
10. Упутство за попуњавање документације (понуде):
==================================================
I.
Подаци о понуђачу (документ бр. 12): образац попунити у целости са
траженим подацима, оверити и потписати на предвиђеном месту.
II.
Образац понуде са структуром цене и техничким карактеристикама (документ
бр. 16) се попуњава на следећи начин (пожељно је образац попунити
у електронској форми):
1. Заглавље:
Попунити и уписати назив понуђача, седиште, број и датум понуде.
2. Сви зависни трошк. наб.:
Уписати све зависне трошкове који су укључени у укупну цену из понуде
(превоз, царина, осигурање и сл.)
3. Ј. цена без пдв-а:
Уписати понуђену јединичну цену без пдв-а која треба да обухвати све
зависне трошкове.
4. ПДВ (%)
Уписати стопу пореза, одн. 10 % или 20 %
5. Ј. цена са пдв-ом:
Уписати понуђену јед. цену са пдв-ом.
6. Кол. у пак.
Уписати колико има комада у једном паковању понуђених добара.
7. Цена по пак. без пдв-а:
Уписати цену по једном понуђеном паковању без обрачунатог пдв-а.
8. Цена по пак. са пдв-ом:
Уписати цену по једном понуђеном паковању са обрачунатим пдв-ом.
9. Кат. број:
Уписати каталошки број понуђених добара
10. Комерцијални назив понуђеног добра из каталога:
Уписати заштићени одн. произвођачки назив понуђених добара
11. Произвођач и земља порекла:
Уписати назив произвођача и земљу порекла
12. Назив из решења АЛИМС:
Уписати назив под којим су понуђена добра регистрована
13. Бр. решења АЛИМС:
Уписати бр. решења АЛИМС.
14. Рок испоруке:
Уписати понуђени рок испоруке који не може бити дужи од 48 часова од
момента пријема наруџбенице
15. Рок важења понуде:
Уписати рок важења понуде у данима (мин. 30 дана).
16. Попусти на понуђену цену:
Уписати евентуалне понуђене попусте на понуђену цену (нпр. каса
сконто, рабат и сл.)
17. Укупна цена без пдв-а:
Уписати укупну цену за укупну количину понуђених добара без
обрачунатог пореза.
18. Пдв у %:
Уписати стопу пореза, одн. 10 % или 20 %.
19. Пдв у дин.:
Уписати износ пдв-а изражен у динарима.
20. Укупна цена са пдв-ом:
Уписати укупну цену за укупну количину понуђених добара са обрачунатим
порезом.
III.
Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима (документ
бр. 13) - уписати тражене
податке о учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима.
IV.
Подаци о подизвођачу (документ бр. 14) - уписати тражене податке о
учесницима у заједничкој понуди или понуди са подизвођачима.
Образац копирати уколико постоји више учесника (поступити онако
како је назначено у доњем делу обрасца).
V.
Подаци о учеснику у заједничкој понуди (документ бр. 15) - уписати
тражене податке о учесницима у заједничкој понуди или понуди са
подизвођачима. Образац копирати уколико постоји више учесника
(поступити онако како је назначено у доњем делу обрасца).
документ бр. 11
11. Модел уговора о јавној набавци
==================================
КУПАЦ:
Назив и адреса:
ОПШТА БОЛНИЦА СУБОТИЦА, СУБОТИЦА, Изворска 3, 24000 Суботица
МБ:
08881308
ПИБ:
105303993
Број рачуна:
840-778661-02 који се води код Управе за трезор
Адреса електронске поште:
Контакт особа:
Директор:
Др сци. мед. Слободан Пушкар спец. инт. мед. кард.
ПРОДАВАЦ: (податке попуњава понуђач):
Назив и адреса:
МБ:
ПИБ:
Број рачуна:
Адреса електронске поште:
Контакт особа:
Телефон/факс:
Директор:
Дана __.__.____. године (попуњава наручилац)
УГОВОР ___________ (попуњава наручилац)
О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАД У АНГИО САЛИ II ДЕО-
Партија
______________________________________________________________________
(уписати бројеве или називе партија за које понуђач конкурише)
Члан 1.
- УВОДНЕ ОДРЕДБЕ -
Зajeднички нaзив зa учeсникe у oвoм пoслу je: УГOВOРНE СTРAНE.
Уговорне стране сагласно констатују следеће:
- да је Купац као Наручилац, на основу одлуке о покретању поступка,
број: 01-3716/18-ОП, од 27.06.2018. године, спровеo отворени поступак
за јавну набавку – МАТЕРИЈАЛА ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО, бр. ЈН: 66/18-Д/ОП.
- да је Купац одлуком о додели уговора бр. ______ од __.__.____.
године (попуњава наручилац) изабрао Продавца као најповољнијег
понуђача у циљу обезбеђења потреба континуираног и благовременог
снабдевања Купца понуђеним предметним добрима, која у потпуности
одговарају спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе
у прилогу Уговора и чине његов саставни део;
- да је Продавац доставио понуду бр. ________ од __.__.____. године, (попуњава
понуђач) која са свим својим елементима чини саставни део овог
Уговора;
Члан 2.
- ПРЕДМЕТ УГОВОРА -
Предмет уговора је куповина предметних добара у складу са потребама
Купца, одн. сукцесивна испорука од стране Продавца по спецификацији из
прихваћене понуде бр. ________ од __.__.____. године.
(место за спецификацију из понуде понуђача - биће унесена приликом
склапања овог уговора или ће се налазити у прилогу уговора)
Уколико у појединим партијама у једној ставци је дефинисано више
димензија, наручилац ће поручивати у складу са својим потребама
наведени распон а понуђач је дужан да испоручи величине, димензије
добара захтеване у поруџбеници – биће ближе дефинисано приликом
склапања уговора.
Члан 3.
- УКУПНА ЦЕНА, УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ПОПУСТИ НА ЦЕНУ -
Уговорне стране су сагласне да укупна цена из овог уговора износи за
све понуђене партије __________ динара без ПДВ-а (словима:
____________________________________ и __/100) (попуњава понуђач).
На цену која се фактурише, зарачунава се ПДВ у висини од ___ %.
Укупна цена са обрачунатим ПДВ-ом износи _________ динара (словима:
________________________ и __/100) (попуњава понуђач) а подразумева
испоруку, ФЦЦО магацин Купца, , са обавезом истовара добара.
Уговорне стране уговарају, да Купац није у уговорној обавези да своју
потребу за наведеним добрима реализује до напред наведеног максималног
износа, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те сходно
овој уговорној одредби, Продавац нема права да од Купца захтева
реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа. Уколико
Купац потроши напред наведена финансијска средства уговорена за
реализацију предметне набавке или реализује све своје потребе за
предметним добрима и пре истека рока на који је овај уговор закључен,
овај уговор ће се сматрати аутоматски раскинутим са даном последње
испоруке, односно са даном плаћања рачуна за исту, о чему ће Купац
благовремено обавестити Продавца.
* Понуђач попуњава и доставља само један модел уговора за све партије
за које конкурише а приликом склапања уговора о купопродаји по
окончаном поступку, закључићиваће се уговори за сваку партију посебно
а у складу са овим Моделом уговора.
Купац се обавезује да плаћање врши у року од 90 (деведесет) дана од
дана пријема исправног рачуна, уплатом на текући рачун Продавца број:
_________________ код _____________________ банке (попуњава понуђач).
Прoдaвaц мoжe за време трајања уговора oдoбрити Купцу пoсeбнe
пoгoднoсти (рaбaт, дужи рoк плaћaњa и др.) за чији ће се обрачун
сачињавати књижно одобрење.
Продавац одобрава Купцу за плаћање у дисконтном периоду (пре валуте –
доспелости за плаћање) каса сконто у висини референтне каматне стопе
НБС на дан уплате на уплаћени износ.
Висина каса сконта се рачуна по формули (уплаћени износ од стране
купца x важећа референтна каматна стопа НБС на дан уплате x број дана
до доспећа / 36000).
(уколико Понуђач понуди другачији каса сконто у обрасцу понуде
Понуђача, члан 3. став 9. се замењује са наведеним каса сконтом по
свему из обрасца понуде Понуђача. Овај став је саставни део уговора
уколико понуђач не нуди никакав попуст у виду „каса сконта“).
Купац може након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне
набавке повећати обим предмета Уговора максимално до 5% од укупне
вредности из 1. става овог члана Уговора, у складу са чланом 115. став
1. и 5. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
- УСЛОВИ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНЕ -
Уговорена цена je фиксна и не може се мењати.
Члан 5.
- ИСПОРУКА ДОБАРА -
Купац се обавезује да благовремено доставља изјаве – наруџбенице
Продавцу у којима ће прецизно навести врсту (назив), структуру
(карактеристике) и количину добара којe требује а Продавац се
обавезује да добра из члaнa 2. oвoг угoвoрa (истих карактеристика и
количине наведене у поруџбеници) испоручује сукцесивно у року од _____
часова (попуњава понуђач – не може бити дужи од 48 часова), од пријема
поруџбенице.
Испорука добара ће се вршити искључиво по налогу овлашћеног лица
Купца, а Продавац се обавезује да у складу са условима из конкурсне
документације за време трајања овог уговора обезбеђује Купцу испоруку
добара у количинама и величинама наведеним у конкурсној документацији.
Прoдaвaц гaрaнтуje дa дoбра кojа чине прeдмeт купoпрoдaje нeће имати никaквe
нeдoстaткe, oднoснo дa ће током реализације уговора понуђена добра имaти
тeхничкe кaрaктeристикe одређене спецификацијом добара, уверењима о
квалитету, атестима, вaжeћим дoмaћим или мeђунaрoдним нормама и
стaндaрдимa зa ову врсту рoбe, као и према одредбама Закона о лековима
и медицинским средствима и другим законским и подзаконским актима који
регулишу својства предметног добра из уговора.
Уколико испоручена добра не буду, по било ком основу, одговарала
нарученим добрима из наруџбенице, овлашћено лице Купца ће недостатке
записнички констатовати и добра неће примити. Наведеним записником ће
се утврдити накнадни рок за поновну испоруку неодговарајућих добара,
који рок не може бити дужи од 5 дана, рачунајући од дана сачињавања
записника.
Продавац се посебно обавезује да обезбеди испоруку уговореног добра
тако да је за испорученa добра у тренутку пријема од стране Купца
остало најмање 70 % времена до истека њене употребљивости (рока
трајања).
За примљена добра која не испуњавају услове из претходног става овог
члана, Купац задржава право да оствари по свом писменом избору
(упућено Продавцу) једно од доле наведених права:
а) рабат у висини од 50 % - уколико прихвата испоруку,
б) замену испоручених добара, са новим роком трајања у складу са
одредбама овог Уговора или
в) поврат испоручених добара уз књижнo одобрење.
Купац је сагласан да Продавац уз његов писмени пристанак може за време
трајања уговора, испоручити по уговореној цени, добра са бољим
техничким карактеристикама – производима новије генерације која имају
важећу дозволу за стављање у промет.
Продавац је дужан да уз добра која испоручује, на захтев Купца достави
важеће решење за стављање у промет издато од стране Агенције за лекове
и медицинска средства Србије.
Члан 6.
- ДОЦЊА У ИСПОРУЦИ -
Уколико продавац задоцни у испоруци, Купац уз претходно писмено
обавештење Продавцу o испуњености услова за наруџбу од другог
добављача, стиче право набавке добара која су предмет уговора истe
количине и квалитета на терет Продавца од другог добављача у случају
да Продавац не испоручи уговорену наручену количину добара у року
утврђенoм овим уговором.
У случају из става 1. овог члана, Продавац је дужан да Купцу надокнади
разлику у цени између уговорене цене и цене по којој је добро
набављено од другог добављача.
Уколико продавац не изврши испоруку добара у уговореном року дужан је
да купцу плати уговорну казну у висини од 0,5 % укупне вредности
добара испоручених са закашњењем, за сваки дан закашњења.
Уговорна казна може бити највише 5 % укупне вредности добара
испоручених са закашњењем.
У случају да Продавац не изврши своју уговорену обавезу ни у року од 5
дана од истека рока, Купац задржава право једностраног раскида
уговора.
Обрачун уговорне казне врши купац, о чему сачињава књижно задужење
које доставља продавцу ради уплате.
Уговорена казна може бити наплаћена реализацијом менице од стране
Купца.
Члан 7.
- МЕНИЦА КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА -
Продавац се обавезује да приликом потписивања уговора Купцу достави
бланко, соло, без протеста оверену и потписану меницу, наплативу на
први позив и менично овлашћење за пуштање менице на наплату у висини
од 10 % од укупне вреднoсти потписаног уговора без ПДВ-а као гаранцију
уредног извршавања уговорених обавеза.
Меница се може дати на наплату у сваком моменту и то када наступи неки
од разлога за раскид или отказ овог Уговора, уколико Продавац одустане
од извршења целог или дела уговора, као и у случају неизвршавања
уговорних обавеза од стране Продавца на начин предвиђен овим уговором.
Купaц je у случajу из прeтхoднoг стaвa oвлaшћeн дa aктивирa мeницу у
висини oд 10 % oд укупнe врeднoсти добара.
Право Купца на наплату уговорне казне не утиче на право Корисника
услуга да захтева накнаду штете.
Члан 8.
- ТРАЈАЊЕ И РАСКИД УГОВОРА -
Овај уговор се закључује на одређено време, на период до шест месеци,
а ступа на снагу када га потпишу обе уговорне стране.
Купац задржава право да и после истека рока захтева испуњење обавеза
Продавца, уколико оне у уговореном року нису испуњене у целости него у
претежном делу.
Ако Продавац не испуни своју обавезу у накнадном року који му је
оставио Купац, уговор се може отказати једностраном изјавом.
Купац задржава право једностраног раскида Уговора уз навођење
оправданог разлога проузрокованог применом важећих позитивних прописа,
накнадно донесених одлука од стране надлежних државних органа као и
због евентуалног спровођења поступка централизованих јавних набавки
добара за потребе здравствених установа у Републици Србији од стране
надлежних државних органа, уз отказни рок од 15 дана од дана пријема
писменог отказа од стране Купца, без обзира на материјални одн.
новчани обим извршења у случају када наступе наведени разлози.
Купац има право да једнострано раскине уговор у свако доба, уз отказни
рок од 5 дана, ако Продавац не извршава своје обавезе на уговорени
начин и у уговореним роковима, уз накнаду штете, о чему ће писмено
обавестити Продавца. Саопштење о раскиду, Продавцу ће саопштити без
одлагања, а саопштење ће се сматрати извршеним онога дана када
Продавац прими исто.
Члан 9.
- ПРОМЕНА ПОДАТАКА -
Продавац се обавезује да у року од 3 дана од дана настанка промене
обавести Купца о свакој промени података – назив фирме, адреса
седишта, број рачуна, ПИБ, матични број ..., у супротном одговара
Купцу за сваку штету нанету непоштовањем ове одредбе.
Члaн 10.
- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ УГОВОРА -
Уколико се због наступања објективних разлога промене околности под
којима је овај уговор закључен, уговорне стране могу извршити измене у
делу битних елемената овог уговора, али тако да вредност добара не
прелази процењену вредност јавне набавке (_____________) (попуњава
наручилац).
Члан 11.
- РЕШАВАЊЕ СПОРОВА -
Евентуалне спорове уговарачи ће решавати мирним путем, у супротном,
већ сад уговарају, месну надлежност стварно надлежног суда у Суботици.
На све околности које нису регулисане овим Уговором примењиваће се
одредбе ЗOO и других позитивних прописа.
Члан 12.
- ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ -
Прочитано, протумачено, без примедби на текст потписано.
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака
уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.
Купац:
Општа болница Суботица, Суботица
Директор
Др сци. мед. Слободан Пушкар спец. инт. мед. кард.
Продавац:
Директор
(потпис и печат понуђача)
* Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем
подизвођача, у уговору ће бити наведени сви понуђачи из групе
понуђача, односно сви подизвођачи. У случају подношења заједничке
понуде, група понуђача може да се определи да уговор потписују и
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача
може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом
оверити уговор.
документ бр. 12
12. Подаци о понуђачу
=====================
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО -
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:
1. Назив понуђача:
2. Адреса понуђача и место:
3. Општина:
4. Матични број:
5. Пиб:
6. Шифра делатности:
7. Текући рачун и банка:
8. Тел/факс:
9. Име и презиме контакт особе:
10. E-пошта контакт особе:
11. Име и презиме потписника уговора:
12. Функција потписника уговора:
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:
а) Самостално:
(заокружити)
б) Заједничка понуда:
в) Понуда са подизвођачима:
Потпис понуђача:
_________________________
М.П.
документ бр. 13
13. Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима
=========================================================
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО -
ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА (навести називе и седишта свих учесника):
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА:
АДРЕСА И СЕДИШТЕ ПОДИЗВОЂАЧА:
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (навести називе и седишта свих учесника):
НАЗИВ УЧЕСНИКА:
АДРЕСА И СЕДИШТЕ УЧЕСНИКА:
Потпис понуђача:
_________________________
М.П.
* уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да
се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једог
понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
* образац копирати у довољном броју примерака
документ бр. 14
14. Подаци о подизвођачу
========================
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО -
ОПШТИ ПОДАЦИ:
1. Назив понуђача:
2. Адреса понуђача и место:
3. Општина:
4. Матични број:
5. Пиб:
6. Шифра делатности:
7. Текући рачун и банка:
8. Тел/факс:
9. Име и презиме контакт особе:
10. E-пошта контакт особе:
11. Име и презиме потписника уговора:
12. Функција потписника уговора:
ПОДАЦИ О ДЕЛУ НАБАВКЕ ПОВЕРЕНОМ ПОДИЗВОЂАЧУ:
а) Проценат укупне вредности поверене подизвођачу:
б) Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
в) Правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања
преносе директно подизвођачу:
Потпис понуђача:
_________________________
М.П.
* образац бр. 14 попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са
подизвођачем
* уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, овај образац
фотокопирати или одштампати у потребном броју примерака, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду
документ бр. 15
15. Подаци о учеснику у заједничкој понуди
==========================================
- МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА АНГИО САЛУ II ДЕО -
ОПШТИ ПОДАЦИ:
1. Назив понуђача:
2. Адреса понуђача и место:
3. Општина:
4. Матични број:
5. Пиб:
5. Шифра делатности:
6. Текући рачун и банка:
7. Тел/факс:
8. Име и презиме контакт особе:
9. E-пошта контакт особе:
10. Име и презиме потписника уговора:
11. Функција потписника уговора:
Потпис понуђача:
_________________________
М.П.
* образац бр. 15 попуњавају само они понуђачи који понуду подносе у
заједничкој понуди
* уколико понуђач наступа са већим бројем учесника, овај образац
фотокопирати или одштампати у потребном броју примерака, попунити за
сваког учесника и доставити уз понуду
документ бр. 16-1
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-1. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 1
====================================================================
Партија 1 – Trans-radijalni uvodnici
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Trans-radijalni uvodnici od 4 do 7Fr, dužine od 7 do 10cm , sa
metalnom iglom i spring mini vodičem od 45 cm ( dijametra 0,018 inča,
0,021 i 0,025 inča), sa cross-cut valvulom, i snap-on /click-off lock.
ком
100
2.
Transradijalni uvodnik sa M omotačem, dužine 10 i 16 cm, od 5, 6 i 7
Fr, sa ultra tankim zidom,koji omogućava smanjenje spoljašnjeg
dijametra uvodnika za 1 Fr, i time dozvoljava povećanje unutrašnjeg
lumena uvodnika i upotrebu materijala za 1 Fr većeg u odnosu na
spoljašnji dijametar. Set može biti sa metalnom iglom ili plastičnom
kanilom.
ком
10
3.
Transradijalni hidrofilni uvodnik dužine 10,16 i 25 cm, od 5 i 6 Fr,
sa hidrofilnim omotačem, sa plastičnom ili metalnom žicom, i
plastičnom ili metalnom punkcionom iglom.
ком
10
4.
Set uvodnik za femoralni pristup, dijametra 4- 11 Fr ( Sheat dužine 10
i 25 cm ), od ETFE, plastična iv kanila 18G I 20G, plastična stright
ili angled žica 0,025 i 0,035 inča, dilatator od polipropilena, sa
cross-cut valvulom, snap-on/click-off lock.
ком
100
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-2
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-2. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 2
====================================================================
Партија 2 – Dijagnostički kateteri
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Dijagnostički kateteri sa double mesh braided tehnologijom, dužine
65-110 cm, 4, 5 i 6 Fr,krivina po zahtevu naručioca: 6 Fr JL 3,5; 4;
4,5; 5. JR 3,5; 4; 4,5; 5. od 5 Fr JL 3,5; 4; 4,5; 5. JR 3,5; 4; 4,5;
5. Specijalne krivine: Pig tail (angled i straight), Amplatz
(originalni i modifikovani), Multipurpose, Mamarijski, Bypass.
Dijagnostički radijalni kateteri za levu i desnu koronarografiju,
dužine 100 cm, 5 i 6 Fr, krivine Tiger I i Tiger II (3,5; 4; 4,5;5.) i
BLK.
kom
300
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-3
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-3. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 3
====================================================================
Партија 3 – Dijagnostički radijalni kateteri
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Dijagnostički radijalni kateter za levu i desnu koronarografiju, sa
double mesh braided tehnologijom, dužine 100 cm, 5 i 6 Fr, krivine
Tiger I i II (3,5; 4, 4,5; i 5) i BLK.
kom
300
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-4
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-4. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 4
====================================================================
Партија 4 – Pig tail kateter
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Pig tail kateter dvostruko ojačan ( double breided) 6F na dužini od
65cm, 70cm, 80cm i 100cm.
ком
80
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-5
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-5. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 5
====================================================================
Партија 5 – Koronarni GUIDING kateteri
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Koronarni Guiding kateter, dužine 100 cm, 5,6, i 7Fr, PTFE unutrašnji
omotač, sa Zone tehnologijom i dvostrukim ojačanjem. Krivine: Amplatz:
AL 1-3, AR1 i AR2; Judkins: JL3; 3,5; 4; 4,5;5;6. JR 3; 3,5; 4; 4,5;5;
6. Back up (za jači back-up): bl 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5. BR 3,5; 4.
Multipurpose: MPA-L. Krivine za Bypass: IMA1,0; Bypass left BP-L;
Bypass right BP-R; Kateter vodič- sistem 5 u 6, unutrašnji dijametar
0,071 inča, " Mother in child", dužine 120 cm, prav vrh, PTFE
unutrašnji omotač, sa Zone tehnologijom i dvostrukim ojačanjem.
Kateter vodič sa transradijalnim krivinama: Ikari left ( 3; 3,5; 4; I
4,5) i Ikari right (1; 1,5; 2) i Tiger ( za obe koronarne arterije),
dužine 100 cm, 5, 6 i 7 Fr.
ком
150
2.
Koronarni kateter vodič- sistem 5 u 6, unutrašnji dijametar 0,071
inča, " Mother in child" , dužine 120 cm, prav vrh, PTFE unutrašnji
omotač, sa Zone tehnologijom i dvostrukim ojačanjem.
ком
10
3.
Koronarni Guiding kateter, od 5, 6, 7 i 8 Fr, sa i bez side holes,
dužine 100cm
( 125cm za 6 Fr za MP1 shape) od poliamida, ojačan ultra tankom 2x2
ravnom žičanom mrežom, sa hidrofilnim omotačem, distalno 7cm i
proximalno 25cm bez omotača. Standardne krivine: Amplatz left: AL
0,75; 1; 1,5; 2; 3. Amplatz right : AR 1; 2. Judkins left: JL 3; 3,5;
4; 4,5; 5; 6. Judkins right: JR3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6. Extra BackUp
krivine: a) za levu koronarnu arteriju (EBU): 4; 4,25; 4,5; 4,75; 5.
b) za desnu koronarnu arteriju (XBRCA) :3; 3,5; 3,75; 4; 4,25; 4,5.
Ostale krivine: Multipurpose, Multipurpose 125cm shaft, Hockey Stick.
Krivine za Bypass: IMA, Bypass. Krivine za radijalni pristup: Tiger:
TIG 3; 3,5; 4; 4,5; 5.
ком
150
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-6
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-6. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 6
====================================================================
Партија 6 – Koronarni GUIDING kateteri od ojačanog uretana
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
KORONARNI GUIDING KATETERI od 100cm od 6-8Fr,napravljen od ojačanog
uretana , sa visokom vizualizacijom duž čitavog tela katetera,
markerom na vrhu krivine za JL, JLST, AL, SAL po želji kupca (EBU3,5 ;
EBU3,0 ; EBU 4,0; JR 4,0; AL1-1,5 ; AL2 ; AL 0,75 i MAMARIJSKI i
krivine po želji kupca.
ком
150
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-7
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-7. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 7
====================================================================
Партија 7 – Koronarni GUIDING kateteri sa Henka-Braiden tehnologijom
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
KORONARNI GUIDING KATETERI od 100cm sa Henka-Braided tehnologijom -
tehnologijom transformacije od distalnog tvrdog dela ka mekanom
proksimalnom delu, 6F OD 2,09mm 7F OD 2,40mm 8F OD 2,70mm , napravljen
od ojačanog uretana crne boje, sa visokom vizualizacijom duž čitavog
tela katetera, markerom na vrhu.
POSEBNOM RETROGRADNOM PODRŠKOM sa 3 krivine za JL, JLST, AL, SAL po
želji kupca (EBU3,5 ; EBU3,0 ; EBU 4,0; JR4,0; AL1-1,5 ; AL2 ; AL 0,75
i MAMARIJSKI i krivine po želji kupca.
ком
150
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-8
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-8. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 8
====================================================================
Партија 8 – FFAR optička nitinolska žica
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Optička koronarna žica izrađena kombinacijom od nitinolskog jezgra i
nerđajućeg čelika za merenje frakcione rezerve protoka, dužine 175cm,
pravog i fleksibilnog radiopaktnog vrha 3,5cm i hidrofilnog premaza
dužine 27cm , sa optičkim senzorom pritiska imunim na promene
temperature i prisustva krvi, nultnog drifta< 1 mmHg / h
ком
10
2.
Jednokratna zaštita za pacijenta (po želji korisnika)
ком
300
3.
Jednokratna upijajuća kompresa za radijalni pristup 50 x 50cm (po
želji korisnika)
ком
300
4.
Jednokratna upijajuća kompresa za radijalni pristup sa otvorom od 80mm
dimenzije 50 x 60cm sa lepljivim delom oko otvora 14 x 12cm
ком
300
5.
Prekrivka za kameru
ком
50
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-9
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-9. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 9
====================================================================
Партија 9 – Vodić žica 0,014“ nitinolska za standardne procedure
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195 cm - za PTCA – FLOPI mek vrh
(hidrofilni distalno) nikl-titanijum sa PTFE omotačem, 0,6gr; 1,0gr;
3,6gr RANTRU ili odgovarajući.
ком
200
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-10
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-10. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 10
=====================================================================
Партија 10 – Vodić žica 0,014“
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 190cm - za PTCA – FLOPI mek vrh (hidrofilni
distalno) nikl-titanijum sa PTFE PILOT 50 ili odgovarajući.
ком
70
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-11
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-11. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 11
=====================================================================
Партија 11 – Vodič žica 0,014“ sa 2 i 4 jezgra
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 180cm - za PTCA – sa hidrofilnom oblogom,
atraumatskim vrhom 0,5gr i 0,7gr, dva i više kompozitna jezgra SION
ili odgovarajući.
ком
200
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-12
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-12. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 12
=====================================================================
Партија 12 – Vodič žica 0,014” za ekstra podršku
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195cm - za TEŠKE TORTUOZNE LEZIJE (mek
vrh, veliki support) GRAND SLAM ili odgovarajući.
ком
5
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-13
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-13. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 13
=====================================================================
Партија 13 – Vodič žica 0,014“ za veoma tortuozne krvne sudove
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 190cm - za - i Tortuozne lezije ili
odgovarajući
(Fielder, Filder XT, Filder FC,) atraumatskog vrha 0,8gr i 1,0gr
presvučena polimerom od 16cm , 20cm i 22cm.
ком
50
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-14
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-14. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 14
=====================================================================
Партија 14 – Vodič žica 0.014“ za kompleksne anatomske lezije
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – 0.014 inča 170 – 195cm- za – WHISPER LS ili
odgovarajući.
ком
150
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-15
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-15. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 15
=====================================================================
Партија 15 – Vodič žica – 0,035Ј
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,035 - “J” – 180cm.
ком
100
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-16
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-16. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 16
=====================================================================
Партија 16– Vodič žica – 0,038Ј
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
ŽIČANI VODIČ – GAJD - 0,038 “J” – 260cm.
ком
30
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-17
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-17. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 17
=====================================================================
Партија 17 – Vodič žica 0,035Ј hidrofilna
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
HIDROFILNI NITINOLSKI ŽIČANI VODIČ – GAJD – 0,035 – “J”– 180cm -
standard sa odgovorom vrha 1:1 sa pravim ili anguliranim vrhom
(45stepeni) dužina fleksibilnog vrha 3cm.
ком
150
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-18
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-18. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 18
=====================================================================
Партија 18 – Оmče
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Snare-omče za vađenje stranih tela iz aorte
ком
1
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-19
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-19. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 19
=====================================================================
Партија 19 – Aksesorije za PCA procedure
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
MEDFLATOR SET koji sadrži:
- Medflator 35 bar pritisak (sistem za pritisak u balon kateteru)
ком
10
2.
PRODUŽNE CEVI ZA KONTRAST
50-60cm otporne na pritisak
- Luer lock: muško ženski
- Materijal: Savitljiv i izdržljiv (Polyurethane ili odgovarajući)
- Unutrašnji dijametar: 1,5-1,8mm
- Otporne na pritisak 1200PSI ili više
ком
100
3.
CEVI ZA MERENJE PRITISKA
- Dužine 150-155cm
- Luer lock: muško -ženski
- Materijal: Savitljiv i izdržljiv (Polyurethane ili odgovarajući)
- Unutrašnji dijametar: 1,5-1,8mm
- Spoljašnji dijametar: 2,5-3,8mm
ком
300
4.
Set za PCA procedure mali
ком
30
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-20
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-20. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 20
=====================================================================
Партија 20 – Transdjuseri
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Sistem za invazivno merenje pritiska Gabarit - testiran, sa 1, 2 ili 3
posebne linije različitih boja (crvena, plava, žuta), sa 1, 2 ili 3
transdjusera, dužine creva 25cm, 150cm ili 175cm, ili po zahtevu
korisnika, brzine protoka 3ml/h, sa eliminatorom rezonance.
ком
30
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-21
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-21. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 21
=====================================================================
Партија 21 – Set za hitnu koronarografiju
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Set za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom
ком
250
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-22
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-22. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 22
=====================================================================
Партија 22 – Set za hitnu koronarografiju radijalnim pristupom + PCA
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Set za hitnu koronarografij radijalnim pristupom + PCA
ком
100
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-23
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-23. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 23
=====================================================================
Партија 23 – Y konektor
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Automatski Y konektor
ком
100
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-24
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-24. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 24
=====================================================================
Партија 24 – Toquer
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Toquer
ком
100
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-25
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-25. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 25
=====================================================================
Партија 25 – Insertion tool
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Insertion tool
ком
100
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-26
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-26. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 26
=====================================================================
Партија 26 – Rukavice
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Sterilne Rukavice sa zaštitom od jonizacionog zračenja
пар
200
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 16-27
1. Понуђач:
2. Адреса и седиште:
3. Број и датум понуде:
16-27. Oбрaзaц понуде са структуром цене и техничким карактеристикама
за партију 27
=====================================================================
Партија 27 – Super storq žica
Рб
Опис
Ј.м.
Кол.
Сви зависни трошк. наб.
Ј. цена без пдв-а
ПДВ (%)
Ј. цена са пдв-ом
Кол. у пак.
Цена по пак. без пдв-а
Цена по пак. са пдв-ом
Кат.
број
Комерцијални назив понуђеног добра из каталога
Произвођач и земља порекла
Назив из решења АЛИМС
Бр. решења АЛИМС
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X = VI*IX
XI = VIII*IX
XII
XIII
XIV
XV
XVI
1.
Super stiff žica za tortuozne periferne arterije STORQ sa SLX
coutingom 0,035 ili odgovarajući.
ком
5
I. КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ: II. РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНЕ:
Услови плаћања:
90 дана
Укупна цена без ПДВ-а:
Рок испоруке:
Пдв у %:
Рок важења понуде:
Пдв у дин:
Попусти на понуђену цену:
Укупна цена са ПДВ-ом:
ПОТПИС ПОНУЂАЧА:
_____________________
М.П.
* по могућству, образац попунити у електронској форми.
документ бр. 17
На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр. 68/2015) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013); од стране
понуђача __________________ из ______________________ поднета је
17. Изјава о независној понуди
==============================
Понуђач __________________ изјављује под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу да је понуду број: ________ сачињену дана
__.__.____. године, за јавну набавку МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА
ЗА РАД У АНГИО САЛИ II ДЕО, БР. ЈН: 66/18-Д/ОП објављену од стране
Наручиоца – Општа болница Суботица, Суботица, по Позиву за подношење
понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници
наручиоца, поднео независно, без договора са другим понуђачима или
заинтересованим лицима.
У супротном, упознат сам да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2)
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 68/2015), уговор
о јавној набавци бити ништаван.
Oву изjaву, пoд пунoм мaтeриjaлнoм и кривичнoм oдгoвoрнoшћу сa
пoтписoм oвeрeним oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa понуђача, прилaжeмo кao
потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну нaбaвку.
Потпис понуђача:
_______________________
Meстo: _________________
Дaтум: _________________
М.П.
документ бр. 18
Јавна набавка (скраћени назив): материјал за ангио салу II део
Бр. јавне набавке: 66/18-Д/ОП
18. Oбрaзaц трошкова припреме понуде
====================================
Рб
Опис трошка
Ј. мере
Кол.
Трошак у дин.
Укупна вредност са свим зависним трошковима
I
II
III
IV
V
VI = (IV x V)
1.
Достава узорака:
KOM
2.
Трошкови прибављања средстава обезбеђења:
МЕНИЦА
1
УКУПНИ ТРОШКОВИ:
*
Образац трошкова припреме понуде попуњавају они понуђачи који су
имали трошкове и који траже да му их наручилац надокнади;
*
Остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88.
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
68/2015);
*
Уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде или га
не достави уз своју понуду, наручилац није дужан да му надокнади
трошкове.
Потпис понуђача:
_______________________
Meстo: _________________
Дaтум: _________________
М.П.
документ бр. 19
19. Изјава понуђача о поштовању обавеза које произилазе из важећих
прописа као и да нема забрану обављања делатности у време подношења
понуда
===================================================================
Понуђач __________________ из ________________, ул.
_____________________, изјављује под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда.
Oву изjaву прилaжeмo кao потврду уз нaшу пoнуду зa предметну jaвну
нaбaвку МЕДИЦИНСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД У АНГИО САЛИ II ДЕО,
БР. ЈН: 66/18-Д/ОП.
Потпис понуђача:
_______________________
Meстo: _________________
Дaтум: _________________
М.П.
21. Рекапитулација понуде
=========================
Р.б.
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ДОКУМЕНТА
Достављено
Није достављено
Посебне напомене
1.
Извод из регистра надлежног органа
ДА
НЕ
Уместо ових доказа може се доставити доказ да је понуђач уписан у
Регистар понуђача
2.
Изводи из казнене евиденције
ДА
НЕ
3.
Уверења Пореске управе Министарства финансија
ДА
НЕ
4.
Копија важеће дозволе Министарства здравља
ДА
НЕ
Пожељно је означити у приложеном решењу делатност која се односи на
предмет набавке
5.
Изјава за доставно возило
ДА
НЕ
-
6.
Копија саобраћајне дозволе
ДА
НЕ
-
10.
Модел уговора - документ бр. 11
ДА
НЕ
Потписати и оверити на последњој страни.
7.
Подаци о понуђачу - документ бр.12
ДА
НЕ
Образац попунити у целости
8.
Подаци о заједничкој понуди и понуди са подизвођачима - документ бр.13,
подаци о подизвођачу - документ бр.14 и подаци о учеснику у
заједничкој понуди - документ бр.15
ДА
НЕ
Приложити САМО у случају да понуђач подноси заједничку понду или са
подизвођачима
9.
Образац понуде са структуром цене и техничким карактеристикама -
документ бр.16
ДА
НЕ
Образац попунити у целости, прецизно! Проверити рачунске грешке, стопу
пдв-а и сл. Образац је пожељно доставити и у електронској форми!
11.
Изјава о независној понуди - документ бр. 17
ДА
НЕ
-
13.
Образац трошкова припреме понуде - документ бр. 18
ДА
НЕ
Приложити само у случају обрачунавања трошкова.
12.
Изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине,
као и да нема забрану обављања делатности у време подношења понуда -
документ бр. 19
ДА
НЕ
-
14.
Решење од агенције за лекове и медицинска средства Србије
ДА
НЕ
Пожељно је означити на решењу добра која су понуђена.
15.
Изјава носиоца дозволе за стављање у промет
ДА
НЕ
Обавезно доставити у описаним случајевима на страни 16
16.
Овлашћење за учествовање у јавној набавци (ауторизација)
ДА
НЕ
-
17.
Каталог, извод из каталога одн. проспекат понуђених добара преведен на
српски језик у виду слободне форме и изјава произвођача да су
приложени каталози верни оригиналу
ДА
НЕ
Пожељно је означити у достављеном каталогу добра која су понуђена
18.
Меница, менично овлашћење, доказ о регистрацији менице и картон
депонованих потписа
ДА
НЕ
-
19.
Јемствеником увезана понуда
ДА
НЕ
-
Потпис понуђача:
_______________________
Meстo: _________________
Дaтум: _________________
М.П.
Конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке материјала
за ангио салу II део,
бр. ЈН: 66/18-Д/ОП за потребе Опште болнице Суботица, Суботица
јун `18
страна 26 од 0

 • TRADE OF VEHICLE BODY REPAIR PHASE 2 MODULE 6
 • PLANIFICAREA CERCURILOR PEDAGOGICE AN ŞCOLAR 20122013 APROBAT INSPECTOR
 • REPORT ON APPLICANT FOR SENIOR PROMOTED POST PLEASE USE
 • INTERACTIVE INSTRUCTION INTERACTIVE INSTRUCTION RELIES HEAVILY ON DISCUSSION AND
 • EXTERNE AFSTUDEEROPDRACHTEN CIVIELE TECHNIEK VAN DE UNIVERSITEIT TWENTE
 • „ANBUD” FIRMA USŁUGOWOHANDLOWA URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE ANDRZEJ
 • INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COMUNICACIONES TRANSFRONTERIZAS INTERPELACIÓN Nº 2707VII
 • CHARLOTTE AREA NURSE AIDE I PROGRAMS 1 CENTRAL PIEDMONT
 • LATINAMERIKA FØLGENDE ARTIKLER I ANLEDNING AF DEN STORE FEJRING
 • GALERIE AVU VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ VÝSTAVNÍCH PROJEKTŮ TERMÍNY VÝSTAV
 • 58 MUFFLED DIALECT SPOKEN BY GREEN FRUIT AN ALTERNATIVE
 • NORTH MELBOURNE RECREATION CENTRE GROUP FITNESS TIMETABLE (BY
 • ANN N CLARKE PHD PAGE 26 ANN N CLARKE
 • PROPONOWANE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH PRZY ORAGANIZOWANIU PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH
 • A FOTO ENGANXEU UNA FOTO RECENT DEL JUGADORA E
 • KITTYKARETAKERS (718) 6707221 ADOPTION APPLICATION THANK YOU FOR APPLYING
 • BEBERAPA PASAL YANG PERLU DIAMBIL KEPUTUSAN DALAM RAPAT PANJA
 • 5 CONVENIOS VIGENTES AÑO 2007 CAMPUS CONCEPCION
 • 28 THE IMAGE USER AND THE SEARCH FOR IMAGES
 • B RF FOLKLANDET 1 20110330 JÖNÅKERSVÄGEN 1525 122 48
 • ASL AL MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 2016 DISCIPLINARE TECNICO
 • MANY PEOPLE FEAR THE PROSPECT OF MAKING A PRESENTATION
 • ANGOLA WTTPRS158 PÁGINA 15 IENTORNO ECONÓMICO 1)PANORAMA GENERAL
 • ALIMENTOS ACONSEJABLES PARA EVITAR LA CONSTIPACIÓN VERDURAS DE HOJA
 • ELEKTRIK FATURALARINDA TASARRUF GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DÜZELTME TARIFELERE BAĞIMLI OLARAK
 • HANKIJA SILLAMÄE VANALINNA KOOL HANKEMENETLUS ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA
 • NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA U G O
 • 26PIELIKUMS RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA 28012020RĪKOJUMAM NRDMV2016RS
 • CENTAR ZA SOCIJALNI RAD V I T E Z
 • FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Z DNIA 1 JAMY NIŻEJ