humanizmus a renesancia v európe ( zač. 14.- zač. 16.st.) -14.st.- hladomor, epidémie, vojnové konflikty a spoločenské nepokoje - objav

Humanizmus a renesancia v Európe
( zač. 14.- zač. 16.st.)
-14.st.- hladomor, epidémie, vojnové konflikty a spoločenské nepokoje
- objavy- geografické- ostrovy, objav Ameriky; vedecké objavy:
Kopernik (PL)- teória heliocentrizmu, Galileo Galilei (Tal.)- „Zem je
guľatá“, vynájdená knihtlač- Gutenberg
- námorný obchod, priemysel a s ním nová spoločenská trieda- buržoázia
a meštianstvo; s rozvojom vedy a priemyslu sa šíri myšlienkové a
umelecké hnutie → humanizmus a renesancia
Humanizmus- lat. humanus= ľudský; myšlienkový smer, kt. zdôrazňoval
úctu k človeku, ľudskú dôstojnosť a slobodný rozvoj osobnosti
- vznik v 14.st. v Taliansku
- do popredia sa dostáva rozum- racionalizmus
- zač. renesancie
- vyzdvihuje právo človeka na šťastný život, slobodu , vzdelanosť, na
lásku; vedecké skúmanie prírody
- obdobie antickej literatúry- študovali ju, vysvetľovali, vydávali,
napodobňovali (predovšetkým v žánroch a štýloch)- používali antickú
latinčinu; zdôrazňovali starogrécky ideál krásy a dobra
- zameraný proti feudalizmu, nadvláde cirkvi- vedie k reformácii a
osvietenstvu
Renesancia- fr. renesance= znovuzrodenie (človeka) , obnovenie
- v širšom slova zmysle myšlienkové a spoločenské prúdy, kt. narúšali
stredoveké feudálne myslenie, v užšom slova zmysle výtvarné a
literárne umenie tohto obdobia
-chce obnoviť človeka a kultúru podľa Antiky, presadzuje rozvoj
prírodných vied a vied o človeku
- presadzuje zmysl. vnímanie- senzualizmus, kladie dôraz na osobnosť
človeka- individualizmus
-človek nestráca vieru v Boha!!
Humanizmus v literatúre- - prekladanie antických autorov- tematika,
žánre, štýl; latinský jazyk, neskôr národné jazyky, rétorika
Renesancia v literatúre- radostný vzťah človeka k pozemskému životu,
hrdinovia- ľudia s rôznymi citovými a myšlienkovými protikladmi, kt.
však dokážu bojovať za vznešené ideály
- rozvíja sa poézia, próza, dráma ( tragédia, román, sonet )
Talianska literatúra (14.-16.st.)
Dante Alighieri- básnik
Božská komédia- duchovný/alegorický epos, epická alegorická báseň,
ktorá tematicky vychádza z Biblie; cesta básnika záhrobím= cesta
človeka k Bohu, k spáse jeho duše
- 3 časti: 1. PEKLO- „temný, hustý les“; Peklo zaplnil konkrétnymi
ľuďmi (známi, nepriatelia, vládcovia..,), zobrazil ho ako kužeľ s 9
poschodiami (prízemie- Lucifer, 9.posch.- nepokrstení ľudia); peklom
ho sprevádza Vergilius- zosobnenie múdrosti a dokonalosti
2. OČISTEC- 7 kruhov, kt. predstavujú 7 hlavných hriechov
3. RAJ- 9 sfér blaženosti, za kt. sídli Boh; sprevádza ho jeho milá,
kt. zomrela → Beatrice (stelesnenie dokonalosti, lásky)
- autorova duša symbolizuje ľudstvo, Vergilius rozum, Beatrice
náboženstvo a teológiu
- dielo napísané v toskánskom nárečí
-3 veršová strofa- tercína; strofy sú zviazané rýmom
-Danteho ohrozujú 3 šelmy (lev, leopard, vlčica)
Francesco Petrarca- stal sa vzorom pre európsku lit. („otec
humanizmu“)
-sníval o tom, že sa latinská kultúra a literatúra obnovia
-zbierka Spevník (Sonety pre Lauru)- ľúbostné sonety (neopätovaná
láska)- krása, cnosť, dobré skutky
- rým abba abba (kvartetá) cde cde (tercetá)
Giovanni Boccacio- zakladateľ tal. renesančnej prózy- tvorca novely-
epický žáner stredného rozsahu bez väčších odklonov od hl. deja;
neočakávaná pointa, stručnosť, úspornosť, dramatická spád, málo postáv
(4-5), 1 udalosť, dej odráža každodenný život= všednosť
-prozaik; o tom, čo žil, o tom aj písal ( milostné príbehy nie vždy
prístupné na zverejnenie)
Dekameron- zbierka 100 noviel- 10 mladých ľudí ujde na vidiek z
Florencie pred epidémiou moru- krátia si čas rozprávaním príbehov
(tzv. „10dňovka“)
- 100 noviel je zahrnutých do 1 rámcujúcej novely- ústredná téma-
láska
- odraz florendskej spoločnosti v tomto období
- príbehy sú zábavné, ale aj vážne- častá je kritika vlastností ľudí
(poukazuje na ne)
Francúzska literatúra (15.-16.)
François Villon- fr. básnik; pochádzal z chudobnej rodiny; vyštudoval
univerzitu, zabil človeka → mal byť potrestaný obesením
- autorom „provokujúcej poézie“
Malý Testament- satirické dielo- rozlúčka s priateľmi pred odchodom z
Paríža Veľký Testament- básne o pominuteľnosti ľudského života,
strachu zo smrti; spomienky na mladosť, zábavu, radosť;
nespravodlivosť tohto sveta
François Rabelais- význ. renesančný prozaik; botanik, lekár, prof.
anatómie, vydavateľ → kritizoval výchovno-vzdelávacie metódy- právo a
medicína
- román Gargantua a Pantagruel- útočí na sorbonských teológov a sudcov
( Sorbona ho odsudzovala) → túžba po poznaní
- hl. postavy- obri- putujú po svete, stretávajú sa s ľuďmi (autor
týchto ľudí zobrazuje groteskne)
- kritika- paródia na rytierske romány a stredoveké eposy
Španielska literatúra ( 16.-17. st.)
- „zlatý vek špan. lit.“
Lope de Vega- typický autor drámy „plášťa a dýky“- napísal okolo 200
drám, noviel, románov; prežil búrlivý život
- komédie (Učiteľ tanca, Záhradníkov pes), historické hry, náboženské
hry; v komédiách sa venoval jeho súčasnosti
Ovčí prameň- 1. kolektívna dráma- dedinský ľud
Miguel de Cervantes Saavedra- básnik, prozaik, dramatik
Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha- hl. cieľom tohto diela bolo
zosmiešniť rytierske romány: hl. hrdina sa pomätie z čítania týchto
románov- rozhodne sa obnoviť rytiersku slávu- putuje na nevládnom koni
Rocinante s prefíkaným sedliakom Sanchom Panzom, ktorý Dona Quijota
sprevádza na oslovi; hl. hrdina chce pomáhať biednym a naprávať krivdy
, vždy sa to však končí zosmiešnením alebo bitkou- napr. zápas s
ovcami, kt. sa mu menia na nepriateľské vojsko; na konci diela sa Don
Quijote vracia domov, ochorie a zrieka sa poblúznenia
- autor stavia do konfliktu 2 svety- svet ideálov a svet skutočnosti
- využíva humor a satiru na kritiku stredovekého feudálneho myslenia a
súčasne bojuje za ideály humanizmu
Pedro Calderon de la Barca- autorom komédií, historických a
alegorických hrier
Anglická literatúra ( 14.-16.st.)
WILLIAM SHAKESPEARE- najvýznamnejší dramatik všetkých čias
- vynikal ako herec, spolumajiteľ Divadelnej spoločnosti
- dramatik- +/- 37 hier- komédie, tragédie, hist. hry
- renesančný autor- písal po anglicky!!
- jeho diela sú svetského typu
-typ. Znaky jeho tvorby: neobmedzenosť tém, času, miesta, obraz
pozemského života- kladné i záporné vlastností ľudí (nie
idealizované); hrdinovia sú silní jednotlivci- sami sú strojcami
svojho osudu- majú ideály, ktorých sa nevzdávajú ani za cenu smrti;
postavy žien samostatne rozhodujú o svojom živote
-hl. príčinou tragédií býva ľudská vášeň alebo náhoda (tragédie píše
vo verši blankvers- 5-stopový 10 a 11 slabičný nerýmovaný jambický
verš)
- komické prvky nie sú výrazne oddelené od tragických
- bol aj básnikom- sonety- hovoria o láske, o priateľstve
- hry z anglických a antických dejín
- v jeho hrách sa strieda veršovaný text s prózou (najnižšie vrstvy),
autor odsudzuje predsudky, zákernosť, pokrytectvo
Hist. hry: Henrich VI., Richard III.
Tragédie: zvyčajne sú to konflikty dobra a zla, ľudskosti a podlosti
Rómeo a Júlia- hynú mladí milenci, kt. rody sú v spore a bráni ich
láske- rody sa zmieria až po smrti 2 mladých ľudí
Othello- podlosť a intrigy víťazia nad ľudským citom; benátsky
vojvodca v žiarlivosti podľahne intrigám a zabije svoju ženu
Desdemonu- keď zistí pravdu, spácha samovraždu
Macbeth- víťazí pravda nad ľudskou podlosťou
Kráľ Lear- kráľ chce rozdeliť majetok a celú ríšu 3 dcéram- 2 staršie
dcéry Goneril a Regan sa otcovi líškajú a otec im rozdelí majetok,
najmladšia Cordélia sa odmietne otcovi líškať a tak ju v hneve otec
vyháňa z krajiny, Cordélia utečie do Francúzska kde sa vydá za fr.
kráľa. Kráľ býva u svojich dcér, kt. ho však neskôr vyženú. Sestry sa
nenávidia → Goneril otrávi svoju sestru Regan a sama spácha
samovraždu; najmladšia Cordélia prichádza z Francúzska otcovi na
pomoc- padne do zajatia a neskôr ju zavraždia → kráľovi pri pohľade na
mŕtvu dcéru pukne srdce
Komédie: hrdinovia bojujú o lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi
Skrotenie zlej ženy, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič,
Veselé panie z Windsoru (2 paniam napísal rytier Falstaff rovnaký
ľúbostný list- rozhodnú sa ho potrestať zosmiešnením)
Slovenská literatúra (koniec 15.st- zač. 17. st.)
Hist. podmienky: turecké vpády, reformácia a protireformácia,
proti-habsburgské povstania
vznik Academie Istropolitany (BA)- 1465- školstvo ešte v latinčine
vplyv češtiny na slovenskú vzdelanosť- protestanti si ju zvolili za
svoj liturgický jazyk
kráľ Matej Korvín- jeho zásluhou začína humanizmus a renesancia !
- moc feudálov a cirkvi, vznik škôl a tlačiarní- kultúra a literatúra
nemá silný náboženský charakter (rozvoj svetskej literatúry)
-literárnym a náboženským jazykom ostáva naďalej latinčina- vzdelanci;
rozvoj čestiny (Kralickej), slovakizovanej češtiny
Latinská humanistická poézia:
Martin Rakovský- Knižka o spoločenských vrstvách- ako 1. opísal
jednotlivé spoločenské vrstvy v Uhorskom štáte- upozorňuje na
krutovládu a hlása myšlienku strednej cesty → nebyť príliš bohatý, ani
chudobný
- veršované elegické distichon napísané v latinčine
Jakub Jakobeus- Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa- symbolicky
zachytil Matku Slovákov, kt. plače nad svojimi deťmi, kt. sú
roztrúsené po svete (z týchto textov sa vychádzalo neskôr v
osvietenstve)
Humanistická veda:
Ján Jessenius- profesor chirurgie na Pražskej univerzite, rektor na
univerzite vo Wittenbergu
- uskutočnil 1. verejnú pitvu
- obvinený z kacírstva- popravený r. 1621
Vavrínec Benedikt z Nedožier- 1. česká gramatika
Renesančná poézia: písaná v češtine (aj slovakizovanej)
a)historické piesne- Martin Bošňák- Píseň o zámku Muránském
Píseň o Sigetském zámku, Píseň o Modrom Kameni, Divíne a Zvolene
b) náboženská lit.- Ján Silván- zbierka piesní Písne nové na sedum
žalmú kajíci
Juraj Tranovský- Cithara Sanctorum- Lutherove texty (preklady), veľa
českých piesní pochmúrneho charakteru
c) ľúbostná poézia- rytierska veršovaná skladba (romanca)- Píseň o
dvúch uherských pánoch a tureckého cisáre dcére- Siládi a Hadmáži-
narušené idealizované typizovanie; Sultánová dcéra vyslobodí Siládiho
a Hadmážiho z tureckého väzenia → šľachtici súperia o priazeň dcéry
- 8 ľúbostných lyrických básní
Renesančná dráma:
Pavol Kyrmezer- Komedie česká o bohatci a Lazarovi- bibl. príbeh o
boháčovi, kt. nehcce zmierniť biedu chudobného Lazara ani omrvinkami
zo svojho blahobytného stola → je za to potrestaný → smrť ho prekvapí
uprostred hodovania
Komedie nová o vdově- od vdovy úžerník vymáha peniaze- pomôže jej
prorok, ktorý rozmnoží olej- ona ho predá a splatí dlh
Juraj Tesák Mošovský- Komedie... Ruth- bilb. Príbeh o statočnej
neveste, kt. sa obetavo starala o svoju svokru
Dráma: latinské humanistické školské hry s bibl. a hist. tématikou;
hrávali sa v školách a mali výchovný cieľ

 • OPERATIVNI PLAN UDRUGE ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA 2014
 • 1 LEE EL POEMA Y SUBRAYA LAS FORMAS VERBALES
 • 27 DE TIDIGARE FOTOGRAFIATELJERNA M M— AVSLUTNING VID DE
 • Guia Docente de la Asignatura (∾) Nombre de la
 • LAMPIRAN II KERTAS PERAKUAN KEPADA JAWATANKUASA SEBUT HARGA
 • EGÉSZSÉGNEVELÉS TANÍTÓKNAK EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK SZOCIÁLPEDAGÓGUSOKNAK ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK 2010 BETEGSÉG
 • 16 POJAM MIGRACIJE – MIGRACIJSKI TERMINI I KONCEPTI ZNANOSTI
 • DAHUA IPCHFW3241EAS IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAMERANIN GÖRÜNTÜ
 • SI CONSIGUES LEER LAS PRIMERAS PALABRAS EL CEREBRO DESCIFRARÁ
 • ANNUAL PURCHASING DEADLINES APRIL 5 DEADLINE FOR REQUISITIONS UTILIZING
 • DOCTOR OF EDUCATION DEGREE COURSE OF STUDY UNIVERSITY OF
 • 3 DRAFT FORM OF CLOSURE PLAN SURETY BOND
 • AHRC2613 NACIONES UNIDAS AHRC2613 ASAMBLEA GENERAL DISTR GENERAL 7
 • LAS PERÍFRASIS VERBALES SON CONSTRUCCIONES SINTÁCTICAS DE DOS O
 • LA ORACIÓN SUJEJO Y PREDICADO LAS ORACIONES IMPERSONALES 1
 • PRZEMYŚL DNIA 02122016 R IZBA CELNA W PRZEMYŚLU WYDZIAŁ
 • F REDENSBORG ROKLUB EN PROFIL AF ÆLDREAFDELINGEN FEBRUAR 2008
 • SHARON’S TIPS FOR A SUCCESSFUL FUNDRAISER THESE HINTS ARE
 • 6 BIEDRĪBAS „BEZIZMEŠU MOBILITĀTES ATBALSTA BIEDRĪBA” STATŪTI RĪGĀ
 • MODELO DE PODER NOTARIADO SEGÚN ADUANA DE PTO CABELLO
 • MATERIAL PARADIDÁTICO PÁTIO REVISTA PEDAGÓGICA Nº 4 FEVABR
 • TISKOVÉ SDĚLENÍ GENERÁLNÍHO ŠTÁBU ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY DATUM 16
 • VI SKAL HOLDE LÆRINGEN I LIVE PÅ HVILKEN
 • 8 QJS ATHLETICS COACHES HANDBOOK 20212022 QUESNEL JUNIOR SCHOOL
 • TESIS DEFENDIDAS ENTRE 20042007 Y PUBLICACIONES DERIVADAS DE LAS
 • PRACOVNÍ LIST – PŘEHLED ODPISŮ A JEJICH ÚČTOVÁNÍ ÚDAJE
 • ST4 ARCP CHECKLIST FOR PAEDIATRIC SURGERY TRAINEES PLEASE RETURN
 • ACTA DE LA SESION CONSTITUTIVA DEL AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO
 • TÍTULO DO ARTIGO TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN (INSTRUCCIONES DE
 • FORMULARIO DEL CONJUNTO MÍNIMO BÁSICO DE DATOS DOCENTES PERIODO