odluka o držanju domaćih životinja (sl. list grada novog sada, br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr., 1/2012 i 65/2013 - dr. odluka)

ODLUKA
O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 12/2011, 17/2011 - ispr.,
1/2012 i 65/2013 - dr. odluka)
I OPŠTE ODREDBE
Član 1
Ovom odlukom uređuju se uslovi i način držanja i zaštita domaćih
životinja u nekomercijalne svrhe, obezbeđivanje prihvatilišta i
karantina, kao i organizovanje zoohigijenske službe na teritoriji
Grada Novog Sada (u daljem tekstu: Grad).
Član 2
Domaćim životinjama u smislu ove odluke smatraju se životinje koje je
čovek odomaćio i čiji opstanak zavisi od neposredne brige čoveka, i
to: kućni ljubimci, kopitari (konji, magarci, mazge i mule), papkari
(goveda, ovce, koze i svinje), živina (kokoške, ćurke, guske, patke i
druge pernate životinje), kunići i pčele.
Kućni ljubimci iz stava 1. ovog člana su: psi, mačke, ukrasne ptice,
golubovi, mali glodari, terarijumske i akvarijumske životinje, a koji
se drže radi druženja.
Član 3
Vlasnik, odnosno držalac domaće životinje odgovoran je za život,
zdravlje i dobrobit životinje i mora da preduzima sve neophodne mere
kako bi obezbedio da se životinji ne nanosi nepotreban bol, patnja,
strah i stres, odnosno povreda, kao i da se držanjem domaćih životinja
ne ugrožavaju ljudi i okolina.
Član 4
Uslovi i način držanja domaćih životinja zavise od vrste objekta i
područja Grada u kome se objekat nalazi.
Vrste objekata, u smislu ove odluke, su:
1. objekti sa dva ili više stanova (u daljem tekstu: objekti
višeporodičnog stanovanja),
2. objekti porodičnog stanovanja na području naseljenih mesta Novi
Sad, Petrovaradin i Sremska Kamenica,
3. objekti porodičnog stanovanja na području naseljenih mesta
Veternik, Rumenka, Ledinci,
4. objekti porodičnog stanovanja na području naseljenih mesta Futog,
Begeč, Kisač, Stepanovićevo, Kać, Čenej, Budisava, Kovilj, Bukovac i
Stari Ledinci, i
5. poslovne prostorije u poslovno-stambenim i stambeno-poslovnim
objektima (u daljem tekstu: poslovne prostorije) i poslovni objekti.
II DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA
Član 5
U objektima višeporodičnog stanovanja u stanu mogu da se drže: psi,
mačke, ukrasne ptice, mali glodari, terarijumske i akvarijumske
životinje, pod uslovima i na način propisan ovom odlukom.
Član 6
U objektima iz člana 4. stav 2. tačka 2. ove odluke, u posebno
izgrađenom objektu, mogu da se drže, pod uslovima i na način propisan
ovom odlukom: kopitari do tri grla, a njihov podmladak do četiri
meseca starosti, papkari do tri grla, a njihov podmladak do četiri
meseca starosti, do šest kunića, živina do 80 komada i pčele.
Član 7
U objektima iz člana 4. stav 2. tačka 3. ove odluke, u posebno
izgrađenom objektu, mogu da se drže, pod uslovom da ne ugrožavaju
ljude i okolinu: kopitari do šest grla, a njihov podmladak do četiri
meseca starosti, papkari do šest grla, a njihov podmladak do četiri
meseca starosti, do 10 kunića, živina do 140 komada.
Član 8
U objektima iz člana 4. stav 2. tačka 4. ove odluke, u posebno
izgrađenom objektu, mogu da se drže domaće životinje, pod uslovom da
ne ugrožavaju i ne uznemiravaju ljude i okolinu.
Član 9
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. i 3. ove odluke, mogu da se
drže: psi, mačke, ukrasne ptice, golubovi, mali glodari, terarijumske
i akvarijumske životinje, pod uslovima i na način propisan ovom
odlukom.
U objektima iz člana 4. stav 2. tačka 4. ove odluke, mogu da se drže:
psi, mačke, ukrasne ptice, golubovi, mali glodari, terarijumske i
akvarijumske životinje, pod uslovima i na način propisan ovom odlukom
i pod uslovom da ne ugrožavaju ljude i okolinu.
Član 10
U poslovnim prostorijama i poslovnim objektima mogu da se drže
akvarijumske životinje i ukrasne ptice.
Izuzetno, u poslovnim objektima u ograđenom dvorištu mogu da se drže i
psi pod uslovima i na način propisan ovom odlukom.
Član 11
U objektima višeporodičnog stanovanja i poslovnim prostorijama nije
dozvoljeno držanje domaćih životinja na balkonu, terasi ili lođi, na
tavanu, u podrumu, garaži, šupi, vrtnoj bašti, zajedničkom dvorištu
ili drugoj zajedničkoj prostoriji.
Dozvoljeno je uvođenje domaćih životinja iz člana 5. ove odluke u
liftove u objektima višeporodičnog stanovanja, ukoliko su prazni, a
prednost u korišćenju lifta imaju stanari i građani.
Izuzetno, psi i mačke mogu se uvoditi u sredstva javnog saobraćaja uz
korišćenje odgovarajuće opreme, u vidu posebnih transportera.
Član 12
Držanje kopitara, papkara, kunića, živine i pčela nije dozvoljeno na
području sledećih mesnih zajednica: Žitni trg, Stari Grad, Prva
vojvođanska brigada, Sonja Marinković, Liman, Boško Buha, Liman III,
Ostrvo, Ivo Andrić, Vera Pavlović, 7. juli, Južni Telep,
Bratstvo-Telep, Nikola Tesla-Telep, Gavrilo Princip, Bistrica, Adice,
Jugovićevo, Radnički, Detelinara, Narodni heroji, Omladinski pokret,
Sava Kovačević, Dunav, Podbara, Slana bara - područje ograničeno
Temerinskim putem, Ulicom Paje Radosavljevića, Klisanskim putem i
Primorskom ulicom, Vidovdansko naselje - područje zapadno od ulica
Stefana Dečanskog i Emanuila Jankovića, Salajka - područje južno od
Kanala DTD, Petrovaradin - područje ograničeno desnom obalom Dunava sa
zapada, železničkom prugom Beograd-Novi Sad sa severa i istoka, i
trasom železničke pruge Beočin-Novi Sad sa juga, kao i područje
severno od Ulice Duška Radovića i Rokovog potoka između pruge
Beograd-Novi Sad sa zapada i desne obale Dunava sa istoka, i Sremska
Kamenica, izuzev područja naselja Bocke zapadno od Jorgovanske i
Javorove ulice.
Kućni ljubimci
1. Psi i mačke
Član 13
U objektima višeporodičnog stanovanja u stanu mogu da se drže psi i
mačke u broju i na način kojim se obezbeđuje njihova dobrobit, pod
uslovom da se ne ugrožavaju i uznemiravaju ljudi i okolina.
U zajedničkom stanu vlasnika, odnosno korisnika objekta iz stava 1.
ovog člana, psi i mačke mogu da se drže samo ako postoji saglasnost
sustanara.
Član 14
Psi koji se drže kao kućni ljubimci, a mogu predstavljati opasnost za
okolinu, u smislu posebnog propisa, mogu da se drže u objektima iz
člana 13. ove odluke, samo uz saglasnost organa upravljanja.
Član 14a
Vlasnik, odnosno držalac psa i mačke dužan je da obavesti predsednika
organa upravljanja u objektima višeporodičnog stanovanja o broju i
vrsti pasa i mačaka koje drži u stanu.
Predsednik organa upravljanja iz stava 1. ovog člana dužan je da vodi
evidenciju o broju i vrsti pasa i mačaka na osnovu obaveštenja
vlasnika, odnosno držaoca pasa i mačaka.
Član 15
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, u dvorištu,
mogu da se drže psi i mačke u broju i na način kojim se obezbeđuje
njihova dobrobit, pod uslovom da se ne ugrožavaju i uznemiravaju ljudi
i okolina.
Član 16
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 5. ove odluke, psi moraju
da se drže u ograđenom prostoru u ograđenoj kućici ili u odgovarajućoj
kućici vezani na lancu ili na produženoj vodilici, tako da ne mogu
prići uličnoj ogradi, odnosno regulacionoj liniji na udaljenosti od
najmanje 1 m, kao i najmanje 1 m od granica susednih parcela.
Ograđeni prostor, odnosno prostor po kome psi mogu da se kreću mora da
bude udaljen najmanje 4 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta
na susednoj parceli.
Izuzetno, u poslovnom objektu u ograđenom dvorištu, van radnog vremena
psi mogu da se slobodno kreću pod kontrolom čoveka.
Član 17
U zajedničkom dvorištu objekata iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove
odluke, psi mogu da se drže pod uslovima i na način propisan u članu
16. ove odluke, samo ako postoji saglasnost svih korisnika zajedničkog
dvorišta.
Član 18
Vlasnik, odnosno držalac psa može da izvodi psa samo na povocu.
Povodac iz stava 1. ovog člana, ne može da bude duži od 2 m.
Psi rasa iz člana 14. ove odluke, ako su stariji od 4 meseca, mogu da
se izvode samo na povocu koji ne može da bude duži od 1 m i sa
brnjicom.
Izuzetno, psi vodiči za slepa i slabovida lica, lovački psi za vreme
lova, službeni psi u toku policijske akcije, potrage za izgubljenim
licima i slično i ovčarski psi za vreme čuvanja stoke mogu da se
izvode i da se slobodno kreću, pod kontrolom vlasnika, odnosno držaoca
psa, bez brnjice.
Član 19
Vlasnik, odnosno držalac psa iz člana 14. ove odluke, dužan je da, u
objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, na ulazu u
dvorište - kapiji, na vidnom mestu, istakne natpis "čuvaj se psa".
Član 20
Lica mlađa od 18 godina ne mogu da izvode psa iz člana 14. ove odluke.
Član 21
Vlasnik, odnosno držalac psa i mačke dužan je da obeleži i registruje
psa i mačku u skladu sa posebnim propisima o obeležavanju i
registraciji pasa.
Član 22
Psi i mačke izvode se na sledeće javne zelene površine na teritoriji
Grada:
- Deo Univerzitetskog parka uz Bulevar cara Lazara,
- Deo parka kod Železničke stanice,
- Prostor kod autobuske okretnice u Ulici Ive Andrića,
- Prostor na uglu Bulevara kneza Miloša i autobuske okretnice u
produžetku Bulevara Jovana Dučića,
- Prostor u osovini Ulice Đorđa Nikšića Johana, udaljen 30 m od desne
ivice saobraćajne površine u Ulici Milana Ješića Ibre,
- Deo parka na uglu ulica Bate Brkića i Seljačkih buna,
- Prostor na uglu ulica Oblačića Rada, Boška Vrebalova i Milenka
Grčića,
- Prostor na uglu Bulevara oslobođenja i Bulevara despota Stefana,
- Deo Omladinskog parka, i
- Lokalitet u Petrovaradinu, prostor između Bloka VIII i železničke
pruge.
Površina i uslovi za uređivanje javnih zelenih površina iz stava 1.
ovog člana urediće se aktom gradske uprave nadležne za komunalne
poslove.
Akt iz stava 2. ovog člana, donosi se na predlog Javnog komunalnog
preduzeća "Gradsko zelenilo" Novi Sad.
Član 23
Održavanje čistoće i higijene na površinama iz člana 22. stav 1. ove
odluke, vrši pravno lice ili preduzetnik kome Grad poveri obavljanje
ovih poslova.
Član 24
Psi mogu slobodno, bez povoca da se kreću pod kontrolom vlasnika,
odnosno držaoca, na površinama iz člana 22. stav 1. ove odluke.
Član 25
Neobeležen pas bez brnjice i povoca, koji se zatekne na površini javne
namene smatra se napuštenim psom.
Obeleženi pas koji se zatekne na površini javne namene bez prisustva
vlasnika, odnosno držaoca, smatra se izgubljenim psom.
Napuštenim psom smatraće se i pas čiji vlasnik, odnosno držalac odbije
da se, na zahtev komunalnog policajca, legitimiše i pruži dokaz o
vlasništvu nad psom, odnosno dokaz da je držalac psa.
Član 26
Ako pas ili mačka zaprljaju stepenište, zajedničko dvorište, lift ili
druge zajedničke prostorije u objektima višeporodičnog stanovanja,
površinu javne namene, kao i zajedničko dvorište objekata iz člana 4.
stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, vlasnik, odnosno držalac dužan je
da, bez odlaganja, zaprljanu površinu očisti, a po potrebi opere i
dezinfikuje, u skladu sa zakonom.
Član 27
Prilikom izvođenja psa ili mačke vlasnik, odnosno držalac dužan je da
kod sebe ima potvrde o izvršenom obeležavanju psa i o vakcinaciji psa
ili mačke, kao i PVC kese za izmet psa i mačke koji je nastao prilikom
izvođenja.
Član 28
U slučaju gubitka psa ili mačke, vlasnik, odnosno držalac dužan je da
bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana gubitka prijavi
nestanak pravnom licu ili preduzetniku kome je povereno obavljanje
poslova prikupljanja, prevoza i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih
domaćih životinja i ovlašćenoj veterinarskoj službi.
Prijava iz stava 1. ovog člana mora da sadrži vreme i mesto gubitka
psa ili mačke, rasu, fizički opis i ime nestalog psa ili mačke, kao i
potvrdu o izvršenom obeležavanju i vakcinaciji.
2. Ukrasne ptice
Član 29
U objektima višeporodičnog stanovanja u stanu, može da se drži najviše
pet ukrasnih ptica, na način kojim se treća lica ne ometaju u mirnom
korišćenju stana.
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. i 3. ove odluke, u pomoćnim
objektima ili u kavezima u dvorištu, može da se drži najviše 10
ukrasnih ptica, pod uslovom da se ne uznemiravaju treća lica.
3. Golubovi
Član 30
Golubovima se, u smislu ove odluke, smatraju golubovi pismonoše,
golubovi visokoletači i ukrasni golubovi.
Član 31
U objektima višeporodičnog stanovanja nije dozvoljeno držanje i
hranjenje golubova.
Član 32
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. i 3. ove odluke, može da se
drži najviše 100 golubova, i to najviše 4 goluba po m3, u posebnoj
prostoriji na tavanu, ograđenom prostoru ili kavezu u dvorištu, pod
uslovom da se ne uznemiravaju treća lica.
Član 33
Izuzetno, u objektima iz člana 4. stav 2. tač. 3. ove odluke, u
posebno izgrađenom objektu može da se drži više od 100 golubova, pod
uslovom da se ne uznemiravaju treća lica.
Član 34
Objekti za držanje golubova iz člana 32. ove odluke, moraju biti
izgrađeni od materijala koji se mogu lako mehanički očistiti, oprati i
dezinfikovati.
Objekti iz stava 1. ovog člana moraju da se redovno čiste i
dezinfikuju.
Član 35
Ako objekte iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, koristi više
vlasnika, odnosno korisnika, golubovi mogu da se drže pod uslovom da
postoji saglasnost svih vlasnika, odnosno korisnika objekata i pod
uslovom i na način propisan ovom odlukom.
4. Mali glodari, terarijumske i akvarijumske životinje
Član 36
U objektima iz člana 4. stav 2. ove odluke, mogu da se drže mali
glodari, terarijumske i akvarijumske životinje.
Kopitari i papkari
Član 37
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, kopitari i
papkari mogu da se drže u posebno izgrađenim objektima.
Član 38
Posebno izgrađen objekat iz člana 37. ove odluke, mora da bude udaljen
najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na istoj
parceli, najmanje 15 m od najbližeg stambenog ili poslovnog objekta na
susednoj parceli i najmanje 15 m od ulične ograde, odnosno regulacione
linije.
Kunići
Član 39
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, u dvorištu -
u posebnom objektu, ograđenom prostoru ili kavezu, mogu da se drže
kunići, pod uslovom da se ne uznemiravaju treća lica.
Poseban objekat, ograđen prostor ili kavez iz stava 1. ovog člana mora
da bude udaljen najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili poslovnog
objekta na istoj parceli, najmanje 15 m od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na susednoj parceli i najmanje 15 m od ulične
ograde, odnosno regulacione linije.
Ako objekte iz stava 1. ovog člana, koristi više vlasnika ili
korisnika, kunići mogu da se drže pod uslovima i na način propisan
ovom odlukom, samo ako se s tim saglase svi vlasnici, odnosno
korisnici objekata.
Živina
Član 40
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, u dvorištu -
u posebnom objektu, ograđenom prostoru ili kavezu, može da se drži
živina, pod uslovom da se ne uznemiravaju treća lica.
Poseban objekat, ograđen prostor ili kavez iz stava 1. ovog člana,
mora da bude udaljen najmanje 10 m od najbližeg stambenog ili
poslovnog objekta na istoj parceli, najmanje 15 m od najbližeg
stambenog ili poslovnog objekta na susednoj parceli i najmanje 15 m od
ulične ograde, odnosno regulacione linije.
U posebnom objektu, ograđenom prostoru ili kavezu iz stava 1. ovog
člana, može da se drži najviše četiri komada živine po m2.
Ako objekte iz stava 1. ovog člana, koristi više vlasnika ili
korisnika, živina može da se drži pod uslovima i na način propisan
ovom odlukom, samo uz saglasnost svih vlasnika, odnosno korisnika
objekata.
Pčele
Član 41
U objektima iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4. ove odluke, u dvorištu
mogu da se drže pčelinjaci do 10 košnica na udaljenosti od najmanje 15
m od ulične ograde, odnosno regulacione linije, kao i najmanje 10 m od
granica susednih parcela.
Izuzetno od stava 1. ovog člana u objektima iz člana 4. stav 2. tač.
3. i 4. ove odluke, u dvorištu, mogu da se postave pčelinjaci sa preko
10 košnica pod uslovom da su udaljeni najmanje 50 m od javnih puteva,
kao i objekata na susednoj parceli, pri čemu ulaz u košnice ne sme
biti okrenut prema ovim objektima.
Čl. 42-48*
(Prestalo da važi)
VI MERE ZABRANE
Član 49*
Zabranjeno je:
tač. 1.-4.* (prestale da važe)
5. napajanje domaćih životinja na javnim česmama i bunarima namenjenim
za vodosnabdevanje građana,
6. hranjenje napuštenih i izgubljenih domaćih životinja na površini
javne namene, u zajedničkim prostorijama i dvorištima objekata
višeporodičnog stanovanja,
7. šišanje i češljanje pasa na površini javne namene i odlaganje
psećih dlaka na površini javne namene,
8. uvođenje pasa i mačaka u sredstva javnog saobraćaja bez korišćenja
odgovarajuće opreme, u vidu posebnih transportera,
9. uvođenje domaćih životinja u službene prostorije, sredstva javnog
saobraćaja, na dečija igrališta ili druga javna mesta gde se okuplja
veći broj građana, suprotno odredbama ove odluke.
10. vršenje drugih radnji, suprotno odredbama ove odluke.
VII NADZOR
Član 50
Nadzor nad primenom ove odluke vrši gradska uprava nadležna za
komunalne poslove.
Inspekcijski nadzor nad primenom ove odluke obavlja komunalni
inspektor.
Član 51
U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je dužan i
ovlašćen da kontroliše:
1. ispunjenost uslova i način držanja domaćih životinja u zavisnosti
od vrste objekta i područja Grada u kome se objekat nalazi,
2. broj domaćih životinja u zavisnosti od vrste objekta u kojima se
drže,
3. postupanje sa napuštenim i izgubljenim domaćim životinjama, i
4. ispunjenost drugih uslova u skladu sa ovom odlukom.
Član 52*
U vršenju inspekcijskog nadzora komunalni inspektor je ovlašćen da:
1. naredi otklanjanje nedostatka u pogledu uslova i načina držanja
domaćih životinja u zavisnosti od vrste objekta i područja Grada u
kome se objekat nalazi, kao i broja domaćih životinja, ili donese
rešenje o zabrani držanja i uklanjanja domaćih životinja kada se
nedostaci ne mogu otkloniti, pod pretnjom prinudnog izvršenja;
2. podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika,
odnosno držaoca domaće životinje ukoliko ne postupi u skladu sa
naredbom iz tačke 1. ovog stava;
3. zabrani držanje domaće životinje, pod pretnjom prinudnog izvršenja
ukoliko se radi o životinji čije držanje nije dozvoljeno na području
mesne zajednice u skladu sa odredbama ove odluke i podnese zahtev za
pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika, odnosno držaoca
životinje;
tač. 4. i 5.* (prestale da važe)
6. preduzima i druge mere u skladu sa ovom odlukom i propisima donetim
na osnovu ove odluke.
Žalba na rešenje komunalnog inspektora ne odlaže izvršenje rešenja.
Za prekršaje propisane ovom odlukom komunalni inspektor može da
pokrene prekršajni postupak i izrekne mandatnu kaznu fizičkom licu,
pravnom licu, odgovornom licu u pravnom licu i preduzetniku.
Ukoliko vlasnik, odnosno držalac psa ili mačke prilikom inspekcijskog
nadzora odbije da prikaže dokaz o redovnoj vakcinaciji psa ili mačke
protiv besnila, komunalni inspektor obavestiće odmah o tome nadležnu
inspekciju.
Ukoliko komunalni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora, uoči
povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće odmah o tome,
pisanim putem, nadležni organ.
Član 53
Komunalni policajac u obavljanju komunalno-policijskih poslova, pored
zakonom utvrđenih ovlašćenja, izriče mandatnu kaznu i podnosi zahtev
za vođenje prekršajnog postupka za prekršaje propisane ovom odlukom.
Ukoliko komunalni policajac, u obavljanju komunalno-policijskih
poslova, uoči povredu propisa iz nadležnosti drugog organa, obavestiće
odmah o tome, pisanim putem, nadležni organ.
VIII KAZNENE ODREDBE
Član 54*
Novčanom kaznom od 50.000,00 dinara do 1.000.000,00 dinara kazniće se
za prekršaj pravno lice ako:
1. ne održava čistoću i higijenu na javnim zelenim površinama na
kojima je dozvoljeno izvođenje pasa i mačaka (član 23.),
2. neovlašćeno prikuplja, prevozi i zbrinjava napuštene i izgubljene
domaće životinje (član 43. stav 1.),
tač. 3. i 4.* (prestale da važe)
5. vrši druge radnje suprotno odredbi ove odluke (član 49. tačka 9.).
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice u
pravnom licu novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara.
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se preduzetnik novčanom
kaznom od 5.000,00 do 250.000,00 dinara.
Član 55*
Novčanom kaznom od 2.500,00 do 75.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
fizičko lice kao vlasnik, odnosno držalac domaće životinje ako:
1. u objektima porodičnog stanovanja iz člana 4. stav 2. tač. 2. do 4.
ove odluke, drži domaće životinje suprotno odredbama čl. 6. do 9. ove
odluke,
2. u poslovnim prostorijama i poslovnim objektima iz člana 4. stav 2.
tačka 5. ove odluke, drži domaće životinje suprotno članu 10. ove
odluke,
3. u objektima višeporodičnog stanovanja i poslovnim prostorijama drži
domaće životinje suprotno odredbi člana 11. stav 1. ove odluke,
4. ne postupi u skladu sa odredbom člana 11. stav 2. ove odluke,
5. drži kopitare, papkare, kuniće, živinu i pčele na području mesnih
zajednica na kojima to nije dozvoljeno (član 12.),
6. u objektima višeporodičnog stanovanja drži pse i mačke suprotno
odredbama čl. 13. i 14. ove odluke,
7. ne obavesti predsednika organa upravljanja objektima višeporodičnog
stanovanja o broju i vrsti pasa i mačaka koje drži u stanu (član 14a),
8. u dvorištu objekta porodičnog stanovanja iz člana 4. stav 2. tač.
2. do 4. ove odluke, drži pse ili mačke suprotno odredbama čl. 15. i
16. ove odluke,
9. ne pribavi saglasnost svih korisnika zajedničkog dvorišta za
držanje pasa (član 17.),
10. izvodi i šeta psa suprotno odredbi člana 18. ove odluke,
11. ne istakne natpis "čuvaj se psa" na mestu određenom u članu 19.
ove odluke,
12. kao vlasnik ili držalac psa ne spreči lice mlađe od 18 godina da
izvodi psa u šetnju psa (član 20.),
13. izvodi psa na javne zelene površine suprotno odredbi člana 24. ove
odluke,
14. ne postupi u skladu sa odredbom člana 26. ove odluke,
15. prilikom izvođenja psa ili mačke kod sebe nema potvrde o izvršenom
obeležavanju psa, o vakcinaciji psa ili mačke, kao i PVC kese za izmet
psa i mačke (član 27.),
16. ne postupi u skladu sa članom 28. ove odluke,
17. drži ukrasne ptice, suprotno odredbi člana 29. ove odluke,
18. drži golubove, suprotno odredbama čl. 30. do 35. ove odluke,
19. drži kopitare i papkare, suprotno odredbama čl. 37. i 38. ove
odluke,
20. drži kuniće, suprotno odredbi člana 39. ove odluke,
21. drži živinu, suprotno odredbi člana 40. ove odluke,
22. drži pčele, suprotno odredbi člana 41. ove odluke,
tač. 23. i 24.* (prestale da važe)
25. postupa sa domaćim životinjama suprotno članu 49. ove odluke,
26. ne postupi po rešenju komunalnog inspektora (član 52. stav 1. tač.
1., 3. i 4.), i
27. sprečava komunalnog inspektora i komunalnog policajca da izvrši
nadzor u skladu sa odredbama ove odluke.
Član 56
Mandatna kazna za fizičko lice i odgovorno lice u pravnom licu iznosi
5.000,00 dinara, a za pravna lica i preduzetnike iznosi 20.000,00
dinara.
IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 57
Do donošenja akta iz člana 22. ove odluke ostaje na snazi akt donet na
osnovu odluke koja prestaje da važi danom stupanja na snagu ove
odluke.
Član 58
Postupci inspekcijskog nadzora, započeti pre stupanja na snagu ove
odluke, okončaće se prema odredbama odluke koja je važila u momentu
pokretanja postupka.
Član 59
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima za
držanje i zaštitu domaćih životinja ("Službeni list Grada Novog Sada",
br. 22/06, 9/07 - ispr. i 33/09 - Odluka US).
Član 60
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenom listu Grada Novog Sada".
13

 • MASTER LICENSE AGREEMENT 1 INTRODUCTION THIS MASTER LICENSE AGREEMENT
 • ŠTEVILKA 032102019 DATUM 12 AVGUST 2020 ZAPISNIK 12 SEJE
 • SPOROČILO ZA JAVNOST SEK VII SEDMI SIMPOZIJ ETNOLOGOV KONSERVATORJEV
 • PART 2 ILLUSTRATIVE QUESTIONNAIRE FOR INTERVIEWSURVEYS WITH YOUNG
 • HARD ROCK HOTEL TENERIFE REVEALS DETAILS OF GRAND OPENING
 • JANUARY 7 2002 TO STATE REFUGEE COORDINATORS NATIONAL VOLUNTARY
 • FAYETTE COUNTY PUBLIC SCHOOLS STAGES OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT STAGES
 • CENTRE FOR LEARNING AND STUDY SUPPORT ENHANCING ACADEMIC PRACTICE
 • 19 DE DICIEMBRE DE 2006 DIARIO OFICIAL RESOLUCION POR
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 • “ESTE MENSAJE ESTÁ EN INGLÉS Y ESPAÑOL THIS
 • EL TELORION PERMITE UN ACCESO FÁCIL A UN MODELO
 • WHITE PAPER CONSULTATION SUBMISSION ISLAND DEAF & HARD
 • OPĆINA STON OPĆINSKO VIJEĆE KLASA 36303180147 URBROJ 211704181 STON
 • THE ACCESS TO ABOVE 40000 EBOOKS PROVIDED BY HIGHER
 • DIREÇÃO MUNICIPAL DO URBANISMO PRAÇA DO GENERAL HUMBERTO DELGADO
 • CONSULTA SIENDO NUESTRA INTENCIÓN OPTAR AL CONCURSO REFERENCIADO PARA
 • GMLA BOARD OF DIRECTORS CANDIDATE APPLICATION THE STANDING BOARD
 • INCENTIVOS A LA INNOVACIÓN JUSTIFICACIÓN FINAL PRESENTACIÓN
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT1 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA FACULTAD DE DERECHO POSTGRADO
 • 488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNU (1964) MÜKELLEFIYET VE İSTISNALAR
 • POSTGRADO EN ARQUEOLOGÍA MÁSTER EN ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO CIENCIA
 • DESIGN AND ACCESS STATEMENTS IN ACCORDANCE WITH
 • VENANTAS BUTKUS KLIPERIAI KLIPERIAI – HEROJIŠKO JŪREIVYSTĖS AMŽIAUS VIRŠŪNĖ
 • STOPPING AUTOMATIC DEBIT PAYMENTS – SAMPLE NOTICE OF UNAUTHORIZED
 • DE RUTH JIMENEZ GARCIA [MAILTORJIMENEZQUINTECCOMCO] ENVIADO EL JUEVES 17
 • INSTITUTO NACIONAL DE SALUD RECTANGLE 4 INFORME DE POSESIÓN
 • CONGRESSIONAL CAUCUS ON DISTRIBUTED ENERGY CHAIRMAN TERRY (NER)
 • TITULO ¿ES EL GLUTEN EL GRAN AGENTE ETIOPATOGENICO DE
 • [MSBINXML] SQL SERVER BINARY XML STRUCTURE INTELLECTUAL PROPERTY