trendi varnostnih pojavov na območju občine hajdina v letu 2010 . _. občina hajdina -------------- župan zg. hajdina 44/a,

Trendi varnostnih pojavov na območju občine Hajdina v letu 2010 . _.


OBČINA HAJDINA
--------------
ŽUPAN
Zg. Hajdina 44/a, 2288 HAJDINA
Številka: 200-1/20101-1
Datum: 24. 2. 2011
OBČINSKEMU SVETU
----------------
OBČINE HAJDINA
NASLOV:
Trendi varnostnih pojavov na območju občine Hajdina v letu 2010
GRADIVO PRIPRAVILA:
Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska postaja Ptuj
POROČEVALEC:
vodja Območnega okoliša, Policijske postaje Ptuj, Igor Levstik
==============================================================
PREDLOG:
Občinski svet občine Hajdina se seznani s Trendi varnostnih pojavov na
območju občine Hajdina v letu 2010
PRILOGA:
*
trendi
mag. Stanislav GLAŽAR
župan Občine Hajdina

Osojnikova cesta 29, 2250 Ptuj T: 02 780 91 00
F: 02 780 91 17
E: [email protected]
www.policija.si


TRENDI VARNOSTNIH POJAVOV
NA OBMOČJU OBČINE HAJDINA
V LETU 2010
JANUAR 2011
PREDGOVOR
=========
V letu 2010 je bilo delo Policijske postaje Ptuj na področju
kriminalitete v znamenju gostejšega izvrševanja in tudi prijavljanja
premoženjske kriminalitete, ki je na območju naše enote tudi najbolj
zastopana in sicer so to tatvine, vlomi, roparske ter drzne tatvine.
Ugotavljamo, da so kazniva dejanja zoper premoženje tesno povezana s
kriminaliteto na področju zlorabe prepovedanih drog. Ugotavljamo pa
še, da smo v tem času beležili manj kaznivih dejanj kot v primerjalnem
obdobju lanskega leta ( - 10.87 %).
Na področju javnega reda smo v letu 2010 obravnavali najmanj kršitev v
zadnjih petih letih, tako tudi kršitev javnega reda in miru. Primerov
in dogodkov, ki bi v javnosti imeli večji odmev, ni bilo. Večje
angažiranje policistov je zahtevalo predvsem varovanje športnih
prireditev (prvenstvenih nogometnih tekem v 2. Slovenski nogometni
ligi 2010/11, pa tudi drugih (tradicionalnih) javnih prireditev, ki
jih je na območju tukajšnje policijske postaje kar nekaj, med katerimi
velja izpostaviti predvsem »Kurentovanje«. Več pozornosti smo namenili
zmanjševanju kršitev javnega reda in miru na javnih krajih, predvsem v
gostinskih objektih, tudi v sodelovanju z delovno inšpektorico,
zdravstvenim inšpektorjem in tržno inšpektorico, ter obravnavi
družinskega nasilja, saj smo izrekli 47 (53) ukrepov prepovedi
približevanja.
Na področju prometne varnosti se v letu 2010 kaže trend stabilnih
varnostnih razmer. Povečalo se je število umrlih udeležencev v cestnem
prometu za 2 (4) udeleženca. V letu 2010 se je kazal pozitiven trend
upadanja števila prometnih nesreč za 4 % in ugoden trend padanja
števila prometnih nesreč s telesnimi poškodbami za 28 %. Tudi pri
posledicah prometnih nesreč je zaznan ugoden trend padanja števila
hudo telesno poškodovanih udeležencev za 59 % (11) , števila lahko
telesno poškodovanih udeležencev v prometu za 27 % (427). V letu 2010
so za posledicami prometnih nesreč umrli 4 (2) udeleženci, 11 (27) jih
je bilo hudo telesno in 427 (588) lahko telesno poškodovanih.
Naloge na področju državne meje in tujcev smo izvajali ob rednem delu
in v obliki poostrenih nadzorov ter policiste nenehno usmerjali in
vzpodbujali k intenzivnejšemu izvajanju teh nalog, tako na odpravah
kot tudi na konzultacijah in delovnih sestankih. V letu 2010 smo
boljši pri odkrivanju nedovoljenih prehodov državne meje in ugotovili
več kršitev na področju prebivanja tujcev kot v primerjalnem obdobju.
Za boljše delo oz. izboljšanje rezultatov dela na področju zakonitosti
prebivanja in zaposlovanja tujcev smo že v začetku leta 2010 določili
dva policista, ki sta pokazala interes za to delo in sta nato, v
sodelovanju z VPO in drugimi policisti intenzivneje izvajala naloge na
tem področju dela. V posameznih poostrenih nadzorih s področja
prebivanja in zaposlovanja tujcev je sodeloval tudi delovni inšpektor.
V minulem obdobju je bilo najpogostejše sodelovanje s pravosodnimi
organi, pa tudi z sodniki Oddelka za prekrške Okrajnega sodišča na
Ptuju, kjer smo obdržali visok nivo sodelovanja. Dobro sodelovanje je
bilo tudi z vsemi ostalimi ustanovami (DURS, različne šole, Center za
socialno delo…), kjer je delo potekalo v okviru rednih in že
ustaljenih oblik sodelovanja, predvsem pa preko preiskovanja
konkretnih kaznivih dejanj.
V mesecu maju smo v enoti izvedli delovno srečanje z inšpektorico
Inšpektorata RS za delo, predstavnico Zavoda RS za zaposlovanje in
referentko UE Ptuj.
V zvezi s preprečevanjem nasilja v družini smo nadaljevali delo iz
sprejetih dogovorov v januarju leto poprej ter se z predstavniki CSD
srečali na krajšem posvetu na CSD kjer pa smo obravnavali konkretne
zadeve s tega področja dela in izmenjali informacije
Sodelovali smo z Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
občinah, kjer so ti ustanovljeni in komisijami za tehnično urejanje
prometa. Organizirali smo delovni razgovor s predstavniki lokalnih
skupnosti in SPVCP. Na posvetu smo se dogovorili za skupne aktivnosti
na področju preventivne dejavnosti v cestnem prometu.
Pogosto, ob posamezni prometni problematiki, smo sodelovali z
vzdrževalci cest, CP Ptuj ter Komunalnim podjetjem Ptuj zaradi česar
je bilo medsebojno sodelovanje na pričakovanem in visokem nivoju.
V želji za še konkretnejšim, hitrejšim in modernejšim načinom
poslovanja se vam zahvaljujemo za vaše sodelovanje v letu 2010 in vas
obveščamo, da lahko svoje želje, potrebe in vse ostalo povezano s
policijskim delom posredujete na:
*
Policijsko upravo Maribor na e-mail »[email protected]« oz. na
*
Policijsko postajo Ptuj na e-mail »[email protected]«.
Delo in aktivnosti Policijske uprave Maribor so predstavljene na
internetni strani policije na povezavi:
*
http://www.policija.si/si/organiziranost/pu/mb/index.html,
Robert Munda
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III
KAZALO
OBČINA HAJDINA 1
----------------
OBČINSKEMU SVETU 1
------------------
vodja Območnega okoliša, Policijske postaje Ptuj, Igor Levstik 1
================================================================
PREDGOVOR 4
===========
1. KRIMINALITETA 9
==================
1.1 Gospodarska kriminaliteta 9
-------------------------------
1.2 Splošna kriminaliteta 9
---------------------------
1.3 Mladoletniška kriminaliteta 9
---------------------------------
2. JAVNI RED IN MIR 10
======================
3. PROMETNA VARNOST 10
======================
3.1 Ukrepi policistov 11
------------------------
4. PROMET POTNIKOV ČEZ DRŽAVNO MEJO 11
======================================
5. DOGODKI 12
=============
5.1 Samomori 12
---------------
5.2 Delovne nesreče 12
----------------------
6. DRUGE DEJAVNOSTI 12
======================
6.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo 12
-------------------------------------------
7. SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA
POLICISTOV 13
============================================================
7.1 Uporaba prisilnih sredstev 13
---------------------------------
7.2 Napadi na delavce policije 14
---------------------------------
7.3 Pritožbe 14
---------------
1. KRIMINALITETA
================
V letu 2010 je bilo na območju PU Maribor obravnavanih 12.429 (13.168)
ali 6 % manj kaznivih dejanj kot v letu prej, od tega na območju
Policijske postaje Ptuj 1.780 (1.997), kar znaša 11% manj.
Na območju občine Hajdina je bilo obravnavanih 86 (136) ali 37 % manj
kaznivih dejanj kot leto prej.
V letu 2010 se je raziskanost kaznivih dejanj na PU Maribor v
primerjavi z letom 2009 zmanjšala za 5 %. V letu 2010 ugotavljamo 53 %
raziskanost, isto kot v letu 2009 ki je bila raziskanost 53%.
Na Policijski postaji Ptuj smo v letu 2010 raziskali 56 % (54) vseh
zaznanih kaznivih dejanj, na območju občine Hajdina pa smo raziskali
55 % od vseh zaznanih kaznivih dejanj.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 1.
1.1 Gospodarska kriminaliteta
-----------------------------
Na območju PU Maribor je bilo obravnavanih 1.131 (1.200) kaznivih
dejanj gospodarske kriminalitete, od tega na območju PP Ptuj 275
(345), na območju občine Hajdina pa 9 (22) primerov oziroma 59 % manj
kot leto poprej.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 2.
1.2 Splošna kriminaliteta
-------------------------
Na območju PU Maribor je bilo obravnavanih 11.298 (11.968) kaznivih
dejanj splošne kriminalitete, kar je 6 % manj kot v letu 2009, od tega
na območju PP Ptuj 1.505 (1.652), kar je 8 % manj kot v letu 2009. Na
območju občine Hajdina pa je bilo obravnavanih 77 (114), kar je za 32
% manj kaznivih dejanj.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 2.
1.3 Mladoletniška kriminaliteta
-------------------------------
Na območju PU Maribor so bili v letu 2010 mladoletniki osumljeni
storitve 372 (433) kaznivih dejanj. V primerjavi z letom 2009 se je
število kaznivih dejanj, ki so jih storili mladoletniki, zmanjšalo za
14 %.
Na območju PP Ptuj pa je bilo v letu 2010 obravnavanih 52 (36)
kaznivih dejanj, katerih storitve so bili osumljeni mladoletniki, kar
znaša 44 % več obravnavanih kaznivih dejanj kot leta 2009.
Od tega je delež na območju občine Hajdina leta 2010 1 (0) kaznivo
dejanje.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 2.
2. JAVNI RED IN MIR
===================
Na območju PU Maribor smo v letu 2010 obravnavali 9.296 (9.419)
kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost
ljudi in premoženja ali 1 % manj kot leta 2009. Največji delež
predstavljajo kršitve Zakona o javnem redu in miru, sledijo kršitve
ostale zakonodaje in sicer kršitve s področja prepovedanih drog in
orožne zakonodaje.
Od skupnega števila kršitev javnega reda smo v letu 2010 na območju PP
Ptuj obravnavali 1.074 (1.091 kršitev predpisov, kar znaša 2 % manj
kršitev kot leto poprej. Tudi v strukturi prekrškov na območju PP Ptuj
prevladujejo prekrški zoper javni red in mir, katerih smo obravnavali
821 (888) ali 8% manj kot leta 2009.
Na območju občine Hajdina smo obravnavali 54 ( 39) kršitev s tega
področja ali 38 % več kršitev kot leta 2009. Tudi v strukturi
prekrškov na območju občine Hajdina prevladujejo prekrški zoper javni
red in mir, katerih smo obravnavali 43 (31) ali 39% več kot leto
poprej.
Na območju občine Hajdina smo obravnavali 1 (1) prekršek s področja
drog.
Posamezne kršitve in primerjave so razvidne iz priložene tabele št. 3.
3. PROMETNA VARNOST
===================
V letu 2010 se je na cestah na območju PU Maribor zgodilo 4.482
(4.394) prometnih nesreč ali 2 % več, od tega 17 (21) nesreč s smrtnim
izidom, v katerih je 18 (23) oseb izgubilo življenje, kar je za 22 %
manj kot leta 2009.
Na območju PP Ptuj se je zgodilo 744 (777) ali 4 % manj nesreč, od
tega pa 4 (2) s smrtnim izidom, v katerih so 4 (2) osebe izgubile
življenje, kar je 100 % več kot v letu poprej.
Na območju občine Hajdina se je zgodilo 60 (72) prometnih nesreč, kar
znaša 13 % manj kot leto prej. V letu 2010 je bila ena smrtna žrtev v
prometni nesreči (1).
Na območju PU je bilo 1.865 (2.253) prometnih nesreč, ki so se končale
s telesno poškodbo, kar je za 17 % manj, od tega na območju PP Ptuj
298 (413) ali za 28 % manj kot leto poprej. Na območju občine Hajdina
je bilo prometnih nesreč v katerih so nastale telesne poškodbe 36
(34), kar je 6% več kot leto poprej.
Na območju PU Maribor je bilo 2.600 (2.120) prometnih nesreč I.
kategorije (PN v katerih je nastala samo materialna škoda), na območju
PP Ptuj je bilo teh nesreč 442 (362) ali 22 % več. Na območju občine
Hajdina pa je bilo 23 (37) takšnih prometnih nesreč, kar je 38 % manj
kot v letu 2009.
Na območju PU Maribor je bilo v prometnih nesrečah 115 (148)
udeležencev hudo telesno poškodovanih, kar je za 22 % manj kot v letu
2009. Od tega na območju PP Ptuj 11 (26), kar je za 58 % manj kot leta
2009. Na območju občine Hajdina je bil hudo telesno poškodovan 1 ( 4)
udeleženec ali 75 % manj kot leto poprej.
Lažje telesno poškodovanih udeležencev v prometnih nesrečah je bilo na
območju PU Maribor 2.609 (3.391) ali 23 % manj, od tega na območju PP
Ptuj 427 (584) ali 27 % manj. Na območju občine Hajdina je lahke
telesne poškodbe v prometnih nesrečah utrpelo 59 (61) ali 3 %
udeležencev manj kot leta 2009.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 4, 5 in 6.
3.1 Ukrepi policistov
---------------------
V zvezi z ugotovljenimi kršitvami cestno prometnih predpisov so
policisti v letu 2010 na območju PU Maribor podali 5.402 (5.982)
obdolžilnih predlogov na Okrajno sodišče, ali 10 % manj kot leto
poprej. Na območju PP Ptuj je bilo podanih 877 (955) ali 8 % manj
predlogov, na območju občine Hajdina pa je bilo podanih 58 (81) ali 28
% manj predlogov kot leta 2009.
Kršiteljem CPP je bilo na območju PU Maribor izrečenih 64.889 (68.949)
glob. Na območju PP Ptuj je bilo izrečenih 5.871 (5.240) ali 12 % več
glob, na območju občine Hajdina pa je bilo izrečenih 2914 (1830) glob
ali 59 % več kot leto prej.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 7.
4. PROMET POTNIKOV ČEZ DRŽAVNO MEJO
===================================
Problematika prepovedanega prehajanja državne meje se je zmanjšala. Na
območju PU Maribor smo obravnavali 141 (167) prepovedanih prehodov
državne meje ali 16 % manj kot leta 2009. Na območju PP Ptuj smo
obravnavali 11 (2) oseb, ki so ilegalno prestopili državno mejo. Na
območju občine Hajdina nismo obravnavali oseb ki bi ilegalno
prestopili državno mejo.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 8.
5. DOGODKI
==========
5.1 Samomori
------------
Na območju PU Maribor je bilo obravnavanih 71(81) samomorov kar je za
12 % manj kot leta 2009. V letu 2010 smo na območju PP Ptuj
obravnavali 12 (16) samomorov ali 25 % manj kot leto poprej. Na
območju občine Hajdina pa smo v letu 2010 obravnavali 2 (1) samomora,
kar je za 100 % več kot leta 2009.
5.2 Delovne nesreče
-------------------
Na območju PU Maribor smo obravnavali 71 (76) delovnih nesreč, oziroma
7 % manj kot leto poprej. Na območju PP Ptuj smo v letu 2010
obravnavali 9 (5) delovnih nesreč, kar je za 80 % več kot v letu 2009.
Na območju občine Hajdina pa smo obravnavali 1 (0) delovno nesrečo.
Najpogostejši vzroki delovnih nesreč so bili malomarnost pri delu,
neupoštevanje predpisov s področja varstva pri delu in neuporaba
zaščitnih sredstev. Največ delovnih nesreč se je zgodilo z delovnimi
stroji.
Podatki so predstavljeni v tabeli št. 9.
6. DRUGE DEJAVNOSTI
===================
6.1 V skupnost usmerjeno policijsko delo
----------------------------------------
V obravnavanem obdobju, torej v letu 2010 smo policisti PP Ptuj
nadaljevali s projekti, začetimi že v preteklih letih, in sicer Zberi
pogum in povej, Ne pozabite na varnost – varnost starejših, Varna
šolska pot in še veliko drugih, ki so jih izvajali VPO-ji v odvisnosti
od individualnih potreb lokalnih skupnosti.
Namen vseh dejavnosti v skupnost usmerjenega policijskega dela je bilo
približevanje naših policijskih storitev ljudem in zagotavljanje
stalne navzočnosti policistov, zlasti vodij policijskih okolišev, med
ljudmi, s čimer smo poskušali prispevati k povečanju njihove varnostne
zavesti in občutka varnosti.
Preventivne dejavnosti na področju kriminalitete so bile usmerjene v
svetovanje državljanom preko medijev ter sodelovanje pri izvedbi
predavanj, predvsem v osnovnih, pa tudi srednjih šolah s področja
prepovedanih drog. Opravili smo preventivne razgovore s predstavniki
denarnih ustanov, z ciljem preprečevanja hujših KD, tudi glede
ponaredkov denarja pred poletno turistično sezono. Iste aktivnosti pa
smo izpeljali tudi v mesecu februarju – tik pred pustovanjem.
Naše delo smo usmerjali na kraje, kjer smo zaznavali gostitve kaznivih
dejanj, predvsem glede vlomov v objekte, ter na varnostno obremenjeno
območja naselij Hajdina, Grajene in samega Ptuja. Prav tako smo delo
usmerjali na varnostno obremenjeno območje na petem policijskem
okolišu (območje občine Hajdina) zaradi tatvin in velikih tatvin nafte
in drugih predmetov. Izvajali smo nadzor mestnih parkov ob zaključku
šolanja učencev in dijakov srednjih šol. S ciljem preprečevanja
pojavljanja nasilja nad otroci oziroma nasilja v šolah, so vodje
policijskih okolišev bili tam redno prisotni. Izvajali smo nadzore
varnostno obremenjenih območij glede vlomov, kakor nadzor okolice
Srednjih šol s ciljem preprečevanja problematike prepovedanih drog v
mesecu decembru.
Preventivne dejavnosti na področju javnega reda so bile usmerjene na
preprečevanje kršitev v gostinskih objektih in delu s povratniki
kršitev s področja t.i. družinskega nasilja. V tej zvezi smo tudi
izdelovali trimesečne analize kršitev v določenih gostinskih lokalih
in na podlagi ugotovitev analize so vodje policijskih okolišev nato
tudi obiskali lastnike določenih gostinskih lokalov, obiskovali pa so
tudi kršitelje povratnike s področja t.i. družinskega nasilja.
Preventivne dejavnosti na področju cestnega prometa so bile predvsem
podpora represivnim akcijam oziroma poostrenim nadzorom cestnega
prometa. Pogosto so bili vanje vključeni vodje policijskih okolišev.
Največ preventivnih aktivnosti je bilo izvedenih na področju
preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, prekoračeni hitrosti,
uporabe varnostnih pasov in z nasveti za varno udeležbo v prometu kot
kolesarji, pešci in na področju mladih voznikov.
Na področju problematike zakonitosti prebivanja in zaposlovanja tujcev
smo redno izvajali nadzore po akciji »Migrant«, po vseh treh
vsebinskih sklopih, katerih primarni nosilci so bili vodje policijskih
okolišev, pri čemer smo tudi v smislu preventivne dejavnosti pozornost
namenili vsem trem sklopom nalog iz akcije. Pri tem velja posebej
izpostaviti dobro sodelovanje in skupno delo predvsem z delovnim
inšpektorjem oziroma inšpektorico in pristojno referentko Upravne
enote Ptuj.
7. SPREMLJANJE IZVAJANJA POLICIJSKIH POOBLASTIL IN OGROŽANJA
POLICISTOV
============================================================
7.1 Uporaba prisilnih sredstev
------------------------------
Za spremljanje zakonite in strokovne uporabe prisilnih sredstev ter
odpravljanje nepravilnosti pri delu, je bilo izvedenih več
konzultacij, ter izvedeno tudi ustrezno izobraževanje.
Policisti PP Ptuj so v obravnavanem obdobju zaradi kaznivih dejanj,
preprečitve nadaljevanja prekrškov ali drugih razlogov pridržali 338
(484) ali kar 6.9 % manj oseb kot v primerjalnem obdobju.
Prisilna sredstva smo uporabili zoper 107 (88) oseb v 100 (84)
pojavih. Uporabljenih je bilo 255 (223) prisilnih sredstev. Zoper
kršitelje smo večinoma uporabili najmilejši prisilni sredstvi –
sredstva za vklepanje vezanje in fizično silo 166 (143), kar pomeni,
da smo pri uporabi policijskih pooblastil spoštovali načeli
postopnosti in sorazmernosti. Strelnega orožja kot prisilnega sredstva
nismo uporabili. V 4 (5) primerih smo še uporabili plinski razpršilec,
ter v enem primeru palico (0). V enem primeru smo uporabili sredstvo
za prisilno ustavljanje vozil. Drugih prisilnih sredstev nismo
uporabljali. Kot posledica uporabe prisilnih sredstev so bili v letu
2010 pri osebah v 7 (10) primerih vidni zunanji znaki uporabe
prisilnih sredstev, hujša posledica pa ni nastala. Pri policistih so v
3 (2) primerih bile vidne posledice uporabe PS, drugih poškodb ni
bilo.
7.2 Napadi na delavce policije
------------------------------
Število kaznivih dejanj preprečitve uradnega dejanja uradni osebi in
napada na uradno osebo, ko ta opravlja naloge varnosti, se je na glede
na leto 2009 povečalo, saj smo jih po 300. členu obravnavali 3 (2), po
299. členu pa kaznivih dejanj nismo obravnavali.
7.3 Pritožbe
------------
V obravnavanem obdobju je bilo na delo policistov PP Ptuj podanih 19
(16) pritožb. Vse so bile obravnavane v skladu z Pravilnikom za
reševanje pritožb, ena pritožba še ni zaključena. Pri vodji
organizacijske enote je bilo obravnavanih 5 (6) pritožb, 3 so bile
uspešno zaključene v 2 primerih pa se pritožniki niso strinjali z
ugotovitvami vodje ali pooblaščenca za obravnavo pritožb. Ugotavljamo
še, da je bilo 7 (5) pritožb predčasno zaključenih. Na seji senata je
bilo obravnavanih 8 (7) pritožb od teh je bila ena ocenjena kot
utemeljena.
Stanje na področju pritožb obravnavamo in spremljamo dosledno.
Ugotavljamo, da posameznih policistov ne obravnavamo večkrat zapored
zaradi nestrokovnosti ali drugih razlogov. Zaznavamo pa, da se v večih
primerih državljani pritožujejo v zahtevnih in kompleksnih policijskih
postopkih, ko policistom očitajo nestrokovnost, v postopkih pa
ugotavljamo, da niso zadovoljni z ugotovitvami policistov, ki so
strokovno utemeljene, pritožba pa je plod nepoznavanja zakonodaje in
vztrajanja državljanov pri svojih stališčih.
Oceno sestavil Igor LEVSTIK, vodja policijskega okoliša PP Ptuj.
Robert Munda
komandir policijske postaje
višji policijski inšpektor III
15

 • I ERANSKINA ANEXO I ESKABIDE EREDUA FORMUARIO
 • DATA WPŁYWU ………………… NR ANKIETY ………………… POMPA CIEPŁA –
 • KONSEKWENJCA LOGICZNA FORMUŁ DEFINICJA FORMUŁĘ NAZYWAMY KONSEKWENCJĄ LOGICZNĄ FORMUŁ
 • LIST OF BODIES HCA HAS CONTRACTED WITH SINCE 1
 • MATRIX CLASSIFICATION COUNTRY MEXICO ENVIRONMENTAL OBJECTIVE(S) WATER
 • MOTIVOS DE GLOSAS – TISS SEGUE ABAIXO A RELAÇÃO
 • UN COLEGIO PÚBLICO MODELO MARCOS DEL TORNIELLO
 • RITTER’S A TRADITION OF SERVICE IN TERMS OF
 • TEXTO 1 DE IGUAL MODO JUZGABA QUE LAS CIENCIAS
 • BAB X HUKUM BACAAN MAD DAN WAQAF A RINGKASAN
 • ACT WAGES & EARNINGS GUIDE ACT WAGES & EARNINGS
 • 16PN2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU
 • SAYFA 11 11 İZAYDAŞ İZMİT ATIK VE ARTIKLARI
 • (IME I PREZIME) (OIB) (ADRESA PREBIVALIŠTA)
 • ÉNEKZENE 7 ÉVES GIMNÁZIUMI KÉPZÉS I AZ ÉRTÉKELÉS
 • 3 ENTREPRENEUR ET STRATÉGIE 31 LE DIAGNOSTIC IL SAGIT
 • 90 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PZ BR 225 KONAČNI
 • ORDINANCE NO 182 AN ORDINANCE ADDING CHAPTER PD
 • ESTUDIOS DE CASOS ESTUDIO DE CASO 1 PARTES INTERESADAS
 •  PAGE 4 JANUARY 15 2022 APPLICATION FOR EMC
 • definicion_de_psicologia_educativa
 • 12 UNIVERSITY OF ALBERTA DEPARTMENT OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY SCHOOL
 • TEACHER’S GUIDE GRADES 5 TO 12 FREEDOM’S IRONY TRAILS
 • C OMMUNITY RIGHT TO CHALLENGE PRO FORMA –
 • IF YOU PLAN TO SPEND SOME ADDITIONAL DAYS IN
 • APPLICATION FOR (PLEASE REVIEW SPECIAL AWARDS
 • COMIDA (¿A QUÉ HORA SE HACE? ¿QUÉ SUELEN TOMAR?)
 • NÁVOD K POUŽITÍ – CZ LED SVÍTILNA S USB
 • APPLIED ELECTROPHYSIOLOGY LABORATORY – BME 621 SYLLABUS 1 BASIC
 • BUDIMPEŠTA 2 0 2142013 2 DANA AUTOBUSOM