1. podroben opis in obseg storitev za naročnika žale, d.o.o. storitve zasebnega varovanja obsegajo: * varovanje ljud

1.
Podroben opis in obseg storitev za naročnika ŽALE, d.o.o.
Storitve zasebnega varovanja obsegajo:
*
varovanje ljudi in premoženja z varnostnim osebjem
*
priklop sistemov tehničnega varovanja na varnostno nadzorni center
*
pripravljenost na posredovanje in posredovanje varnostnega osebja
na sprožene alarmne signale
*
vzdrževane in servisiranje sistemov tehničnega varovanja
*
vzdrževanje in servisiranje sistemov protipožarnega varovanja,
*
prevozi in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 1. in
2. razreda.
Nespoštovanje določil v tej točki je razlog za prekinitev pogodbe.
1.
Storitve varovanja ljudi in premoženja z varnostnim osebjem
Storitve varovanja ljudi in premoženja z varnostnim osebjem se
izvajajo na naslednjih delovnih mestih:
*
Delovno mesto pokopališče Žale - en varnostnik 16 ur dnevno, vse
delovne dni v letu,
*
Delovno mesto pokopališče Žale - en varnostnik 24 ur dnevno, vse
sobote, nedelje, dela proste dni in praznike v letu,
*
Delovno mesto pokopališče Žale - do 10 dodatnih varnostnikov v
mesecu oktobru, cca 1.500 ur,
*
Delovno mesto Plečnikove Žale - en varnostnik 7 ur dnevno, vse
sobote v letu,
*
Varovanje ljudi in premoženja pri večjih pogrebih – po naročilu
*
Varovanje ljudi in premoženja na parkiriščih - po naročilu
*
Varovanje ljudi in premoženja na ostalih pokopališčih v MOL - po
naročilu.
1.
Opis osnovnega obsega in vsebine del na delovnem mestu
pokopališče Žale in Plečnikove Žale
Ponudnik je pri svojem delu seznanjen z načrtom varovanja in njegovimi
prilogami ter z vsemi gasilskimi napravami na celotnem območju
varovanja.
Ponudnik pri svojem delu izvaja naslednje aktivnosti:
*
Izvaja vizualni nadzor nad dogajanji na območju pokopališča in
njegovi neposredni okolici;
*
Pozna vsa mesta in načine za izklop dovajanja električne energije,
plina in vode,
*
Ne dovoli vstopa osebam v vinjenem stanju oz. osebam pod vplivom
drugih škodljivih substanc,
*
Opozarja prisotne v primeru kršitev hišnega reda in varnostnega
režima;
*
Nadzira gibanje oseb in vozil v posameznih območjih varovanja in
neposredni okolici s fizično prisotnostjo;
*
Nadzira zaprtost prostorov, oken itd.,
*
Nadzira vključenost luči, radiatorjev, zaprtost vodovodnih pip
ipd.,
*
Nadzira in beleži vse fizične spremembe na objektu in okolici
(poškodbe, odtujitve),
*
V primeru odkritja vnosa in/ali uživanja prepovedanih substanc
zadrži kršitelja ter o tem obvesti odgovorno institucijo,
*
Ukrepa v primeru pojava požara in gasi začetni požar,
*
Ob izrednih razmerah (požar, naravne nesreča, ipd.) zagotovi prost
uvoz in izvoz intervencijskim vozilom (gasilci, policija,
reševalci ipd.) in zagotovi izvajanje aktivnosti po načrtovanih
ukrepih iz posameznih načrtov obvladovanja izrednih dogodkov.
*
Izvaja ostale ukrepe v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in
njegovimi podzakonskimi akti,
*
Vsako zaznano kršitev ali nastanek katerega od izrednih dogodkov
takoj sporoči odgovorni osebi naročnika ali pristojnim
institucijam.
*
Izvaja ukrepe varnostnika v primeru pojava vandalizma ali
nasilnega obnašanja obiskovalcev v duhu zaščite ostalih
obiskovalcev in premoženja,
*
Pokliče policijo in zadrži storilce kaznivih dejanj in prekrškov
do prihoda policije,
*
Realizira prve nujne ukrepe ob zaznavi kaznivega dejanja ali
drugega varnostnega pojava (obveščanje policije, odgovorne osebe
naročnika varnostne storitve),
*
Zavaruje kraj kaznivega dejanja, dogodka ali škodnega primera,
*
Nudi prvo pomoč zaposlenim in obiskovalcem v varovanem objektu ali
območju,
*
Opravlja varnostne obhode od ene do druge vitalne kontrolne točke
celotnem kompleksu in posameznih območjih varovanja in se s
pomočjo registratorja registrira ves čas opravljanja varovanja.
Pri tem mora kontrolne točke obiskovati uravnoteženo, tako da je
končno število obiskovanih kontrolnih točk enakomerno porazdeljeno
med vse kontrolne točke. Razmik registriranja med dvema točkama ne
sme biti daljši od 15 minut in to ves čas opravljanja varovanja.
Če gre delavec na malico, ga mora nadomestiti drug delavec. Če se
pokvari registrator, ga mora ponudnik takoj popraviti na svoje
stroške, med tem časom pa uporabljati rezervnega,
*
Redno vsak dan v letu pošlje naročniku izpise obhodov iz prejšnje
alineje na dogovorjeni elektronski naslov, najkasneje do 8. ure
zjutraj,
*
Redno vsak dan v letu pošlje naročniku dnevno poročilo na
dogovorjenem obrazcu na dogovorjen elektronski naslov, najkasneje
do 8. ure zjutraj,
*
Jamči za nemoteno delovanje registratorja, ne glede na vremenske
razmere, ves čas izvajanja nadzora,
*
Sodeluje z odgovornimi osebami naročnika ter izpolnjuje njihove
zahteve, povezane s predmetom naročila,
*
Obvešča in preprečuje vse ostale dogodke, ki niso v korist
naročnika oz. motijo njegovo posest,
*
Izdela varnostni in intervencijski načrt, ki ga potrdi naročnik,
*
Nadzoruje in usmerja delo varnostnikov na varovanem območju ali
objektu,
*
Se z naročnikom dogovarja o stalnih in občasnih varnostnih
storitvah, in načinu njihovega izvajanja,
*
Izdeluje sprotna dnevna in periodična poročila o varovanju za
potrebe naročnika,
*
Izdeluje letno poročilo o stanju sistema varovanja za vsako
varovano območje in objekt (intervencije, izredni dogodki, obnove,
izboljšave),
*
Intervenira z ustrezno opremljenimi avtomobili in ustrezno
usposobljenimi varnostniki v alarmnih situacijah oz. incidentih,
*
Ponudnik po naročilu naročnika opravlja druga dela, povezana s
predmetom naročila in sicer na vseh pokopališčih, ki so v
upravljanju naročnika (Žale, Stožice, Šentvid, Dravlje, Vič,
Rudnik, Štepanja vas, Bizovik, Sostro, Polje, Šmartno pod Šmarno
goro, Črnuče, Šentjakob, Janče, Javor, Prežganje, Mali Lipoglav,
Šentpavel).
POGOJ: Izvajalec mora za kontroliranje obhodov uporabljati nadzorni
sistem Censor ali kakšen drug, primerljiv in enako kvaliteten sistem,
kateri je njegova last.
Ponudnik ima skladno z Odlokom o pokopališkem redu v MOL (Uradni list
RS št. 9/2018) še naslednje dodatne naloge:
*
Da skrbi za red in varnost na pokopališču Žale in Plečnikovih
Žalah,
*
Da preprečuje vedenje obiskovalcev, ki ni primerno kraju in namenu
pokopališča s spoštovanjem do umrlih,
*
Da preprečuje kraje cvetja, rastlin, sveč in nagrobnih obeležij,
*
Da preprečuje obiskovanje pokopališča Žale in Plečnikovih Žal
izven uradnega in dogovorjenega časa odprtja,
*
Da odklepa in zaklepa posamezne objekte,
*
Da preprečuje sekanje, žaganje, obrezovanje ali odstranjevanje
dreves brez soglasja naročnika in njihovo poškodovanje,
*
Da preprečuje vstop psov in drugih živali, razen če gre za pse, ki
služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse
reševalne enote,
*
Da posreduje obiskovalcem pokopališča tista navodila, za katera je
pooblaščen in usmerja stranke v pravilno ločevanje odpadkov,
*
Da preprečuje odlaganje odpadkov na napačna mesta in na napačen
način,
*
Da opozarja osebe v primeru kršitev odloka,
*
Preprečuje dostop vozil oz. prevoznih sredstev brez soglasja
naročnika, razen posebnih prevoznih sredstev, med katere spadajo
otroška prevozna sredstva in invalidski vozički, vozila nujne
medicinske pomoči, gasilska vozila, vozila zaščite in reševanja
pri izvajanju intervencijskih nalog, vozila policije in
Inšpektorata MU MOL,
*
Kontrolira izvajanje kamnoseških in drugih del na pokopališču in
preprečuje izvajanje teh del brez soglasja naročnika ali v
nasprotju z njimi.
*
V dnevna poročila poimensko vpisuje nazive kontroliranih
kamnosekov in lokacije izvajanih del.
2.
Storitve priklopa sistemov tehničnega varovanja na varnostno
nadzorni center, pripravljenosti na posredovanje in posredovanja
varnostnega osebja na sprožene alarmne signale
Storitve priklopa sistemov tehničnega varovanja na varnostno nadzorni
center, pripravljenosti na posredovanje in posredovanja varnostnega
osebja na sprožene alarmne signale se izvajajo 24 ur dnevno vse dni v
letu na naslednjih lokacijah:
*
Objekt Plečnikove Žale (levi in desni propile) – sistem za
javljanje vloma in požara ter panik tipka
*
Objekt Plečnikove Žale (mizarske delavnice) – sistem za javljanje
vloma in požara
*
Objekt Plečnikove Žale (molilnica in mrliške vežice) – sistem za
javljanje vloma
*
Objekt Tomačevska 2 – sistem za javljanje vloma in panik tipka
*
Objekt Plečnikova cvetličarna, Tomačevska 2a – sistem za javljanje
vloma in panik tipka
*
Objekt Kamnoseštvo ŽALE, Tomačevska 2a – sistem za javljanje vloma
in panik tipka
*
Objekt pokopališče Sostro – sistem za javljanje vloma in požara
*
Objekt pokopališče Polje
*
Objekt pokopališče Vič (ko bo zgrajen)
*
Objekt pokopališče Štepanja vas (ko bo zgrajen)
*
Objekt pokopališče Šentvid (ko bo zgrajen).
Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju pripravljenosti na
posredovanje in posredovanja na sprožene alarmne signale:
*
Stalna 24 urna pripravljenost operaterja v VNC na sprejem
alarmnega signala,
*
Stalna 24 urna pripravljenost operaterja v VNC na sprejem signala
panik tipk,
*
Stalna 24 urna pripravljenost intervencijskih varnostnikov za
posredovanje na sprožene alarmne signale,
*
Sprejem in obdelava alarmnega signala s strani operaterja v VNC,
*
Obveščanje varnostnega osebja o sproženem alarmnem signalu in
lokaciji sprožitve,
*
Takojšnja napotitev varnostnega osebja na kraj sprožitve alarmnega
signala,
*
Vodenje in usmerjanje varnostnega osebja na kraj sprožitve,
*
Prihod varnostnega osebja na kraj sprožitve alarmnega signala,
*
Ugotovitev dejanskega stanja na kraju sprožitve alarmnega signala,
*
Izvajanje ukrepov varnostnega osebja glede na vrsto in obseg
dogodka
*
Izpolnitev in uskladitev poročila.
Takojšnja napotitev varnostnega osebja na kraj sprožitve alarmnega
sistema pomeni predhodno informiranje in nato smiselno ukrepanje:
*
VNC najprej obvesti in takoj napoti intervencijo na kraj
sproženega alarma, ki mora priti najkasneje v desetih (10)
minutah, nato kliče vratarja – izven obratovalnega časa,
*
Klic in informiranje pri dežurnem vratarju 24 ur/dan,
*
Ukrepanje v smislu alarmiranja pristojni službi (gasilci,
policija)
*
Omogočiti izbranim zaposlenim izklop zvočnega alarma v primeru, da
se ta sproži med delovnim časom (zaprte kuverte s kodo za izklop),
*
Več kot trije ponovljeni alarmi, ki so posledica iste napake, se
smatrajo kot slabo delo izvajalca.
3.
Storitve vzdrževanja in servisiranja sistemov tehničnega
varovanja
Storitve vzdrževanja in servisiranja sistemov tehničnega varovanja se
izvajajo na naslednjih lokacijah:
*
Objekt Plečnikove Žale (poslovne zgradbe) – sistem za javljanje
vloma in požara ter panik tipka
*
Objekt Plečnikove Žale (mizarske delavnice) – sitem za javljanje
vloma in požara
*
Objekt Plečnikove Žale (molilnica in mrliške vežice) – sistem za
javljanje vloma
*
Objekt Tomačevska 2 – sistem za javljanje vloma in panik tipka
*
Objekt Plečnikova cvetličarna, Tomačevska 2a – sistem za javljanje
vloma in panik tipka
*
Objekt Kamnoseštvo ŽALE, Tomačevska 2a – sistem za javljanje vloma
in panik tipka
*
Objekt pokopališče Sostro
*
Objekt pokopališče Polje
*
Objekt pokopališče Vič (ko bo zgrajen)
*
Objekt pokopališče Štepanja vas (ko bo zgrajen)
*
Objekt pokopališče Šentvid (ko bo zgrajen).
Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev
vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja, ki zajema tudi varnostne
luči:
*
vizualna kontrola inštalacij,
*
pregled naprav in preizkušanje funkcij,
*
odstranjevanje okvar na napravah zaradi normalne obrabe,
*
čiščenje naprav ali delov naprav,
*
izdelava delovnega naloga o opravljenem vzdrževalnem pregledu.
Dinamiko pregledov za požar določa zakon. V času razpisa se zahteva za
požar pregled na 3 mesece. Dinamika pregledov za vlom se izvaja na
podlagi priporočila proizvajalca. V času razpisa se za vlom priporoča
pregled na 6 mesecev.
Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev
servisiranja sistemov tehničnega varovanja, ki se izvaja po naročilu:
*
diagnosticiranje napake,
*
odpravo napake,
*
vzpostavljanje sistema v delovanje,
*
testiranje delovanja,
*
odstranitev in odvoz zamenjanih delov,
*
izdelava delovnega naloga o opravljenem servisnem posegu.
V osnovno ceno sta vračunana dva poskusna proženja alarma mesečno (ali
24 alarmov letno) s strani naročnika in ustrezno ukrepanje s strani
ponudnika.
Vsak naslednji lažen alarm oz. alarm, povzročen iz neznanja ali
malomarnosti, se zaračunava naročniku po veljavni tarifi.
4.
Storitve prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih
pošiljk 1. in 2. razreda
Storitve prevoza in varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk
1. in 2. razreda se izvajajo na naslednjih lokacijah:
*
Objekt Plečnikove Žale (poslovna zgradba) – do 25x mesečno, ob
ponedeljkih ob 18.00 uri, od torka do petka ob 15.00 uri in ob
sobotah ob 14.00 uri.
*
Objekt Plečnikova cvetličarna – do 31x mesečno, od ponedeljka do
petka v zimskem času ob 17.15, v poletnem času ob 19.15 uri, ob
sobotah v zimskem in poletnem času ob 17.15 uri, ob nedeljah,
praznikih in dela prostih dnevih ob 13.15 uri.
*
Objekt Cvetličarna PST - do 31x mesečno, od ponedeljka do petka v
zimskem času ob 17.15, v poletnem času ob 19.15 uri, ob sobotah v
zimskem in poletnem času ob 17.15 uri, ob nedeljah, praznikih in
dela prostih dnevih ob 16.15 uri.
Opis osnovnega obsega in vsebine del pri izvajanju storitev prevoza in
varovanja denarja ter drugih vrednostnih pošiljk 1. in 2. razreda:
*
prevzem vrečk ali kovčkov z gotovino,
*
vodenje evidence primopredaje vrečk ali kovčkov z gotovino,
*
prenos vrečk ali kovčkov z gotovino do vozila za prevoz gotovine,
*
prevoz gotovine do lokacije oddaje gotovine,
*
pridobitev potrdila o predaji gotovine na lokaciji predaje.
Embalažo za prenos gotovine zagotavlja naročnik. Ponudnik mora
zagotavljati zavarovanje gotovine na poti ter razpolagati z
zavarovalno polico za posamezni prevoz, v skladu z relevantno
zakonodajo. Obvezna je predložitev fotokopije police o zavarovanju
gotovine na poti oz. potrdila o kritju z opisom kritja in navedbo
zavarovalne vsote (zgolj zavarovanje poklicne odgovornosti ne
zadošča).
5

 • X A1 HMO LICENCE APPLICATION HOUSING ACT 2004 PART
 • DEBORAH LOUISE CORKER EMAIL INFODEBORAHCORKERCOM TEL +44 (0) 7843576791
 • CONSULT WITH EMPLOYEE RELATIONS CONSULTANT BEFORE ISSUING THIS LETTER
 • PROCEDURE NO MAINT 018 REV NO 2 CERTIFIED
 • WNIOSEK O KREDYT INNY PRODUKT KREDYTOWY DATA WPŁYWU 
 • FORM 3A | REG 26 | MAY 2010 LIQUIDUS
 • CIB “TENNI TUDUNK” PÁLYÁZAT EGÉSZSÉGÜGYI MŰSZERADOMÁNYOZÁS (HASZNÁLT ESZKÖZÖK) PÁLYÁZATI
 • EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT YÖNERGESİ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONUT
 • [COPY ONTO YOUR CHILDREN’S CAMP LETTERHEAD] MUESTRA DEL FORMULARIO
 • A LTA DE APLICACIÓN SERVICIO NISUE RECUBRIMIENTO PÁGINA
 • LOUISIANA STATE BOARD OF MEDICAL EXAMINERS PHYSICAL & APPLICATION
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT8727555 NO 110143286 CRM 1A10 714 ELSEVIER SUBSCRIPTION AGREEMENT
 • CLAVES DE ACCESO AL CANAL COTRACT EN LOS EMIRATOS
 • 23 MANUEL SARRIÓN SIERRA TEMA 5 ACTUALIZACIONES PARA TEORÍA
 • TIPOS DE FUNCIONES MENTALES O NIVELES DE LAS FUNCIONES
 • ACS STUDENT CHAPTER – SAMPLE BYLAWS THE FOLLOWING EXAMPLE
 • SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC TECHNIKUM SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUM
 • POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NOVČANU POMOĆ
 • TEMA 9 COMPOSICIÓ QUÍMICA DE LA VIDA ATOMS MOLÉCULES
 • [INSTRUCTIONS CHOOSE EDITSELECT ALL OR CLICK AND DRAG TO
 • POTWIERDZENIE PRAWA STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
 • TARGET VALIDATION USING GENOMICS AND INFORMATICS WELLCOME GENOME CAMPS
 • TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS) I OBJEKTO
 • BATIDO DE FRUTAS RINDE 6 PORCIONES (1 TAZA POR
 • COMPARATIVE CANDIDATE SURVEY (CCS) MODULE II CORE QUESTIONNAIRE (20132018)
 • MENU CZERWIEC 2021 PONIEDZIAŁEK 0706 WTOREK 0806 ŚRODA 0906
 • ACTA NÚM 21 REUNIÓ DEL 040411 DE LA JUNTA
 • MANAGING LESS THAN FULL TIME (LTFT) TRAINING WITHIN
 • DEAR [PUBLISHER OR EDITOR NAME] ENCLOSED IS A MANUSCRIPT
 • BULLYING SURVEY FOR SCHOOL STAFF ARE WE ENABLING BULLYING?