riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025. gadam apstiprināta ar riebiņu novada domes 2019. gada __.______ lēmumu (protokola nr.


Riebiņu novada attīstības programma 2019.-2025. gadam
apstiprināta ar Riebiņu novada domes
2019. gada __.______ lēmumu (protokola Nr.__, __.§)
Riebiņu novada attīstības programma
2019.-2025. gadam
RIEBIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
V SĒJUMS
RIEBIŅI
2018
RIEBIŅU NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS UZRAUDZĪBA
===========================================================
Par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam īstenošanas
uzraudzības kārtību un tās ieviešanu atbildīga ir Riebiņu novada domes
Attīstības un plānošanas daļa. AP īstenošanas uzraudzības procesā tiks
iesaistītas pašvaldības struktūrvienības un iestādes. Uzraudzība ir
regulāra, ikgadēja resursu, rīcību un rezultātu pārbaude.
Riebiņu novada attīstības programmas īstenošanas uzraudzības procesa
apraksts
Uzraudzības sistēmas procesu vada Riebiņu novada domes Attīstības un
plānošanas daļas vadītājs, iesaistot AP īstenošanas un uzraudzības
sistēmas procesā struktūrvienību un iestāžu vadītājus, kuri veic
uzraudzības īstenošanas procesa darbības saskaņā ar uzdevumiem.
5.tabula. Attīstības īstenošanas uzraudzības sistēmas galvenie
uzdevumi un atbildīgās institūcijas.
Nr. p.k.
Veicamais uzdevums
Atbildīgā institūcija
1.
Apstiprināt Riebiņu novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam,
lemt par AP aktualizēšanas nepieciešamību
Riebiņu novada dome
2.
Riebiņu novada AP īstenošanas uzraudzības sistēmas koordinācija un
uzraudzība
Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa
3.
Riebiņu novada AP Rīcības plāna 2019.-2025. gadam īstenošanas
nodrošināšana
Politiskajā līmenī – Riebiņu novada dome.
Izpildes līmenī - par rīcības plānā uzskaitīto projektu realizāciju
atbildīgās novada domes struktūrvienības un iestādes saskaņā ar
Rīcības un investīciju plānā noteikto
4.
Regulāra un sistemātiska kvantitatīvo un kvalitatīvo datu vākšana,
apkopošana un analizēšana saskaņā ar Riebiņu novada AP noteiktajām
vidēja termiņa prioritātēm un novada attīstības izvērtējuma
pamatrādītājiem
Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa, Riebiņu novada
domes struktūrvienības un iestādes
5.
Ikgadējā pārskata "Pārskats par Riebiņu novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam īstenošanu” sagatavošana, iekļaujot tajā pašvaldības
budžeta izlietojumu atbilstoši AP noteiktajam vidēja termiņa
prioritātēm
Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa, grāmatvedība
6.
Ikgadējā pārskata „Pārskats par Riebiņu novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam īstenošanu” apstiprināšana, nepieciešamības gadījumā
lēmuma pieņemšana par grozījumiem AP un/vai Rīcības plānā
Riebiņu novada dome
7.
Sabiedrības informēšana par AP īstenošanas rezultātiem (pārskata
publicēšana novada interneta vietnē www.riebini.lv, sociālajos tīklos,
novada avīzē, iedzīvotāju sanāksmēs)
Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa sadarbībā ar novada
domes struktūrvienībām
Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam uzraudzības
procesa rezultāti tiks iekļauti pārskatā „Pārskats par Riebiņu novada
attīstības programmas 2019.-2025. gadam īstenošanu” ik gadu par katru
iepriekšējo gadu un vienu reizi 3 gados par trīs gadu periodu. Par
pārskata sagatavošanu ir atbildīga Riebiņu novada Attīstības un
plānošanas daļa.
Pārskata sagatavošanu par Riebiņu novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam īstenošanu ir ieteicams uzsākt ar pašvaldības
publiskā pārskata sagatavošanu.
Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam uzraudzības
pārskata sagatavošana norit 5 posmos:
*
1.posmā tiek veikta sistemātiska datu vākšana un apkopošana, pie
kuras intensīvs darbs notiks gada 3. un 4. ceturksnī;
*
Apkopotie dati un finansējuma izlietojums programmas investīciju
plāna izpildē tiek analizēts kontekstā ar pašvaldības budžeta
izpildi, šis darbs notiek gada 1. ceturksnī;
*
2.posmā Riebiņu novada domes struktūrvienības un iestādes pēc
novada domes Attīstības un plānošanas daļas lūguma līdz 15.
februārim sagatavo pārskatu par iepriekšējā gadā savā jomā
paveikto saskaņā ar Riebiņu novada attīstības programmas 2019. -
2026. gadam Rīcības plānā ietvertajiem uzdevumiem, pasākumiem un
aktivitātēm, kurā iekļauj arī informāciju par vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanas rādītājiem. Pārskatā tiek iekļauta arī
informācija par pašvaldības budžeta izlietojumu atbilstoši AP
noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem;
*
3.posmā Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa analizē
iesniegtos pārskatus un datus un nepieciešamības gadījumā līdz 1.
martam pieprasa papildu informāciju novada domes struktūrvienībām
un iestādēm;
*
4.posmā Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa
sadarbībā ar Riebiņu novada domes struktūrvienībām un iestādēm
līdz 1. maijam sagatavo ikgadējo pārskatu „Pārskats par Riebiņu
novada attīstības programmas 2019. - 2026. gadam īstenošanu”
atbilstoši pārskata struktūrai un iekļaujamajai informācijai un
ziņo par rezultātiem novada domei, kā arī ne vēlāk kā 1 mēneša
laikā pēc pārskata apstiprināšanas informē sabiedrību par AP
īstenošanas rezultātiem, publicējot tos novada interneta vietnē
www.riebini.lv un sociālajos tīklos;
*
5.posmā Riebiņu novada dome apstiprina sagatavoto pārskatu un
nepieciešamības gadījumā, pamatojoties uz pārskatā iekļautajiem
secinājumiem un ieteikumiem, lemj par grozījumu veikšanu Riebiņu
novada Attīstības programmas 2019. - 2025. gadam investīciju
un/vai rīcības plānā.
Programmas ieviešanas un uzraudzības sasaiste ar pašvaldības budžeta
plānošanu
Attīstības plānošanas kontekstā pašvaldības budžeta mērķis ir sadalīt
prognozētos pieejamos finanšu līdzekļus attiecīgajā periodā
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildei un attīstībai atbilstoši
pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm,
rīcības virzieniem, uzdevumiem, rīcības plānam un investīciju plānam,
lai sasniegtu šajos dokumentos minētos mērķus un demonstrētu finanšu
izlietojumu AP ieviešanas kontekstā.
Ilgtspējīgas pašvaldības vidēja termiņa budžeta plānošanas sistēmu
veido Riebiņu novada attīstības programma, kurai hierarhiski pakļaujas
pārējie novada nozaru attīstības plānošanas dokumenti. Pašvaldības
vidēja termiņa budžeta plānošanas un novērtēšanas sistēmu ir ieteicams
uzsākt ar kārtējā pašvaldības budžeta izstrādes un apstiprināšanas
procesu. Vienlaicīgi ir jāveic arī budžeta izlietojuma efektivitātes
novērtējums un plānošanas teritorijā sasniegtais rezultāts vidēja
termiņa prioritāšu, rīcības virzienu un uzdevumu līmenī.
Budžeta plānošanas sistēmas sasaiste ar novada ilgtspējīgo attīstību
Lai nodrošinātu ilgtspējīgu pašvaldības vidēja termiņa budžeta
plānošanas sistēmu, budžeta plānošana ir jāsasaista ar attīstības
plānošanu - Riebiņu novada AP stratēģiskās daļas rīcības un
investīciju plānu. Finanšu uzskaite nevar aprobežoties tikai ar to
normatīvo aktu izpildi, kas reglamentē grāmatvedības uzskaiti. Lēmumu
pieņemšanai par Riebiņu novada attīstību un projektu iekļaušanu
investīciju plānā pamatā ir pašvaldības budžets.
Šāda plānošanas sistēma ir pamatā stratēģiskās plānošanas un
stratēģiskās vadīšanas ieviešanai un īstenošanai pašvaldībā, ko
iespējams īstenot, sasaistot kopā visus elementus, kas ļauj
pašvaldībai reaģēt uz ārējās vides izaicinājumiem, risināt problēmas
un izmantot iespējas. Viena no saitēm, kas nepieciešama stratēģiskās
vadīšanas īstenošanā, ir saite starp stratēģiskajiem uzstādījumiem un
budžetu, skat. attēlu zemāk.

5. attēls. Pašvaldības budžeta vieta stratēģiskās vadīšanas/plānošanas
sistēmā Latvijā.
Datu avots: Sasaistes izveidošana starp teritorijas attīstības
plānošanu un budžeta plānošanu vietējā līmenī, Norvēģijas pieredzē
balstīts metodiskais materiāls, 2016
Ilgtspējīga budžeta plānošanā svarīga ir funkcionālā efektivitāte jeb
lietderība, kas raksturo, cik lielā mērā AP izvirzītie mērķi, kurus
izsaka dažādi rezultatīvie rādītāji, ir sasniegti. Tiešu sasaisti
starp pašvaldības AP rīcības plānu/investīciju plānu un budžetu
nodrošina divas darbības - no vienas puses, resursu piešķiršana
attīstības plānošanas dokumentos plānotajiem pasākumiem un projektiem,
bet no otras – budžeta plānošana un budžeta izdevumu pamatošana ar AP
rīcības virzieniem un uzdevumiem.
Pašvaldību budžeta pieprasījumos, tai skaitā no struktūrvienībām un
iestādēm, apstiprinātajās budžeta tāmēs norādīt precīzu sasaisti ar
attīstības plānošanas dokumentiem, lai ir iespējams identificēt, kādi
rezultāti tiks sasniegti, izlietojot konkrētā gada budžeta finanšu
līdzekļus.
Riebiņu novada attīstības programmā 2019.-2025. gadam noteikto vidēja
termiņa prioritāšu un rīcības virzienu sasniegšanai paredzētais
finansējums.
Riebiņu novada attīstības programmas vidēja termiņa prioritātes
Riebiņu novada attīstības programmas rīcības virzieni
Kopējais Investīciju plānā
Izpilde 2019. gads
ĀF/PB
Pieprasījums
2020. gads
ĀF/PB
VTP1 Ilgtspējīgas un kvalitatīvas dzīves telpas izveide
RV1.1.Kvalitatīvi ceļi un droši savienojumi
RV1.2. Mūsdienīgas inženierkomunikācijas
RV.1.3. Ērti un energoefektīvi mājokļi
RV1.4. Pieejama izglītība
RV1.5. Nodrošināta veselības aprūpe un sociālais atbalsts
RV1.6. Plašs kultūras piedāvājums un saglabāts kultūrvēsturiskais
mantojums
RV1.7. Sporta pasākumi un aktīvs dzīvesveids
Kopā:
VTP2 Lietpratīga dabas resursu apsaimniekošana un izmantošana
RV2.1.Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana
RV2.2. Ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana
RV2.3.Sabiedrības izglītošana un videi draudzīgas apziņas veidošana
RV 2.4. Publiskās ārtelpas attīstība
Kopā:
VTP3 Efektīvas uzņēmējdarbības attīstība
RV3.1.Uzņēmējdarbības dažādošana
RV3.2. Daudzveidīgs tūrisma piedāvājums
RV3.3. Nodarbinātības veicināšana
Kopā:
VTP4 Aktīvas kopienas un atvērtas pārvaldes veidošana
RV4.1. Vietējās kopienas iesaiste un līdzdalība
RV 4.2. Riebiņu novada sadarbība un atpazīstamība
Kopā:
ĀF-
PB-
Riebiņu novada attīstības pamatrādītāju izvērtējums
6. tabulā noteikti Riebiņu novada attīstības pamatrādītāji, ar kuru
palīdzību var novērtēt novada attīstību kopumā un salīdzināt Riebiņu
novada attīstību ar citu Latvijas novadu attīstību.
6.tabula.Rieibņu novada teritorijas attīstības izvērtēšanas
sociālekonomiskie pamatrādītāji.
Nr.p.k.
Rādītājs
Rādītāja vērtība 2018. (vai bāzes gadā)
Rādītāja vērtība pārskata gadā
Vēlamā attīstības tendence 2025. gadā
Datu avots
1.
Teritorijas attīstības indekss, vieta novadu grupā
93 vieta

VRAA
2.
Iedzīvotāju skaita izmaiņas
5236
nemainās
PMLP
3.
Demogrāfiskā slodze
0,480

PMLP
4.
Bezdarba līmenis
10,7%

CSP
5.
Ekonomiski aktīvās statistiskas vienības
117 (2016)

CSP
6.
Vidējā apdrošināšanas iemaksu alga jeb bruto alga
598 EUR
(2017\0

VRAA, CSP
7.
Nodarbinātības līmenis
2017 personas jeb 57% no darbaspējas vecuma iedzīvotājiem

VID
8.
Pašvaldību budžeta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz 1
iedzīvotāju,
121,32 EUR (2017)

RAIM aprēķins
9.
Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācijas saldo
-59

CSP
10.
Darba devēju skaits
118

VID
11.
Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi novadā
Pozitīvs vērtējums 50-60%
Pozitīvais vērtējums nav zemāks par 80%
Pašvaldības aptauja
Par Riebiņu novada attīstības pamatrādītāju datu apkopošanu un analīzi
ir atbildīga Riebiņu novada domes Attīstības un plānošanas daļa.
Izvērtēto rādītāju rezultāti tiek iekļauti ikgadējā pārskatā "Pārskats
par Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam
īstenošanu”. Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ietvaros
novada attīstības pamatrādītājus ir iespējams pārskatīt un
nepieciešamības gadījumā mainīt. Veicot aptauju par iedzīvotāju
apmierinātību ar dzīvi novadā, papildus iekļaut jautājumus, kas ir
būtisks noteiktajā laika periodā vai specifiski kādā nozarē un/vai
jomā.
Attīstības programmā noteikto vidējā termiņa prioritāšu sasniegšanas
rādītāju izvērtējums
Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanas rezultatīvie rādītāji ir norādīti
stratēģiskajā daļā. AP īstenošanas uzraudzības ietvaros ik gadu tiks
veikts vidēja termiņa prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtējums,
aizpildot ikgadējos rezultātus tabulā.
Ziņojumā ir jāietver informācija par īstenošanas rezultātu atbilstību
Riebiņu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģijai un izvirzītājiem
mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm:
SM1 Unikāla, pievilcīga, Latgales lauku tradīcijās un modernajās
tehnoloģijās balstīta dzīves vide.
SM2 Dažādotas lauku ekonomiskās aktivitātes, kuras balstītas dabas
resursu ilgtspējīgā izmantošanā.
SM3 Demokrātiska, iekļaujoša, līdzdarbošanās un atbildības sabiedrība.
Ilgtermiņa prioritātes
IP1 Jaunās tehnoloģijas un mobilitāte.
IP2 Jaunu nodarbju un inovāciju veicināšana uzņēmējdarbībā,
pievienotās vērtības radīšana.
IP3 Iedzīvotāju iniciatīvu stiprināšana.
7.tabula. Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam
darbības politikas rezultātu rādītāji.
Nr. p.k.
Rādītājs
Datu vērtība
Bāzes gads
Datu avots
Tendence
Sasniedzamais rādītājs 2025.
1.
E-pakalpojumu izmantotāju skaits
Pašvaldība
Palielinās
75% no novada iedzīvotājiem
2.
Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits
190
NVA
Samazinās
30
3.
Aktīvo uzņēmumu skaits
369
Lursoft
Palielinās
4.
Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa
598 EUR
CSP
Palielinās
Izlīdzinās ar mēneša vidējo bruto darba samaksu kā vidējais valstī
5.
Iedzīvotāju apmierinātība ar dzīvi pašvaldībā
50-60%
Aptaujas rezultāti
Paaugstinās
6.
Iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības darbu
50-60%
Aptaujas rezultāti
Paaugstinās
7.
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju (SM2)
280
Pašvaldība
Paaugstinās
8.
Apmeklētāju skaits tūrisma objektos (SM2)
-
Pašvaldība
Paaugstinās
9.
Teritorijas attīstības līmeņa indekss
(SM1, SM2,SM3)
Negatīvs
-1,101
VRAA dati
paaugstinās
Pozitīvs
10.
Novada budžets (SM1, SM2,SM3)
5milj.EUR
Pašvaldība
Palielinās
11.
Bezdarba līmenis, %(SM2)
10,7
NVA
Samazinās
12.
Riebiņu novada vidusskolas vieta Latvijas vidusskolu reitingā (SM1)
-
-
www.skolureitings.lv
Labāko 25 reitingā
13.
Individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000
iedzīvotājiem (SM2)
107
CSP
Palielinās
14.
Novada pašvaldības autoceļu ar asfalta segumu kopgarums (SM2)
28,80 km
Pašvaldības dati
Palielinās
No 85-100km
15.
Iedzīvotāju skaits,
absolūti skaitļi (SM1)
5236
PMLP
Paliek nemainīgs
Par Riebiņu novada ilgtermiņa stratēģisko mērķu un vidēja termiņa
prioritāšu sasniegšanas rādītāju izvērtēšanu un iekļaušanu ikgadējā
pārskatā „Pārskats par Riebiņu novada attīstības programmas
2019.-2025. gadam īstenošanu” atbildīga ir Riebiņu novada domes
Attīstības daļa, pamatojoties uz informāciju, kuru tā ir saņēmusi no
novada struktūrvienībām un iestādēm, kā arī saskaņā ar pašvaldības
kārtējā gada budžeta izlietojumu atbilstoši AP noteiktajām
prioritātēm.
Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam darbības
rezultatīvie rādītāji
Ikgadējā attīstības programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma saturs
un iekļaujamā informācija
Uzraudzības ziņojumā jāietver šāda detalizēta attīstības programmas
īstenošanas progresa analīze:
*
veikto darbību uzskaitījums mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kāds
ir progress noteikto rādītāju sasniegšanas virzienā;
*
skaidrojums, ja ir konstatētas novirzes vai izmaiņas attiecībā
pret plānoto;
*
secinājumi un turpmākie priekšlikumi darbības uzlabošanai, kuras
mērķis pilnībā sasniegt izvirzītos rādītājus.
8.tabula. Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam
īstenošanas uzraudzības ziņojuma struktūra un tajā ietveramā
informācija
Nr. p.k.
Nodaļa
Satura apraksts
1.
Ievads
Uzraudzības pārskata mērķis, pārskata sagatavošanas laika periods,
struktūra un uzraudzības ziņojuma sagatavošanā iesaistītās
institūcijas, kontaktinformāciju komentāru un ieteikumu sniegšanai.
2.
Riebiņu novada attīstības vispārējais attīstības raksturojums
Raksturojums tiek balstīts uz iepriekšējā sadaļā minēto pamatrādītāju
izmaiņu analīzi
3.
Attīstības programmas īstenošana
Īstenošanu izvērtē, balstoties uz definētajiem vidēja termiņa
prioritāšu īstenošanas rezultatīvajiem rādītājiem.
Par katru vidēja termiņa prioritāti sniedz šādu informāciju:
- vidēja termiņa prioritātes ietvaros veiktajiem pasākumiem un
aktivitātēm, jāanalizē to izpilde vai novirze no plānotā saistībā ar
ieguldīto finanšu apjomu,
-rezultatīvo rādītāju sasniegumu ietekme uz teritorijas attīstību,
-pamatojums, ja tiek konstatētas novirzes no plānotā,
-secinājumi un/vai priekšlikumi
4.
Secinājumi
Kopīgie secinājumi mērķu un uzdevumu kontekstā. Secinājumiem jāietver
arī ārējās vides faktoru analīzi, kuri būtiski ietekmē pašvaldības
attīstības programmas īstenošanu
5.
Priekšlikumi
Jāietver priekšlikumi attīstības programmas aktualizēšanai, rīcības
plāna aktualizēšanai, kā arī uzraudzības sistēmas pilnveidošanai
6.
Izmantotie informācijas avoti
Šajā nodaļā ir jāietver visi informācijas avoti, kuri izmantoti,
sagatavojot programmas īstenošanas uzraudzības ziņojuma pārskatu.
Riebiņu novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam trīs gadu
uzraudzības ziņojums struktūras ziņā neatšķiras no ikgadējā
uzraudzības pārskata, bet saturiski tajā jāiekļauj informācija un tās
analīze 3 gadu griezumā.
9
Riebiņu novada attīstības programma 2019-2025 (1.redakcija)

 • MICHÈLE PETIT ¿CONSTRUIR LECTORES? ESTA CONFERENCIA FUE
 • UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN FACULTAD DE HUMANIDADES
 • CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZOS DE BIEN INMUEBLE EN
 • PROYECTO PARENTS FORMACIÓN A PADRES Y MADRES PARA LA
 • [ROOT10629] CLANG CODEGEN ASSERTION POPPING EXCEPTION STACK WHEN NOT
 • IBNET TOOLKIT THE IBNET TOOLKIT IS A SET
 • STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE UPRAWIANIA WĘDKARSTWA WĘDKOWANIE CZY JAK
 • SELF INSURER ASSOCIATION OF VICTORIA INC CONTACT LIST (PAGE
 • INTERACCIÓN MEDIACIÓN Y AUTISMO POSIBILIDADES DE LOS ENTORNOS DIGITALES
 • I NDEPENDENCE HISTORIC HOMES AS OF SEPTEMBER 2009 ADDRESS
 • DÓNDE HABITA EL AMOR “¿QUÉ ES EL AMOR?”
 • CURSO DE MICROSCOPÍA LÁSER CONFOCAL (CLSM) CIB CSIC MADRID
 • THE PRINCIPAL’S PAD WEEKLY NOTES FROM PRINCIPAL DENISE
 • LA DEFICIENCIA MOTRIZ LA DEFICIENCIA MOTRIZ EN
 • MICROCHIP TECHNOLOGY LAUNCHES POWERFUL 32BIT MPLAB® IDE SOFTWARE MAKING
 • OBJECT AND EVENT CONCEPTS A COGNITIVE MECHANISM OF INCOMMENSURABILITY
 • FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO
 • FORM 2317 SPECIAL PROVISIONS APPLICATION USE OF THE
 • REGLAMENTO DE BALONCESTO 1 EQUIPOS CADA EQUIPO SE COMPONE
 • POST FIRE THINKING THINGS HAVE CHANGED AND THE AREA
 • DECRETO 1974 DE 1997 (AGOSTO 7) DIARIO OFICIAL NO
 • PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 15 TAHUN 2001
 • EXAM III – REVIEW I SOLN 1 SUPPOSE YOU
 • RECOMENDACIÓN PARA LA PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN (PPE) DEL PERSONAL DE
 • NELYAS SAYILARI ÇÖZÜMLEME ADI SOYADI………………………………………… NO…… ÇÖZÜMLENMİŞ OLARAK
 • OBRAZEC PROGRAM I PODATKI O PROGRAMU PROGRAMSKI SKLOPI
 • BIRŽŲ RAJONO NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA JUSTAS MULOKAS 9TOS
 • PUBLIC COMMENT AT REGULAR RTA BOARD MEETINGS PERSONS WISHING
 • AUTORORIGEN JOSÉ MARÍA HEREDIA CUBA (1803) OBRA EN UNA
 • EUROPSKA UNIJA ULAGANJE U BUDUĆNOST PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE NA