zapisnik 66. rednega občnega zbora čebelarske zveze slovenije v soboto, 08. 04. 2017. 66. redni občni zbor čzs se je pričel ob 09.

ZAPISNIK
66. REDNEGA OBČNEGA ZBORA
ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE
v soboto, 08. 04. 2017.
66. redni občni zbor ČZS se je pričel ob 09.00 uri.
Predsednik g. Boštjan Noč se zavodu zahvali in pozdravi navzoče ter
občnemu zboru zaželi uspešno delo.
Za tem predsednik ČZS, prične z delom 66. občnega zbora.
K 1. točki dnevnega reda: Slovesen začetek in izvolitev delovnih
organov.
Predsednik ČZS g. Boštjan Noč predlaga v izvolitev naslednje člane
delovnega predsedstva občnega zbora:
g. Jožef Smrkolj - za predsednika delovnega predsedstva.
g. Janez Vencelj - za člana delovnega predsedstva.
g. mag. Aleš Rodman - za člana delovnega predsedstva.
Na predlog predsednika ČZS občni zbor soglasno sprejme:
Sklep štev. 1: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije potrdi predlagano
delovno predsedstvo 66. rednega občnega zbora.
Delovno predsedstvo prevzame vodenje občnega zbora in predsednik
delovnega predsedstva predlaga v potrditev naslednji dnevni red 66.
rednega občnega zbora:
Dnevni red 66. rednega občnega zbora:
2.
Razglasitev prejemnikov in podelitev odlikovanj in častnih diplom
Antona Janše ter nagrade Petra Pavla Glavarja.
3.
Podelitev priznanj predsednika ČZS.
4.
Poročilo verifikacijske komisije.
5.
Poročilo o uresničitvi delovnega in finančnega načrta ČZS za leto
2016 in predsednikovo poročilo.
6.
Poročilo nadzornega odbora ČZS.
7.
Razprava o poročilih.
8.
Sprejetje revidiranega poslovnega poročila ČZS za leto 2016.
9.
Sprejetje delovnega in finančnega načrta ČZS za leto 2017.
10.
Delegatska vprašanja in predlogi.
Sklep štev. 2: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejme
predlagani dnevni red 66. rednega občnega zbora.
Predsednik delovnega predsedstva predlaga v potrditev naslednje člane
delovnih organov občnega zbora:
1. Predlog članov verifikacijske komisije:
g. Miha Metelko - za predsednika verifikacijske komisije.
g. Marko Alauf - za člana verifikacijske komisije.
g. Tone Tomec - za člana verifikacijske komisije.
2. Predlog overovateljev zapisnika:
g. Franc Šmerc
ga. Lidija Senič
3. Predlog za zapisnikarja:
Matej Mandelj - tajnik
Sklep štev. 3: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije potrdi predlagane
delovne organe 66. rednega občnega zbora.
K2. točki dnevnega reda: Razglasitev prejemnikov in podelitev
odlikovanj in častnih diplom Antona Janše ter nagrade Petra Pavla
Glavarja.
Razglasitev prejemnikov in obrazložitve prečita tajnik Matej Mandelj.
1. Čebelarski društvi, ki v letu 2017 prejmeta odlikovanje Antona
Janše II. stopnje:
1.1 Odlikovanje Antona Janše II. stopnje prejme Čebelarsko društvo
Besnica, ki v letu 2017 praznuje 70. obletnico svojega delovanja.
1.2 Odlikovanje Antona Janše II. stopnje prejme Čebelarsko društvo
Loče, ki v letu 2017 praznuje 70. obletnico svojega delovanja.
2. Čebelarska društva, ki v letu 2017 prejmejo častno diplomo Antona
Janše:
2.1 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Rakek, ki v
letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
2.2 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Novo Mesto,
ki v letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
2.3 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Krka in
Zagradec, ki v letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
2.4 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Gornji Grad,
ki v letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
3. Čebelarji, ki v letu 2017 prejmejo odlikovanja Antona Janše I.
stopnje:
3.1 Na predlog Čebelarskega društva Rogaška Slatina odlikovanje Antona
Janše I. stopnje prejme g. Franc Branko Janžek.
3.2 Na predlog Čebelarskega društva Antona Janše Breznica odlikovanje
Antona Janše I. stopnje prejme g. Janez Tičar.
3.3 Na predlog Čebelarskega društva Šmarje pri Jelšah odlikovanje
Antona Janše I. stopnje prejme g. Tirgušek Alojz.
3.4 Na predlog Čebelarskega društva Domžale odlikovanje Antona Janše
I. stopnje prejme g. Rado Remšak.
3.5 Na predlog Čebelarskega društva Radovljica odlikovanje Antona
Janše I. stopnje prejme g. Miha Rozman.
4. Prejemnica nagrade Petra Pavla Glavarja:
4.1 Na predlog predsednika ČZS nagrado Petra Pavla Glavarja prejme ga.
Daniela Zalokar.
K 3. točki dnevnega reda: Podelitev priznanj predsednika ČZS.
Razglasitev prejemnikov in obrazložitve prečita tajnik Matej Mandelj.
5.1 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme ga. Nuša Radinja - za
več kot 30 let lektoriranja Čebelarja.
5.2 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme g. Anton Tomec - za
dolgoletno delo tajnika ČZS.
5.3 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme g. Franc Šmerc - za 9
let podpredsednikovanja ČZS.
5.4 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme g. Miro Cetina. - za
delo terenskega svetovalca, za ekološko čebelarstvo, za prispevek k
pašnim redom
5.5 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme čebelarski krožek
Selnica ob Dravi z mentorjem g. Blažem Lovričem - za sodelovanje na
mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev
5.6 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme ga. Marija Sivec.
5.7 Predsednikovo priznanje v letu 2017 je prejel tudi predsednik
Apimondije g. Philip McCabe - za vso pomoč in podporo pri projektu
svetovni dan čebel
Podelitev Plakete dr. Filipa Terča predsedniku Čebelarske zveze
Slovenije
Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča, Čebelarske zveze društev
Maribor je predsedniku Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjanu Noču
podelila Plaketo dr. Filipa Terča, za vso pomoč in delo pri
legalizaciji apiterapije.
K 4. točki dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije.
Predsednik delovnega predsedstva g. Jožef Smrkolj zaprosi predsednika
verifikacijske komisije g. Miha Metelkota , da poda poročilo o
udeležbi pooblaščenih delegatov čebelarskih organizacij na 66. občnem
zboru Čebelarske zveze Slovenije.
Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem začetku navzočih več kot
polovica delegatov. Lahko pa občni zbor veljavno sklepa tudi pol ure
po napovedanem sklicu, če je prisotnih več kot tretina delegatov z
veljavnimi pisnimi pooblastili članov Zveze
( 16. člen Pravil ČZS ).
Polnopravnih članov Čebelarske zveze Slovenije, ki imajo v letu 2017
glasovalno pravico, je 206.
Predsednik verifikacijske komisije g. Miha Metelko poda poročilo o
udeležbi pooblaščenih delegatov čebelarskih organizacij na 66. občnem
zboru Čebelarske. Poroča, da je na 66. rednem občnem zboru ČZS
prisotnih 136 ( 52%) pooblaščenih delegatov članov ČZS in ugotovi ter
potrdi sklepčnost občnega zbora.
K 5. točki dnevnega reda: Poročilo o uresničitvi delovnega in
finančnega načrta ČZS za leto 2016 in predsednikovo poročilo.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta ČZS za leto 2016 je bilo
vodstvom čebelarskih društev podrobneje predstavljeno na regijskih
posvetih, kratko poročilo je neposredno na občnem zboru podal
predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč.
K 6. točki dnevnega reda: Poročilo Nadzornega odbora Čebelarske zveze
Slovenije.
O poslovanju Čebelarske zveze Slovenije in izpolnitvi delovnega in
finančnega načrta Čebelarske zveze Slovenije za leto 2016 je podal
poročilo predsednik Nadzornega odbora g. Vlado Pušnik.
K 7. točki dnevnega reda: Razprava o poročilih in sprejem poročil.
Sklep štev. 4: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije z upoštevanjem
razprave o poročilih sprejema poročilo o uresničitvi delovnega in
finančnega načrta ČZS za leto 2016, predsednikovo poročilo in poročilo
nadzornega odbora ČZS.
K 8. točki dnevnega reda: Sprejetje revidiranega poslovnega poročila
ČZS za leto 2016.
Sklep štev. 5: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejema
revidirane računovodske izkaze in poslovno poročilo Čebelarske zveze
Slovenije za leto 2016.
K 9. točki dnevnega reda: Sprejetje delovnega in finančnega načrta ČZS
za leto 2017.
Upravni odbor je na svoji 6. redni seji, dne 16.03.2017 obravnaval in
s sklepom štev. 81 sprejel predlog delovnega in finančnega načrta za
leto 2017.
Predlog delovnega načrta ČZS za leto 2017 je bil vodstvom čebelarskih
društev podrobneje predstavljen na regijskih posvetih, na občnem zboru
ga je predstavil predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč.
Sklep štev. 6: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejme delovni
in finančni načrt Čebelarske zveze Slovenije za leto 2017.
in
Sklep štev. 6/a: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejema
predlog UO ČZS in NO ČZS, da se pripravi rebalans finančnega načrta, v
primeru, ko med letom pride do večjih odstopanj med planom in
realizacijo prihodkov in odhodkov, posameznih stroškovnih nosilcev za
več kot 10.000,00 EUR oziroma nad 20% povečanjem ali zmanjšanjem
prihodkov oziroma odhodkov v primerjavi s celoto.
in
Sklep štev. 6/b: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejema
predlog UO ČZS in NO ČZS, da ima Upravni odbor ČZS možnost in
pooblastilo sprejema rebalansa finančnega načrta v tretjem ali četrtem
kvartalu na utemeljen predlog predsednika ČZS.
K 10. točki dnevnega reda: Delegatska vprašanja in predlogi.
Predsedujoči g. Smrkolj povabi prisotne k razpravi. Prisotni ob tej
točki niso razpravljali.
Zapisnik 66. občnega zbora zajema sklepe od štev. 1 do štev. 6/b.
66. občni zbor Čebelarske zveze Slovenije je bil zaključen ob 12.00.
uri.
Predsednik delovnega predsedstva:
G. Jožef Smrkolj ______________________________________________
Overovatelja zapisnika:
G. Franc Šmerc _____________________________________________
Ga. Lidija Senič ______________________________________________
Zapisnikar:
Matej Mandelj ______________________________________________
Brdo pri Lukovici, 11.04.2017.
5

 • MAGISTRATES’ COURT OF VICTORIA GROUND RULES HEARING QUESTIONNAIRE VERSION
 • GRADE 7 UNIT 4 INTERDEPENDENT RELATIONSHIPS IN ECOSYSTEMS 62515
 • (SPANISCH) NACÍ EN MADRID EL 26 DE JULIO DE
 • P AGE 2 OF ANUNCIO DE LICITACIÓN NO PERFIL
 • ÚNOSNOST PLOŠNÝCH ZÁKLADŮ 1 ČSN EN 19971 (EUROKÓD 7)
 • INFORMATION FOR AUTHORS ACTA PHARMACEUTICA SINICA STARTED ITS PUBLICATION
 • DUBEN 2012 PROGRAM DIVADLA VIOLA PŘEDPRODEJ NA MĚSÍC
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA 1056 NA TEMELJU
 • NEW ZEALAND PRACTICE GUIDELINES FOR OPIOID SUBSTITUTION TREATMENT 2014
 • WORKFORCE INNOVATION AND OPPORTUNITY ACT (WIOA) TITLE 1 YOUTH
 • ACUERDO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO
 • 7442 – CHECKLIST RECKLESSLY CAUSING SERIOUS INJURY IN CIRCUMSTANCES
 • POKLICNA MATURA 2010 PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA IZDELEK OZIROMA
 • DOC ID D202228651DJ PETITION SUMMARY DOCUMENT INFORMATION RELATING TO
 • CONGREGAZIONE POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA LETTERA DI INDIZIONE
 • COLEGIO SANTA MARTA TEMARIOS PRUEBAS DE COBERTURA JUNIO 2018
 • A LUOI ASSOCIATION OF AGENT ORANGE VICTIMS NO 03KHHNNCDDC
 • PAGE 5 OF 5 ELLISON BRONZE SECTION 084236 EXTRUDED
 • ASSIGNMENT OF DRAINAGE CREDITS THIS ASSIGNMENT (“ASSIGNMENT”) IS MADE
 • KAROLINA KONOPCZAK1 ALEKSANDRA MAJCHROWSKA2 AGNIESZKA SKIERSKA3 PAWEŁ STRAWIŃSKI4 WHY
 • GETTING ORGANIZED USE THE TAB OR ARROW BUTTONS TO
 • 61 EBURY STREET LONDON SW1 802 SQ FT (745
 • ERASMUS FORMULARIO DE SOLICITUD DE AYUDAS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES
 • VILMA ŠTRITOF ČRETNIK FERI VIDI TUDI Z UŠESI RADIJSKE
 • OUTIL 45 LISTES DE CONTRÔLE POUR LES SPAS
 • AUTORIZACION PARA VIAJES DE MENORES AL EXTRANJERO CONSULADO GENERAL
 • WORSHIP ALIVE PLUS! FOURTH SUNDAY IN ADVENT SERIES A
 • MORPHOLOGIC FEATURES OF SANCASSANIA BERLESEI (ACARI ASTIGMATA ACARIDAE) A
 • AYUDA MEMORIA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN CARRETERA
 • N 42672 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO