zapisnik 66. rednega občnega zbora čebelarske zveze slovenije v soboto, 08. 04. 2017. 66. redni občni zbor čzs se je pričel ob 09.

ZAPISNIK
66. REDNEGA OBČNEGA ZBORA
ČEBELARSKE ZVEZE SLOVENIJE
v soboto, 08. 04. 2017.
66. redni občni zbor ČZS se je pričel ob 09.00 uri.
Predsednik g. Boštjan Noč se zavodu zahvali in pozdravi navzoče ter
občnemu zboru zaželi uspešno delo.
Za tem predsednik ČZS, prične z delom 66. občnega zbora.
K 1. točki dnevnega reda: Slovesen začetek in izvolitev delovnih
organov.
Predsednik ČZS g. Boštjan Noč predlaga v izvolitev naslednje člane
delovnega predsedstva občnega zbora:
g. Jožef Smrkolj - za predsednika delovnega predsedstva.
g. Janez Vencelj - za člana delovnega predsedstva.
g. mag. Aleš Rodman - za člana delovnega predsedstva.
Na predlog predsednika ČZS občni zbor soglasno sprejme:
Sklep štev. 1: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije potrdi predlagano
delovno predsedstvo 66. rednega občnega zbora.
Delovno predsedstvo prevzame vodenje občnega zbora in predsednik
delovnega predsedstva predlaga v potrditev naslednji dnevni red 66.
rednega občnega zbora:
Dnevni red 66. rednega občnega zbora:
2.
Razglasitev prejemnikov in podelitev odlikovanj in častnih diplom
Antona Janše ter nagrade Petra Pavla Glavarja.
3.
Podelitev priznanj predsednika ČZS.
4.
Poročilo verifikacijske komisije.
5.
Poročilo o uresničitvi delovnega in finančnega načrta ČZS za leto
2016 in predsednikovo poročilo.
6.
Poročilo nadzornega odbora ČZS.
7.
Razprava o poročilih.
8.
Sprejetje revidiranega poslovnega poročila ČZS za leto 2016.
9.
Sprejetje delovnega in finančnega načrta ČZS za leto 2017.
10.
Delegatska vprašanja in predlogi.
Sklep štev. 2: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejme
predlagani dnevni red 66. rednega občnega zbora.
Predsednik delovnega predsedstva predlaga v potrditev naslednje člane
delovnih organov občnega zbora:
1. Predlog članov verifikacijske komisije:
g. Miha Metelko - za predsednika verifikacijske komisije.
g. Marko Alauf - za člana verifikacijske komisije.
g. Tone Tomec - za člana verifikacijske komisije.
2. Predlog overovateljev zapisnika:
g. Franc Šmerc
ga. Lidija Senič
3. Predlog za zapisnikarja:
Matej Mandelj - tajnik
Sklep štev. 3: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije potrdi predlagane
delovne organe 66. rednega občnega zbora.
K2. točki dnevnega reda: Razglasitev prejemnikov in podelitev
odlikovanj in častnih diplom Antona Janše ter nagrade Petra Pavla
Glavarja.
Razglasitev prejemnikov in obrazložitve prečita tajnik Matej Mandelj.
1. Čebelarski društvi, ki v letu 2017 prejmeta odlikovanje Antona
Janše II. stopnje:
1.1 Odlikovanje Antona Janše II. stopnje prejme Čebelarsko društvo
Besnica, ki v letu 2017 praznuje 70. obletnico svojega delovanja.
1.2 Odlikovanje Antona Janše II. stopnje prejme Čebelarsko društvo
Loče, ki v letu 2017 praznuje 70. obletnico svojega delovanja.
2. Čebelarska društva, ki v letu 2017 prejmejo častno diplomo Antona
Janše:
2.1 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Rakek, ki v
letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
2.2 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Novo Mesto,
ki v letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
2.3 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Krka in
Zagradec, ki v letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
2.4 Častno diplomo Antona Janše prejme Čebelarsko društvo Gornji Grad,
ki v letu 2017 praznuje 110. obletnico svojega delovanja.
3. Čebelarji, ki v letu 2017 prejmejo odlikovanja Antona Janše I.
stopnje:
3.1 Na predlog Čebelarskega društva Rogaška Slatina odlikovanje Antona
Janše I. stopnje prejme g. Franc Branko Janžek.
3.2 Na predlog Čebelarskega društva Antona Janše Breznica odlikovanje
Antona Janše I. stopnje prejme g. Janez Tičar.
3.3 Na predlog Čebelarskega društva Šmarje pri Jelšah odlikovanje
Antona Janše I. stopnje prejme g. Tirgušek Alojz.
3.4 Na predlog Čebelarskega društva Domžale odlikovanje Antona Janše
I. stopnje prejme g. Rado Remšak.
3.5 Na predlog Čebelarskega društva Radovljica odlikovanje Antona
Janše I. stopnje prejme g. Miha Rozman.
4. Prejemnica nagrade Petra Pavla Glavarja:
4.1 Na predlog predsednika ČZS nagrado Petra Pavla Glavarja prejme ga.
Daniela Zalokar.
K 3. točki dnevnega reda: Podelitev priznanj predsednika ČZS.
Razglasitev prejemnikov in obrazložitve prečita tajnik Matej Mandelj.
5.1 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme ga. Nuša Radinja - za
več kot 30 let lektoriranja Čebelarja.
5.2 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme g. Anton Tomec - za
dolgoletno delo tajnika ČZS.
5.3 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme g. Franc Šmerc - za 9
let podpredsednikovanja ČZS.
5.4 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme g. Miro Cetina. - za
delo terenskega svetovalca, za ekološko čebelarstvo, za prispevek k
pašnim redom
5.5 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme čebelarski krožek
Selnica ob Dravi z mentorjem g. Blažem Lovričem - za sodelovanje na
mednarodnem tekmovanju mladih čebelarjev
5.6 Predsednikovo priznanje v letu 2017 prejme ga. Marija Sivec.
5.7 Predsednikovo priznanje v letu 2017 je prejel tudi predsednik
Apimondije g. Philip McCabe - za vso pomoč in podporo pri projektu
svetovni dan čebel
Podelitev Plakete dr. Filipa Terča predsedniku Čebelarske zveze
Slovenije
Sekcija za apiterapijo dr. Filipa Terča, Čebelarske zveze društev
Maribor je predsedniku Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjanu Noču
podelila Plaketo dr. Filipa Terča, za vso pomoč in delo pri
legalizaciji apiterapije.
K 4. točki dnevnega reda: Poročilo verifikacijske komisije.
Predsednik delovnega predsedstva g. Jožef Smrkolj zaprosi predsednika
verifikacijske komisije g. Miha Metelkota , da poda poročilo o
udeležbi pooblaščenih delegatov čebelarskih organizacij na 66. občnem
zboru Čebelarske zveze Slovenije.
Občni zbor je sklepčen, če je ob napovedanem začetku navzočih več kot
polovica delegatov. Lahko pa občni zbor veljavno sklepa tudi pol ure
po napovedanem sklicu, če je prisotnih več kot tretina delegatov z
veljavnimi pisnimi pooblastili članov Zveze
( 16. člen Pravil ČZS ).
Polnopravnih članov Čebelarske zveze Slovenije, ki imajo v letu 2017
glasovalno pravico, je 206.
Predsednik verifikacijske komisije g. Miha Metelko poda poročilo o
udeležbi pooblaščenih delegatov čebelarskih organizacij na 66. občnem
zboru Čebelarske. Poroča, da je na 66. rednem občnem zboru ČZS
prisotnih 136 ( 52%) pooblaščenih delegatov članov ČZS in ugotovi ter
potrdi sklepčnost občnega zbora.
K 5. točki dnevnega reda: Poročilo o uresničitvi delovnega in
finančnega načrta ČZS za leto 2016 in predsednikovo poročilo.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta ČZS za leto 2016 je bilo
vodstvom čebelarskih društev podrobneje predstavljeno na regijskih
posvetih, kratko poročilo je neposredno na občnem zboru podal
predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč.
K 6. točki dnevnega reda: Poročilo Nadzornega odbora Čebelarske zveze
Slovenije.
O poslovanju Čebelarske zveze Slovenije in izpolnitvi delovnega in
finančnega načrta Čebelarske zveze Slovenije za leto 2016 je podal
poročilo predsednik Nadzornega odbora g. Vlado Pušnik.
K 7. točki dnevnega reda: Razprava o poročilih in sprejem poročil.
Sklep štev. 4: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije z upoštevanjem
razprave o poročilih sprejema poročilo o uresničitvi delovnega in
finančnega načrta ČZS za leto 2016, predsednikovo poročilo in poročilo
nadzornega odbora ČZS.
K 8. točki dnevnega reda: Sprejetje revidiranega poslovnega poročila
ČZS za leto 2016.
Sklep štev. 5: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejema
revidirane računovodske izkaze in poslovno poročilo Čebelarske zveze
Slovenije za leto 2016.
K 9. točki dnevnega reda: Sprejetje delovnega in finančnega načrta ČZS
za leto 2017.
Upravni odbor je na svoji 6. redni seji, dne 16.03.2017 obravnaval in
s sklepom štev. 81 sprejel predlog delovnega in finančnega načrta za
leto 2017.
Predlog delovnega načrta ČZS za leto 2017 je bil vodstvom čebelarskih
društev podrobneje predstavljen na regijskih posvetih, na občnem zboru
ga je predstavil predsednik Čebelarske zveze Slovenije g. Boštjan Noč.
Sklep štev. 6: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejme delovni
in finančni načrt Čebelarske zveze Slovenije za leto 2017.
in
Sklep štev. 6/a: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejema
predlog UO ČZS in NO ČZS, da se pripravi rebalans finančnega načrta, v
primeru, ko med letom pride do večjih odstopanj med planom in
realizacijo prihodkov in odhodkov, posameznih stroškovnih nosilcev za
več kot 10.000,00 EUR oziroma nad 20% povečanjem ali zmanjšanjem
prihodkov oziroma odhodkov v primerjavi s celoto.
in
Sklep štev. 6/b: Občni zbor Čebelarske zveze Slovenije sprejema
predlog UO ČZS in NO ČZS, da ima Upravni odbor ČZS možnost in
pooblastilo sprejema rebalansa finančnega načrta v tretjem ali četrtem
kvartalu na utemeljen predlog predsednika ČZS.
K 10. točki dnevnega reda: Delegatska vprašanja in predlogi.
Predsedujoči g. Smrkolj povabi prisotne k razpravi. Prisotni ob tej
točki niso razpravljali.
Zapisnik 66. občnega zbora zajema sklepe od štev. 1 do štev. 6/b.
66. občni zbor Čebelarske zveze Slovenije je bil zaključen ob 12.00.
uri.
Predsednik delovnega predsedstva:
G. Jožef Smrkolj ______________________________________________
Overovatelja zapisnika:
G. Franc Šmerc _____________________________________________
Ga. Lidija Senič ______________________________________________
Zapisnikar:
Matej Mandelj ______________________________________________
Brdo pri Lukovici, 11.04.2017.
5

 • H ISTORIA Y GEOGRAFÍA 6° BÁSICO ¿POR QUÉ LA
 • 11 CONTEXTUAL BIBLE STUDY CHARACTERISTICS AND CHALLENGES SUSANNAH CORNWALL
 • SIGNIFICANCE WHAT IS THE PURPOSE AND PROCESS OF SIGNIFICANCE
 • EXTRATO ELETRÔNICO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MOVIMENTO DE VENDAS CRÉDITO BANDEIRAS
 • LEARNING AGREEMENT STUDENT FAMILY NAME (S) FIRST NAME (S)
 • LOCAL SAFEGUARDING CHILDREN BOARD SAFER RECRUITMENT TOOLKIT FOR ALL
 • VICTORIAN PURCHASING GUIDE FOR AUR12 AUTOMOTIVE INDUSTRY RETAIL SERVICE
 • 2014 CHEVROLET EXPRESS CUTAWAY 3500 4500 NEW FOR
 • REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVAREPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA –VLADA
 • SECRETARÍA GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOLEGISLATIVOS
 • MESA 131 LAS REVISTAS COMO OBJETO DE INVESTIGACIÓN PERSPECTIVAS
 • 9 MARS 2009 KASY MÅNEDSRAPPORT OM ØKONOMISKE SAKER JANUARFEBRUAR
 • INFORMACIÓN DE PRENSA OPEN MIND ANUNCIA UNA COLABORACIÓN CON
 • SCORING RUBRIC FOR SUITCASE NAME WRITING (20 POINTS EACH)
 • 4 JURNAL TEKNIK POMITS VOL 1 NO 1 (2012)
 • ATTACHMENT 2 CHANGE ORDER 4 BLANKET CONTRACT B90451 42102
 • LIC FELLMAN MENDEZ RAMALLO MEDIOS DE PAGO EN EL
 • 6 QUE ES EL MERCADO ? ES EL
 • KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY POZ – VI EDYCJA KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY UCZESTNICTWA
 • W ANIMALS AT EVENTS – ANIMAL WELFARE CHECKLIST HAT
 • INSTRUCTOR CHECKLIST  AREA TOOL
 • HOMEPAGE THE INTERNATIONAL SUFI SCHOOL IS A SCHOOL OF
 • BUILDING PLANS WHAT IS THE BUILDING CODE? THE
 • 12102021 HONORS COLLEGE GUIDELINES FOR DISPUTE RESOLUTION FOR FACULTY
 • MÓDULO 5 GESTIÓN EJERCICIO 2 EXPLORANDO LA
 • SEMINARIO DE INNOVACIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA SATÉLITE CASO CLINICO
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ŞTIINȚIFICE P R O G
 • CRIMINOLOXIA I ESTUDIO EMPÍRICO NEMOTÉCNICO SOBRE LAS FALTAS Y
 • (OZNACZENIE PRACODAWCY) KARTA SZKOLENIA WSTĘPNEGO W DZIEDZINIE
 • MEDICINERING AF ELEVER OG ANDRE OMSORGSPRÆGEDE OPGAVER FORENINGEN HAR