občina radenci občinska volilna komisija radgonska cesta 9, 9252 radenci štev.: 041-0002/2020 datum: 4.9.2020 zapisnik


OBČINA RADENCI
OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA
RADGONSKA CESTA 9, 9252 RADENCI
Štev.: 041-0002/2020
Datum: 4.9.2020
ZAPISNIK
12. seje Občinske volilne komisije Občine Radenci, ki je potekala v
petek, dne 4. septembra 2020, ob 16.00 uri, v sejni sobi Kajetana
Koviča in Lojzeta Logarja na Občini Radenci.
PRISOTNI ČLANI: Mirjana Pintarič-predsednica Občinske volilne
komisije-OVK, Robert Sečko, Ela Ketiš, Anja Zamuda, Dani Mauko, Janez
Klemenčič, Magdalena Založnik,
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI: Majda Horvat
OSTALI PRISOTNI: Jasna Divjak
PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
Potrditev zapisnika 11. seje OVK,
2.
Potrditev zapisnikov dopisnih sej OVK,
3.
Pregled priprav na Svetovalni referendum – seznanitev z rokovnikom
volilnih opravil za Svetovalni referendum z dne 25.10.2020,
4.
Sklep o določitvi volišč in območij za izvedbo Svetovalnega
referenduma v Občini Radenci dne 25.10.2020,
5.
Poziv k predložitvi predlogov kandidatov za predsednika in člane
volilnega odbora ter njihovih namestnikov,
6.
Varnostni ukrepi na voliščih,
7.
Nadomestilo OVK, VO ter uporaba volišč,
8.
Razno
AD. 1
Predsednica predstavi Zapisnik 11. seje OVK z dne 5.12.2018.
Sklep št. 12/1:
Občinska volilna komisija potrdi zapisnik 11. redne seje OVK. Zapisnik
se objavi na spletni strani Občine Radenci, pod rubriko Lokalne
volitve 2018.
AD. 2
Predsednica predstavi zapisnike 1. dopisne seje OVK z dne 21.12.2018.
Predsednica predstavi zapisnike 2. dopisne seje OVK z dne 22.7.2019.
Predsednica predstavi zapisnike 3. dopisne seje OVK z dne 26.9.2019.
Sklep št. 12/2:
Občinska volilna komisija potrdi zapisnik 1., 2., ter 3. dopisne seje
OVK. Zapisnik se objavi na spletni strani Občine Radenci, pod rubriko
Lokalne volitve 2018.
AD. 3
Predsednica vsem prisotnim pojasni, da je Občinski svet Občine Radenci
dne 28.8.2020 sprejel Akt o razpisu svetovalnega referenduma, št.
042-0002/2020, z dne 27.8.2020. Objavljen je bil v Uradnem glasilu
slovenskih občin, št. 45/2020.
Za dan razpisa svetovalnega referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo svetovalnega referenduma, se je
določil 1.9.2020. Glasovanje na svetovalnem referendumu se izvede v
nedeljo, 25.10.2020.
Predsednica pojasni pomen svetovalnega referenduma ter njegov potek.
Predsednica OVK zbranim predstavi predhodno prejeti rokovnik volilnih
opravil, ki ga je pripravila OVK.
Predsednica pojasni, da so prva opravila, ki se nanašajo na začetek
rokovnika že opravljena oz. bodo opravljena tekom današnje seje,
večino dela pa bo potrebno opraviti septembra in oktobra 2020, ko bo
potrebno sestaviti volilne odbore itd. Naslednja seja OVK naj bi bila
zaradi COVID-a 19 dopisna, predvidoma septembra, 13. redna seja pa je
predvidena za 2.10.2020. Člane OVK se o datumu seje ter gradivu
obvesti po elektronski pošti.
Predsednica pojasni, da bo potrebna posebna dodatna varnost, navedeno
zaradi zagotavljanja javnega zdravja – COVID.
Občinska volilna komisija soglasno sprejme naslednji sklep:
Sklep št. 12/3:
Občinska volilna komisija sprejme Rokovnik za izvedbo volilnih opravil
na Svetovalnem referendumu, ki bo v Občini Radenci potekal dne
25.10.2020 in, ki bo objavljen na spletni strani Občine Radenci.
AD. 4
Predsednica navzočim pojasni, da je OVK dolžna sprejeti sklep o
določitvi volišč za izvedbo glasovanja na Svetovalnem referendumu
25.10.2020. Predsednica informira člane OVK o ukinitvi volišča v Domu
gasilcev in vaščanov Kapela in prenos območij tega volišča na Volišče
v OŠ Kapela ter ponovna uvedba volišča v Murščaku (nasproti stare šole
v Murščaku). Volišče v Domu gasilcev in vaščanov Kapela je namreč
arhitektonsko nedostopen invalidom.
Prav tako je potrebno določiti volišče za predčasno glasovanje in
termin, ki je mogoč najprej 5 dni in najpozneje 2 dni pred dnem
glasovanja.
Občinska volilna komisija soglasno sprejme sklep:
Sklep št. 12/4:
Sprejem se sklep o določitvi volišč in območij teh volišč za izvedbo
Svetovalnega referenduma 25.10.2020.
Priloga k zapisniku (seznam volišč)
in
Sklep št. 12/5:
Za predčasne volitve se kot dan določi sreda, 21.10.2020, na volišču
ŠT. 10001001 RADENCI – Občina Radenci, Radgonska cesta 9G, 9252
RADENCI, ki bo odprto med 7.00 in 19.00 uro.
AD. 5
Pripravljen je poziv k predložitvi možnih kandidatov za predsednika in
člane volilnega odbora ter njihovih namestnikov, ki bo objavljen na
spletni strani Občine. Predlogi bodo pravočasni, če jih OVK prejme
najkasneje do 10.9.2020.
Občinska volilna komisija soglasno sprejme sklep:
Sklep št. 12/6:
Na spletni strani Občine Radenci se objavi poziv političnim strankam,
drugim organizacijam občanov in občanom (sestavni del poziva je tudi
izjava in predlog za predsednika/člana volilnega odbora), da
predlagajo kandidate za predsednike/člane volilnih odborov. Predmetni
poziv se pošlje vsem političnim strankam po pošti oz. elektronski
pošti. Za realizacijo tega sklepa se zadolži tajnico Jasno Divjak.
AD. 6
Predsednica navzoče seznani, da bo OVK vsa aktualna gradiva in sklepe
OVK objavljala na spletni strani Občine Radenci in na oglasni deski
OVK v avli Občine Radenci.
Na NIJZ bo poslan dopis s prošnjo, da podajo podrobna navodila za delo
volilnih odborov in izvedbo svetovalnega referenduma, ki bo potekal
dne 25.10.2020, vse navedeno zaradi zagotavljanja varnostnih ukrepov –
vezanih na COVID-19.
AD. 7
Pod točko razno so potekale razprave o zagotavljanju varnosti javnega
zdravja, navedeno zaradi COVID-a. Na ukinjenem volišču se bo objavilo
obvestilo o ukinitvi volišča in njegovi nadomestni lokaciji. Omogočeno
bo glasovanje na domu, po pošti, navedeno v skladu z zakonodajo.
Seja je bila končana ob 17. uri.
Zapisala tajnica OVK Občine Radenci,
Jasna Divjak, univ. dipl. prav.
Predsednica OVK Občine Radenci,
Mirjana Pintarič, univ. dipl. prav.
3

 • NATIONAL POLICY FRAMEWORK ON PUBLIC PARTICIPATION 25 JUNE 2007
 • SRN INTERNATIONAL SCHOOL (FULLY AC DAY CUM RESIDENTIAL SCHOOL)
 • 30 SECCIÓN I INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES DOCUMENTO DE
 • GENDARMERIA NACIONAL DEPARTAMENTO SEGUROS PERSONALES POLIZAS DE “SEGUROS DE
 • I INTRODUCCIÓN EN LA DECADA DE
 • EYES BIGGER THAN STOMACHS TURKEY SAUDI ARABIA AND QATAR
 • CHECKLIST FOR ACTIVITY LEADER FIELD ACTIVITY BRIEFING HUMAN RESOURCES
 • REQUEST PROCEDURES FOR REASSIGNMENTS TEACHING LOAD OFFSET AND SIGNIFICANT
 • RISK OF DISCLOSURE – CANCELLED ELECTIVE OPERATIONS COVERAGE THIS
 • K INGS COUNTY SIGNS ON FOR GRM RECORDER WITH
 • BASES BIOLÓGICAS DE LA CONDUCTA Y EL PENSAMIENTO 1
 • PROPOSED CHANGES TO OATHS AND AFFIRMATIONS NOTE EACH
 • SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
 • MINISTER INFRASTRUKTURY WYTYCZNE DO STOSOWANIA MIĘDZYNARODOWEJ KONWENCJI O ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • USE OF ONLINE RESOURCES COPYRIGHT & LICENSING REGULATIONS
 • COMUNICACIÓN DE RESULTADOS A PROTEGER 0 INVENTORES (DE MAYOR
 • PLAN RESISTIR – AYUDAS PARÉNTESIS AYUNTAMIENTO DE BENIDORM ANEXO
 • NZQA REGISTERED UNIT STANDARD 30045 VERSION 1 PAGE 3
 • WWWRIVERTRAILMIDDLESCHOOLORG 10795 ROGERS CIRCLE 7704973860 JOHNS CREEK GEORGIA 30097
 • EL CONSELLER DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTE EN EL INICIO
 • 9 ACP RPR 140 “TECHNICAL ASSISTANCE TO THE
 • SECTION 08360 OVERHEAD DOORS DISPLAY HIDDEN NOTES TO SPECIFIER
 • EMBAJADA DE ESPAÑA EN HUNGRIA AGREGADURIA DE EDUCACIÓN CENTRO
 • GUÍA 8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES INTEGRADAS ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
 • ANEXO I PREMIO AL MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL SOLICITUD DE
 • UNIDADE DIDÁCTICA 1 SEGUIMOS QUENTANDO E DESPOIS VOLVEMOS Á
 • IL DATIVO (LIBERAMENTE TRATTO DA A DIOTTI “LEXIS” ED
 • FICHA TÉCNICA COMERCIAL 1 DENOMINACIÓN COMERCIAL DENOMINACIÓN DE PRODUCTO
 • NONAVAILABILITY OF DUMMY SPECIFICATIONS AS REQUESTED IN SOME REGULATIONS
 • JOHN NASH CREATIVIDAD Y LOCURA POR JOSÉ LUIS GALLEGO