bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional de 8 auxiliars administratius/ives per a les àrees bàsiques de salu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR LA TAXA
ADDICIONAL DE 8 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES PER A LES ÀREES BÀSIQUES
DE SALUT DE FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT
1.
Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquestes bases és la cobertura de la taxa addicional de 8
Auxiliars Administratius/ives de Fundació Sagessa-Salut (BOPT en data
18 de Gener de 2019)
2.
Requisits de les persones aspirants.
Per ser admès/a en el procés selectiu les persones aspirants han de
reunir i adjuntar a la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, els següents requisits:
• Titulació mínima CFGM Administració, similar o equivalent.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per
sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.
3.
Admissió d’aspirants.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’aprova
la relació provisional de persones admeses i excloses, la qual
s'exposa a l’apartat Treballar amb nosaltres de la web del Grup
Sagessa, a efectes d’esmenes.
Les persones que no compleixin els requisits i no adjuntin els
documents requerits, no podran ser admeses, quedant anul·lades les
seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 7 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la publicació a la web de la relació
provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut
produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses.
Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es
desestimen, la llista de persones admeses i excloses es considerarà
definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de
persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta
resolució serà publicada a l’apartat Treballar amb nosaltres de la web
del Grup Sagessa ( http://borsadetreball.grupsagessa.cat/ ).
4.
Comissió de Selecció.
La Comissió de Selecció esta conformada, com a mínim, per:
*
2 Responsables de l’àmbit administratiu de les Àrees Bàsiques de
Salut o en qui deleguin
*
1 Representant del Departament de Recursos Humans.
La Comissió de Selecció s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i
professionalitat dels seus membres.
Tots els membres de la Comissió de Selecció tindran veu i vot.
5.
Inici i desenvolupament del procés de selecció.
1.
Fase prova tècnica (de caràcter obligatori i eliminatori)
Consisteix en la realització d’una prova tècnica de l’àmbit del lloc
de treball ofert per valorar els coneixements tècnics de l’aspirant en
relació amb el lloc de treball.
En tot cas, s’exclourà de la selecció la persona aspirant que no sigui
apta a la prova o que no comparegui a la convocatòria i no continuarà
a la següent fase.
2.
Fase entrevista personal (de caràcter obligatori).
Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les
competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de
treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.
En tot cas, s’exclourà de la selecció la persona aspirant que no
comparegui a la convocatòria.
La valoració serà del 20% de la puntuació total.
3.
Fase prova psicotècnica (de caràcter obligatori i no
eliminatori).
Consisteix en la realització d’una prova psicotècnica per valorar els
factors de personalitat/competències relacionats amb el lloc de
treball.
La valoració serà del 15% de la puntuació total.
4.
Fase concurs de mèrits.
Tots els mèrits seran valorats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
1.
Mèrits laborals
La valoració serà del 35% de la puntuació total.
1.
Experiència laboral com a auxiliar administratiu/iva en
gestions administratives en l’àmbit sanitari i en sistemes
d’acreditació d’atenció primària.
Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent
distribució:
ANYS D’EXPERIÈNCIA
PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats
0 punts
Entre 6 mesos i 1 any
2 punts
Entre 1 any i 2 anys
5 punts
Entre 2 anys i 3 anys
8 punts
Entre 3 anys i 4 anys
10 punts
Entre 4 anys i 5 anys
20 punts
Entre 5 anys i 6 anys
30 punts
Entre 6 anys i 7 anys
40 punts
Entre 7 anys i 8 anys
50 punts
Entre 8 anys i 9 anys
60 punts
Entre 9 anys i 10 anys
70 punts
Entre 10 anys i 11 anys
80 punts
Entre 11 anys i 12 anys
90 punts
Més de 12 anys
100 punts
No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats
en virtut de nomenaments o contractes amb caràcter formatiu o de
pràctiques.
2.
Mèrits formatius
La valoració serà del 30% de la puntuació total.
1.
Cursos relacionats amb el lloc de treball i d’ofimàtica:
TIPUS DE CURS
PUNTUACIÓ
Presencial
0,02 punts/hora
Online
0,01 punts/hora
Fins un màxim de 200 hores per curs i amb una valoració d’un màxim de
10 punts.
2.
Activitat científica i docent
1.
Activitat docent
TIPUS DE DOCENCIA
PUNTUACIÓ
Formació a alumnes
0,5 punts/any o part proporcional (límit per any: 450 hores)
Formació continuada
0,1 punts/hora
La valoració serà d’un màxim de 5 punts.
2.
Activitat científica
TIPUS D’ACTIVITAT
PUNTUACIÓ PER ACTIVITAT
Membre comitè científic, beca i premi
0,5 punts
Treball de recerca i d’investigació, publicació i membre de
societat científica
1 punt
La valoració serà d’un màxim de 10 punts.
6.
Relació de persones seleccionades
Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà
les persones candidates que l’hagin superat per ordre de puntuació
obtinguda i s’aprovarà la relació provisional de candidatures
seleccionades, la qual s'exposarà a l’apartat Treballar amb nosaltres
de la web del Grup Sagessa (http://borsadetreball.grupsagessa.cat/ ),
a efectes de reclamacions.
Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió
dels resultats i/o renúncia de la candidatura en un termini de 7 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci. Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació
definitiva de les candidatures seleccionades.
7.
Incidències.
La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es
presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per garantir
el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot
allò que no estigui previst en aquestes bases.

 • CURSO 20102011 MARKETING I CONVOCATORIA FEBRERO 2011 1ª SEMANA
 • THE CHALLENGE OF AVIATION EMERGENCY AND ABNORMAL SITUATIONS CASE
 • F DAVID FOWLER CAREER CENTER GUIDE TO CASE INTERVIEWING
 • Obrazac za Odustanak od Ugovora na Daljinu u Roku
 • LANGUE VIVANTE ANGLAIS PLAN D’UNE SEQUENCE D’APPRENTISSAGE NESSIESCOTLAND
 • IMPRIMIR TEJUELOS Y CÓDIGOS DE BARRAS PREPARACIÓN DE LOS
 • ATTACHMENT A STANDARDSETTING CUT SCORES FOR TAKSM TAKS–M
 • NESTLÉ POLSKA SA UL DOMANIEWSKA 32 02672 WARSZAWA POLSKA
 • CONSTANCIA DE ESTAR DESEMPEÑANDO OTRO EMPLEO O COMISIÓN EN
 • “DESARROLLO DE ACTITUDES ANTISEXISTAS EN LA ESCUELA” BIBLIOGRAFÍA
 • TALLER “SOPORTE VITAL INMEDIATO RCP INSTRUMENTAL” GRUPO DE
 • PIANO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PRIMO STRALCIO INDICE OPREMESSA
 • 1832 THE OFFICIAL MINUTES THE BIG BEND COMMUNITY COLLEGE
 • EPULON NACIONALNA POVIJEST M JELENIĆ PLES MRTVACA – NITKO
 • UNIDAD 1 LOS SUBGÉNEROS NARRATIVOS RECONOCE A QUÉ SUBGÉNERO
 • “RECONOCER INTERPRETAR ELEGIR” UN ESTILO DE PASTORAL EN ESTA
 • ES RESUMEN EJECUTIVO DEL STUDIO LAS NUEVAS ACTITUDES HACIA
 • ANEXO II PLANTILLA PLAN DE ACCIÓN III CURSO INTERNACIONAL
 • POHOTOVOSTNÍ LÉKÁRENSKÁ SLUŽBA V PARDUBICKÉM KRAJI ROK 2009 –
 • PONTIFICIO CONSEJO « JUSTICIA Y PAZ » COMPENDIO DE
 • MINDFULNESS [MUSIC] WELCOME TO THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM PODCAST
 • USING WHILEDO LOOPS IN EXTENDED RULES COMMON MAPPER AND
 • ® TERRA © LUNES 18 DE JULIO DE 2005
 • MATEMÁTICAS CURSO 1º BLOQUE 1 PROCESOS MÉTODOS Y ACTITUDES
 • UNIVERSITY OF VERMONT APPROVED BY IACUC – 012306 REVIEWED
 • PLANTAS Y HONGOS (NO INCLUYE FLOR) PROCESO CONSISTENTE EN
 • AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG ZU AKTENZAHL VIA ABTEILUNG ALLGEMEINE
 • ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS DE NIÑAS DE SECUNDARIA SONIA
 • MODELO DE DECLARACIÓN DEL CANDIDATO PARA LA SOLICITUD DE
 • F UNDACIÓN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN CONVENIO ORGANIZACIÓN