bases que han de regir el procés selectiu per a cobrir la taxa addicional de 8 auxiliars administratius/ives per a les àrees bàsiques de salu

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR LA TAXA
ADDICIONAL DE 8 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/IVES PER A LES ÀREES BÀSIQUES
DE SALUT DE FUNDACIÓ SAGESSA-SALUT
1.
Objecte de la convocatòria.
L’objecte d’aquestes bases és la cobertura de la taxa addicional de 8
Auxiliars Administratius/ives de Fundació Sagessa-Salut (BOPT en data
18 de Gener de 2019)
2.
Requisits de les persones aspirants.
Per ser admès/a en el procés selectiu les persones aspirants han de
reunir i adjuntar a la finalització del termini de presentació de les
sol·licituds, els següents requisits:
• Titulació mínima CFGM Administració, similar o equivalent.
• Domini del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per
sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.
3.
Admissió d’aspirants.
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, s’aprova
la relació provisional de persones admeses i excloses, la qual
s'exposa a l’apartat Treballar amb nosaltres de la web del Grup
Sagessa, a efectes d’esmenes.
Les persones que no compleixin els requisits i no adjuntin els
documents requerits, no podran ser admeses, quedant anul·lades les
seves actuacions i restaran excloses del procés selectiu.
Les persones aspirants disposaran d’un termini de 7 dies hàbils,
comptats a partir de l’endemà de la publicació a la web de la relació
provisional de persones admeses i excloses, per presentar possibles
reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut
produir en la llista provisional de persones aspirants admeses i
excloses.
Transcorregut aquest termini si no es presenten al·legacions o es
desestimen, la llista de persones admeses i excloses es considerarà
definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.
Si s’accepta alguna al·legació, s’aprovarà la llista definitiva de
persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. Aquesta
resolució serà publicada a l’apartat Treballar amb nosaltres de la web
del Grup Sagessa ( http://borsadetreball.grupsagessa.cat/ ).
4.
Comissió de Selecció.
La Comissió de Selecció esta conformada, com a mínim, per:
*
2 Responsables de l’àmbit administratiu de les Àrees Bàsiques de
Salut o en qui deleguin
*
1 Representant del Departament de Recursos Humans.
La Comissió de Selecció s’ha d’ajustar als principis d’imparcialitat i
professionalitat dels seus membres.
Tots els membres de la Comissió de Selecció tindran veu i vot.
5.
Inici i desenvolupament del procés de selecció.
1.
Fase prova tècnica (de caràcter obligatori i eliminatori)
Consisteix en la realització d’una prova tècnica de l’àmbit del lloc
de treball ofert per valorar els coneixements tècnics de l’aspirant en
relació amb el lloc de treball.
En tot cas, s’exclourà de la selecció la persona aspirant que no sigui
apta a la prova o que no comparegui a la convocatòria i no continuarà
a la següent fase.
2.
Fase entrevista personal (de caràcter obligatori).
Consisteix en la realització d’una entrevista per valorar les
competències i les habilitats de l’aspirant en relació amb el lloc de
treball i es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.
En tot cas, s’exclourà de la selecció la persona aspirant que no
comparegui a la convocatòria.
La valoració serà del 20% de la puntuació total.
3.
Fase prova psicotècnica (de caràcter obligatori i no
eliminatori).
Consisteix en la realització d’una prova psicotècnica per valorar els
factors de personalitat/competències relacionats amb el lloc de
treball.
La valoració serà del 15% de la puntuació total.
4.
Fase concurs de mèrits.
Tots els mèrits seran valorats fins a la data de finalització del
termini de presentació de sol·licituds.
1.
Mèrits laborals
La valoració serà del 35% de la puntuació total.
1.
Experiència laboral com a auxiliar administratiu/iva en
gestions administratives en l’àmbit sanitari i en sistemes
d’acreditació d’atenció primària.
Per la valoració dels anys treballats es farà amb la següent
distribució:
ANYS D’EXPERIÈNCIA
PUNTUACIÓ
Menys de 6 mesos treballats
0 punts
Entre 6 mesos i 1 any
2 punts
Entre 1 any i 2 anys
5 punts
Entre 2 anys i 3 anys
8 punts
Entre 3 anys i 4 anys
10 punts
Entre 4 anys i 5 anys
20 punts
Entre 5 anys i 6 anys
30 punts
Entre 6 anys i 7 anys
40 punts
Entre 7 anys i 8 anys
50 punts
Entre 8 anys i 9 anys
60 punts
Entre 9 anys i 10 anys
70 punts
Entre 10 anys i 11 anys
80 punts
Entre 11 anys i 12 anys
90 punts
Més de 12 anys
100 punts
No es valorarà com a “capacitat i experiència” els treballs realitzats
en virtut de nomenaments o contractes amb caràcter formatiu o de
pràctiques.
2.
Mèrits formatius
La valoració serà del 30% de la puntuació total.
1.
Cursos relacionats amb el lloc de treball i d’ofimàtica:
TIPUS DE CURS
PUNTUACIÓ
Presencial
0,02 punts/hora
Online
0,01 punts/hora
Fins un màxim de 200 hores per curs i amb una valoració d’un màxim de
10 punts.
2.
Activitat científica i docent
1.
Activitat docent
TIPUS DE DOCENCIA
PUNTUACIÓ
Formació a alumnes
0,5 punts/any o part proporcional (límit per any: 450 hores)
Formació continuada
0,1 punts/hora
La valoració serà d’un màxim de 5 punts.
2.
Activitat científica
TIPUS D’ACTIVITAT
PUNTUACIÓ PER ACTIVITAT
Membre comitè científic, beca i premi
0,5 punts
Treball de recerca i d’investigació, publicació i membre de
societat científica
1 punt
La valoració serà d’un màxim de 10 punts.
6.
Relació de persones seleccionades
Finalitzat el procés de selecció, la Comissió de Selecció proposarà
les persones candidates que l’hagin superat per ordre de puntuació
obtinguda i s’aprovarà la relació provisional de candidatures
seleccionades, la qual s'exposarà a l’apartat Treballar amb nosaltres
de la web del Grup Sagessa (http://borsadetreball.grupsagessa.cat/ ),
a efectes de reclamacions.
Les persones presentades a la convocatòria podran formular la revisió
dels resultats i/o renúncia de la candidatura en un termini de 7 dies
hàbils, comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci. Transcorregut aquest termini, es publicarà la relació
definitiva de les candidatures seleccionades.
7.
Incidències.
La Comissió de Selecció queda facultada per resoldre els dubtes que es
presentin i per prendre els acords que siguin necessaris per garantir
el desenvolupament i funcionament correcte del procés selectiu en tot
allò que no estigui previst en aquestes bases.

 • NORMATIVAS QUE AFECTAN A LA UNIDAD DE ACCESO AL
 • STANDARD FORMAL RISK ASSESSMENT GUIDANCE NOTES HAZARDS A HAZARD
 • ISTRUZIONI AGLI AUTORI DENTAL CADMOS SCOPO DELLA RIVISTA E
 • NZQA UNIT STANDARD 28347 VERSION 2 PAGE 3 OF
 • HOJA Nº 3535 LEY Nº 1614 PODER LEGISLATIVO LEY
 • F OMB NO 30670077 EXPIRES DECEMBER 31 2005 SECTION
 • VURDERINGSSAMTALE NAVN PÅ LÆRLING KANDIDAT  FAG
 • 11 FORMAS FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS I POMADAS Y PASTAS ACTIVIDADES
 • PASOS A SEGUIR ANTE UNA SOSPECHA DE CASO DE
 • NO TENEMOS POR QUÉ ELEGIR ENTRE LA AGRICULTURA INDUSTRIAL
 • HI ALL WE OFTEN COME ACROSS WITH THE ERROR
 • PERCEPTOLOGÍA COMERCIAL CARLOS ALBERTO SIERRA SERNA LA MATRIZ DE
 • O NCE INSTALLED AZPDRUG0141K SETS UP A MENU WITH
 • R EDWOOD COMMUNITY ACTION AGENCY COMPREHENSIVE HOUSING PACKET SIMPSONVANCE
 • MANUAL DE PERFILES DE CLASE INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
 • PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO DE
 • EVALUATION FORM 1 WHAT DO YOU THINK ABOUT THE
 • 33 POR LA CUAL SE CORRIGEN ERRORES TIPOGRÁFICOS QUE
 • MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE ENTE
 • HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE NOGOMETNO SREDIŠTE
 • KULTURÁLIS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 2013 SSZ PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉS A PÁLYÁZAT
 • LA MOSCA ASSETJAMENT A LES AULES GUIES DE LECTURA
 • ABERDEEN BRANCH “FAMILY LEARNING” A PRESENTATION BY SUSAN DOHERTY
 • DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL T IPUS
 • LOS MILAGROS DE JESÚS معجزات المسيح عليه السلام ]
 • GRUPO 13 ACUERDO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES FIRMADO
 • TALLER EN AZUA REPÚBLICA DOMINICANA 2018 A RQUITECTURA SIN
 • REGLAMENTO PARA LA COMPETICION DE FUSIL DE SEMIAUTOMATICO A
 • E1086 V 4 GUIA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO
 • KAIP MES PIRKOME BAVARIJĄ KAIP MES PIRKOME „BAVARIJĄ“ 2005ŲJŲ