povzetek ustnega poročila cre ekspertne skupine za institucionalno evalvacijo univerze 1. poročilo samo evalvacije * zelo i

POVZETEK USTNEGA POROČILA CRE EKSPERTNE SKUPINE ZA
INSTITUCIONALNO EVALVACIJO UNIVERZE
1. POROČILO SAMO EVALVACIJE
*
zelo informativno a ne dovolj kritično in analitično
*
nismo upoštevali navodil CRE - predvsem je manjkal del opisa
kakšne so strategije vodenja pri prihajajočih spremembah na
univerzi (managment for change)
*
razvoj UM je trenutno oviran zaradi zunanjih omejitev na katere
imamo zelo malo vpliva (Zakon o VŠ - člen 10., način
financiranja,rektor dobi le informacijo in nima možnosti vpliva na
odločitve ministrstev - v poročilu bodo uporabili primer
financiranja športa za ilustracijo tega nesmisla - uni poskuša
prevzeti iniciativo, vendar je nemočna..)
*
financiranje znanstvenega raziskovanja - dekan in rektor igrata
vlogo »poštarja«, ki vloge samo posredujeta naprej in nimata
možnosti vpliva na izbor projektov
*
sredstva, ki prihajajo na univerzo so etiketirana in jih tako ni
mogoče prerazporediti in z njimi razpolagati
*
glede ovir internega značaja pa bi lahko začeli s strategijo
sprememb sistematično
*
kvaliteta upravljanja UM - eksterne in interne omejitve - do sedaj
smo čakali na nacionalno komisijo za nadaljnja navodila, vendar
smo tudi na pobudo CRE s sklepi zadnjega senata prevzeli
aktivnosti v svoje roke - Komisija za kvaliteto na UM - predlagajo
naj bi imela predsednika, ki ni član vodstva UM - vendar naj bi
bila primarna naloga te komisije pripravljati gradiva in stališča
in jih predstaviti vodstvu - rektor naj ne bi bil predsednik
takšne komisije
2.
POROČILA SAMO-EVALVACIJE ČLANIC
*
razlike med poročili so bile zelo velike - tako po kvaliteti kot
kvantiteti, kar jasno kaže na to, da ni bilo skupnih navodil, ki
bi jih UM morala oblikovati in z njimi seznaniti članice. Le
sistemsko vodena priprava poročil bo kvaliteten dokument
*
predlagajo, da komisija za kvaliteto predlaga navodila za pripravo
takšnih navodil v bodoče
3.
ORGANIZACIJA UM
*
sama organiziranost je zelo povezana s trenutnim financiranjem in
zakonom
*
glede na sistem v katerem delujemo so presenečeni, da je še toliko
harmonije med nami
*
interpretacije LUMB SUM v dokumentih, ki so jih videli ob
razgovoru z ministrom so zelo dvoumno napisane - kaj je to, kdo so
institucije, ki bodo denar sprejele, itd. Svetujejo, da
izkoristimo nove možnosti, vendar bo potrebno v tem prostoru
precej manevrirati
*
vloga in pomen dveh najpomembnejših organov UM je v neskladju
statutom oz. Zakonom
*
upravni odbor ni zelo močan - ker v bistvu UM nima lastnega
denarja, nimajo o čem odločati
*
senat -naj bi se ukvarjal predvsem z akademsko problematiko,
vendar iz dnevnih redov senata to ni razvidno
v zvezi s tem bi opozorili na pomen UO v primeru, da se način
financiranja spremeni, mogoče bi razmislili o združenju UO in Senata v
en - najmočnejši organ UM
4.
PREDLAGANE SPREMEMBE IN KOMENTARJI
*
Mission statement - poslanstvo UM - je preveč splošno napisano,
mora biti bolje definirano. Um se mora odločiti za kakšnimi cilji
strmi, za čem stoji in kam gre in v katero smer se bo spreminjala
*
Strateško načrtovanje do neke mere obstaja - npr.preoblikovanje
PEF se jim zdi zelo logično - vendar nas svarijo, da je zelo težko
graditi npr. Naravoslovno fakulteto iz temeljev pedagoške
fakultete
*
Razvoj VZŠ se nem zdi zelo pomemben, vendar pri oblikovanju v
fakulteto bo potrebno posvetiti posebno pozornost znanstvenemu
raziskovanju na tej bodoči fakulteti
*
Kreditni sistem je nujno potreben - vendar se moramo zavedati
njegovega pomena tudi doma, ne samo njegove mednarodne uporabnosti
- pri tem projektu potrebujete sodelovanje vseh članic - potrebna
je uskladitev z vsemi - vodstvo mora oblikovati jasna navodila in
jih (če je potrebno tudi z dekreti) v najkrajšem možnem času tudi
realizirati - oblike kreditnega sistema se ne dajejo v razpravo,
ker potem do realizacije nikoli ne pride
*
definicijo LUMB SUM je potrebno pogledati še pri drugih evropskih
inštitucijah - članicam UM je potrebno razložiti, da ko slišijo,
da bo denar voden centralno, jih to prestraši, ker to poistovetijo
s centralizacijo - to ne pomeni, da vodstvo naredi vse delo za
članice, vendar je namen tega, da se sredstva prerazporedijo
znotraj univerze najbližje do potrošnika kot je le mogoče -
članice bodo tako nosile veliko odgovornost, da bodo denar
ustrezno potrošile - to je podoben koncept kot pri TEMPUS
projektih - poraba sredstev od spodaj navzgor - centralno bo sicer
potrebo odločati kaj so prioritete za UM - senat - vendar naj bodo
sredstva najbližje aktivnostim kot je le mogoče - Članicam je
potrebo zastaviti vprašanje - Kaj je boljše - da Ministrstvo
odloča o porabi denarja ali da bodo sprejete odločitve o porabi
denarja bližje v svojemu krogu
*
pri strateškem načrtovanju se je potrebno odločiti za enotna
navodila in metodologijo - potrebno je razviti idejo o kulturi
spremembe (the Culture of Change)
*
pri zagotavljanju kvalitete sicer obstajajo vprašalniki študentov,
vendar so pogrešali vključevanje študentov pri oceni programov, ki
bi moralo potekati ob koncu študijskega leta - saj bi tako lahko
ugotovili smiselnost razvoja določenih programov - priporočajo, da
bi študentom omogočili izraziti mnenje o programih (praksa, preveč
klasičen način pedagoškega dela - za katedrom in vsekakor preveč
predavanj in premalo drugih oblik)
*
na UM ne obstaja nobena oblika svetovanja študentom - zato bi bilo
potrebno na vsaki fakulteti imeti takšno službo - advising office
- to še posebej pomembno, ko bo študij temeljil na kreditnem
sistemu
*
pri uvedbi kreditnega sistema bodo zagonski stroški veliki, ker bo
potrebno študente usmerjati, jim svetovati, zbirati podatke in
zato bo potrebno ljudi tudi usposabljati, da bodo lahko svetovali
*
pri nepedagoških delavcih so opazili pogosto menjavo kadrov -
kadrovska politika je nejasna, ni izdelanih pravilnikov o
napredovanju, nagrajevanju, ni bilo mogoče ugotoviti, kdo o tem
odloča - nepedagoški delavci so zelo pomemben suport in jim je
potrebno posvetiti večjo skrb, saj pri tako pogosti menjavi
odnesej s sabo dragoceno ekspertizo, ki jo je v kratkem času težko
nadomestiti
*
financiranje glede na pedagoško obvezo učitelja bi se moralo
spremeniti
*
pri financiranju znanstvenega raziskovanja naj UM poskuša vplivati
na bolj objektiven izbor projektov
*
pri doktorantih bi bilo potrebno zagotoviti mentorje, ki bodo tem
študentom v večjo oporo in pomoč, saj skrajšan rok za dokončanje
doktorata ne bi smel vplivati na kvaliteto dela - mentorjem
študentov podiplomcev je potrebno posvetiti večjo pozornost

 • VSL0056628 ZNANJE | SODNA PRAKSA | VIŠJA SODIŠČA
 • HOLISTIC READING RUBRIC READING COMPETENCY RUBRIC FOUR POINT RUBRIC
 • SLAUGHTERHOUSEFIVE TRACKING MOTIFS AND CORRESPONDENCES EXPLANATION A MOTIF IS
 • EJERCICIO 10 A CONTINUACIÓN OS CUENTO COMO REALIZAR EL
 • 5 ŠACHMATŲ TAISYKLIŲ PASIKEITIMAI TRUMPAI 2014 M LIEPOS 1
 • ANAMNESEBOGEN FÜR KINDER UND JUGENDLICHE ZAHNARZTPRAXIS DR SPIESSHOFER &
 • REGIONE PIEMONTE ASSESSORATO ALLA SANITÀ CENSIMENTO MEDICI SPECIALISTI
 • OBOLENJA SEČIL SO ZA NAS LAHKO USODNA POVZETEK
 • LÄÄKÄRIKESKUS AAVA OYTYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSTAPAAMISEN ESITIEDOT RUOTSI VERSIO 11 SIVU
 • REVESTIMIENTOS REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS ENFOSCADOS GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS GUARNECIDOS
 • ALLISON PAIGE BURKETTE DEPARTMENT OF LINGUISTICS ALLISONBURKETTEUKYEDU 6628329974 ASSOCIATE
 • APPLICATION FOR EMPLOYMENT POSITION APPLIED FOR BANK VAN DRIVER
 • FAMILY COURT VOUCHER – NASSAU COUNTY ASSIGNED COUNSEL DEFENDER
 • JAVIER 2006 EL GOBIERNO DE NAVARRA PUBLICA UN LIBRO
 • MATRIX OPERATIONS UNDERSTANDING PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS JEANNIEMARIE SHEPPARD 2002
 • VDS03889 ZNANJE | SODNA PRAKSA | VIŠJE DEL
 • OKULKURUM BİNA VE EKLENTİLERİNİN İSG MEVZUATINA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
 • NA PODLAGI 4 ČLENA IN V ZVEZI S PRVIM
 • REZULTATI II SEMESTRALNOG TESTA 1 63539 41 BOD
 • GUIA DE MATEMATICA GEOMETRIA 1) DE ESTAS AFIRMACIONES SON
 • GUIDELINES ON THE ROTATION PROCEDURES AND DUTIES OF CONVENORS
 • NOMBRE CLAVE NOTA EXAMEN REGLAS DE JUEGO
 • LITTÉRATUREFRANCETURQUIE SUR LES RIVES DU SOLEIL LA TURQUIE
 • 2 CURRICULUM VITAE RESUMEN NOMBRE MANUEL JOSÉ BARROS MONGE
 • JANA URAN UNIV DIPL PRAV SODNA PRAKSA V ZVEZI
 • CP BIOLOGY—PRATT PREFIX SUFFIX & ROOT LIST
 • PROGRAM ČÍTÁRNY UNIJAZZU NA ŘÍJEN 2012 ČÍTÁRNA OTEVŘENA PO–NE
 • 404 Fichero no Encontrado!
 • гͻÉÍ³Í ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ֳѳٳÑÇ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ
 • GENERÁLNÍ KONZULÁT ČESKÉ REPUBLIKY GENERALKONSULAT DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK CONSULATE