vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. alžbety, n. o. oddelenie doktorandského štúdia bratislava publikačn


vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety, n. o.
Oddelenie doktorandského štúdia
Bratislava
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ DOKTORANDA
Meno a priezvisko doktoranda
Začiatok štúdia -akademický rok
Študijný odbor
Školiteľ dizertačnej práce
Názov dizertačnej práce
Kategórie publikačnej činnosti Príloha č.1. Vyhláška Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 18. decembra
2012 o centárlnoim registri evidencie publikačnej činnosti a
centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, Z.z. č. 456/2012
Kód
Názov kategórie
Počet
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané
v zahr. Vyd.
ABB
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané
v domácich vyd.
ABC
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ABD
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ACA
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACC
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
ACD
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADD
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEE
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEF
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEG
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných
karentovaných časopisoch
AEH
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných
časopisoch
AFA
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFB
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFF
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFI
Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
AFJ
Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
AFK
Postery zo zahraničných konferencií
AFL
Postery z domácich konferencií
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Kategórie publikácií A v jednotlivých vedných odboroch podľa Kritériá
na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej
činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy
Spoločenské a behaviorálne vedy Sociálna práca Príloha č.2
kategória výstupu
Druh výstupu
počet
A
Vedecké monografie zásadného významu pre oblasť výskumu, vedecké
monografie vydané v svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve
registrované podľa vyhlášky kategórie AAA (kategorizácia MŠVVaŠ SR)
Vedecké štúdie evidované v profesijných databázach, resp. publikované
v časopisoch s IF ≥ 0.7IFM, ktoré napĺňajú kritériá karentovaných
časopisov alebo sú karentovanými časopismi
Kapitoly vo vedeckých monografiách zásadného významu pre oblasť
výskumu, resp. vo vedeckých monografiách vydaných vo svetovom jazyku v
zahraničnom vydavateľstve (minimálny rozsah 1 AH).
Recenzované vedecké štúdie vo vedeckých zborníkoch zo svetových
kongresov venovaných oblastiam výskumu
Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Ošetrovateľstvo, Verejné zdravotníctvo, Laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve Príloha č.3
A
Vedecké monografie vydané v renomovaných* zahraničných vydavateľstvách
Štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané v
renomovaných* zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovaných zahraničných
vydavateľstvách
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,5)
Prijatá prihláška patentu v zahraničí
*Renomované zahraničné vydavateľstvá uvedené v „Zozname vybraných
zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry“ zverejnenom na
adrese: http://cms.crepc.sk/pokyny.aspx.
Príloha č. 1
Kód
Názov kategórie
AAA
AAB
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
*
- pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru
alebo komplexné mapové tematické atlasy. (okrem školských
atlasov),
*
- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe
poznatky o danej téme
a obohacuje ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom
autorovej vlastnej vedeckej práce, a predkladá závery,
*
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor
preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné
vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
*
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do
kategórie GII.
ABA
ABB
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané
v domácich vydavateľstvách
*
- pôvodné monotematické vedecké štúdie, kapitoly z pôvodných
monotematických vedeckých prác, štúdie z komplexných mapových
tematických atlasov. (okrem školských atlasov) alebo samostatné
mapové prílohy štúdie,
*
- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe
poznatky o danej téme a obohacuje ich o nové originálne poznatky,
ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce, a predkladá
závery,
*
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú
uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné
konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname
podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné
vydavateľské
údaje, ISBN, resp. ISSN,
*
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do
kategórie AEC, AED.
ABC
ABD
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
*
- kapitoly vo vedeckých monografiách, kde sú autori uvedení v
obsahu alebo pri názve kapitoly, kapitoly v komplexných mapových
tematických atlasoch (okrem školských atlasov), samostatne
publikované tematické mapy alebo samostatné mapové prílohy
monografie,
*
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor
preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
- majú rozsah aspoň 1 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné
vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
*
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah aspoň 3 AH,
zaradia sa do kategórie ABA alebo ABB,
*
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1
AH, zaradia
sa do kategórie AEC alebo AED.
ACA
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
*
- vysokoškolské učebnice, atlasy pre vysoké školy (nezaraďujú sa
sem skriptá, učebnice, atlasy a mapy pre základné a stredné
školy),
*
- podávajú systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z
niektorej
vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe,
*
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor
preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN,
*
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do
kategórie GII.
ACC
ACD
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich
vydavateľstvách
*
- kapitoly vo vysokoškolských učebniciach, v atlasoch pre vysoké
školy alebo mapové prílohy vysokoškolských učebníc, v ktorých sú
autori uvedení v obsahu alebo pri názve kapitoly alebo mapy,
*
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných
v zahraničných vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie,
okrem publikácií vydaných vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa §
108a ods. 8
zákona,
*
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN,
*
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1
AH, zaradia sa do kategórie AEC alebo AED.
ADC
ADD
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k
článkom alebo k štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné)
výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu, uverejnené
v karentovaných vedeckých časopisoch,
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
ADE
ADF
Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
*
- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové
prílohy k článkom alebo k štúdiám, ktoré zverejňujú originálne
(pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského
kolektívu, uverejnené vo vedeckých časopisoch,
*
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
*
*
ADM
ADN
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
*
- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové
prílohy k článkom alebo k štúdiám, ktoré zverejňujú originálne
(pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského
kolektívu, uverejnené v časopisoch, ktoré sú registrované v
databázach Web of Science alebo SCOPUS,
*
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
AEC
AED
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
*
- články, štúdie alebo state, ktoré obsahujú pôvodné výsledky
vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu, uverejnené vo
vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch,
*
- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor
preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN,
- ak majú kapitoly vo vedeckej monografii alebo vysokoškolskej
učebnici, tematické mapy, samostatné mapové prílohy k publikácii,
samostatne publikované jednotlivé tematické mapy alebo jednotlivé mapy
v komplexnom tematickom atlase rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do
tejto kategórie.
AEG
AEH
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
*
uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,
*
majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
AEM
AEN
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v
databázach Web of Science alebo SCOPUS
*
uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty,
*
majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.
AFA
AFB
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
*
príspevky z vedeckej konferencie, ktoré vyšli ako úplný text v
konferenčnom zborníku alebo v časopise, prípadne v suplementárnom
čísle časopisu, alebo tematické mapy v podobe samostatnej mapovej
prílohy k príspevku, ktorá má rozsah menší ako 1 AH,
*
o príspevok bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti
požiadaný; o požiadaní musí existovať písomný doklad alebo to musí
byť uvedené v podtitule
článku, v záhlaví rubriky, v programe konferencie a podobne,
*
pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor
preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
AFC
AFD
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
*
príspevky z vedeckej konferencie, ktoré vyšli ako úplný text v
konferenčnom zborníku alebo časopise, prípadne v suplementárnom
čísle časopisu,
*
pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých
mená sú uvedené v publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v
publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, autor
preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona,
*
majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
AFE
AFF
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií
*
abstrakty príspevkov z vedeckej konferencie, ktoré vyšli v
konferenčnom zborníku alebo v časopise, prípadne v suplementárnom
čísle vedeckého časopisu,
*
abstrakt nevyšiel ako úplný text,
*
o príspevok bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný;
o požiadaní musí existovať písomný doklad alebo to musí byť uvedené
v podtitule článku, v záhlaví rubriky, v programe konferencie a
podobne,
*
majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
AFG
AFH
Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií Abstrakty
príspevkov z domácich vedeckých konferencií
*
abstrakty príspevkov z vedeckej konferencie, ktoré vyšli v
konferenčnom zborníku alebo časopise, prípadne v suplementárnom
čísle vedeckého časopisu,
*
abstrakt nevyšiel ako úplný text,
*
majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
AFK
AFL
Postery zo zahraničných konferencií
Postery z domácich konferencií
*
postery z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom
zborníku alebo v časopise, prípadne v suplementárnom čísle
časopisu,
*
majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
- správy z vedeckovýskumných projektov, výskumné práce a projekty,
ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a s hodnotením určitého
vedeckovýskumného programu alebo projektu, obsahujú údaje o postupe a
výsledkoch riešenia,
-sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené
v správe,
- sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici.
AGJ
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov,
prihlášky ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových
ochranných osvedčení, prihlášky topografií polovodičových výrobkov,
prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných označení
výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení
*
evidujú sa, ak sú zverejnené v úradných vestníkoch príslušných
patentových alebo im podobných úradov,
*
skutočnosť o zapísaní a udelení patentov a úžitkových vzorov, o
zápise dizajnov, ochranných známok, dodatkových ochranných
osvedčení, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu
výrobkov, zemepisných označení výrobkov a o udelení
šľachtiteľských osvedčení sa uvedie v poznámke.
Príloha č. 2
Hodnotené oblasti:
1 Pedagogické vedy, 2 Humanitné vedy, 6 Spoločenské a behaviorálne
vedy
Váha jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality výskumnej
činnosti fakulty v hodnotenej oblasti:
*
atribút výstupov: 60%
*
atribút prostredia: 20 %
*
atribút ocenenia: 20 %
I. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až
D pre atribút výstupov
kategória
atribútu
výstupov
druh výstupu
A
*
Vedecké monografie zásadného významu pre oblasť výskumu, vedecké
monografie vydané v svetovom jazyku v zahraničnom vydavateľstve
registrované podľa vyhlášky AAA
*
Vedecké štúdie evidované v profesijných databázach, resp.
publikované v časopisoch s IF ≥ 0.7IFM, ktoré napĺňajú kritériá
karentovaných časopisov alebo sú karentovanými časopismi
*
Kapitoly vo vedeckých monografiách zásadného významu pre oblasť
výskumu, resp. vo vedeckých monografiách vydaných vo svetovom
jazyku v zahraničnom vydavateľstve (minimálny rozsah 1 AH).
*
Kritické preklady textov z cudzích a klasických jazykov s
rozsiahlym poznámkovým aparátom, predslovom so zásadným vplyvom
pre oblasť výskumu
*
Recenzované vedecké štúdie vo vedeckých zborníkoch zo svetových
kongresov venovaných oblastiam výskumu
*
Medzinárodne uznávaný umelecký výkon, umelecké dielo, vývojová
činnosť, športová činnosť v spolupráci so zahraničnou inštitúciou
s medzinárodným ohlasom
B
- Vedecké monografie prinášajúce nové okruhy problémov, rozširujúce
horizonty pre oblasť výskumu, vydané v zahraničnom alebo domácom
vydavateľstve
*
Vedecké štúdie vydané v renomovaných časopisoch, ktoré nie sú
evidované v medzinárodných profesijných databázach.
*
Kapitoly v monografiách prinášajúce nové okruhy problémov, resp.
rozširujúce horizonty pre oblasť výskumu, vydané v zahraničných
alebo domácich vydavateľstvách (minimálny rozsah 1 AH)
*
Kritické a komentované preklady textov z cudzích a klasických
jazykov rozširujúce horizonty pre danú oblasť výskumu
*
Učebnice zásadného významu pre rozvoj odboru
*
Recenzované štúdie vo vedeckých zborníkoch z medzinárodných
konferencií
*
Uznávaný umelecký výkon, umelecké dielo, vývojová činnosť a
športová činnosť s medzinárodným ohlasom
*
Príloha č. 3
Hodnotené oblasti:
18 Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
20 Veterinárske vedy
Váha jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality výskumnej
činnosti fakulty v hodnotenej oblasti
*
atribút výstupov: 65%
*
atribút prostredia: 15%
*
atribút ocenenia: 20 %
Kategória výstupu
Druh výstupu
A
*
Vedecké monografie vydané v renomovaných* zahraničných
vydavateľstvách
*
Štúdie v publikáciách charakteru vedeckej monografie vydané v
renomovaných* zahraničných vydavateľstvách
*
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v renomovaných
zahraničných vydavateľstvách
*
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor > 0,5)
*
Prijatá prihláška patentu v zahraničí
B
*
Vedecké monografie vydané v renomovaných domácich vydavateľstvách
(Veda, Osveta, SAP).
*
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných
vydavateľstvách, ktoré nie sú zaradené do kategórie A
*
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
*
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných
vydavateľstvách
*
Vedecké práce v časopisoch (impakt faktor ≤ 0,5)
*
Vedecké práce uverejnené v niektorom zborníku svetového
kongresu/konferencie vydanom v renomovanom* zahraničnom
vydavateľstve
*
Domáce registrované patenty

 • FORMULARE ȘI MODELE CONŢINE FORMULARELE DESTINATE PE DE
 • ACC1171 REQUEST FOR PHARMACEUTICAL FUNDING COMPLETE THIS FORM TO
 • DISCURSO DO PRESIDENTE DA XUNTA COMO DELEGADO REXIO
 • FECHA DE ENTRADA ELECTRÓNICA FECHA DE ENVÍO FECHA DE
 • EQUAL PAY DAY AWO FORDERT UNGLEICHHEIT ZU BEENDEN
 • THE 26TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON AEROSOL SCIENCE & TECHNOLOGY
 • PODNEBNI POSVET ZELENA JAVNOFINANČNA REFORMA POROČILO SVOJE PRIPOMBE NA
 • PRODUCTO BANDERA EN CRISIS EL PERÚ ES EL PRINCIPAL
 • [OPENDJ7726] EVALUATION SETUP FAILS WITH NO USERS CREATED 20210105
 • TURKISH AND KURDISH MEDIA PRODUCTION IN EUROPE A COMPREHENSIVE
 • JĒKABPILS NOVADA SLATES BIBLIOTĒKA BIBLIOTĒKAS DARBĪBAS VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS JĒKABPILS
 • LIPUSZ DNIA WÓJT GMINY LIPUSZ ZGŁOSZENIE DO
 • USEFUL INFORMATION FOR PEOPLE WITH A SENSORY IMPAIRMENT IN
 • CUANDO LOS EXTRAÑOS CONFÍAN EN ALLÁH ] ESPAÑOL –
 • SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS AND DISABILITIES SEND SERVICE FOR CHILDREN
 • BOTE DE NÁUFRAGOS «NO SABÍAN PERO LO SABRÍAN
 • IN ORDER TO FILLIN THE TABLE IT IS IMPORTANT
 • INSTRUCCIONES PREINSCRIPCIÓN 1º SOLICITUD DE LA PLAZA DEL 1
 • KRANNERTPURDUE EXTENDED CAMPUS OBHR 59000 (51863) EXPERIENCING LEADERSHIP
 • LIST OF PUBLICATIONS A INTERNATIONAL JOURNAL PAPERS
 • PRIMAVERA A PRIMAVERA NO HEMISFÉRIO SUL INICIARÁ ÀS 12H44
 • CAPÍTULO 12 DIVIDE CON DISTANCIA MEASURE ME EL COMANDO
 • DANE DO WYCENY WYDANIA KSIĄŻKI FORMAT KSIĄŻKI (A4
 • BUSINESS IMPROVEMENT TECHNIQUES (PROCESS) LEVEL 4 AWARDED BY EMTA
 • MATERIALS PROCESSING AND FINISHING LEVEL 2 AWARDED BY EMTA
 • 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ ANMA DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜNDE
 • MARINE ENGINEERING (MECHANICAL INSTALLATION AND MAINTENANCE) LEVEL 2 AWARDED
 • ENEC CINE PRESENTA EL TIEMPO (TIME SHI GAN)
 • TEMA 8 LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y PRIMERA GLOBALIZACIÓN
 • JAMONES EL CASTELLAR JAELKA JANVIER 2012 1 JAMÓN