dokumentnamn: arbetsmetod för att minska antal fall och fallskador dokumenttyp: rutin sida: 1 (5) utarbetad av: an


Dokumentnamn:
Arbetsmetod för att minska antal fall och fallskador
Dokumenttyp:
Rutin
Sida:
1 (5)
Utarbetad av:
Annette Arnkil, Ingegerd Nyddvik
Godkänd av:
Stefan Amér
Giltig från:
2014-06-24, rev. 2014-09-29
2017-11-11
Version:
5
Arbetsmetod för att halvera antal fall och fallskador på SÄBO för
äldre
=================================================================
Bakgrund
Enligt Socialstyrelsen ökar skador efter fall hos äldre och vanligast
är det bland kvinnor. Många fallskador kan förebyggas men det finns
stora variationer i vilken utsträckning kommunerna och
läkarorganisationerna arbetar med förebyggande åtgärder. Det visar
rapporten från Socialstyrelsen, öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg
om äldre. Kommunerna och läkarorganisationerna behöver analysera
varför fallskadorna ökar trots att så många åtgärder har gjorts för
att förebygga dem.
Fall och frakturer ger en mycket hög påverkan på livskvalitet och
funktion hos våra patienter. Det leder till höga kostnader för
samhället i form av akutvård, operation, rehabilitering och
vårdkrävande insatser på vård- och omsorgsboenden. Ofta är det de
piggaste och mest aktiva patienterna som drabbas.
-----------------------------------------------------------------
Nya förutsättningar
Vid "kickoff" 2004-04-10 togs beslut om en gemensam lista för
rapportering av fall och fallskador, samt att en gemensam arbetsmetod
skulle tas fram.
Gemensam definition av fallolycka.
Enligt SLL (Stockholms läns landsting) vårdprogram är det "en händelse
då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om en
skada inträffar eller ej"
Arbetsmetoden följer Stockholms läns vårdprogram för fallprevention
från 2008 och dess riktlinjer för fallprevention och åtgärder i vård-
och omsorgsboende. (Riktlinjer sidan 79) Vårdprogrammet finns att
hämta på www.sll.se
Syfte
Att med en gemensam arbetsmetod minska antal fallolyckor och
frakturer.
Mål
Att minska antalet fallolyckor och frakturer med 50 %
Hur arbetar personalen på SÄBO för äldre med fall och fallprevention
Alla SÄBO för äldre har rutiner för fallprevention, fallrapportering,
fallriskbedömning, åtgärder vid risk för fall samt uppföljning av
åtgärder. Checklistor finns för rapportering av fall och fallskador.
Alla registrerar och rapporterar antal fall med eller utan skada.
Ett problem har varit att de SÄBO för äldre som deltar i denna
satsning inte rapporterar samma variabler så att en jämförelse kan
göras.
Arbetsmetoden följer Stockholms läns vårdprogram för fallprevention
från 2008 och dess riktlinjer för fallprevention och åtgärder i vård-
och omsorgsboende. (Riktlinjer sidan 79) Vårdprogrammet finns att
hämta på www.sll.se
Hur arbetar läkarna på SÄBO för äldre med fall och fallprevention
Efter diskussion inom läkargruppen, tillsammans med representanter
från akutsjukhusen och Familjeläkarnas medicinska rådgivare dr
Ingegerd Nydevik har rutin för läkarna tagits fram.
------------------------------------------------------------------
Om fallrisk föreligger (Downton poäng 3 eller mer) ska läkaren
informeras och problemet ska analyseras gemensamt vid rond.
Vid LMG (läkemedelsgenomgång) ska särskild uppmärksamhet ägnas åt
läkemedel som kan öka fallrisk.
Avvikelserapport skrivs av SSK/sjukgymnast. Läkaren informeras på rond
om fallet även om skada ej inträffat.
Om skada uppstått eller fall ska det dokumenteras i läkarjournalen.
KVÅ kod är en klassifikation av vårdåtgärder som är obligatoriska att
rapportera till Socialstyrelsen. Vid fraktur eller annan svårare skada
registreras diagnosen av läkaren i Take Care även om diagnosen satts
vid sjukhusbesök eller motsvarande. KVÅ kod fraktur=W 1919
Vid rond/hembesök beslutas om ny läkemedelsgenomgång ska göras och
vilka åtgärder ska sättas in.
Rapportering och dokumentation
*
Att riskbedömningar som gäller fall, nutrtion och trycksår delges
läkaren.
*
I samband med FAS 20 ska en kopia på riskbömningarna, med resultat
och åtgärder som görs i Senior Alert bifogas.
*
Läkaren ska dokumentera resultatet av riskbedömningar i sin
journal.
*
Att alla fall med eller utan skada rapporteras till läkaren.
*
Att sjukgymnasten alltid får kännedom om varje fall.
*
Att alla fall med eller utan skada rapporteras till
Familjeläkarna. Rapporten skickas månadsvis till
[email protected]
Fallrapport vid fraktur
*
Kopia på fallolycka som resulterat i en fraktur skickas till:
Familjeläkarna, Astra Bakutiene, Byvägen 2, 133 34 Saltsjöb
Fallrapport
Fallrapporten innehåller följande: antal fall, antal personer som
fallit, antal fall utan skada, antal frakturer och annan svårare
skada.
Statistik över fall/frakturer
Fallrapporter/statistik ska månadsvis återrapporteras till
kontaktperson på SÄBO
Teambaserad vård/teamarbete
*
Att skapa team där patientansvarig läkare, sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast och
kontaktperson arbetar tillsammans.
*
Teamet träffas regelbundet, minst en gång i månaden och
diskuterar riskbedömningar och. ev. åtgärder som sätts in för att
förhindra fall och fallskador.
*
Att teamet vid ett fall gör uppföljning av ev. insatta åtgärder
och ev. att en förnyad
läkemedelsgenomgång görs.
*
Att läkare och sjuksköterskor genomför läkemedelsgenomgångar med
focus på fallrisk.
*
Att inventering av den gemensamma vårdmiljön görs varje halvår för
att hitta risker för
fall samt att säkra/anpassa vårdmiljön så långt det går
*
Att SLL´s regionala vårdprogram för fallprevention görs känt för
all personal.
*
Att en kontaktperson/ansvarig för det fallpreventiva arbetet utses
på varje SÄBO för äldre. Namn och kontaktuppgifter till
kontaktpersonen skickas till Ann Svalberg.
Åtgärder när en person flyttar in till ett SÄBO för äldre.
Riskbedömning enligt Downton fallriskbedömning bör görs inom 14 dagar
efter inflyttning till vård- och omsorgsboende och dokumenteras i
omvårdnadsjournalen. Resultatet rapporteras till patientansvarig
läkare som dokumenterar i läkarjournalen.
När ingen fallrisk föreligger görs uppföljning enligt lokal rutin,
dock minst var 6:e månad.
När fallrisk föreligger skall åtgärder sättas in genom teamarbete där
sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kontaktperson deltar.
Åtgärder ska dokumenteras och finnas med i en vårdplan. Uppföljning av
åtgärder utförs ska göras och ev. förändringar ska dokumenteras i
omvårdnadsjournalen och i vårdplanen.
När en fallskada inträffat.
När en fallskada inträffat ska en fallavikelse skrivas. Läkaren och
sjukgymnasten ska alltid informeras när ett fall inträffat oavsett om
en skada inträffat eller ej. Vid påföljande rond ska ställning tas
till om en ny läkemedelsgenonmgång ska göras eller inte.
Läkaren ska dokumentera alla fallskador i läkarjournalen.
Det är angeläget att teamet kan vara med på ronden, sjuksköterska och
sjukgymnast bör alltid vara med. Om ny läkemedelsgenomgång görs kan
revidering av läkemedelsbehandling behövas. Ny riskbedöming ska
utföras samt ev. nya åtgärder sättas in. Åtgärder ska alltid
dokumeneteras och en ny vårdplan ska skrivas. Det är viktigt att
vårdplanen är känd av all personal.
När ett fall inträffat som resulterat i en skada. (fysisk konsekvens)
När ett fall resulterat i en skada ska den dokumenteras i
läkarjournalen. Läkaren ansvarar för att ta ställning till om ny
läkemedelsgenomgång ska göras. Sjukgymnasten bör närvara tillsammans
med sjuksköterskan på läkarrond när en fallolycka inträffat.
Kontaktpersoner är:
-------------------
Annette Arnkil [email protected]
---------------------------------------
Christian Molnar [email protected]
------------------------------------------
Stefan Amér [email protected]
---------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Översikt av arbetsmetod för att halvera/minska fall och frakturer på
SÄBO för äldre.
Vid inflyttning:
1.
Riskbedömning för fall
2.
Ingen fallrisk
3.
Uppföljning enligt lokal rutin (minst var 6:e månad)
Vid fallrisk ska följande utföras:
1.
Dokumentation att fallrisk föreligger
2.
Åtgärder för att förhindra fall sättas in
3.
Vårdplan skrivs och görs känd för omvårdnadspersonal
4.
Information till patientansvarig läkare att fallrisk föreligger
5.
Läkaren dokumenterar i journal
6.
LMG utförs med fokus på fallrisk och dokumenteras
7.
Uppföljning av vårdplan enligt lokal rutin
När en skada/fraktur inträffat
1.
Dokumentera i journal SSK/sjukgymnast/läkare
2.
Ny riskbedömning ska göras, med ev. ny vårdplan som görs känd för
omvårdnadspersonal
3.
Ny LMG med fokus på fall ska utföras och dokumenteras
4.
Fallrapport skickas till Familjeläkarna

 • M INISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DESPACHO VICEMINISTRA ACADÉMICA D
 • FIRST PUBLISHED JOURNAL OF LIBRARIANSHIP AND INFORMATION SCIENCE
 • LA POLÍTICA CONEIXLA I IMPLICAT’HI ACTIVITATS PELS ALUMNES FITXA
 • SANDYVIEW FARMS THEY DON’T MAKE IT LIKE THEY
 • SCRATCH ‘N SNIFF ESTER INSTRUCTIONAL BACKGROUND TO HELP PUT
 • RESOLUCIÓN NO DE HOJA NO 88
 • CHAPTER 8 INFORMATION THAT CAN BE USED FOR TEACHING
 • OEI BIBLIOTECA DIGITAL RECURSOS EN INTERNET EDUCACIÓN
 • BP Nº 21 IDENTIFICACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA
 • HELYI TANTERV JAVASLAT NÉMET NYELV 78 ÉVFOLYAM A2 SZINT
 • NYMEX TO HAMMER OUT STEEL FUTURES CONTRACT BY PAUL
 • SGCEPSPACJDC2006 28 DE ABRIL DE 2006 511 CONSULTORÍA PARA
 • MARIBOR 2472012 ZADEVA POVPRAŠEVANJE – NAMENSKA PORABA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
 • CIRCULAR Nº 1432014 ASUNTO VIGENCIA DE LA CIRCULAR Nº
 • S ECURITIES MARKET PRACTICE GROUP CORPORATE ACTIONS WORKING GROUP
 • 2 CIFRAS ASTRONÓMICAS ES PROBABLE QUE NADIE HAGA TANTO
 • PRJ – 12JUL16 KSZBCSS WEBSERVICES MACHTIGINGEN BEDOELING VAN
 • BELEIDSPLAN ALGEMENE NEDERLANDSE VERENIGING TER VOORKOMING VAN BLINDHEID VASTGESTELD
 • CURRENT FREIGHT ISSUES GROUP MEETING NOTES DATETIME 16TH FEBRUARY
 • ACCREDITATION FORWARD PLANNING TOOL MISSION STATEMENT STRATEGIC AIMS
 • ACROSS 5 THE MONTH OF THANKSGIVING 6 A LARGE
 • WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO PALIWA
 • GEZONDE SCHOOL STARTDOCUMENT NADAT DE SCHOOL HET BESLUIT HEEFT
 • UNIVERSITY OF ULSTER FACULTY OF ARTS SCHOOL OF LANGUAGES
 • PROPERTIES OF GLASS AS RELATED TO APPLICATIONS WITH SILICON
 • THIS VERSION OF THE PLANNING ADVISORY NOTE 46 BUSHFIRE
 • NIVELES DE SUPERVISIÓN CONFORME A LO DISPUESTO EN
 • CDC UNIFIED PROCESS PROCESS GUIDE DESIGNATED SERVER
 • COURSE SYLLABUS PHILOSOPHY 1 INTRODUCTION TO PHILOSOPHY REEDLEY COLLEGE
 • AFTENSANG I SCT LUKAS – 10 JANUAR 2008 VED