proposta de manifest: les ...... organitzacions i ....... persones adherides al fòrum social per l’educació a catalunya, i les............

PROPOSTA DE MANIFEST:
Les ...... organitzacions i ....... persones adherides al Fòrum Social
per l’Educació a Catalunya, i les............ persones participants en
els actes i debats d’aquest Fòrum, volen manifestar:
1. QUE VOLEM UNA EDUCACIÓ EMANCIPADORA QUE IMPLIQUI A TOTHOM
Entenem l’educació com un dret universal i un bé públic, que abasta
més enllà de les etapes d’escolarització formal de les persones,
formant part indestriable de la vida dels ciutadans i de les
ciutadanes. L’educació esdevé una eina imprescindible en la formació
integral de les persones i és, per tant una responsabilitat
col·lectiva que depassa el marc escolar i que l’administració té el
deure de garantir en condicions de qualitat i d’igualtat. L’educació,
a més de ser una necessitat per a l’emancipació personal i
col.lectiva, és la condició per a fer possible una societat
cohesionada, inclusiva i justa.
Que, per tant, tenim una doble tasca: cal una implicació de tots els
sectors socials en la millora del sistema educatiu i, a la vegada, cal
un treball interdisciplinar entre tots els sectors i agents socials en
el procés educatiu de les persones al llarg de la vida. Ens referim
als sectors socials de la família, l’escola, els serveis socials, els
centres oberts, les entitats culturals, l’educació d’adults, els
mitjans de comunicació, l’educació no formal, l’educació en el lleure,
el món laboral, etc.)
2. QUE L’EDUCACIÓ A CATALUNYA NO HA DONAT RESPOSTA ALS PROFUNDS CANVIS
SOCIALS NI A LES CREIXENTS TENDÈNCIES PRIVATITZADORES.
L’actual model de globalització està impulsant la mercantilització de
l’educació i del coneixement, a través d’instàncies com l’Acord
General de Comerç i Serveis que impulsa la OMC i el B.M. Assistim a
una presència creixent dels interessos privats, tan als ensenyaments
obligatoris, com a la Universitat i la Formació Professional. Tot això
posa en perill la concepció de l’educació com a bé públic i com a dret
fonamental.
Els canvis socials i de mentalitat experimentats al nostre país durant
les darreres dècades han tingut repercussions en l’ ensenyament . Ens
referim , entre d’altres, a l’emergència de diferents models de
família; la incorporació massiva de les dones al treball remunerat; el
conflicte d’horaris laborals, escolars, familiars amb les necessitats
dels infants i joves; les noves tecnologies; l’augment de la
immigració, la nova concepció d’ inclusió amb la incorporació de
l’alumnat amb discapacitats als centres ordinaris. Aquestes noves
necessitats, no han anat acompanyades de l’atenció i els recursos
necessaris que les administracions haurien hagut de posar en
l’ensenyament públic, de manera que l’actual sistema educatiu a
Catalunya no garanteix prou una educació de qualitat per a tothom ni
la imprescindible funció de cohesió social.
Més específicament, no s’ha fet l’esforç necessari perquè la
distribució dels alumnes reflecteixi la diversitat cultural i social
present a la societat, sinó que s’ha permès la concentració de
l’alumnat estranger i amb menys recursos en unes mateixes escoles.
Aquest fet dificulta la cohesió social que només és possible a través
de la convivència en les mateixes aules d’alumnat de diferents
procedències, nivells socials i culturals, capacitats i limitacions.
3. QUE ÉS NECESSARI UN CANVI DE MODEL EDUCATIU EN EL QUE L’ENSENYAMENT
PÚBLIC SIGUI L’EIX VERTEBRADOR.
Davant d’aquesta situació, es fa imprescindible un canvi de model
educatiu que garanteixi a més de la seva funció de transmissió d’ una
llengua i una cultura pròpia del nostre país, la funció social
d’ajudar a compensar desigualtats i oferir una veritable igualtat
d’oportunitats.
L’educació ha de promoure els valors que formen part del patrimoni
comú de la societat democràtica: la llibertat de consciència, la
llibertat d’expressió, el respecte a la pluralitat i la diferència, el
reconeixement de la diversitat cultural, afectiva i sexual, els valors
no sexistes i la cultura de la pau. Reafirmem també el caràcter laic
de l’escola pública, aquesta ha d’evitar continguts de caràcter
doctrinari o confessional, que pertanyen exclusivament a l’esfera
privada de les persones i ha de ser respectuosa amb la diversitat de
creences o l’absència d’elles..
Per tot això, és imprescindible que l’ensenyament públic sigui l’eix
vertebrador de tot el sistema educatiu, que compti amb el necessari
prestigi social per tal d’esdevenir l’opció majoritària, evitant
l’actual fragmentació social a l’escola. Per això, cal aturar la
creixent privatització de l’ensenyament en tots els aspectes i cal
revisar l’actual política de concerts. Cal també redefinir el concepte
de “servei públic”, entenent-lo com allò que pertany a la comunitat i
està gestionat i supervisat democràticament.
Cal promoure les mesures adequades de prevenció del fracàs escolar,
d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials degudes a
discapacitats d’ordre físic, psíquic o sensorial, d’atenció a
l’alumnat provinent de sectors socials i econòmics desfavorits i
d’acolliment de l’alumnat de recent incorporació, amb propostes
d’actuació i la implicació de tots els professionals i de la resta de
la comunitat educativa. Cal també la introducció de l’educació
audiovisual i la presència de l’educació emocional per tal afavorir l’
autoestima de tots els alumnes i la seva formació global.
Per tot això, és necessari i urgent ampliar les partides
pressupostàries destinades a l’ensenyament públic, amb l’objectiu de
situar la despesa educativa de Catalunya, com a mínim, al nivell de la
mitjana europea.
Finalment, les persones i organitzacions que han participat en aquest
Fòrum Social per l’Educació a Catalunya, considerem que l’educació és
una eina fonamental per avançar cap a una societat més justa, més
igualitària i més pròspera, i que, per tant, es imprescindible que
tots els sectors i agents socials s’ impliquin en ella.
I és per això que els aquí presents ENS COMPROMETEM:
*
a lluitar per aquesta millora de la societat i, per tant, de
l’educació.
*
a fer propostes, des dels diferents àmbits, per tal d’aconseguir
una educació que respongui a les necessitats de tota la població.
*
a implicar-se en la consecució d’un ensenyament públic, laic,
inclusiu i de qualitat que aplegui a tots els i les joves i
infants de Catalunya.
*
a pressionar per tal que s’elimini la fragmentació social als
centres educatius, derivada de l’existència xarxes educatives
diferents i desiguals.
*
a fomentar un debat fluït i plural entre les persones i agents que
intervenen en el fet educatiu.
I és per això que les persones aquí presents RECLAMEM a les
Administracions pertinents:
1. Que vetllin per una educació universal i gratuïta, que respongui a
les necessitats reals de les persones i asseguri una veritable
igualtat d’oportunitats.
.2. Que es proporcionin les eines i recursos necessaris per garantir
una educació al llarg de tota la vida i es posin els mitjans
necessaris per fer possible una oferta educativa més enllà del món
escolar.
Més en concret, que es garanteixi una resposta pública a les
necessitats educatives de les persones adultes immigrades, amb una
redefinició de les escoles d’adults
3.Que s’asseguri l’educació infantil de 0 a 6 anys i sigui reconeguda
com un dret de tots els nens i nenes.
4. Que es treballi per adequar la vida laboral a les necessitats dels
pares i mares per tal de poder realitzar amb condicions la seva funció
educativa.
5.. Que ES garantitzi la millora de les competències teòriques i
pràctiques de tots els professionals (mestres, educadors/es socials,
professors/es, pedagogs, psicòlegs, etc.) que estan incidint en els
processos educatius, i assegurin unes condicions de treball dignes per
a tots i totes.
6. Que les Administracions apostin decididament per prioritzar una
xarxa pública d’educació a tots els nivells educatius i que respongui
a les necessitats de tot l’alumnat. Que es faci una revisió a fons
dels criteris de concertació dels centres privats, per tal que tots
els centres subvencionats amb fons públics compleixin tots els
requisits socials propis d’un servei públic. Aquells que no cumpleixin
aquest requisits no hauríen de rebre subvenció pública.
7. Que les Administracions haurien de tenir com a objectiu a llarg
termini que totes les escoles i serveis educatius finançats diner
públic siguin de titularitat pública. Per això cal establir nous
mecanismes per tal que els centres privats que tinguin una voluntat de
servei públic es puguin integrar a la xarxa pública.
8.
Que es posin tots els recursos humans, tècnics i materials
necessaris per atendre a tota la diversitat de l’alumnat i per
assegurar un sistema educatiu inclusiu i una veritable igualtat
d’oportunitats.
9. Que es garanteixi la laïcitat del sistema educatiu, l’educació
intercultural i no sexista, promovent la igualtat entre els homes i
les dones i el respecte a les diferents llengües i cultures, el
respecte a les diferents orientacions sexuals, que treballi per la
creació d’una consciència crítica que permeti promoure la llibertat de
consciència i els valors democràtics, suprimint dels plans d’estudis
tot contingut confessional o doctrinari, sexista, homòfob o racista.
9. Que s’asseguri un augment substancial dels pressupostos dedicats a
l’educació, que situïn el nostre país entre la mitjana de l’educació
europea. Això vol dir, un compromís de les Administracions a situar la
despesa d’educació en un 6 % del PIB, en un màxim de tres anys. Que
s’asseguri també una major inversió en tots els àmbits socials que
estan incidint en els processos educatius: educació d’adults, educació
no formal, educació en el lleure, comunitats educatives, educació
social, equipaments socioculturals, centres oberts, biblioteques,
associacionisme educatiu, esplais, etc
VOLEM UNA EDUCACIÓ EMANCIPADORA
VOLEM QUE EL SABER, LA CULTURA I L’EDUCACIÓ NO SIGUIN UNA MERCADERIA
MÉS, SINÓ EINES DE TRANSFORMACIÓ I MILLORA SOCIAL
VOLEM QUE AQUEST FÒRUM SIGUI UN IMPULS EN LA LLUITA PER UN SISTEMA
EDUCATIU PÚBLIC, LAIC I DE QUALITAT PER A TOTHOM
UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE
UNA ALTRE EDUCACIÓ ÉS NECESSÀRIA

 • MARŠRUTINĖ KORTELĖ ITINERARY PAVADINIMAS GR DIST BE GR
 • ACTIVITATS FORMULACIÓ I NOMENCLATURA INORGÀNICA 1 COMPLETA EL QUADRE
 • PLANTILLA 2MÉTODOS Y DOCUMENTACIÓN DE DATOS PLANTILLA 2MÉTODOS
 • INEL 4206 SPRING 2002 EXÁMEN II 101921 NOMBRE
 • AUTHOR HEATHER WHITE SUBJECTTOPIC LESSON 3 WATER’S SURFACE GRADE
 • ESTABLECIMIENTO INSTITUTO SUPERIOR DE PROFESORADO Nº 7 SECCIÓN BIOLOGÍA
 • A HÁZI FELADATOK ADÁSÁNAK MÓDJA ELVEI A HÁZI FELADAT
 • 7442 – CHECKLIST RECKLESSLY CAUSING SERIOUS INJURY IN CIRCUMSTANCES
 • STANDARD PLAYER AGENT AGREEMENT BETWEEN ………………………………………………………………… [NAME OF PLAYER]
 • EBRAHIM AHMADI PHD ASSISTANT PROFESSOR OF ORGANICPOLYMER CHEMISTRY PERSONAL
 • EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL GUADALAJARA SERVICIO DE RECAUDACIÓN SOLICITUD DE
 • FALKIRK COUNCIL DEVELOPMENT SERVICES APPLICATION FOR A
 • STATE OF WISCONSIN DEPARTMENT OF ADMINISTRATION DOA6058 (R072017) S
 • TOTOBIEGOSODE LEADERS PORAI PICANERAI AND OJNAI ETACORI SPEAK OUT
 • KATECHEZA 7 ZBAWIENIE W JEZUSIE ROZPOCZĘLIŚMY (W
 • INSURANCE COMPANY 1 PLAN OPTION 1 COVERAGE PERIOD 01012013
 • PÁGINA 2 DE 3 PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM ECOLOGIA
 • TOPLOTNI STROJI FERI VAJE IZ FIZIKE TOPLOTNI STROJI TOPLOTNI
 • EJERCICIOS TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD TECNOLOGÍA 4º ESO 1 ORDENA
 • CONTRATO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES(AS) DEL HOGAR CONSTE POR
 • WESTERN AUSTRALIA PUBLIC WORKS ACT 1902 REPRINT 10 THE
 • PROGRAM PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PROPOZYCJA PRYWATNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRZYGOTOWANA
 • 7 LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA ENRIQUE BALLACEY C DEPTO
 • SOIGNER LA MÉMOIRE COUPER LE CORDON ENTRE VICTIME ET
 • ZVEŘEJNĚNÍ KURZU V SYSTÉMU OLAT ZVEŘEJNĚNÍM KURZU V
 • INDEPENDÊNCIA NA AMÉRICA ESPANHOLA A REVOLUÇÃO DOS ESCRAVIZADOS EM
 • PETITION OPPOSING LATN (LOW ALTITUDE TACTICAL NAVIGATION) TO PRESIDENT
 • JADRANSKI ZAVOD ADRIATIC INSTITUTE NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE
 • COMPENDIO DE DERECHO ISLÁMICO LA PEREGRINACIÓN (HAYY) Y LA
 • 23 KOLOVOZA 2017 REGISTRACIJAPRIJAVA NOVI LIST NOVILISTHR SIGNALIZACIJA