kanti̇n yeri̇ i̇şletme i̇hale i̇lani şehit i̇brahim ballı i̇mam hatip ortaokulu kantininin i̇şletme hakkı sahibi şehit i̇brahim ballı i̇mam hatip orta

KANTİN YERİ İŞLETME İHALE İLANI
Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu Kantininin İşletme Hakkı
Sahibi Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliğince,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık
usulü ile kiraya verilecektir.
1.
İDARENİN
A
Adı
Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
B
Adresi
Çamaltı Mahallesi, Yıldırım Sk. No:10, 31550 Yayladağı/Hatay
C
Telefon ve Faks No
Tel: 0326 471 33 20 / Faks : 0326 471 37 36
D
Elektronik posta adresi
[email protected]
2.
İHALE KONUSU İŞİN
A
Niteliği
Kantin Kiralama İşi
B
Yeri
Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu
C
Muhammen Bedeli(Miktarı)
4500 (dörtbinbeşyüz) TL.
1 (Bir) Yıllık
D
İşin Başlama Tarihi
Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
E
İşin Süresi
Sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa 1(bir) yıl
F
Kurumun Mevcudu
250 öğrenci
G
Kurumun Adresi
Tutlubahçe Mh. Nallıtepe Sk. Pk:31550 Yayladağı/Hatay
H
Kurumun Telefonu
0326 471 2167
3.
İHALENİN
A
Yapılacağı yer
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenevi Toplantı Salonu
B
Tarihi ve Saati
27.07.2021 10:00
C
İlan Süresi
11 Gün
D
İlan Yeri
Okul Panosu,Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosu ve
İnternet Sitesi (yayladagi.meb.gov.tr)
E
İhale Dosyası Son Teslim Tarih ve Saati
27.07.2021
09.59
4.
İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR
A
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
B
Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,
C
Başka bir kantin işletiyor olmamak,
D
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde belirtilen kişilerden
olmamak,
E
Kantin bizzat yüklenici tarafından çalıştırılacaktır.(Vekaleten
Çalıştırılmayacaktır.)
F
Şirketler,dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
G
Muhammen bedelin %3’den az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.
(Geçici teminatlar Yayladağı Malmüdürlüğü Veznesine yatırılacaktır.)
H
İhaleye girecek kişilerin ikamet edeceği yer Hatay İli sınırlarında
olması gerekmektedir. İl dışında ikamet edenler ihaleye katılamaz.
Ancak İl içerisinde ihaleye katılan olmadığı takdirde İl dışında
ikamet edenlerin teklif dosyası değerlendirmeye alınacaktır.
5.
İHALEYE KATILMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
(İhale Komisyonuna Kapalı Zarf İçerisinde Verilecek Belgeler)
A
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair nüfus dairesinden alınmış
nüfus cüzdanı aslı görülmek sureti ile (nüfus cüzdan fotokopisi),
B
Veriliş tarihi 1 ayı geçmemiş olmak şartıyla ikametgâhını gösterir
belge(Yerleşim Yeri Belgesi)
C
Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınmış tek tabip raporu (Son 1 ay
içerisinde alınmış olmalıdır)
D
Adli Sicil Kaydı (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
İstekliler adına vekâleten katılmak isteyenlerin, vekil adına
düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi
(aslı), vekilin kimlik fotokopisi ve sabıka kaydı olup olmadığına dair
“Adli Sicil Kaydı” (aslı) (Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
E
İhaleyi aldığı takdirde İlgili Mevzuatında belirtildiği şekilde gelir
vergisi mükellefi olacağını, başka okulda kantin işletmecisi
olmadığına ve İhalelerden yasaklı olmadığına dair noter onaylı
taahhütname belgesi. (Aslı)
F
Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu meslek odasından alınacak adına başka
bir kantin çalıştırmadığına dair belge (Aslı) (Son 1 ay içerisinde
alınmış olmalıdır),
G
Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı)
H
Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair
taahhütname.(Başvuru Sahibinin Yazısı)
I
Kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan alınmış belge
(Aslı)
(Son 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.)
İ
Milli Eğitim Bakanlığı 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Okul Aile
Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesinin (4) bendine göre ihaleye
katılacaklardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi veya
işyeri açma belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların
hiçbirisinde ustalık belgesi veya işyeri açma belgesi bulunmaması
durumunda kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma
şartı aranacaktır. (aslı)
J
Okul idaresinden alınacak okulu ve kantini mahallinde gördüğüne dair
Yer Gördü Belgesi (aslı)
K
Mezuniyet Belgesi (Aslı)
L
Şekli ve içeriği şartnamede belirtilen Teklif Mektubu (İdareden
Alınacak-Okul veya İlçe Mem.)
M
İhaleye katılmak isteyen istekliler muhammen bedelin %5’ten az olmamak
üzere geçici teminatlarını Yayladağı Malmüdürlüğü Veznelerine
yatıracaklar. (Dekonta açıklama olarak; İhaleye giren şahsın Adı
Soyadı, okulun adı, "geçici teminat “bedeli olduğu yazdırılacaktır.),
N
Eski kiracı tarafından varsa yaptırılan kantin Müştemilat giderleri
Yayladağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip
Ortaokulu Kantin İşletme (Kiralama) Şartnamesinin 25. Maddesinde
belirtildiği şekilde ödeyeceğine dair taahhütname yazısı. (Aslı)
(Başvuru Sahibinin Yazısı)
O
İdari Şartnamenin (katılımcı tarafından son sayfasını okudum, anladım
veya kabul ettim diyerek imzalaması ve hazırlanan dosyanın içine
konulması.)
Teklifin Sunuluş Şekli:
1-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin tamamını kapalı zarf
içerisinde ihale tarih ve saatine kadar, Yayladağı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Hizmetleri Bölümüne teslim edecektir.
2-İhale için sunulan belgeler kapalı zarf içerisinde verilecektir.
Zarfın üzerine, isteklinin ünvanı/adı, soyadı, açık adresi, kantin
ihale teklifin hangi işe ait olduğu yazılacak; zarf kapağının
yapıştırılan bölümü üzeri imzalanacaktır. Zarfta bulunmak kaydıyla,
zarfa konulması gereken belgelerin “aslı gibidir” yapılmış kopyaları
da kabul edilecektir.
3-İhale iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek olup, 1. Aşamada verilen
teklifler inceleme ve değerlendirmeye alınıp Muhammen bedel ve
üzerinde geçerli teklif sahipleri tespit edilecek olup, en yüksek
teklif sahibinin teklif tutarı baz alınarak 2. Aşamaya geçilecektir.
2. Aşamada ise geçerli teklif sahiplerinin son teklifleri alınıp en
yüksek teklif veren katılımcıya ihale gerekli incelemeden sonra
sonuçlandırılacaktır.
Notlar :
1.
Kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden
faaliyetini durdurması, kiralanan yeri amacı dışında kullanması,
taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi,
izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi
hallerinde, kira sözleşmesi birlik tarafından feshedilir. Ayrıca
protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 sayılı
Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir
kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12
aylık) kira bedelinin tamamı tazminat olarak tahsil edilir.
2.
İşbu ihale şartnamesinden doğacak anlaşmazlıklarda Hatay
mahkemeleri ve icra
daireleri yetkilidir.
ÖZEL ŞARTLAR
Madde 1 – İhaleyi kazanan kişi sözleşme yapmadığı veya vazgeçtiği
takdirde, Mal Müdürlüğüne yatırdığı geçici teminatı hazineye irat
kaydedilerek, ihalelerden 1 yıl men cezası verilir. İlgili
okul/kurumun talebi olması halinde yeniden ihale çıkarılır.
Madde 2 – İhaleyi alan kişi Kesinleşen İhale Kararı, onaylandığı
günden itibaren en geç 7 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya
vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü
mektupla tebligat adresine postalanır. İhaleyi kazanan kişi Okul
Müdürlüğüne gelerek sözleşmeyi imzalayıp, 7 işgünü içinde arz bedeli,
kesin teminatı ve ilk ayın kirasını İl İlçe payı ile Okul Aile
Birliğinin banka hesaplarına yatıracak olup, anılan bedelleri
yatırmadan işe başlamayacaktır.
Madde 3- Kantine masa, sandalye, yemek yeme kabini ve kantin
havalandırması gibi ihtiyaç duyulan malzemeler Müstecire (Kiracı)
aittir.
İlyas ALCA
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
Komisyon Başkanı

 • PROBING WHAT YOU CAN’T SEE INVESTIGATING MAGNETIC FORCES
 • FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ORNITHOLOGIE COMMISSION TECHNIQUE CANARIS DE COULEUR JEANJACQUES
 • COMPARISON OF TWO LEADERS POWER GAINED AND LOST (CP8)
 • F AKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
 • UNIVERSIDAD DE BURGOS ESCUELA DE DOCTORADO COMPROMISO DE SUPERVISIÓN
 • SOAL I I IDENTITAS WAJIB PAJAK NAMA ANDREAS PRATAMA
 • EXAMPLE TACTICS FOR REACHING TARGET AUDIENCES LOCAL ACTIVITY AND
 • PERTEMUAN KE 10 BAHAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SEKOLAH DASAR
 • 6 STATEMENT OF JOHN S SATAGAJ COCHAIR THE COALITION
 • BEATRIZ DÍAZ HORCAJO FECHA DE NACIMIENTO MADRID 18 DE
 • VG STUTTGART URTEIL VOM 09052003 10 K 175801
 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT TP HCM CỘNG HÒA XÃ
 • A SCOPING STUDY TO IDENTIFY HAZARD DATA NEEDS FOR
 • ANNEXURE3A JOB CARD FOR SAMPLE TESTING OF PLANT TISSUESTOCK
 • N° 14 PERFIL PACIENTES CON HEMOFILIA A SERVICIO DE
 • EMERGENCY STABILIZATION OF EARTHWORKS RESULTING FROM FALLEN TREES
 • 45 FRANCHISING 1 MISSING WORDS STARTING A BUSINESS IS
 • CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA EN A
 • CERTIFICACION ORDINARIA ANTICIPADA O FINAL AYTO DESIGNACIÓN DE LAS
 • WWWPACECOUK PACE PURPOSE ACTIVITIES CRITERIA EVIDENCE PLANNING FOR EXCELLENCE
 • TEMA 12 ESTADÍSTICA CENTRO DE ADULTOS VEGA ALTA (CIEZA)
 • FICHE DE POSTE N° 4 INTITULÉ DU POSTE
 • ACUERDO ENTRE PROPIETARIO Y SOLICITANTE A PRESENTAR ANTE LA
 • [AGENCY NAME] EMPLOYMENT CRIMINAL BACKGROUND CHECKS POLICY THE FOLLOWING
 • UNIFIED ACCESS TO DISTRIBUTED DATA SETS SEADATANET PANEUROPEAN
 • PROPOSAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JUDUL USULAN OLEH
 • CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS ENTRE EL AUTOR Y
 • CONSIGNACIONES A PRECIO ALZADO MERCANCÍAS EN CONSIGNACIÓN SON LAS
 • ID 039306 DECLARACIÓN RESPONSABLE A LOS EFECTOS DE LO
 • ENCUESTA EPINE 2012 Y EPPS DATOS DEL PACIENTE –