poslovnik o radu etičkog povjerenstva odsjeka za psihologiju i opće odredbe članak 1. ovaj poslovnik donosi vijeće odsjeka za psih

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj poslovnik donosi Vijeće Odsjeka za psihologiju.
Ovim Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju (u
nastavku teksta: Poslovnik) uređuju se: prava i dužnosti članova,
djelokrug i način rada, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na
sjednicama Etičkog povjerenstva.
Članak 2.
Etičko povjerenstvo imenuje Vijeće Odsjeka za psihologiju među svojim
članovima.
Etičko povjerenstvo ima tri člana, a njihov mandat traje tri godine.
Svake akademske godine mijenja se jedan član Etičkog povjerenstva čiji
je trogodišnji mandat istekao.
Članak 3.
Predsjednika Etičkog povjerenstva biraju članovi Etičkog povjerenstva
između sebe, na razdoblje od jedne akademske godine.
II DJELOKRUG RADA ETIČKOG POVJERENSTVA
Članak 4.
Uloga Etičkoga povjerenstva za istraživanja s ljudima jest zaštititi
prava, dostojanstvo i dobrobit sudionika u istraživanjima koje provode
članovi Odsjeka za psihologiju, studenti preddiplomskog, diplomskog i
poslijediplomskog studija (doktorskoga i specijalističkog)
psihologije, te njihovi suradnici. Svoju ulogu ispunjava oslanjajući
se na etička načela sadržana u napucima Kodeksa etike psihološke
djelatnosti Hrvatske psihološke komore, Etičkog kodeksa istraživanja s
djecom, te Etičkog meta-kodeksa European Federation of Psychologists
Associations (EFPA).
U skladu sa svojom ulogom, Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće
poslove:
*
prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkim
istraživanjima koja se provode u okviru Odsjeka za psihologiju i
daje mišljenje o etičnosti predloženih istraživanja
*
predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju kršenja pravila
etike u psihološkim istraživanjima
*
obavlja i druge poslove koje im povjeri Vijeća Odsjeka za
psihologiju, a koji se odnose na etička pitanja.
III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 6.
Član ima prava i dužnosti:
*
Sudjelovati u radu i odlučivanju Etičkog povjerenstva
*
Podnositi prijedloge i postavljati pitanja
*
Sudjelovati u izradi radnih materijala Etičkog povjerenstva
Članak 7.
Članu se dostavljaju zahtjevi, analize i drugi materijali o kojima će
se raspravljati na sjednicama Etičkog povjerenstva.
Članak 8.
Član je dužan čuvati kao službenu tajnu podatke koje sazna u
obavljanju svoje dužnosti i za to je odgovoran. Materijali sa sjednice
smatraju se internim materijalima i ne smiju se širiti u javnost.
IV NAČIN RADA ETIČKOG POVJERENSTVA
Članak 9.
Etičko povjerenstvo se sastaje jednom mjesečno.
Članovima Etičkog povjerenstva dostavljaju se dokumenti o kojima će se
voditi rasprava najmanje osam dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku.
Članak 10.
Predsjednik Etičkog povjerenstva saziva i predsjeda sjednicama Etičkog
povjerenstva, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od
članova.
Predsjednik Etičkog povjerenstva brine se o pripremi materijala i
sazivanju sjednica.
Etičko povjerenstvo je dužno raspored svojih sjednica oglasiti na
web-stranici Odsjeka za psihologiju na početku svakog akademskog
semestra.
Članak 11.
Članovi Etičkog povjerenstva imaju obvezu prisustvovati radu sjednica
Etičkog povjerenstva.
U radu sjednice mogu, na poziv predsjednika, uz članove, sudjelovati i
druge osobe kada članovi povjerenstva to ocjene potrebnim.
Članak 12.
Etičko povjerenstvo donosi odluke konsenzusom. Kada Povjerenstvo ne
može odluku donijeti konsenzusom, predmet će biti upućen Vijeću
Odsjeka za psihologiju.
U dijelu poslova koji se odnosi na zahtjeve za provedbu istraživanja,
Etičko povjerenstvo razmatra podnesene zahtjeve i donosi odluku
odobrava li ili ne odobrava provedbu istraživanja. O svojoj odluci
pismeno obavještava podnositelja zahtjeva.
U ostalim poslovima, Etičko povjerenstvo donosi odluke koje
predstavljaju odgovor na konkretna pitanja.
Članak 13.
Etičko povjerenstvo može Vijeću Odsjeka za psihologiju davati
prijedloge temeljem svojih zaključka.
Članak 14.
Ako Etičko povjerenstvo primi prijavu ili dođe do saznanja da je član
ili student Odsjeka za psihologiju povrijedio odredbe Kodeksa etike
psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore, Etičkog kodeksa
istraživanja s djecom, i/ili Etičkog meta-kodeksa European Federation
of Psychologists Associations (EFPA), procijenit će težinu povrede.
Ako Etičko povjerenstvo ocijeni da se radi o manjoj povredi donijet će
odluku o odgovornosti člana i uputiti mu upozorenje.
Ako Etičko povjerenstvo ocijeni da povreda ima težinu disciplinskog
djela predmet i mišljenje će proslijediti Vijeću Odsjeka za
psihologiju.
V ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i
Poslovnik.
Broj:
U Zagrebu, 30. listopad 2014. godine.
Pročelnica Odsjeka za psihologiju
prof. dr.sc. Željka Kamenov
POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
Usvojen na sjednici Vijeća Odsjeka za psihologiju koja je održana 4.
studenog 2014.

 • ANGOLA WTTPRS158 PÁGINA 15 IENTORNO ECONÓMICO 1)PANORAMA GENERAL
 • ALIMENTOS ACONSEJABLES PARA EVITAR LA CONSTIPACIÓN VERDURAS DE HOJA
 • ELEKTRIK FATURALARINDA TASARRUF GÜÇ FAKTÖRÜNÜ DÜZELTME TARIFELERE BAĞIMLI OLARAK
 • HANKIJA SILLAMÄE VANALINNA KOOL HANKEMENETLUS ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA
 • NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI USLUGA U G O
 • 26PIELIKUMS RĪGAS DOMES MĀJOKĻU UN VIDES DEPARTAMENTA 28012020RĪKOJUMAM NRDMV2016RS
 • CENTAR ZA SOCIJALNI RAD V I T E Z
 • FORMULARZ OFERTOWY OFERTA Z DNIA 1 JAMY NIŻEJ
 • ALLA SEDE AICS DI GERUSALEMME ILLA SOTTOSCRITT NATO
 • M ITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL P LA DE PALAU
 • CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE
 • MERITFÖRTECKNING NAMN YIN LI (196112032351) UTBILDNINGAR 1982 MAGISTEREXAMEN I
 • RIODOC NUMÉRO 152706 RICHTLIJNEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE
 • REGENTS EXAM QUESTIONS GGPEB5 PARALLEL AND PERPENDICULAR LINES 6B
 • URZĄDZENIA ELEKTROTERMICZNE KLASYFIKACJA URZĄDZEŃ METOD I TECHNOLOGII ELEKTROTERMICZNYCH URZĄDZENIA
 • MANAGING RECORDS AS RELIABLE EVIDENCE FOR ICT EGOVERNMENT AND
 • PROCESO PARA EL CONTROL DE CAMBIOS [[AUTOR]] VERSIÓN 10
 • REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKOZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA LOBOR PREDMET
 • LISTA SPECJALISTÓW PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ 1 ADAMOWICZ EWELINA 2 ADAMSKI
 • REGLAMENTO DEL IV TORNEO DE PRIMAVERA CT EL CAMPELLO
 • OSAH FORM 1 THIS FORM IS AVAILABLE ONLINE AT
 • CENU APTAUJA NOMAS AUTOMAŠĪNAS SIA “RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ UNIVERSITĀTES
 • J PHARM PHARMACEUT SCI (WWW CSPSCANADAORG) 9 (3) 398426
 • IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA UTOPÍA A
 • FINDINGS ON ALIGNMENT OF INSTRUCTION USING ENACTED CURRICULUM DATA
 • RESOLUTION OF COMMENTS FOR FED IC 4030 947I JULY
 • TEXTO 1 MARÍA ¡ASÍ QUE ESTABAIS AQUÍ! ¿QUÉ PASA?
 • UPON TRYING TO CHANGE TO A DIFFERENT SCREEN (FROM
 • GRUPO A APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO GRUPO REVISADO
 • RT5 INDEPENDENT COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE ENSEMBLES SIMULATIONPREDICTION SYSTEM