poslovnik o radu etičkog povjerenstva odsjeka za psihologiju i opće odredbe članak 1. ovaj poslovnik donosi vijeće odsjeka za psih

POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA ODSJEKA ZA PSIHOLOGIJU
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovaj poslovnik donosi Vijeće Odsjeka za psihologiju.
Ovim Poslovnikom o radu Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju (u
nastavku teksta: Poslovnik) uređuju se: prava i dužnosti članova,
djelokrug i način rada, način sazivanja, održavanja i odlučivanja na
sjednicama Etičkog povjerenstva.
Članak 2.
Etičko povjerenstvo imenuje Vijeće Odsjeka za psihologiju među svojim
članovima.
Etičko povjerenstvo ima tri člana, a njihov mandat traje tri godine.
Svake akademske godine mijenja se jedan član Etičkog povjerenstva čiji
je trogodišnji mandat istekao.
Članak 3.
Predsjednika Etičkog povjerenstva biraju članovi Etičkog povjerenstva
između sebe, na razdoblje od jedne akademske godine.
II DJELOKRUG RADA ETIČKOG POVJERENSTVA
Članak 4.
Uloga Etičkoga povjerenstva za istraživanja s ljudima jest zaštititi
prava, dostojanstvo i dobrobit sudionika u istraživanjima koje provode
članovi Odsjeka za psihologiju, studenti preddiplomskog, diplomskog i
poslijediplomskog studija (doktorskoga i specijalističkog)
psihologije, te njihovi suradnici. Svoju ulogu ispunjava oslanjajući
se na etička načela sadržana u napucima Kodeksa etike psihološke
djelatnosti Hrvatske psihološke komore, Etičkog kodeksa istraživanja s
djecom, te Etičkog meta-kodeksa European Federation of Psychologists
Associations (EFPA).
U skladu sa svojom ulogom, Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće
poslove:
*
prati i nadzire provođenje pravila etike u psihološkim
istraživanjima koja se provode u okviru Odsjeka za psihologiju i
daje mišljenje o etičnosti predloženih istraživanja
*
predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju kršenja pravila
etike u psihološkim istraživanjima
*
obavlja i druge poslove koje im povjeri Vijeća Odsjeka za
psihologiju, a koji se odnose na etička pitanja.
III PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Članak 6.
Član ima prava i dužnosti:
*
Sudjelovati u radu i odlučivanju Etičkog povjerenstva
*
Podnositi prijedloge i postavljati pitanja
*
Sudjelovati u izradi radnih materijala Etičkog povjerenstva
Članak 7.
Članu se dostavljaju zahtjevi, analize i drugi materijali o kojima će
se raspravljati na sjednicama Etičkog povjerenstva.
Članak 8.
Član je dužan čuvati kao službenu tajnu podatke koje sazna u
obavljanju svoje dužnosti i za to je odgovoran. Materijali sa sjednice
smatraju se internim materijalima i ne smiju se širiti u javnost.
IV NAČIN RADA ETIČKOG POVJERENSTVA
Članak 9.
Etičko povjerenstvo se sastaje jednom mjesečno.
Članovima Etičkog povjerenstva dostavljaju se dokumenti o kojima će se
voditi rasprava najmanje osam dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, sjednica se može sazvati po hitnom postupku.
Članak 10.
Predsjednik Etičkog povjerenstva saziva i predsjeda sjednicama Etičkog
povjerenstva, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti jedan od
članova.
Predsjednik Etičkog povjerenstva brine se o pripremi materijala i
sazivanju sjednica.
Etičko povjerenstvo je dužno raspored svojih sjednica oglasiti na
web-stranici Odsjeka za psihologiju na početku svakog akademskog
semestra.
Članak 11.
Članovi Etičkog povjerenstva imaju obvezu prisustvovati radu sjednica
Etičkog povjerenstva.
U radu sjednice mogu, na poziv predsjednika, uz članove, sudjelovati i
druge osobe kada članovi povjerenstva to ocjene potrebnim.
Članak 12.
Etičko povjerenstvo donosi odluke konsenzusom. Kada Povjerenstvo ne
može odluku donijeti konsenzusom, predmet će biti upućen Vijeću
Odsjeka za psihologiju.
U dijelu poslova koji se odnosi na zahtjeve za provedbu istraživanja,
Etičko povjerenstvo razmatra podnesene zahtjeve i donosi odluku
odobrava li ili ne odobrava provedbu istraživanja. O svojoj odluci
pismeno obavještava podnositelja zahtjeva.
U ostalim poslovima, Etičko povjerenstvo donosi odluke koje
predstavljaju odgovor na konkretna pitanja.
Članak 13.
Etičko povjerenstvo može Vijeću Odsjeka za psihologiju davati
prijedloge temeljem svojih zaključka.
Članak 14.
Ako Etičko povjerenstvo primi prijavu ili dođe do saznanja da je član
ili student Odsjeka za psihologiju povrijedio odredbe Kodeksa etike
psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore, Etičkog kodeksa
istraživanja s djecom, i/ili Etičkog meta-kodeksa European Federation
of Psychologists Associations (EFPA), procijenit će težinu povrede.
Ako Etičko povjerenstvo ocijeni da se radi o manjoj povredi donijet će
odluku o odgovornosti člana i uputiti mu upozorenje.
Ako Etičko povjerenstvo ocijeni da povreda ima težinu disciplinskog
djela predmet i mišljenje će proslijediti Vijeću Odsjeka za
psihologiju.
V ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Izmjene i dopune ovog Poslovnika donose se po istom postupku kao i
Poslovnik.
Broj:
U Zagrebu, 30. listopad 2014. godine.
Pročelnica Odsjeka za psihologiju
prof. dr.sc. Željka Kamenov
POSLOVNIK O RADU ETIČKOG POVJERENSTVA
Usvojen na sjednici Vijeća Odsjeka za psihologiju koja je održana 4.
studenog 2014.

 • INTROSITE DFS LUTTER CONTRE LA « DÉLINQUANCE FINANCIÈRE »
 • EINFÜLLEN DES FILTERSANDES BILBAO 400500600 SPANNRING ÖFFNEN UND
 • PROTOCOLE TYPE D’ETUDE DE COHORTE 1 JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE
 • COMUNICADO DE PRENSA EL AYUNTAMIENTO Y AGUAS DE CALPE ORGANIZAN UNA JORNADA DE CARÁCTER NACIONAL
 • ACTIVITIES ON THE PARKING ADJUSTMENT SCREEN (PADJ) ADJUSTMENT CONSIDERATIONS
 • HOW TO INVOLVE DEAFBLIND PEOPLE IN MEETINGS BACKGROUND
 • 7 LEITFADEN FÜR DIE SYSTEMISCHE MEHREBENENANALYSE PETER KAISER ©
 • ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA …………………………………ÜNIVERSITESI HUKUK FAKÜLTESINI TARIHINDE
 • LICENSING ACT 2003 CCBC STATEMENT OF LICENSING POLICY CONWY
 • ACTUALIZACIÓN DATOS OTRI EL TRÁMITE DE ACTUALIZACIÓN DE
 • AUTORIN TITEL QUELLE WEIMARER ERKLAERUNG DES DEUTSCHEN VOLKSHOCHSCHULVERBANDES
 • MEMORANDO DE LA COMISION DE COTIZACIONES PARA LA ADJUDICACIÓN
 • ATLETSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE PRAVILA I PROPOZICIJE
 • PRESENTACIONES EN POWER POINT POWERPOINT ES UN PROGRAMA
 • SOMRAK BOGOV ZAKAJ PADAJO ŠE NEDAVNO NAJUSPEŠNEJŠE AMERIŠKE
 • ` STUDENT HANDBOOK 55 MOSLEY STREET MANCHESTER M2 3HY
 • VISUAL ESTITRACK ™ CHAPTER 1 JOB ESTIMATING –
 • SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENELGESİ 16 192 EK 03091999
 • EN ESTA AGENDA ENCONTRARÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA ESPAÑOLA
 • CRITICAL LIMIT SUMMARY FOR BACON PROCESSING A TYPICAL HAZARD
 • DOD 20051M ALBANIA SUMMARY OF CLAIMS TYPE DATE
 • CURRÍCULUM VITAE 1 DATOS PERSONALES OYOLA FABIÁN ANDRÉS CORREO
 • CARE RECEIVER APPLICATION 616 AMERICA AVE SUITE 170 BEMIDJI
 • PŘÍLOHA Č 9 SADA ROZPOZNÁVACÍCH ZNAKŮ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ SOCIÁLNÍ
 • PARA LIBERACIÓN INMEDIATA EL PRESIDENTE MUJICA DEL URUGUAY ABRIRÁ
 • H UISGODSDIENST HET EERSTE MIDDEL TOT NADERE REFORMATIE EEN
 • GLUCOSE MONOSACCHARIDE GLUCOSE IS A SIMPLE CARBOHYDRATE IT IS
 • STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „ AKADEMIA MALUCHA” ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA
 • [OPENAM14669] SSOADM DOES NOT INSTALL USING JAVA 18192 AND
 • EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA PUBLICA HOY LAS SERIES