przykład uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących rady powiatu uchwała nr ../../.. rady powiatu ………

Przykład uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach dwóch
wiceprzewodniczących rady powiatu
UCHWAŁA nr ../../..
RADY POWIATU ……………..
z dnia ……………… r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch
wiceprzewodniczących Rady Powiatu ………………
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach dwóch
wiceprzewodniczących Rady Powiatu ……………….., zgodnie z brzmieniem
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
………………….
Przykład uchwały w sprawie regulaminu głosowania w wyborach dwóch
wiceprzewodniczących rady gminy
UCHWAŁA nr ../../..
RADY GMINY ……………..
z dnia ……………… r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch
wiceprzewodniczących Rady Gminy ……………… .
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin głosowania w wyborach dwóch
wiceprzewodniczących Rady Gminy ……………….., zgodnie z brzmieniem
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
………………….
Załącznik
do uchwały nr ../../..
Rady Gminy / Powiatu ……………….
z dnia ………………. r.
Regulamin
głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy / Powiatu …………..
przeprowadzonego na sesji w dniu ………… r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Radni wybierają ze swego grona dwóch wiceprzewodniczących Rady
Gminy/Powiatu ……………, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, w
głosowaniu tajnym.
2. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja
Skrutacyjna.
§ 2. 1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje radnemu i grupie
radnych.
2. Zgłoszony kandydat, przed głosowaniem, wyraża zgodę na kandydowanie
składając oświadczenie pisemne bądź ustne na sesji.
§ 3. 1. Głosowanie odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
2. Karty do głosowania sporządza i rozdaje radnym Komisja Skrutacyjna,
po ustaleniu przez Radę listy radnych, którzy kandydują na stanowisko
wiceprzewodniczących Rady.
3. Karty opatrzone są pieczęcią urzędową Rady ………………………….
§ 4. 1. Głosowanie odbywa się na sesji, poprzez wyczytywanie przez
członka Komisji Skrutacyjnej wg listy obecności, nazwisk radnych,
którzy kolejno w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do urny karty
do głosowania.
2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne
urządzenie umożliwiające radnym tajne (dyskretne) dokonanie wyboru
kandydatów na kartach do głosowania.
§ 5. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej informuje radnych o sposobie
dokonywania wyboru wiceprzewodniczących Rady, w tym szczególnie o:
1.
wymaganej większości koniecznej do ważnego dokonania wyboru
(bezwzględna większość głosów przy obecności co najmniej połowy
ustawowego składu Rady);
2.
sposobie wypełnienia karty do głosowania;
3.
trybie postępowania w przypadku konieczności przeprowadzenia
dodatkowego głosowania, drugiej tury głosowania lub
przeprowadzenia ponownych wyborów.
§ 6. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala
wyniki głosowania i sporządza protokół.
2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez
odczytanie protokołu na sesji.
Rozdział 2
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia dwóch kandydatów na
wiceprzewodniczących Rady Gminy / Powiatu
§ 7. Karty do głosowania, sporządzane odrębnie dla każdego kandydata,
wg jednolitej formy, zawierają brzmienie: „Karta do głosowania w
wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy/Powiatu ………….” oraz pytanie
„Czy jesteś za wyborem radnego …………….. (imię i nazwisko kandydata) na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy/Powiatu …………………….. ”. Obok nazwiska z
prawej/lewej* strony umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna nad
wyrazem „tak”, druga nad wyrazem „nie”.
§ 8. 1. Radny dokonuje wyboru, poprzez postawienie znaku „x” (dwie
przecinające się linie) w kratce nad wyrazem „tak” opowiadając się w
ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem „nie”, opowiadając się
w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata, na każdej z kart.
2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
1) postawi znak „x” jednocześnie w kratce nad wyrazem „tak”, jak i w
kratce nad wyrazem „nie”:
2) nie postawił znaku „x” w kratce ani nad wyrazem „tak” ani nad
wyrazem „nie”;
3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1
- jego głos uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte z urny nie sporządzone przez Komisję Skrutacyjną są
kartami nieważnymi.
4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna w ogóle nie bierze
pod uwagę.
§ 9. Kandydata na wiceprzewodniczącego Rady uważa się za wybranego,
jeżeli w głosowaniu uzyskał liczbę głosów (znaków „x” w kratce nad
wyrazem „tak”), przewyższającą połowę obecnych na sesji radnych
§ 10. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza dwa odrębne protokoły z
głosowania na każdego z kandydatów i określa w nich co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania;
2) imię i nazwisko zgłoszonego kandydata, którego protokół dotyczy;
3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie § 9
Regulaminu;
4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny
różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja
podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);
6) liczbę kart nieważnych;
7) liczbę głosów nieważnych;
8) liczbę głosów ważnych;
9) liczbę głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata;
10) liczbę głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata
- a nadto stwierdza wynik wyborów, tzn. czy kandydat uzyskał
wystarczającą liczbę głosów, o której mowa w pkt 3.
2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące
mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez
członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w
trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
3. Ustala się formularz protokołu z przeprowadzonego głosowania
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do Regulaminu.
§ 12. Jeżeli w wyniku wyborów tylko jeden kandydat otrzymał wymaganą
liczbę głosów przeprowadza się dodatkowe wybory drugiego
wiceprzewodniczącego Rady przy zastosowaniu Regulaminu uchwalonego do
wyboru przewodniczącego Rady.
Rozdział 9
Zasady głosowania w przypadku zgłoszenia trzech i większej liczby
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy / Powiatu
§ 13. Karty do głosowania, sporządzone wg jednolitej formy, zawierają
brzmienie: „Karta do głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady
Gminy/Powiatu ……….….” oraz zamieszczone w kolejności alfabetycznej
imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy/Powiatu ………………… . Obok każdego
nazwiska z lewej/prawej* strony umieszcza się jednakową kratkę.
§ 14. 1. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaków „x” (dwie
przecinające się linie) w kratkach, obok co najwyżej dwóch nazwisk
kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy / Powiatu, opowiadając
się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na wiceprzewodniczących
Rady. Jeżeli radny postawił znak „x” przy jednym nazwisku kandydata
oznacza to, że głosuje tylko na jednego kandydata i głos ten jest
ważny.
2. Jeżeli radny, na karcie do głosowania:
1) postawi znak „x” w więcej niż dwóch kratkach;
2) postawił znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata;
3) wypełnił kartę w sposób niezgodny z ust. 1
- głos taki uważa się za nieważny.
3. Karty wyjęte, z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, są
kartami nieważnymi.
4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod
uwagę.
§ 15. 1. Za wybranych na wiceprzewodniczących Rady uważa się dwóch
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów (znaków „x” w
kratce przy nazwiskach tych kandydatów) przewyższającą połowę liczby
radnych obecnych na sesji.
2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej
większości głosów, przeprowadza się II turę głosowania odpowiednio:
1) z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę
głosów, wg zasad rozdziału II Regulaminu;
2) z udziałem trzech lub większej liczby kandydatów, którzy otrzymali
równą liczbę najwięcej ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy
wszyscy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów przeprowadza się
ponowne wybory, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.
3. Jeżeli w I turze głosowania na jednego kandydata oddano największą
liczbę głosów, nie spełniającą wymaganej większości, zaś w drugiej
kolejności na dwóch lub więcej kandydatów oddano równą liczbę głosów,
przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów a następnie
II turę głosowania wg zasad rozdziału II Regulaminu, w której bierze
udział kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w I turze oraz
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów w głosowaniu
dodatkowym.
4. W przypadku, gdy w wyniku głosowania w I turze zostanie wybrany
tylko jeden kandydat, który uzyska wymaganą liczbę głosów zgodnie z §
9 Regulaminu, przeprowadza się wybory drugiego wiceprzewodniczącego
odpowiednio z udziałem:
1) dwóch kandydatów którzy otrzymali w następnej kolejności największe
liczby głosów;
2) wszystkich kandydatów, którzy otrzymali w następnej kolejności
równą liczbę ważnie oddanych głosów;
3) kandydata, który w następnej kolejności otrzymał największą liczby
głosów oraz kandydatów, którzy otrzymali kolejną największą równą
liczbę głosów.
§ 16. W przypadku nie dokonania wyboru jednego, bądź dwóch
wiceprzewodniczących, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania,
przeprowadza się ponowne wybory odpowiednio jednego (przy zastosowaniu
Regulaminu uchwalonego do wyboru przewodniczącego Rady) lub dwóch
wiceprzewodniczących Rady Gminy/Powiatu, łącznie z ponownym
zgłaszaniem kandydatów.
§ 17. 1. W protokole Komisja Skrutacyjna określa co najmniej:
1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
2) imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów;
3) liczbę głosów minimalną, konieczną do ważnego wyboru, zgodnie z § 9
Regulaminu;
4) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
5) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny
różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja
podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);
6) liczbę kart nieważnych;
7) liczbę głosów nieważnych;
8) liczbę głosów ważnych;
9) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów
- a nadto stwierdza wynik wyborów.
2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące
mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez
członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w
trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
3. Ustala się formularz protokołu z przeprowadzonego głosowania
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do Regulaminu.
Załącznik nr 1
do Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy /
Powiatu ……………….
Protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady
Gminy / Powiatu …………. sporządzony na sesji w dniu …………………… r.
Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny …………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej – radny …………….……………………………………….;
3) członek Komisji Skrutacyjnej – radny …………………………………………………….. po
wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Gminy / Powiatu ……………. obecnych na sesji
uprawnionych do głosowania: ………………..
2. Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy / Powiatu …………….. zgłoszono
kandydaturę radnego: ……………………………………………………..
(imię, imiona i nazwisko)
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru
wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z § 9 Regulaminu, wynosi: …………..
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …………..
5. Liczba kart wyjętych z urny …………, liczba kart wyjętych z urny różni
się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, przypuszczalnie
z powodu ………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Liczba kart nieważnych …………….
7. Liczba głosów nieważnych: …………….
8. Liczba głosów ważnych: …………….
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem kandydata: …………….
10. Liczba głosów ważnie oddanych przeciw wyborowi kandydata: …………….
Wobec powyższego, komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat, radny
…………………………………..…….. uzyskał/nie uzyskał minimalną/nej liczbę/y głosów
(imię, imiona i nazwisko)
określona/nej w pkt 3 i został/nie został wybrany na
wiceprzewodniczącego Rady Gminy/Powiatu ……………….
Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia zaszły następujące
okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej …………………………
2) Członek Komisji Skrutacyjnej …………………………
3) Członek Komisji Skrutacyjnej …………………………
Załącznik nr 2
do Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy /
Powiatu ……………….
Protokół
z ustalenia wyników głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących
Rady Gminy/Powiatu ………… sporządzony na sesji w dniu …………………… r.
Komisja skrutacyjna w składzie:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny …………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2) członek Komisji Skrutacyjnej – radny ……………………………………………………;
3) członek Komisji Skrutacyjnej – radny …………………………………………………….. po
wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:
1. Liczba radnych Rady Gminy / Powiatu ………………. obecnych na sesji
uprawnionych do głosowania: …………………….
2. Na wiceprzewodniczących Rady Gminy/Powiatu …………………… zgłoszono
kandydatury radnych:
1) ………………………………………………;
(imię, imiona i nazwisko)
2) ………………………………………………;
3) ………………………………………………
3. Minimalna liczba głosów do dokonania ważnego wyboru
wiceprzewodniczącego Rady zgodnie z § 9 Regulaminu wynosi: …………….
4. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania: …………….
5. Liczba kart wyjętych z urny: ………….., liczba kart wyjętych z urny
różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania,
przypuszczalnie z powodu ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
6. Liczba kart nieważnych: …………….
7. Liczba głosów nieważnych: …………….
8. Liczba głosów ważnych: …………….
9. Liczba głosów ważnie oddanych za wyborem poszczególnych kandydatów:
1) …………………………………………………… oddano głosów …………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2) …………………………………………………… oddano głosów …………….;
3) …………………………………………………… oddano głosów …………….
Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza,*
Wariant I
że kandydat, radny …………………………………………….……….. uzyskał wymaganą liczbę
(imię, imiona i nazwisko)
głosów (określoną w pkt 3) i został wybrany na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy/Powiatu ………
oraz, że kandydat, radny …………………………………….……….. uzyskał wymaganą liczbę
(imię, imiona i nazwisko)
głosów (określoną w pkt 3) i został wybrany na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy/Powiatu ………
Wariant II
że kandydat, radny …………………………………………….……….. uzyskał wymaganą liczbę
(imię, imiona i nazwisko)
głosów (określoną w pkt 3) i został wybrany na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy / Powiatu ………
oraz, że należy przeprowadzić II turę głosowania spośród kandydatów:
1) ……………………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2) ……………………………………………………….
Wariant III
że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów (określonej
w pkt 3) i należy przeprowadzić II turę głosowania spośród kandydatów:
3) ……………………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
4) ……………………………………………………….
Wariant IV
że żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów (określonej
w pkt 3) i należy przeprowadzić dodatkowe głosowanie spośród
kandydatów:
1) ……………………………………………………….;
(imię, imiona i nazwisko)
2) ………………………………………………………..
następnie II turę głosowania z udziałem kandydata, który uzyska
największą liczbę głosów w głosowaniu dodatkowym oraz radnego
………………………………………..,
(imię, imiona i nazwisko)
tj. kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów w I turze
głosowania.
Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosownia zaszły następujące
okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania:
………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Na tym protokół zakończono i podpisano:
1) Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej …………………………
2) Członek Komisji Skrutacyjnej …………………………
3) Członek Komisji Skrutacyjnej …………………………
15

 • OVERSEAS STUDENTS AND LECTURERS HUESCA BUSINESS SCHOOL (UNIVERSITY OF
 • TIDAL WORK IN THAILAND OCEANOGRAPHIC DIVISION HYDROGRAPHIC DEPARTMENT ROYAL
 • ANEXO REGLAMENTO DE GESTIÓN DE
 • TRAINING PHONOLOGICAL AWARENESS IN CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS SUPERVISOR
 • QFW FOR FY 2020 石橋財団・国際交流基金 日本美術リサーチフェローシップ 申請要領 ISHIBASHI FOUNDATIONTHE
 • EXTRACTO CURRICULAR ROSA EMILIA ALCAYAGA TORO POETA PERIODISTA GRADUADA
 • WISDOT NATIVE AMERICAN TRACKING FORM WISCONSIN DEPARTMENT OF
 • LAE 6861~ ASSIGNMENT 3 NARRATIVE MEDIA AND TEACHING FILM
 • METALENGUAJE DISEÑO GRÁFICO INTEGRANTES LORENA VERDUGO JORGE FUENTEALBA CRISTIAN
 • INFORMATION TO BE FURNISHED BY AN URBAN COOPERATIVE BANK
 • POLIŢIA LOCALĂ A MUN DRĂGĂŞANI NESECRET NR … DIN
 • 8 ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ATLEIDIMO
 • CARL JUNCTION TEACHER’S ASSOCIATION SCHOLARSHIP (MSTA SCHOLARSHIP) AMOUNT 1000
 • SYNOPSE MATHEMATIK KLASSE 59 AUF GRUNDLAGE DES LEHRPLANS 2007
 • DÖNEM İZNİ BAŞVURU FORMU (TRANSKRIPT FORMA EKLENECEKTIR) …………………………… EABD
 • UNIVERSIDAD DEL NORTE INSTRUCTIVO IMPRIMIR VOLANTE DE PAGO DERECHO
 • PROBLEMA HI EVERYONE I AM A NEWBIE TO J2EE
 • HOW TO ENROLL YOUR STUDENTS IN SUCCESS MAKER IF
 • CONTRIBUCIONES ESCRITAS PREPARADAS PARA EL DÍA DE DISCUSIÓN GENERAL
 • MENYIASATI AKSES INTERNET DENGAN KENAIKAN TARIF TELKOM ONNO W
 • PROCEDURE NÅR PERSONALE BESKYLDES FOR TYVERI I BORGERENS HJEM
 • AUTOSHAPE 2 INFORMATION MEDIA LE 18 OCTOBRE 2012 LA
 • SELECT BIBLIOGRAPHY OF STUDIES ON THE HISTORY OF QUEBEC
 • LAW OFFICES VILLASECA ABOGADOS PATENTS TRADEMARKS COPYRIGHTS
 • FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
 • A LAMPIRAN IN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 • AKADEMI PARIWISATA NHI JALAN DR SETIABUDHI 186 BANDUNG
 • CHINA (UPDATE 25 NOV 05) REMARK FOR HONG KONG
 • NA TEMELJU ČLANKA 21 ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU («NARODNE
 • EL FUTURO SE VA CREANDO EN CADA FRACCIÓN DE