załącznik nr 7 do siwz – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ……………………………………………..……… pieczęć wykonawcy oświadczenie wykon

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
……………………………………………..………
pieczęć Wykonawcy
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na:
Usługę ubezpieczenia BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII
SKŁODOWSKIEJ – CURIE
Ja niżej podpisany __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy; w przypadku składania
oferty przez Wykonawców występujących wspólnie podać pełne nazwy
(firmy) i dokładne adresy wszystkich członków podmiotów występujących
wspólnie)
w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:
1.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.
2.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
3.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą
zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24
ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy PZP).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze: ……………………………………………………………………………………………
Miejsce i data
________________________________________________________________
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
we właściwym pełnomocnictwie)
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję
się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….………………………
_________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres NIP / PESEL KRS/CEiDG
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia
Miejsce i data
________________________________________________________________
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
we właściwym pełnomocnictwie)
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcą/ami
…………………………………………………………………….………………………
_________________________________________________________________________________________________
(pełna nazwa (firma) dokładny adres NIP / PESEL KRS/CEiDG
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia
Miejsce i data
________________________________________________________________
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
we właściwym pełnomocnictwie)

 • XXXV REUNION DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CITOLOGÍA Y
 • BOB PAUL MADISONATLANTIC SOFTWARE 48 ANTLER DRIVE BIG FLATS
 • COMMENT DEMANDER UN ACTE D ETAT CIVIL ESPAGNOL PAR
 • S IBER INK ADVANCE INFORMATION SHEET TITLE WHAT YOU
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF FLUID MACHINERY AND SYSTEMS DOI 105293IJFMS20XXXXXXX
 • DIRTY WORLD TRAVELING WILBURYS HE LOVE YOUR SEXY BODY
 • ŠVP PRO GYMNÁZIA – ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM UČEBNICE SUCCESS
 • 18 EKSPEKTASI MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL
 • STORE ORDERABLE DSD VENDOR SETUP TASK QUICK REFERENCE
 • CALÇOTADA RESTAURANT ‘EL MASET’ CTRA MONTROIG KM1143340 MONTBRIÓ
 • SOL·LICITUD D’OBERTURA ESTABLIMENTS PER A ACTIVITAT RECREATIVA O UN
 • COMUNICADO DE PRENSA CONTACTO MJOSÉ BLANCO TELF 91 377
 • BESTÄLLNING AV FIBERANSLUTNING AVTAL NR  GÄLLANDE
 • VENEZUELA – PLAN DE RESPUESTA 2020 PLANTILLA DE PROPUESTA
 • PLOT RIZWAN KHAN (SHAHRUKH KHAN) IS A MUSLIM CHILD
 • EUROTRANS DAYS FINAL WORKSHOP MADRID 27TH28TH MARCH 2008 RESEARCH
 • NAME RUSS GORSKI MODULE NAMENUMBER EVERYDAY MATH TOPIC GRAPH
 • MIK KINDEROPVANG BV RANDWYCKSINGEL 25 T 043 351
 • A) DESCRIBA LOS PRINCIPALES EJES URBANOS QUE APARECEN REFLEJADOS
 • PLAN FOR Å SIKRE ELEVENE ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ
 • SCHEDULE 21 CON FORMS SPECIFIC TO CERTIFIED HOME HEALTH
 • SCHOOLBASED INTERNSHIP MENTOR (IMENTOR) BASIC STEPS AND TIMELINES STEP
 • PREDAVATELJSKI ZBOR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE BREŽICE JE NA PODLAGI
 • US DEPARTMENT OF THE INTERIOR US GEOLOGICAL SURVEY BIBLIOGRAPHY
 • PIECZĘĆ WYKONAWCY OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
 • HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ AÇIKLAMA 1 CANLILAR DÜNYASI INSANLARDAN
 • 2 RAZPIS ZA SLOVENSKO NAGRADO ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST –
 • SOINS ET SURVEILLANCE EN SUITE DE COUCHE LA MAMAN
 • GETTING TO KNOW THE ECOSYSTEMS OF HOUSTON RATIONALE ECOSTATION
 • H ISTORIA Y GEOGRAFÍA 6° BÁSICO ¿POR QUÉ LA