výpůjční řád městské knihovny v kožlanech 1. uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na

Výpůjční řád Městské knihovny v Kožlanech
1. Uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním
průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky uživatele
ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Knihovna
vyžaduje k registraci tyto základní identifikační údaje:
a)jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a předložení OP
b) děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu
zákonného zástupce
c) osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí
Pokyny o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou
knihovního řádu
2. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu,
prostřednictvím výměnných souborů a prostřednictvím meziknihovních
služeb. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s
výjimkou dokumentů
a.
kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b.
které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
c.
jejichž půjčování by bylo v rozporu s právními předpisy
d.
které byly půjčeny z jiných knihoven prostřednictvím MVS s
podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
3. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned
ohlásit všechny závady.
4. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc, u
časopisů 1 týden, Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o
jeden měsíc, požádá-li o to čtenář. Knihovna je oprávněna bez udání
důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení
půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
5. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v
jakém si jej vypůjčil. Uživatel nese odpovědnost za všechny zjištěné
závady a je povinen uhradit knihovně náklady za opravu dokumentu,
popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
6. Počet vypůjčených dokumentů není omezen. Uživatel nesmí vypůjčený
dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
Jestliže uživatel nevrátí vypůjčený dokument ve stanovené lhůtě,
obdrží od knihovny upomínku.
7. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození
dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu. O způsobu
náhrady rozhoduje knihovna. do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a
uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli
poskytování všech služeb.
8. Knihovna vymáhá upomínkami nevrácené dokumenty.
9. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel
podle obecně platných předpisů. Každý uživatel knihovny je povinen
dodržovat knihovní řád, pokud tak neučiní, může být dočasně nebo
trvale zbaven práva využívat služeb knihovny.
Tento výpůjční řád nabyl platnosti dne 1.1.2003

 • “PATRONES DE INTEGRACION A LA ECONOMIA GLOBAL ¿QUÉ
 • PRENEHANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRENEHANJE DRŽAVLJANSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE JE
 • EL ESTUDIO DEL APRENDIZAJE ORGANIZATIVO EN LA DÉCADA DE
 • 02 INNOVACIÓN EMPRESARIAL D OCUMENTOS EL MINISTERIO DE
 • (JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ)
 • TEORIJA I ANALIZA BILANSA FORMIRANJE BILANSA STANJA
 • INQUISICIÓN MOLINOS Y MOLINEROS ANTXON AGUIRRE SORONDO SIN NINGUNA
 • WHEN METHODS MEET SOCIOMATERIAL APPROACHES ACTORNETWORK THEORY
 • RESEÑAS LEGISLATIVAS DESTACADAS EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
 • BOARD MAILING 60 8BI DOCUMENT NUMBER BM60PART 8B
 • PRAKTIJKHOUDER EN WERKGEVER WAT KOMT ERBIJ KIJKEN? VERSIE JUNI
 • DATOS DEL CURSO NOMBRE DEL CURSO PRONUNCIACIÓN Y
 • LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA W TRYBIE KONKURSOWYM W
 • O GRAFTON HOUSE 1517 RUSSELL ROAD IPSWICH SUFFOLK IP1
 • CLERK EFFECTIVE DATE STEPS TO COMPLETE FOR A
 • ASUS LAUNCHES VIVOTAB™ SMART TABLET WITH INTEL® ATOM™ PROCESSOR
 • AESCAP LEADS FINANCING OF BIOCARTIS AMSTERDAM AND LAUSANNE OCTOBER
 • USLUGE ORGANIZIRANJA TEČAJEVA UČENJA STRANIH JEZIKA EMV 4913
 • DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAIRE ESAS N0 19942182 KARAR N0 19951619
 • LA SEGURIDAD EN MICROSOFT WHITE PAPER TÉCNICO PUBLICADO NOVIEMBRE
 • DEVELOPMENT EXPERIENCE CLEARINGHOUSE SUBMISSION FORM (IF SUBMITTING ELECTRONICALLY THE
 • FOR OFFICIAL USE CASH OFFICESERVICE POINT APPLICATION FEE £1100
 • CHE 304 (SPRING 2010) LAST NAM FIRST PROBLEM
 • SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK ALAPFOGALMAK SZÁMÍTÓGÉP SZÁMÍTÓGÉPNEK NEVEZZÜK
 • UICN UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE
 • SECTION 3 ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT TO BE COMPLETED BY
 • XXI OGÓLNOPOLSKIE KRYTERIUM ULICZNE O PUCHAR KARKONOSZY Z
 • MANUAL OBIEE AVANZADO GUÍA DE AYUDA PARA EL USUARIO
 • ALTERNATIVE HOTELS IN PORTOFSPAIN INSTITUTION NAME AMBASSADOR HOTEL
 • CONTAMINANTS IN NESTLING TREE SWALLOWS FROM ATLANTIC COASTAL ACTION