„wzór” statut uczniowskiego klubu sportowego „...................................................” w ...................................

„WZÓR”
STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„...................................................” w
..........................................
Rozdział 1
----------
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§ 1
Uczniowski Klub
Sportowy................................................................
zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów,
rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.
§ 2
1. Terenem działania Klubu jest miasto (gmina/powiat/województwo itp)
....................................................................................
2. Siedzibą Klubu jest ...............................................
§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 i 5 usta­wy o sporcie i
z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.
§ 4
1.
Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą Prawo o
stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2.
Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków
sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.
§ 5
Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków
organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 2
Cel i środki działania
§ 6
Celem Klubu jest:
1.
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego
uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz
o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2.
Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności
ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności
i zainteresowań sportowych.
3.
Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze
działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4.
Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu
wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5.
Upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia,
higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia.
6.
Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem
funkcji zdrowotnych.
7.
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego.
8.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
9.
..............................................................................................................................
10.
……………………………………………………………………………………
§ 7
Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem
szkoły, radą szkoły, klubami sportowymi, władza­mi samorządowymi i
sportowymi.
§ 8
Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy
swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
a.
zwyczajnych,
b.
wspierających.
§ 10
1.
Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i
nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, za­płacą wpisowe i
zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną
zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i
korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w
składzie Zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o
pełnej zdolności do czynności prawnych.
3.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli
ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w
głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
Jeżeli jednak stowarzyszenie zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą
oni wybierać i być wybieranym.
4.
……………………………………………………………………………………...
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1.
Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym
prawem wyborczym, z zastrzeżeniem § 10 pkt 2-3.
2.
Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.
3.
Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych
przez Klub.
4.
Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych
przez Zarząd Klubu.
5.
Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 12
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które
popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują
pomoc materialno - finansową dla Klubu.
§ 13
Członkowie wspierający mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych
Zebraniach Klubu,
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.
§ 14
Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności Klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie
Klubu.
5.
...................................................................................................
§ 15
Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a.
umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b.
nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres
............... (np. 6 miesięcy/1 roku itp),
c.
działania na szkodę Klubu,
d.
zalegania ze składkami za okres ................ (np. 6 miesięcy/1
roku itp).
3.
Rozwiązanie się Klubu.
4.
Od uchwał Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w
terminie 30 dni odwołanie do Walnego Zebrania, którego uchwała
jest ostateczna.
Rozdział 4
Władze Klubu
§ 16
1.
Władzami Klubu są:
a.
Walne Zebranie Członków
b.
Zarząd
c.
Komisja Rewizyjna
2.
Kadencja władz trwa ....... (np. l rok, 2 lata).
3.
Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności
od decyzji Walnego Zebrania Członków.
4.
Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów
o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 17
1.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.
Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoły­wane jest przez
Zarząd ........... (np. raz na rok/dwa lata).
3.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd
............... (np. raz na pół roku/rok).
4.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a.
z własnej inicjatywy,
b.
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c.
na wniosek ................. (np. 1/3) ogółu członków
stowarzyszenia.
5.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się nie póź­niej niż
................. (np. w terminie 30 dni) od złożenia wniosku lub
podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
§ 18
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a.
uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej
działalności Klubu,
b.
rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarząd Ko­misji
Rewizyjnej,
c.
uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu
Klubu,
d.
wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e.
ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich,
f.
uchwalanie zmian statutu,
g.
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z
listy członków,
h.
podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania stowarzyszenia oraz
przeznaczenia majątku likwidowanego stowarzyszenia,
i.
rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania Członków, a nie zastrzeżonych do kompetencji
innych organów,
j.
............................................................................................................................
2.
Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy
obecności co najmniej ... (np. 1/2) członków upraw­nionych do
głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o
ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.
3.
W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby
zaproszone przez Zarząd.
§ 19
1.
Zarząd Klubu składa się z .............. (np. 5-7) członków wy­bieranych
przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają
Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
2.
Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż ...............(np. jeden raz na dwa miesiące/kwartał).
3.
Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co
najmniej .................. (np. 1/2) liczby członków Za­rządu, w
tym Prezesa lub/i Sekretarza.
4.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia
przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.
§20
Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działal­nością Klubu
w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:
a.
reprezentowanie Klubu na zewnątrz i dziabnie w jego imie­niu,
b.
wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
c.
uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,
d.
powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
e.
przyjmowanie i skreślanie członków,
f.
zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi
przepisami,
g.
składanie sprawozdań z działalności Klubu.
h.
........................................................................................................................
§ 21
1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany
ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa
niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków
Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu
podejmuje Zarząd większością .............. (np. 2/3) głosów przy
obecności co najmniej ................. (np. połowy) uprawnionych do
głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do
Walnego Zebrania Członków w terminie ... (np. 30 dni) od podjęcia
uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
§22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt
działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z ..... (np. 3-5) członków wybieranych
przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez
Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:
a.
przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i
finansowej Klubu,
b.
wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień
w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c.
składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym
Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d.
składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał,
postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do
wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w
działaniu Klubu,
e.
występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania
Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w
przypadkach stwierdzenia niezgod­nych
z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań
Zarządu,
f.
.................................................................................................................................
§23
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub
odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków,
działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie
członków Klubu.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji
Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością ..... (np. 2/3)
głosów przy obecności co najmniej …… (np. połowy) uprawnionych do
głosowania.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać
się do Walnego Zebrania Klubu w terminie ......(np. 30 dni) od
podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.
§ 24
W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej -
władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród
członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć ...
(np. 1/3) pochodzących z wyboru.
Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu
§27
1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz
fundusze:
a.
składki członkowskie oraz wpisowe,
b.
dotacje budżetowe na zadania zlecone,
c.
darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d.
dochody ze sprzedaży majątku.
§28
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań
majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch
spośród następujących: Prezesa, Skarbnika lub Sekretarza.
Rozdział 7
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu
§ 29
Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej
większością ... (np. 2/3) głosów przy obecności co najmniej ...(np.
połowy) uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Klubu podjętej większością ............ (np.2/3) głosów przy
obecności co najmniej .............(np. połowy) uprawnionych do
głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na
jaki ma być przeznaczony majątek.

 • UNIVERSITÄT REGENSBURG ANTRAG AUF ELTERNZEIT FÜR BEAMTE SEITE
 • 71 OBVEZNA PRILOGA PRILOGA 1 OBRAZEC PONUDBE OBRAZEC PONUDBE
 • 10SAEIMAS VĒLĒŠANĀM REĢISTRĒTO PARTIJU UN PARTIJU APVIENĪBU KONTAKTINFORMĀCIJA NR
 • CULTURAL ASSIGNMENT 4 NAME SPAIN SECTION I
 • SOZIALE SICHERUNG IN DEUTSCHLAND UND DER EU – EIN
 • EJERCICIOS PROPUESTOS PARA LAS PRÁCTICAS DE SIDERURGIA SEGUNDA SERIE
 • NEWS RELEASE REGION VI – HOUSTON DISTRICT OFFICE RELEASE
 • UN OTOÑO JAPONÉS 2019 PROGRAMA DE ACTIVIDADES LUNES 4
 • TOPIC EXPLORATION PACK DEVISING FROM A STIMULUS –
 • WARNER TOYOTA ESTADO DE RESULTADOS A CONTINUACIÓN SE
 • ANNUAL FEES REDUCED DEFERRED OR WAIVED? WHEN DO YOU
 • ASEGURAMIENTO SANITARIO AUDITORIAS Y CERTIFICACIONES FORMULARIO PARA LA SOLICITUD
 • PROJEKT UCHWAŁA NR … … 20 SEJMIKU
 • 0 REPORT FOR SEALING DRILLED GROUNDWATER WELLS SUBJECT TO
 • A PPLICATION AND AGREEMENT FOR FARMERS STATE FORM
 • ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО ПРОЕКТУ У РАМКАХ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ2020 (ГБ4)
 • PIONÝR TISKOVÁ ZPRÁVA KONCERT „DĚTI DĚTEM“ AKCE „LEDOVÁ PRAHA“
 • LUDWIG VAN BEETHOVEN AN DIE FREUDE INNO ALLA
 • SPORTVERENIGING K RACHT & VRIENDSCHAP INSCHRIJFFORMULIER OUDERKINDGYM ACHTERNAAM KIND
 • ANEXO I PRESUPUESTO GUION DE PRESENTACIÓN DE INGRESOS
 • OBLAČIMO INFORMACIJE UNIVERZA V LJUBLJANI NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA
 • LONG TERM AUCTION & SHADOW AUCTIONS (JAO) NOTIFICATION OF
 • DUNAWEB KFT VÁC SZÜRET U 14 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 • JADRANSKI ZAVOD ADRIATIC INSTITUTE NOVI PRAVNI REŽIM ZA MARINE
 • LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ FINANSAI STRUKTŪRA RAIDA PERSPEKTYVOS GEDIMINAS DAVULIS PROFESORIUS
 • UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS OBSERVATORIO DE
 • RESUME HAMMAD AHAD RAZI PRINCIPAL BUSINESS ANALYSTCONSULTANT OBJECTIVE
 • ANNEX A TERMS OF REFERENCE AND SCOPE OF SERVICES
 • VILNIAUS MIESTO 6 KL LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADOS DALYVIŲ REZULTATAI
 • PHARMACY DATA MANAGEMENT TECHNICAL MANUAL SECURITY GUIDE VERSION 10