załącznik nr 1 do uchwały nr 1531/170/20 zarządu województwa mazowieckiego z dnia 6 października 2020 r. zarząd województwa mazowieck

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1531/170/20
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 6 października 2020 r.
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
================================
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do
sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce
Domaniowskiej, gm. Przytyk
=============================================================
1.
Do sprzedaży przeznaczona jest część nieruchomości zabudowanej
położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk, oznaczona w
ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr: 4/5 o pow. 0,3220 ha, 5/5 o pow. 0,2877 ha, 6/5 o pow. 0,2780
ha,
13/3 o pow. 2,6855 ha i 13/5 o pow. 1,0965 ha, o łącznej
powierzchni 4,6697 ha, z obrębu 06-01-08, dla której Sąd Rejonowy
w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr RA1R/00108386/0.
2.
Cena części nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, o której
mowa w pkt 1, uwzględnia wartość rynkową nieruchomości określoną
przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 1.559.396 zł, w tym
działki nr: 4/5 -17.357 zł, 5/5 -15.508 zł, 6/5 – 14.985 zł,
13/3 – 1.465.325 zł, 13/5 – 46.221 zł - sprzedaż zwolniona z
podatku VAT.
3.
Opis części nieruchomości:
1.
Działka nr 13/3 ma foremny kształt zbliżony do czworokąta. W
części frontowej zabudowana jest budynkiem pn.: „Zaplecza
eksploatacyjne dla zbiornika wodnego Domaniów” składającym się z
trzech części: biurowo - noclegowej, mieszkalnej
i zaplecza techniczno – magazynowego. Budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony
o łącznej powierzchni użytkowej 596,07 m2. W dalszej części
działka zabudowana jest trzema domkami letniskowymi, konstrukcji
drewnianej, niepodpiwniczonymi, parterowymi, z poddaszem
nieużytkowym o powierzchni użytkowej 38,30 m2 każdy.
Na działce znajduje się ponadto altana o konstrukcji drewnianej,
sanitariaty, grill murowany z kamienia i grill murowany z cegły
i betonu. Pozostała część działki porośnięta trawą, liczne drogi
wewnętrzne, parkingi i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
i drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren jest równy, oświetlony,
częściowo ogrodzony, z licznymi nasadzeniami krzewów i drzew
ozdobnych. Część działki zabudowana budynkiem zaplecza
eksploatacyjnego ogrodzona jest z trzech stron ogrodzeniem
murowanym, w pozostałej części ogrodzeniem z siatki metalowej.
Położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej,
na terenach uzbrojonych w sieci energetyczną, wodociągową i
kanalizacji sanitarnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią działki
z rozproszoną zabudową mieszkaniowo - zagrodową, tereny
niezabudowane, użytkowane rolniczo i zalesione oraz rzeka
Radomka z utworzonym na niej Zalewem Domaniowskim.
2.
Działka nr 13/5 ma kształt foremnego czworokąta. Znajdują się na
niej dwie wiaty konstrukcji drewnianej posadowione na
utwardzeniu z kostki betonowej, trzy tablice informacyjne
konstrukcji drewnianej, ogrodzenie betonowe z bramą konstrukcji
metalowej. W pozostałej części na działce znajduje się fragment
drogi z płyt betonowych oraz las sosnowo - brzozowy. Działka ta
położona jest przy drodze publicznej o nawierzchni asfaltowej,
na terenach uzbrojonych w sieci energetyczną, wodociągową i
kanalizacji sanitarnej. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny
niezabudowane, zalesione oraz rzeka Radomka z utworzonym na niej
Zalewem Domaniowskim.
3.
Działki nr 4/5, 5/5 i 6/5 leżą w swoim bezpośrednim sąsiedztwie
tworząc kształt foremnego czworokąta. Są niezabudowane,
nieogrodzone, porośnięte samosiejkami, Położone są przy drodze
publicznej o nawierzchni asfaltowej, na terenach nieuzbrojonych
w urządzenia infrastruktury technicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo
stanowią tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo i
zadrzewione.
4.
Część nieruchomości tj. działka nr 13/3, jest objęta miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Domaniów i
Wólka Domaniowska uchwalonym Uchwałą Nr VI/35/2003 Rady Gminy w
Przytyku z dnia 24 kwietnia 2003 roku, według którego działka
położona jest w części na terenach administracji obsługi zbiornika
wodnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 AW, dalej na
terenach urządzeń obsługi zbiornika wodnego oznaczonego w planie
symbolem 2 UW,
w pozostałej części na terenach ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego
oznaczonego na rysunku planu symbolem 3 OSW,L,R.
Pozostałe działki położone są na terenach nie objętych obowiązującym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk,
uchwalonym Uchwałą
Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 roku:
*
działka nr 13/5 – położona jest na terenach zalesionych i rolnych,
*
działki nr: 4/5, 5/5 i 6/5 – położone są na terenach rolnych.
5.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu części
nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać do
Zarządu Województwa Mazowieckiego (03-719 Warszawa,
ul. Jagiellońska 26) wnioski o nabycie, w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia niniejszego wykazu, tj. od dnia ……………………… r.

 • HOW TO WRITE A COMPARATIVE POLITICS PAPER BY PROF
 • JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y REFUERZO DE
 • REFLECTIVE JOURNAL TEMPLATE CHARTERED MEMBERSHIP LAPC AND AAPC CANDIDATES
 • 4 OBRAZAC POREZNA PRIJAVA ZA STAMBENI PROSTOR I PODACI
 • FORM DOH45 WEST VIRGINIA DIVISION OF HIGHWAYS REV 1091
 • ENGLISH 5 CRITICAL THINKING STUDENT LEARNING OUTCOMES AT THE
 • HOA BILLING PROGRAM ENROLLMENT FORM PAGE 5 OF 5
 • NZQA EXPIRING UNIT STANDARD 23407 VERSION 2 PAGE 3
 • II TORNEOMARATÓN BENÉFICO DE PADEL ASOCIACIÓN PRETOX BASES REGULADORAS
 • NR………………DATA……………………… PRET DE REFERINTA AVIZAT SERV MEDICAL AVIZAT DIRRELATII
 • WRITTEN BYJBJ CHECKED BY RKP CONTROL EQUIPMENT LIMITED PRECEPT
 • [NEURE319] POSSIBILITY TO REUSE DEFINED ACTIONS CREATED 01SEP2014 UPDATED
 • 2021 SUSAN KEEL LAMAR SCHOLARSHIP THE SUSAN KEEL LAMAR
 • PROTON ” AKTIF KISA DALGA ANTENI COGU AMATORLER
 • CLEAR BROWSER CACHE INSTRUCTIONS WHEN A PERSON ACCESSES AN
 • EVALUACIÓN MULTICÉNTRICA DE DOLOR CRÓNICO EN EL ANCIANO AMBULATORIO
 • BOARD MEMBER JOB DESCRIPTION JOB TITLE BOARD MEMBER GENERAL
 • CONSIDERACIONS PER A OMPLIR EL MODEL D’INFORME SOBRE LA
 • REFLEXNÍ ČINNOST SCHOPNOST VNÍMAT PODNĚTY A REAGOVAT NA NĚ
 • ABSTRACT NO23 PEATLANDS IN NORTHERN SWEDEN LITTERATURE EMMA INGELSSON
 • O BČINA JEZERSKO ZG JEZERSKO 65 4206 ZG JEZERSKO
 • 2 12ª SESIÓN HACIA UNA COMPRENSIÓN DE
 • [NEURE218] EXCEPTION DURING ANSWERSAVING CREATED 30NOV2010 UPDATED 02JAN2014 STATUS
 • P EMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SEKRETARIAT DAERAH JL LETNAN TUKIYAT
 • POSTUPAK ZA RJEŠAVANJE SUKOBA NADLEŽNOSTI AKO SE U
 • NOTIFICATION OF CHANGE TO MUNICIPAL RECYCLING COORDINATOR CONTACT
 • STARTER FORM – COVERS ALL POLICE PENSION SCHEMES TO
 • RESOLUCION PRESIDENCIAL Nº 0472002CONAMPCD APRUEBAN DIRECTIVA QUE REGULA PROCEDIMIENTO
 • LICZBY I DZIAŁANIA 1 (3PKT) DANE SĄ LICZBY
 • 104 MODELLO GAP (A CURA DELL’APPALTATORE) ISTRUZIONI PER