regulamin przetargu pisemnego nr gcr/12/w/2011 na sprzedaż urządzeń energetycznych zamontowanych w kotłowni sp zoz „repty” gcr w tarnowskich

Regulamin przetargu pisemnego nr GCR/12/W/2011 na sprzedaż urządzeń
energetycznych zamontowanych w Kotłowni SP ZOZ „Repty” GCR
w Tarnowskich Górach, ul. Śniadeckiego 1
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa procedurę i warunki sprzedaży składnika majątku
SP ZOZ „Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka
w Tarnowskich Górach ul. Śniadeckiego 1.
2. Przetarg ma charakter publiczny i odbywa się w drodze przetargu
pisemnego.
3. Postępowanie jest prowadzone w trybie art. 701-705 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn.
zm.)
II. TERMIN I OGŁOSZENIE PRZETARGU
1. SP ZOZ „Repty” GCR w Tarnowskich Górach ogłasza termin
przeprowadzenia przetargu pisemnego nr GCR/12/W/2011 na dzień 30 marca
2011 roku, godzina 11;30
3. Przetarg wszczynany jest poprzez:
a) opublikowanie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej SP ZOZ
„Repty” GCR w Tarnowskich Górach, pod adresem www.repty.pl, zakładka
„przetargi”
b) wywieszenie treści ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie
„Repty” GCR.
c) umieszczenie ogłoszenia w Internecie na stronie:
www.e-komunikaty.com; www.oferty-biznesowe.pl; www.przetargi-polska.pl
III. PRZEDMIOT PRZETARGU
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż urządzeń energetycznych
zamontowanych w kotłowni SP ZOZ GCR „Repty” opisanych w załączniku
„Dane techniczne urządzeń energetycznych” w całości lub w częściach.
2. Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną do kontaktów z
zainteresowanymi tj. Zdzisławem Wojtas tel. 32 390 15 50 w godz. 8-13.
3. GCR „Repty” jako Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za wady
ukryte .
IV. UCZESTNICY PRZETARGU
1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które złożą ofertę w
siedzibie Sprzedawcy w dniu przez niego wyznaczonym.
2. Oświadczenia woli w imieniu uczestnika przetargu może składać
wyłącznie uczestnik zgodnie z zasadą reprezentacji lub osoba przez
niego umocowana, po wcześniejszym przedłożeniu stosownego pisemnego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej notarialnie.
V. WADIUM
1. Udział w przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 5% ceny
wywoławczej tj.
1)kocioł parowy typ TURBOMAT + Komin - wadium 7 895,00 zł
2) kocioł parowy typ TURBOMAT + Komin - wadium 7 895,00 zł,
3) Agregat kogeneracyjny + Komin - wadium 17 855,00 zł,
Wadium należy wpłacić w kasie w siedzibie GCR „Repty”, lub na konto
GCR „Repty” w PKO BP S.A. o/Bytom 89 1020 2368 0000 2502 0254 3411 do
dnia 30.03.2011r. do godz. 10;30.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się
na poczet ceny nabycia.
3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy :
a) uczestnik przetargu który wygrał uchyla się od zawarcia umowy,
b) jeżeli nabywca nie zapłaci ceny nabycia w wyznaczonym terminie.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Oferta winna zawierać:
a) formularz oferty wg załączonego wzoru,
b)aktualne wypisy z właściwych rejestrów (KRS lub ewidencji
gospodarczej) wystawione nie później niż 6 miesięcy przed terminem
przetargu. Wypisy powinny mieć formę oryginału lub kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu.
c) pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
notarialnie, jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik.
d) kserokopię dowodu wpłaty wadium.
2. Cena podana w ofercie winna być wyższa od ceny wywoławczej.
3. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
5. Ofertę wraz z załącznikami podpisuje osoba lub osoby upoważnione do
składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego zgodnie z zasadą
reprezentacji. Osoba działająca na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa do podpisania oferty dołącza je do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Kupującego, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
6. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia w języku obcym winny być
przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Dokumenty dołączone do oferty mogą być złożone w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub
osoby upoważnione do reprezentowania Kupującego.
8. Zaleca się, by każda strona oferty zawierająca treść była podpisana
lub parafowana, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były
parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące
ofertę.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i
kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja
o ilości stron.
10. Ofertę wraz z załącznikami składa się w zamkniętej kopercie
opatrzonej nazwą i adresem Kupującego oraz opisaną: „Oferta na zakup
urządzeń energetycznych GCR/12/W/2011” Nie otwierać przed: 30.03.2011r.
godz. 11;30.
VI. PRZEBIEG PRZETARGU
1. Kupujący ponosi wszystkie koszty dotyczące pokrycia zobowiązań
związanych z przeniesieniem prawa własności przedmiotu przetargu.
2. Złożenie jednej oferty pozwala na przeprowadzenie przetargu, pod
warunkiem, że zaproponowana cena jest wyższa od ceny wywoławczej.
3.Sprzedawca wezwie oferentów do złożenia ofert dodatkowych w określonym
przez niego terminie, jeżeli taką samą najwyższą oferowaną cenę będzie
zawierała więcej niż jedna oferta,
4. Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od daty otwarcia
ofert na stronie Sprzedawcy www.repty.pl zakładka „przetargi” i w
siedzibie SP ZOZ GCR „Repty”.
5.Po ogłoszeniu wyników przetargu Kupujący zobowiązany jest zawrzeć
umowę kupna w ciągu 7 dni.
6. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o
wadium w terminie do 7 dni od daty zakończenia przetargu na konto w
PKO BP S.A. o/Bytom 89 1020 2368 0000 2502 0254 3411.
7. Kupujący, który w określonym terminie nie uiści ceny nabycia traci
wpłacone wadium i prawo do kupna .
VII. PROTOKÓŁ
1. Po zakończeniu przetargu komisja sporządza i podpisuje protokół z
przeprowadzonego postępowania. Data jego podpisania jest datą
zakończenia przetargu. Protokół z przebiegu przetargu powinien
zawierać:
– datę i miejsce przetargu,
– nazwiska i imiona członków komisji przetargowej z podaniem osoby
przewodniczącego,
– wysokość ceny wywoławczej,
– wysokość najwyższej zaoferowanej kwoty za przedmiot przetargu oraz
wysokość wadium zaliczonego w poczet ceny nabycia,
– imię i nazwisko Kupującego wraz z adresem zamieszkania lub nazwę
firmy wraz z adresem jej siedziby jeśli Kupującym jest osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
- numer zawartej umowy sprzedaży,
- datę wpływu należności za przedmiot przetargu
– podpisy członków komisji przetargowej .
VIII. WARUNKI ODBIORU URZĄDZEŃ
1. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu następuje niezwłocznie po
zapłaceniu ceny nabycia.
2. Zakupione mienie należy zdemontować i odebrać na swój koszt i swoim
staraniem, po uprzednim ustaleniu warunków odbioru .
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na
skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z demontażem i
transportem.
4. Spory wynikające z zapisów Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby SP ZOZ „Repty” GCR.
GCR „Repty” zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu oraz
możliwość odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania
przyczyn.
Załączniki do Regulaminu
Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – projekt umowy
kupna- sprzedaży
Załącznik nr 2
Umowa kupna- sprzedaży nr DN/060/ /2011
Zawarta w dniu …………………… roku w Tarnowskich Górach pomiędzy
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Repty”
Górnośląskim Centrum Rehabilitacji im. Gen. J. Ziętka w Tarnowskich
Górach ul. Śniadeckiego 1, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod nr 0000031621, reprezentowanym
przez:
Dyrektora - dr n. med. Krystiana Oleszczyka
zwanym w dalszej części umowy „Sprzedawcą”
a
…………………………………., zamieszkałym /z siedzibą w ………………..przy ul………………………..,
legitymujący się dowodem osobistym seria / wpisanym do
……………………przez………………………..pod nr……………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Kupującym”
Strony zgodnie stanowią co następuje:
§1
Sprzedawca sprzedaje a Kupujący nabywa ………………………………………
§2
Sprzedawca oświadcza, że urządzenia energetyczne będące przedmiotem
umowy stanowią jego wyłączną własność, są wolne od wad prawnych oraz
praw osób trzecich, oraz że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem są te urządzenia, i że nie stanowią one przedmiotu
zabezpieczenia.
§3
1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy za przedmiot sprzedaży określony w §1
niniejszej umowy cenę …………………………………………..zł brutto
(słownie:…………………………………………….. zł).
2. Należność za przedmiot umowy należy wpłacić na konto Sprzedawcy w
PKO BP S.A. o/Bytom nr 89 1020 2368 0000 2502 0254 3411 terminie do 7
dni od dnia zawarcia umowy.
3. Wszelkie podatki i inne opłaty związane z niniejszą umowa ponosi
Kupujący.
§4
1. Sprzedawca przenosi na rzecz Kupującego własność urządzeń
określonych w §1 niniejszej umowy.
2. Kupujący zdemontuje i odbierze na swój koszt i swoim staraniem
zakupione urządzenia energetyczne po uprzednim ustaleniu warunków
odbioru.
3. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za zniszczenia powstałe na
skutek niewłaściwie wykonanych prac związanych z demontażem i
transportem.
4. Kupujący oświadcza, że sprawdził stan i dane techniczne urządzeń i
nie wnosi do nich zastrzeżeń.
§5
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają
przepisy Kodeksu cywilnego.
§6
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze stron.
SPRZEDAWCA KUPUJĄCY

 • FABRICANTES DE CABLES FO 3M ESPAÑA SA DIRECCIÓN
 • INTEGRATED ENVIRONMENT AND WATER MANAGEMENT TARGET GROUP ENVIRONMENTAL PRACTITIONERS
 • COLEGIO PARQUE CENTRAL HUALPEN “EDUCANDO PARA EL FUTURO” SEXTO
 • LES MEVES DADES SÓN L LINATGES NOM DNI TELÈFON
 • T ÍTULO DEL LIBRO CAPÍTULO X1 PP X2
 • CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVANIE TEPLOM – MODERNÝ A EKOLOGICKÝ SYSTÉM VYKUROVANIA
 • NEGOCIACIONES AFÁN ANDINO SE ESTRELLÓ CONTRA ACTITUD DE
 • 43501 REV1 CHG2 C CHAPTER 6 CONDUCTING MANAGEMENT REVIEWS
 • NA OSNOVU ČLANA 8 STATUTA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU V
 • DATENSCHUTZERKLÄRUNG ALS VERANTWORTLICHER IM SINNE DER DATENSCHUTZRECHTLICHEN BESTIMMUNGEN INFORMIEREN
 • C OMITÈ AVIFAUNÍSTIC DE CATALUNYA NO CITACIÓ
 • TROUBLESHOOTING E05 FAULTS THE E05 OR IPM FAULT IS
 • DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLLK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR
 • D IE CHANCE DES NEUBEGINNS GEBETSZEIT ZU VERSÖHNUNG UND
 • UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS CÓDIGO FT GIT VERSIÓN01 PAGINA11
 • TRAINER GUIDE MODULE 11 ASSESSMENT — NORMS AND ACCREDITATION
 • CASE MANAGEMENT MEMORANDUM CASE MANAGEMENT MEMORANDUM S 56 CRIMINAL
 • STRAIGHT CONNECTOR 7 QUALITY CHECKLIST ADMINISTRATIVE BOUNDARY COD |
 • SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN TEXTO ARGUMENTATIVO EN
 • RMSYSTÉM STŘEDISKO CENNÝCH PAPÍRŮ SCP STŘEDISKO CENNÝCH
 • PRILOGA TEHNIČNEGA PRAVILNIKA ZA PLAVANJE OPIS RAZREDOV SPLOŠNE POŠKODBE
 • INFORMATION MANAGEMENT WORK PLAN GUIDELINE QGEA INFORMATION MANAGEMENT WORK
 • SIGNOS Y SÍMBOLOS LOS SIGNOS Y SÍMBOLOS COMO MEDIOS
 • WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE W MPK SA
 • MAGISTRÁT MĚSTA KLADNA ODBOR VÝSTAVBY – ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍCH
 • ACTIVIDADES EXIGIBLES POR EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIA
 • THE CONTRIBUTIONS OF MANAGEMENT THEORY AND PRACTICE TO EMERGENCY
 • KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS SVEIKATOS MOKSLŲ FAKULTETAS VISUOMENĖS SVEIKATOS KATEDRA MITYBA
 • IZJAVA ZA MEDIJE – FINANČNE SPODBUDE ZA PODJETJA PODJETJEM
 • INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE JEST REALIZOWANE