,,organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości łekno – tarnowo pałuckie” ii etap załącznik nr 1do siwz .................

,,Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno –
Tarnowo Pałuckie” II ETAP
Załącznik nr 1do SIWZ
................................, dnia.................20.....r.
………………………………...
Nazwa Wykonawcy:
...................................................
Adres Wykonawcy:
…………………………………
Nr telefonu /faxu Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i
-------------------------------------------------------
Mieszkaniowej w Wągrowcu
------------------------
………………………………….
Adres poczty elektronicznej
....................................................
NIP
…………………………………
REGON
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym w
Biuletynie Zamówień Publicznych dot. zamówienia pn.
,,Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno –
Tarnowo Pałuckie” II ETAP w tym:
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno –
II etap,
2.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w części wsi
Łekno – II etap,
3.
Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno – II etap.
1.
DLA CZĘŚCI I:
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
L.p.
zadanie
Wartość
netto (zł)
Podatek
VAT (zł)
Wartość
brutto (zł)
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II
etap – obszar zlewni pompowni A.
Razem:
Słownie: ………………………………………………………………………………………brutto
2.
Na wykonane roboty udzielę gwarancji: …………………… miesięcy,
3.
Wadium w kwocie ………….. , zostało wniesione w dniu ……………., w formie
………………………..(potwierdzenie wniesienia wadium w załączeniu)
2.
DLA CZĘŚCI II:
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
L.p.
zadanie
Wartość
netto (zł)
Podatek
VAT (zł)
Wartość
brutto (zł)
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II
etap – obszar zlewni pompowni B.
2.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II
etap – obszar zlewni pompowni D.
3.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II
etap – obszar zlewni pompowni E- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
tłocznej wraz z pompownią.
Razem:
Słownie: ………………………………………………………………………………………brutto
2) Na wykonane roboty udzielę gwarancji: …………………… miesięcy,
3)Wadium w kwocie ………….. , zostało wniesione w dniu ……………., w formie
………………………..(potwierdzenie wniesienia wadium w załączeniu)
3.
DLA CZĘŚCI III:
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
L.p.
Zadanie
Wartość
netto (zł)
Podatek
VAT (zł)
Wartość
brutto (zł)
1.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II
etap – obszar zlewni pompowni E – odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej.
2.
Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno – II etap – obszar zlewni
pompowni E.
3.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno – II etap –
obszar zlewni pompowni E.
4.
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno – II
etap – obszar zlewni pompowni C.
Razem:
Słownie: ………………………………………………………………………………………brutto
2.
Na wykonane roboty udzielę gwarancji: …………………… miesięcy,
3.
Wadium w kwocie ………….. , zostało wniesione w dniu ……………., w formie
………………………..(potwierdzenie wniesienia wadium w załączeniu)
4.
DLA GRUPY CZĘŚCI IV:
1.
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym
zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę:
L.p.
zadanie
Wartość
netto (zł)
Podatek
VAT (zł)
Wartość
brutto (zł)
1.
Budowa sieci wodociągowej w części wsi Łekno – II etap – obszar zlewni
pompowni F.
2.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w części wsi Łekno – II etap –
obszar zlewni pompowni F.
3.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Tarnowo Pałuckie i Łekno –
II etap – obszar zlewni pompowni F.
4.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części wsi Łekno- II etap –
obszar zlewni pompowni F.
Razem:
Słownie: ………………………………………………………………………………………brutto
2.
Na wykonane roboty udzielę gwarancji: …………………… miesięcy,
3.
Wadium ………….. , zostało wniesione w dniu ……………., w formie
………………………..(potwierdzenie wniesienia wadium w załączeniu)
5.
Oferuję wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. TAK/NIE*
6.
Uważam się związany niniejszą ofertą na okres 30 dni TAK / NIE *
7.
Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i przyjmuję określone w niej wymagania i zasady
postępowania TAK / NIE *
8.
Przyjmuję opisane w SIWZ warunki płatności – TAK / NIE *
9.
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być
ogólnie udostępniane:
...........................................................................................................................................
10.
Zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu należy dokonać na nasze
konto Nr ………………………………………………………………………………………
Zwrot wadium w innej formie prosimy przesłać listem poleconym na nasz
adres / odbierzemy osobiście*
…………………………………………………………………………………………
11.
Do wyliczenia wartości oferty zastosowano następujące czynniki
kalkulacyjne
R-g ……………
Kp …………… liczone od ……………………….
Z …………… liczone od ……………………….
Kz …………… liczone od ……………………….
12.
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem1?
Tak Nie
13.
C zy dokumenty, z której wynika sposób reprezentacji
wykonawcy (np. organ uprawniony do reprezentacji podmiotu) można
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych2:
Tak, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
takich jak: https://prod.ceidg.gov.pl; https://ems.ms.gov.pl
W przypadku gdy dokumenty dostępne są pod innymi adresami niż powyżej
podać należy np. adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne
dane referencyjne dokumentacji, identyfikator wydruku:
………………………………………………………………………………………….
Nie
14.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w
art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
.............................................
.....................................................
(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby upoważnionej)
*/ niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ:
.................................................................................................................................................
...........................................
(podpis osoby upoważnionej)
1 Patrz pkt. XI. 9 SIWZ.
2 Patrz pkt. VII. 3.2 SIWZ.
5

 • PROGRAMA DE NECESIDADES DE LA AMPLIACIÓN DEL IES JOSEP
 • “CASCHI BIANCHI INTERVENTI DI COSTRUZIONE DELLA PACE E COOPERAZIONE
 • CENTRAL AND LOCAL RATING LISTS SUMMARY RELEASED 24
 • CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DATI ANAGRAFICI NOME MARIA EGLE
 • A TEACHER’S GUIDE TO AFRICAN AMERICAN HISTORIC PLACES IN
 • RAINMAKER MINING CORP 3RD FLOOR – BELLEVUE CENTRE 235
 • PROJECT DEVELOPMENT FACILITY REQUEST FOR APPROVAL AGENCY’S PROJECT ID
 • HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA NOMBRE
 • ADVANCED SERVICES DECLARATION FORM NEW MEDICINE SERVICE IMPLEMENTATION PAYMENT
 • FESTES DE SANTA EULÀLIA 2007 CONCERTS LAIA 2007 ‘INFANTS
 • 10 WAYS TO KILL SPEAKING SKILLS MARK HANCOCK TESOL
 • APENDICE B NE 03 RPEANS11 25032021 LAR 210 CAPÍTULO
 • KULTURA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA „KULTURA SE ODNOSI NA
 • IEPIRKUMA PROCEDŪRAS NOLIKUMS APSTIPRINĀTS SIGULDAS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU
 • SEMINARSKI RAD TEMAISOOSI REFERENTNI MODEL PREDMET PREDMETNI NASTAVNIK STUDENT
 • CHINA ASSOCIATION FOR PRESERVATION AND DEVELOPMENT OF TIBETAN CULTURE(CAPDTC)
 • 1 SISTEMAS DE APOYO EN LÍNEA AL USUARIO ÚLTIMA
 • CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS AL TRANSPORTE ESCOLAR BNDS NÚM
 • PHILOSOPHY OF SCIENCE FOR PHD STUDENTS IN SOCIAL SCIENCE
 • SURGICAL EMERGENCIES IN OBSTETRICS & GYNECOLOGY THE
 • [NEURE298] PUPIL BIRTHDATE DOES NOT ENTER CORRECTLY TO THE
 • EXEMPLE D’AVIS DANS LE JOURNAL OFFICIEL NOM DE
 • N ETWORK USERS SHOULD USE THIS FORM TO REQUEST
 • PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ L’ADJUDICACIÓ DEL
 • MINISTERIO DE FOMENTO ANTIGUA LÍNEA FERROVIARIA SEGOVIAMEDINA DEL CAMPO
 • MØTEBOK TIL VENSTRE SITT LANDSMØTE SUNDVOLDEN HOTEL 1113 APRIL
 • CASOS DE ÉXITO MICROSOFT MICROSOFT® WINDOWS® XP TABLET PC
 • EDICTE SOBRE CREACIÓ I CONCESSIÓ LLICÈNCIA D’AUTOTAXI LA JUNTA
 • WRITING AND LANGUAGE TEST 44 QUESTIONS TURN TO
 • PBF MODELIRANJE I OPTIMIRANJE PROCESA PROCES FERMENTACIJE TIJESTA U