załącznik nr 1 - formularz ofertowy zsp/3/2017/ezu zespół szkół ponadgimnazjalnych w żółkiewce 22-335 żółkiewka tel/fax 846-8


Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
ZSP/3/2017/EZU
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce
22-335 Żółkiewka
tel/fax 846-83-16-81
e-mail: [email protected]
www.zspzolkiewka.pl
FORMULARZ OFERTOWY
Dotyczący świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia
szkolenia/kursu pt. „Pilarz - drwal” dla 11 osób w związku z
realizacją projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym
środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4
Kształcenie zawodowe. (nr umowy RPLU.12.04.00-06-0002/17-00)
………………………………………………………
miejscowość, data
1.
DANE OFERENTA:
Pełna nazwa oferenta
Adres
Tel./fax
E-mail
NIP
Imię i nazwisko osoby do kontaktu
E-mail osoby do kontaktu
Telefon osoby do kontaktu
Osoba wyznaczona do podpisania umowy oraz pełnione stanowisko
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ZSP/3/2017/EZU na realizację w/w
usługi w projekcie pn.: „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym
środowisku prac" przedkładam niniejszą ofertę:
2.
CENA OFERTY:
Rodzaj wydarzenia
Cena jednostkowa
brutto
Cena jednostkowa
brutto
Proponowana cena brutto za kurs/szkolenie „Pilarz – drwal” dla 1 osoby
(wraz z materiałami szkoleniowymi, opłatą za egzamin, ubezpieczeniem,
dowozem do miejsca szkolenia praktycznego), zakładając minimum 120 h
szkoleniowych
Cena za jednego uczestnika
……….….. (zł)
(słownie ………………………………………………………………………………)
Cena za dziesięciu uczestników
……….….. (zł)
(słownie ………………………………………………………………………………)
..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Oferenta
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do
występowania w imieniu Oferenta
3.
WYKAZ ZORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ/KURSÓW
(Uwaga! 2 szkolenia minimum- kryterium obligatoryjne).
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
dotyczącego świadczenia usługi w zakresie organizacji i
przeprowadzenia szkolenia/kursu „Pilarz - drwal” dla 11 osób w związku
z realizacją projektu „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym
środowisku prac" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4
Kształcenie zawodowe, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w
oparciu o zasadę konkurencyjności oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3
lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) reprezentowany przez nas
podmiot zorganizował następującą ilość szkoleń w zakresie objętym
niniejszym zapytaniem:
l.p.
Nazwa realizowanego szkolenia (pilarz – drwal)
Nazwa, adres, kontakt zleceniodawcy
Data realizacji (początek – koniec)
Liczba przeszkolonych osób
1.
2.
3.
4.
5.
….
Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków wymaganych w zapytaniu
ofertowym lub do udzielenia dodatkowych wyjaśnień.
..........………………………….………
miejsce, data, czytelny podpis Oferenta
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do
występowania w imieniu Oferenta
4.
OŚWIADCZENIA OFERENTA
1.
Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot posiada wpis do
rejestru instytucji szkoleniowych wojewódzkiego urzędu pracy, pod
numerem………………………………………………………. .
2.
Oświadczam/y, że dysponujemy narzędziami i urządzeniami
technicznymi w celu wykonania zamówienia.
3.
Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot zobowiązuje się
zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
w zapytaniu, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuję się
zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.
4.
Oświadczam/y, iż zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia
i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
5.
Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot spełnia
wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym
Zapytaniu.
6.
Oświadczam/y, że
*
nie wszczęto wobec mnie postępowania upadłościowego, ani nie
ogłoszono mojej upadłości,
*
nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne,
*
znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
niezakłóconą realizację zamówienia,
*
posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówień
7.
Oświadczam/y, że reprezentowany przez nas podmiot będzie związany
niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a
w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.
8.
Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z ubiegania się o
zamówienie na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
9.
Oświadczam/y, iż podane przez nas dane są zgodne z prawdą i znane
są nam sankcje wynikające z art. 233 par. 1 kodeksu karnego.
10.
Załączam dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wobec oferenta.
11.
Oświadczam/y, że pomiędzy Oferentem, a Zamawiającym nie istnieją
wzajemne powiązania osobowe lub kapitałowe, wykluczające udział w
niniejszym postępowaniu. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub
osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a
wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki
osobowej,
b.
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c.
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika,
d.
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia
e.
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Oferenta
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do
występowania w imieniu Oferenta
5. PROGRAMEM SZKOLENIA/KURSU
1.
Nazwa szkolenia
2.
Czas trwania
(liczba godzin teoretycznych)
(liczba godzin praktycznych)
3.
Miejsce szkolenia. (zajęcia teoretyczne)
(zajęcia praktyczne).
4.
Cele szkolenia
5.
Plan nauczania
(tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem
części teoretycznej i części praktycznej)
6.
Przewidziane sprawdziany i egzaminy
..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Oferenta
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do
występowania w imieniu Oferenta
6.
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Oświadczam, że dysponujemy następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i spełniają wymagane przez
Zamawiającego warunki dotyczące doświadczenia:
Lp.
Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do prowadzenia szkolenia
Wykształcenie
(podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe), kwalifikacje zawodowe
Liczba przeszkolony osób (szkolenia w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, zakończone pozytywnym zdaniem egzaminu) w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres
realizacji szkoleń jest krótszy - w tym okresie
Informacja o podstawie do dysponowania osobami wykonującymi zamówienie
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.)
1
2
3
..........………………………….……….…………………………………
miejsce, data, czytelny podpis Oferenta
Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do
występowania w imieniu Oferenta
Projekt „Edukacja zawodowa uczniów w rzeczywistym środowisku prac”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 • SV HEEK HEISST DER SIEGER DES JUBILÄUMSTURNIERS DER ALTEN
 • C UNIVERSIDAD METROPOLITANA CENTRO DE EXTENSIÓN DESARROLLO EJECUTIVO Y
 • ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS – CURSO 0607 PARTE
 • BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE INTRODUCEN
 • FOR IMMEDIATE RELEASE PARTICIPANTS WORKOUT FOR ST JUDE CHILDREN’S
 • UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE
 • METAMORPHIC PROJECTIONS AND ISOGRADS PROJECTIONS THE GEOSCIENCES ARE A
 • OKROŽNICA ŠT 20 OKROŽNICA JE NAMENJENA VPRAŠANJEM V ZVEZI
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1092017 BURMISTRZA PRUDNIKA
 • CONEGUEM OBSERVATORI DE L’EBRE 8 OBSERVATORI DE L’EBRE
 • EXTRA EN ESPAÑOL 11 TIEMPO DE VACACIONES FILMSKRIPT TIMECODE
 • ‘WHAT NATIONALITY HE IS DOESNT MATTER A DAMN!’ INTERNATIONAL
 • ASPECTOS CONSTRUCTIVOS LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA OBLIGA
 • NEW YORK STATE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION DIVISION OF
 • CTCP Nº 006 2009 1640 PÁGINA 6
 • 10 OPĆINA BRDOVEC UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDA
 • TERVEZET GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR I INNOVATÍV GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM
 • PROF DR HAB INŻ ANDRZEJ AMELJAŃCZYK UNIWERSYTET WARMIŃSKO –
 • BRAIN BEE SAMPLE QUESTIONS TEST YOUR KNOWLEDGE WITH THESE
 • TECNOLOGÍA CON VAPOR DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (VHP) APLICACIONES
 • N88102091 GRACIA EL CURA Y EL BARBERO HICIERON VISITAS
 • ESTUDIO REGIONAL FORESTAL UNIDAD DE MANEJO FORESTAL 1902 NOVIEMBRE
 • DE INSTEEK INTRODUCTIE VAN DE ELEKTRISCHE AUTO ONDERZOEK NAAR
 • … DE …… DE 2020 1 CON FECHA
 • COMBINED STRATEGIC ROUTES STOCKBRIDGE DEPOT ROUTE 1 ADDINGHAM
 • TO THE GENERAL MANAGER COFFS HARBOUR CITY COUNCIL BACKFLOW
 • CONSILIUL LOCAL PIATRA NEAMŢ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
 • PAŠNOVĒRTĒŠANAS ANKETA ATZĪTO KOMERSANTU (AEO) VADLĪNIJAS 01 LŪDZU IEVĒROJIET
 • APPLICATION FOR COMPENSATION FOR PROPERTY DAMAGE HARMFUL SUBSTANCE COMPENSATION
 • HR2 TOWN OF MANCHESTER JOB DESCRIPTION FORM DATE MAY