patvirtinta lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu nr. r1- 519 konkurso „ge

PATVIRTINTA
Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro direktoriaus
2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. R1- 519
KONKURSO
„GERIAUSIŲ LIETUVOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ PENKETUKAS 2013 M.“
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso „Geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų penketukas 2013
m.“ tvarkos aprašas (toliau – Konkursas) nustato atrankos kriterijus
ir apdovanojimų skyrimo tvarką.
2. Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
(toliau – LMNŠC), bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), Kūno kultūros ir sporto
departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – KKSD),
Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (toliau – LTOK), Lietuvos sporto
universitetu (toliau – LSU) ir Lietuvos olimpine akademija (toliau –
LOA).
3. Konkurso tikslas – atrinkti 5 geriausius Lietuvos kūno kultūros
mokytojus, įvertinus jų praktinę veiklą ir indėlį į šalies vaikų ir
jaunimo fizinio aktyvumo, kūno kultūros ir sporto plėtrą 2010–2013
kalendoriniais metais.
4. Apdovanojimus skiria ŠMM, KKSD, LTOK, LMNŠC, LSU, LOA.
II. KANDIDATŲ VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJAI
5. Kandidatams taikomi atrankos kriterijai:
5.1. aktyvus ir inovatyvus darbas kūno kultūros pamokose, gebėjimas
parinkti ugdymo turinį mokinio tolimesniam mokymuisi, konkurencingai
profesinei veiklai. Pažangių mokymo metodų ir kuo įvairesnių veiklų
taikymas, mokinių motyvavimas būti fiziškai aktyviems per kūno
kultūros pamokas mokykloje, laisvalaikiu, baigus mokyklą ir visą
gyvenimą.
5.2. aktyvus ir kūrybiškas darbas švietimo įstaigoje, mokytojo
vaidmuo, diegiant dalykines ir metodines inovacijas, telkiant mokyklos
bendruomenę rinktis sveiką gyvenimo būdą, įgyvendinti vaikų ir jaunimo
olimpinio ugdymo programą;
5.3. mokytojo parengti, išleisti metodiniai darbai (vadovėliai, ugdymo
programos, metodinės mokymo priemonės ir kt.). Kvalifikacijos
renginiai (parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos, vesti
kvalifikacijos tobulinimo seminarai miesto ir šalies pedagogų švietimo
centruose), viešos paskaitos įvairioms bendruomenėms, autentiškos
patirties sklaida, dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose
projektuose;
5.4. neformaliojo vaikų švietimo sportinės veiklos organizavimas.
Naujausi neformaliojo ugdymo principai, metodai. Nuveikto darbo
refleksija įgyvendinant ugdymo per sportą tikslus ir uždavinius.
Projektinė veikla, rėmėjų paieška. Pasiekimai neformaliojo ugdymo
sportinėje veikloje. Varžybų, žygių, konkursų aukščiausi pasiekti
rezultatai, mokyklos mokinių įtraukimas į reguliarų mankštinimąsi;
5.5. aktyvus dalyvavimas miesto, rajono, šalies pedagoginėje ir
visuomeninėje, eksperimentinėje ir mokslo tiriamojoje veikloje
(draugijų veikla, asociacijos, ekspertų komisijos, darbo grupės,
konferencijos, konsultacijos, straipsniai leidiniuose ir periodinėje
spaudoje ir kt.). Konceptualūs darbai švietimo srityje formuojant ir
įgyvendinant formaliojo, neformaliojo švietimo, vaikų ir jaunimo kūno
kultūros ir sporto strategijas;
5.6. pilietiškumo, tautinio sąmoningumo, kitų žmogiškųjų vertybių
diegimas kuriant atvirą mokyklą, sudarant ugdytiniams lygias mokymosi
ir socialines pedagogines sąlygas (įvardyti konkrečias ugdymo(si)
priemones);
5.7. informacinių, komunikacinių technologijų valdymas, nacionalinių,
tarptautinių tyrimų duomenų pritaikymas ugdyme (įvardyti tyrimus bei
informacines technologijas);
III. KONKURSO VYKDYMO TVARKA
6. Kandidatūras konkursui turi teisę siūlyti švietimo įstaigų
steigėjai, vadovai, mokytojai, miestų, rajonų kūno kultūros mokytojų
ir mokinių asociacijos, pedagogų švietimo centrai, mokinių, jų tėvų
organizacijos, savivaldybių administracijų direktoriai ar jų įgalioti
asmenys.
7. Kandidatūros pirmiausia teikiamos įstaigos, kurioje mokytojas
dirba, vadovui, nurodant mokytojo vardą, pavardę, mokomąjį dalyką,
mokytojo nuopelnus nuo 2010 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. rugsėjo
mėnesio, už kuriuos jis galėtų būti atrinktas į penketuką.
8. Ankstesnių konkursų nominantai pakartotinai dokumentus gali teikti
ne anksčiau kaip po trejų metų.
9. Švietimo įstaigos vadovas, susipažinęs su teikiama kandidatūra,
pristato ją mokyklos tarybos posėdyje ir, tarybai pritarus, rengia
nustatytos formos rekomendaciją (1 priedas), kurią teikia savivaldybės
švietimo padalinio vadovui.
10. Miesto, rajono savivaldybės švietimo padalinio vadovas ar jo
įgaliotas asmuo sudaro komisiją, kuri svarsto kandidatūras. Atrenkama
viena kandidatūra. Nuskenuotą rekomendaciją atsiųsti konkursą
koordinuojančiai LMNŠC Pilietinio ugdymo skyriaus metodininkei Loretai
Kisnieriūtei el. paštu: [email protected] iki 2013 m. spalio
25 d. Telefonas pasiteiravimui 8 677 68552.
11. Kandidatų atrankos komisiją ir jos pirmininką įsakymu tvirtina
LMNŠC direktorius.
12. Penki geriausieji Lietuvos kūno kultūros mokytojai atrenkami
komisijos balsų dauguma pagal šių nuostatų 5 punkte nurodytus
kandidatų atrankos kriterijus.
13. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 2/3
komisijos narių.
14. Geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų penketukas tvirtinamas
LMNŠC direktoriaus įsakymu.
15. Konkurso rezultatai skelbiami 2013 m. lapkričio mėnesį LMNŠC
interneto svetainėje www.lmnsc.lt
16. Apie apdovanojimą kandidatai informuojami asmeniškai.
__________________________________
Konkurso ,,Geriausių Lietuvos kūno kultūros
mokytojų penketuko 2013 m.“
tvarkos aprašo
1 priedas
(mokyklos pavadinimas)
REKOMENDACIJA
KONKURSO „GERIAUSIŲ LIETUVOS KŪNO KULTŪROS MOKYTOJŲ PENKETUKAS 2013
M.“ KANDIDATAMS
Vardas, pavardė
Darbovietė, pareigos
Gimimo data, vieta
Kandidato veiklos aprašas ir charakteristika pagal atrankos
kriterijus:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Įstaigos vadovas (vardas, pavardė, parašas)
m.
mėn.
d.

 • DIAGNOSTICS WAITING TIMES AND ACTIVITY GUIDANCE ON COMPLETING THE
 • DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS PERSONALES INDICA CON CUÁL DE
 • OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ REGULAMINU PRACY
 • IRB STAFF REFERENCE MANUAL – IRB MEETINGS PAGE 18
 • P LINE 2 ROVED OR SUPPOSED COLLISION SHEET
 • SMART CARDS AND THE ASSOCIATED INFRASTRUCTURE PROBLEM KENNETH G
 • ORGANISATION ORGANISATIONSNUMMER   UPPGIFTSLÄMNARE ANGE ÄRENDENUMMER
 • S ERVICIO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y
 • ELECTRONIC SUPPLEMENT FOR THE GEOSCOPE PROGRAM PROGRESS AND CHALLENGES
 • APPELLATE ADVOCACY LAW 5793 SECTION T 2 CREDIT
 • CO SIĘ WYDARZYŁO NA PLAŻY CARCAVELOS | MATERIAŁ POMOCNICZY
 • RETURN OF TITLE IV FUNDS POLICY 1 US FEDERAL
 • 17 REGLAMENTO MUNICIPAL DEL MERCADO ÍNDICE CAPITULO I OBJETO
 • CRIBBAGE KE HŘE SE POUŽÍVÁ TZV CRIBBAGE BOARD COŽ
 • PREZYDENT MIASTA OTWOCKA UL ARMII KRAJOWEJ 5 05400 OTWOCK
 • POWERPLUSWATERMARKOBJECT3 611 TRAFFIC CODE ADOPTED BY REFERENCE 612 DEFINITIONS
 • 5 LEIEAVTALE 1 PARTENE UTLEIER UTLEIER ORGANISASJONSNUMMER XXXXXXXXX ADRESSE
 • CONTOH FORMAT LAPORAN LAPORAN PERKEMBANGAN AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
 • STUDENCI STUDIÓW DZIENNYCH KORZYSTAJĄCY Z POMOCY MATERIALNEJ STAN
 • BOLETÍN “LAS MATEMÁTICAS EN LA ENSEÑANZA MEDIA” NÚMERO 56
 • RESPONSE TO MARIE CURIE REQUEST JULY 2015 ENSURE YOUR
 • (IME I PREZIME UČENIKA) (IME I PREZIME
 • ADOBE (MACROMEDIA) FLASH VEŽBA BROJ 1 PRAVLJENJE JEDNOSTAVNE ANIMACIJE
 • VIOLENCE HISTORY AND THE STATE GUJARAT 2002 REPORT OF
 • TRADEWP7GE11200312ADD2 PAGE 17 NATIONS UNIES E CONSEIL ÉCONOMIQUE
 • CRMA FINAL EXAM DIRECTIONS THE FINAL EXAM MUST
 • STANDARDS FOR AN ACCREDITED EDUCATIONAL PROGRAM IN RADIOGRAPHY EFFECTIVE
 • 0DRAFT AC 15053401H US DEPARTMENT OF TRANSPORTATION FEDERAL AVIATION
 • XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 電話TEL XXXX XXXX
 • CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF THE TRAFFIC IN PERSONS