darbu atļaujas pieprasījums darbam lvrtc est aizsargjoslās datums (dd.mm.gggg) izejošā dokumenta numurs 1. darbu atļauj

DARBU ATĻAUJAS PIEPRASĪJUMS
DARBAM LVRTC EST AIZSARGJOSLĀS
Datums (DD.MM.GGGG) izejošā dokumenta numurs
1.
Darbu atļaujas pasūtītājs:
Juridiskās personas nosaukums: juridiskās personas nosaukums
Vienotais reģistrācijas Nr.: vienotais reģ. numurs
Juridiskā adrese: Ielas nosaukums, numurs, pilsēta (vai apdzīvota
vieta), pasta indekss
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.: būvkomersanta reģistrācijas numurs
Kontakttālrunis: tālruņa numurs
Elektroniskais pasts: e-pasts
2.
Darbu izpildītājs:
Juridiskās personas nosaukums: juridiskās personas nosaukums
Vienotais reģistrācijas Nr.: vienotais reģ. numurs
Juridiskā adrese: Ielas nosaukums, numurs, pilsēta (vai apdzīvota
vieta), pasta indekss
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.: būvkomersanta reģistrācijas numurs
Atbildīgais darbu vadītājs: Vārds, Uzvārds
Sertifikāta Nr.: sertifikāta Nr.
Kontakttālrunis: tālruņa numurs
Elektroniskais pasts: e-pasts
3.
Atjaunošanas darbu izpildītājs: (ja darbi ir saistīti ar rakšanu,
ielas seguma uzlaušanu, un ir nepieciešama zaļās zonas un ielas
seguma atjaunošana (darbības notiek LVRTC EST aizsargjoslā)
Juridiskās personas nosaukums: juridiskās personas nosaukums
Vienotais reģistrācijas Nr.: vienotais reģ. numurs
Juridiskā adrese: juridiskā adrese
Būvkomersanta reģistrācijas Nr.: būvkomersanta reģistrācijas numurs
Atbildīgais darbu vadītājs: Vārds, Uzvārds
Sertifikāta Nr.: sertifikāta Nr.
Kontakttālrunis: tālruņa numurs
Elektroniskais pasts: e-pasts
4.
Plānotie darbi LVRTC EST aizsargjoslā:
plānotie EST darbi plānotie citu inženierkomunikāciju darbi
iekšējais EST jaunas kabeļu kanalizācijas izbūve
ceļu/ielu segumu izbūve/rekonstrukcija esošās kabeļu kanalizācijas
papildināšana
ceļu/ielu segumu virskārtas atjaunošana kabeļu ievada izbūve
grāvju rakšanas/atjaunošanas darbi (0) kabeļa/-u ieguldīšana kabeļu
kanalizācijā ceļa zīmju/reklāmu uzstādīšana (0) kabeļa/-u
ieguldīšana gruntī
citi darbi (mežsaimniecība, lauksaimniecība)
5.
Projekta nosaukums, adrese : projekta nosaukums , darbu veikšanas
adrese.
Sākuma adrese: Ielas nosaukums, numurs, pilsēta/novads/apdzīvota
vieta/koordinātes Latvijas augstumu sistēmā
Beigu adrese: Ielas nosaukums, numurs, pilsēta/novads/apdzīvota
vieta/koordinātes Latvijas augstumu sistēmā
Ievada adrese: Ielas nosaukums, numurs, pilsēta/novads/apdzīvota
vieta/koordinātes Latvijas augstumu sistēmā
6.
Darbu vispārējs apraksts: pamatdarbi , kopējais trases garums
7.
Plānotie darbi LVRTC EST aizsargjoslās tiks veikti saskaņā ar
ierīkošanas projektu/ tehnisko shēmu/ būvprojektu (vajadzīgo
pasvītrot) un saistošajiem dokumentiem:
saskaņojuma Nr.: LVRTC saskaņojuma numurs, kuru DD.MM.GGGG.
saskaņojusi valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un
televīzijas centrs”
projekta reģistrācijas Nr.: reģistrācijas Nr., kuru DD.MM.GGGG.
apstiprinājusi pilsētas/novada Būvvalde.
LVRTC DD.MM.GGGG. parakstīts kabeļu kanalizācijas nomas līgums Nr.:
 Nr.
atļauja darbu veikšanai (rakšanai) Nr.: Nr., kuru DD.MM.GGGG.
izsniedzis Rīgas domes Satiksmes departaments.
8.
Būvkomersants: uzņēmums, kas izstrādāja projektu , nosaukums ,
būvkomersanta reģ.nr. reģistrācijas numurs, reģ.datums ,
e-pasts.
Būvprojekta izstrādātājs: Vārds, uzvārds , sertifikāta Nr.:
sertifikāta Nr.,
tālr. Nr.: tālruņa Nr. , e-pasts: e-pasts
9.
Plānotais darbu izpildes laiks no DD.MM.GGGG. līdz DD.MM.GGGG.
10.
Lūdzu izsniegt darbu atļauju LVRTC piederošo elektronisko sakaru
tīklos darbu veikšanai:
LVRTC kabeļu kanalizācijā
rakšanas darbi LVRTC elektronisko sakaru tīklu aizsargjoslās
avārijas rakšanas darbi
11.
Pielikumi
Ieskanētas projekta lapas , kur redzami skaņojumi ar komunikāciju
turētājiem un būvvaldes akcepts.
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs’’ apstiprināta
paredzamo darbu skice vai shēma.
Ar šo uzņemos atbildību par sniegto ziņu patiesīgumu un pievienoto
dokumentu likumīgu izcelsmi.
Darbu atļaujas pieprasītājs:
Dokumenta parakstītāja amats Parakstītāja vārds, uzvārds
Datums (DD.MM.GGGG)
Aizpildīta veidlapa jāparaksta ar elektronisko parakstu un jānosūta
e-pasts: [email protected]
Informācija par aizpildīšanu t. 26696054

 • JABATAN PRANATA KOMPUTER PRANATA KOMPUTER ADALAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
 • TIM20041 FO EFC042 PAGE 5 NACIONES UNIDAS ORGANIZACIÓN DE
 • KATARZYNA PLATKOWSKA CPEDRO TEIXEIRA 10 914 28020 MADRID ESPAÑA
 • GLOBAL MODELING OF SECONDARY ORGANIC AEROSOL FORMATION FROM ATMOSPHERIC
 • VERMONT NETWORK LEADERS’ MEETING JANUARY 2011 STRATEGIC READING SUMMARY
 • 3 CLUB DE YATES TALCAHUANO – AVDA VILLARROEL Nº
 • FORMÁTUM ÉRVÉNYES 20080701TŐL ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ A LEENDŐ „B” KATEGÓRIÁS
 • CENTRES D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA CAAD CENTRE D’ACOLLIDA
 • DOTAČNÍ TITULY NA ZACHOVÁNÍ A OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK OBNOVA
 • USMERNENIE PRE ŽIADATEĽA O PRIZNANIE SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA NA ÚSTAVE
 • GUIDELINES FOR SUBMITTING ONLINE APPLICATIONS – RESEARCH POSTS 1
 • TC ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI
 • TEACHING ADULT LEARNERS TIPS AND STYLES TIPS ADULTS LEARN
 • DEL SARTO 12 DEL SARTO ANA LA SOCIOLOGÍA Y
 • T ALLER MODULAR DE AUTOCONSTRUCCION NATURAL CON TIERRA “ANTUMAWUN
 • PRINTABLE PROGRAMME OVERVIEW GOUDA BY CANDLELIGHT 63RD EDITION 14
 • SOLICITAÇÃO DE DEFESA DE EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE TESE
 • BOARD OF REGENTS POLICIES BOARD OF REGENTS POLICIES COMPRISE
 • 0 EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN REX339
 • APÉNDICE 1 HIDROSTÁTICA HIDRÁULICA EMPUJE HIDROSTÁTICO DEDUCCIÓN DE LA
 • NFN NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM NORWEGIAN REAL ESTATE
 • CONSUMER INFORMATION ACTIVITY 7 SAFEGUARDING CUSTOMER INFORMATION RESOURCES FTC
 • EKSAMENSOPPGAVE HELSEF 4100 – HØST 2007 EKSAMENSOPPGAVE I HELSEF4100
 • SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT INSTRUCTIONS FOR ENDOFYEAR
 • PROPUESTA DE CONTRATO LABORAL CON CARGO A PROYECTOS DE
 • 2 REPORT ON TITLE TO COAST CAPITAL SAVINGS CREDIT
 • IZJAVA SPODAJ PODPISANAI IZJAVLJAM DA DOVOLJUJEM OBJAVO SVOJIH
 • 16012006 DEPURACIÓN BIOLÓGICA DEL AGUA EN NAVARRA NAVARRA HA
 • HANDBOOK FOR LOCAL PASTORS AND ASSOCIATE MEMBERS NORTH CAROLINA
 • MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS DĖSTYTOJŲ TINKLALAPIAI ĮŽANGA REGISTRUOTIS