5 projektas šilutės rajono savivaldybė taryba sprendimas ========== dėl šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuosta

5
Projektas
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ TARYBA
SPRENDIMAS
==========
DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2019 m. spalio d. Nr. T1-
Šilutė
Vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6
punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5
straipsnio 3 dalimi, Šilutės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n
d ž i a:
1.
Patvirtinti Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatus
(pridedama).
2.
Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimą T1-64 „Dėl Šilutės rajono
savivaldybės sporto tarybos sudarymo ir nuostatų nauja redakcija
patvirtinimo“.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos
administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto
g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo
Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo
šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui
dienos.
Savivaldybės meras
Virgilijus Pozingis
2019-10-
Živilė Targonskienė
2019-10-14
Vita Stulgienė
2019-10-14
Parengė
Rimantė Čiutienė
2019-10-09
/var/www/doc4pdf.com/temp/303614.DOC
PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. spalio d.
sprendimu Nr. T1-
ŠILUTĖS RAJONO savivaldybės Sporto tarybos NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šilutės rajono savivaldybės sporto taryba (toliau – Sporto taryba)
yra nuolatinė Savivaldybės tarybos komisija, sudaryta iš Savivaldybės
tarybos, Administracijos, Savivaldybės sporto organizacijų bei
visuomenės ir sporto specialistų atstovų, Šilutės rajono savivaldybės
strateginiams kūno kultūros ir sporto klausimams nagrinėti ir spręsti.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Sporto tarybos uždavinius, teises,
kompetenciją, darbo organizavimą ir atskaitomybę.
3. Sporto taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu,
Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Mero
potvarkiais, kitais teisiniais aktais ir šiais veiklos nuostatais.
4. Sporto taryba yra kolegialus organas, sudaromas Savivaldybės
tarybos sprendimu jos įgaliojimų laikui.
5. Sporto taryba nėra juridinis asmuo, neturi savo atsiskaitomosios
sąskaitos. Jos pasiūlymai Savivaldybės tarybai yra rekomendacinio
pobūdžio.
II SKYRIUS
SPORTO TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
6. Pagrindinė Sporto tarybos paskirtis – analizuoti sporto situaciją
Šilutės rajono savivaldybėje ir teikti siūlymus dėl fizinio aktyvumo
ir sporto situacijos gerinimo.
7. Sporto tarybos uždaviniai:
7.1. atsižvelgiant į valstybinę sporto strategiją, šalies sporto
prioritetus bei vietos bendruomenės poreikius teikti siūlymus
Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės administracijai dėl sportą
reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
7.2. didinti savivaldybės institucijų ir sporto organizacijų
bendradarbiavimą įgyvendinant fizinio aktyvumo ir sporto politiką
Šilutės rajone;
7.3. formuoti pozityvų žmonių požiūrį į sportą, jo reikšmę gyvenimo
kokybei ir skatinti visuomenę dalyvauti fizinio aktyvumo veiklose;
7.4. teikti pasiūlymus Savivaldybės tarybai, merui ir administracijos
direktoriui dėl sporto plėtros rajone.
8. Sporto taryba atlieka tokias funkcijas:
8.1. apibendrina Šilutės rajono savivaldybės sporto organizacijų
fizinio aktyvumo ir sporto veiklos gerąją patirtį bei problemas,
teikia rekomendacijas dėl veiklų tobulinimo;
8.2. dalyvauja rengiant rajono sporto renginių metinės veiklos
programas bei sudarant metinį sportinių renginių kalendorių (planą);
8.3. vertina Šilutės rajono savivaldybėje plėtojamų sporto šakų
pasiekimus, šalies, Europos ir pasaulio čempionatuose bei Olimpinėse
žaidynėse;
8.4. nustato sporto klubų, seniūnijų ir kitų nevyriausybinių sporto
organizacijų sportinės veiklos rėmimo prioritetus;
8.5. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės
administracijai dėl:
8.5.1. strateginių ir praktinių rajono sporto klausimų bei sporto
politikos Šilutės rajone įgyvendinimo;
8.5.2. sportininkų ir trenerių skatinimo, garbės vardų suteikimo,
sportininkų ir jų trenerių apdovanojimo;
8.5.3. fizinio aktyvumo ir aukšto sporto meistriškumo sporto
finansavimo nuostatų tobulinimo;
8.5.4. sporto infrastruktūros poreikio bei plėtros galimybių.
8.6. informuoja visuomenę apie savo veiklą, organizuoja diskusijas
fizinio aktyvumo ir sporto klausimais.
III SKYRIUS
SPORTO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
9. Sporto taryba turi teisę:
9.1. nustatyta tvarka gauti reikiamą informaciją ir dokumentus kūno
kultūros ir sporto plėtros klausimais iš sporto organizacijų,
savivaldos institucijų;
9.2. deleguoti savo narius į sudaromas darbo grupes ar komisijas į
kurias šie nariai kviečiami;
9.3. kviesti į posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės
administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų
atstovus ar suinteresuotus asmenis ar jų grupes sprendžiant fizinio
aktyvumo ir sporto klausimus.
IV SKYRIUS
SPORTO TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
10. Sporto tarybos sudėtį ir jos veiklos nuostatus tvirtina
Savivaldybės taryba.
11. Sporto tarybą sudaro 11 asmenų: keturi Savivaldybės tarybos
nariai, trys sporto bendruomenės - sporto klubų atstovai, vienas
Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklų kūno kultūros mokytojų
atstovas, vienas Savivaldybės administracijos atstovas, VšĮ „Šilutės
sportas“ direktorius ir Šilutės sporto mokyklos direktorius.
12. Sporto tarybos pirmininkas Savivaldybės mero teikimu tvirtinamas
Savivaldybės tarybos sprendimu. Sporto taryba atviru balsavimu
pirmininko siūlymu renka pavaduotoją.
13. Sporto tarybos darbas planuojamas ketvirčiui ir metams. Planai
tvirtinami Sporto tarybos posėdyje.
14. Sporto tarybos veiklos forma yra posėdžiai. Jie kviečiami
prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Posėdžius kviečia
ir jiems vadovauja pirmininkas arba jo pavedimu pavaduotojas. Posėdis
yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 tarybos narių (6).
15. Sporto taryba gali rinktis į neeilinius posėdžius. Neeilinio
posėdžio iniciatoriais gali būti daugiau kaip pusė Sporto tarybos
narių.
16. Svarstomais klausimais Sporto taryba priima nutarimus. Nutarimai
priimami dalyvaujančių posėdyje narių balsų dauguma. Balsams
pasiskirsčius po lygiai, balsavimo rezultatus nulemia Sporto tarybos
pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje ir balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad sprendimas nepriimtas.
17. Posėdžio organizatorius:
17.1. rengia medžiagą Sporto tarybos posėdžiams, išreikalauja
reikalingą papildomą medžiagą;
17.2. ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas praneša Sporto tarybos
nariams ir kviečiamiems asmenims apie posėdžio vietą ir laiką;
17.3. užtikrina, kad priimti nutarimai bus įteikti arba išsiųsti
suinteresuotiems asmenims.
18. Sporto tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Savivaldybės
administracijos ir sporto organizacijų darbuotojai, kuriems gali būti
suteikta galimybė pasisakyti ar paklausti.
19. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.
20. Sporto tarybos techninį aptarnavimą atlieka Savivaldybės
administracija, kuri paskiria Sporto tarybos sekretorių. Sporto tarybos
sekretorius:
20.1. Sporto tarybos pirmininko arba posėdžio organizatorių pavedimu
išsiunčia Sporto tarybos nariams ir kviečiamiems asmenims reikalingą
informaciją;
20.2. rašo posėdžių protokolus;
20.3. atsako už dokumentų, susijusių su Sporto tarybos veikla,
saugojimą.
21. Sporto tarybos nutarimai gali būti skelbiami vietinėje spaudoje,
internete.
V SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
22. Sporto tarybos pirmininkas vieną kartą per metus (iki kovo 1 d.)
atsiskaito Savivaldybės tarybai.
23. Šie nuostatai gali būti keičiami ar pildomi Savivaldybės tarybos
sprendimu.
______________
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
„DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“
PROJEKTO
2019-10-09
Šilutė
1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.
Patvirtinti Šilutės sporto tarybos nuostatus (pridedama).
Pripažinti netekusiu galios Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011
m. birželio 30 d. sprendimą T1-64 „Dėl Šilutės rajono savivaldybės
sporto tarybos sudarymo ir nuostatų nauja redakcija patvirtinimo“.
2. Kaip šiuo metu yra sureguliuoti projekte aptarti klausimai.
Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo
16 straipsnio 2 dalies 6 punktu 18 staripsnio 1 dalimi. Nuostatai
nustatys Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos paskirtį,
uždavinius ir funkcijas, teises ir pareigas, sudėtį, bei darbo
organizavimo tvarką.
3. Kokių pozityvių rezultatų laukiama.
Aiškiai apibrėžtos Sporto tarybos pareigos, funkcijos, darbo
organizavimo tvarka, narių delegavimas į šią tarybą.
4. Galimos neigiamos priimto projekto pasekmės ir kokių priemonių
reikėtų imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta.
Nėra.
5. Kokie šios srities aktai tebegalioja (pateikiamas šių aktų sąrašas)
ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti, priėmus teikiamą
projektą.
Nėra.
6. Jeigu reikia atlikti sprendimo projekto antikorupcinį vertinimą,
sprendžia projekto rengėjas, atsižvelgdamas į Teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo taisykles.
Nereikia
7. Projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados,
ekonominiai apskaičiavimai (sąmatos) ir konkretūs finansavimo
šaltiniai.
Nėra.
8. Projekto autorius ar autorių grupė.
Šilutės rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
Rimantė Čiutienė
9. Reikšminiai projekto žodžiai, kurių reikia šiam projektui įtraukti
į kompiuterinę paieškos sistemą.
Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nuostatai.
10. Kiti, autorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.
Šilutės rajono savivaldybės sporto tarybos nariai pritarė pateiktam
projektui.
Vyriausioji specialistė Rimantė Čiutienė

 • RENACIMIENTO Y REFORMA EL RENACIMIENTO ES UNO DE LOS
 • IHGMS LEARNING ENRICHMENT AFTERSCHOOL PROGRAM (LEAP) PROGRAM PROCEDURES &
 • RAVEN POVEZOVALNIK 12 VRTEC TEZNO MARIBOR DOGOŠKA CESTA 20
 • INTRODUCTION TO JQUERY – JQUERY PHOTOGALLERY WITH EFFECTS YOU
 • BROSZURA WIA WN BROSZURA INFORMACYJNA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ ( OMÜMED ) ÜYELİK
 • AUGUST 2021 NEW POP UP PARK CREATING
 • WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DO PODRĘCZNIKA KROK
 • 2 CURSO DE INGLÉS NIVEL PRINCIPIANTE LECCION 6 RESUMEN
 • DIV STYLETEXTALIGNCENTERDIV STYLEMARGIN8PX 0PX 4PXA HREFHTTPWWWCALAMEOCOMBOOKS0028463604F3F30CBFE09?AUTHIDNK7WVVNLJKUA TARGETBLANKTECHNIQUE PHOTOADIVIFRAME SRCVCALAMEOCOM?BKCODE0028463604F3F30CBFE09&AUTHIDNK7WVVNLJKUA
 • HS710 FORKLIFT TRUCK CHECKLIST FORKLIFT TRUCK CHECKLIST
 • IEPIRKUMA (PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 8² PANTA KĀRTĪBĀ) „CAURTEKU PĀRBŪVES
 • TAJNIŠTVO SECRETARIAT HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR ŠUBIĆEVA 9 ZAGREB
 • UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE RACE GENDER AND HEALTH
 • THE ENDANGERED SPECIES ACT AND THE FISHERMAN BY
 • EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND RELATED EDUCATION CONFERENCES FOR JUNE TO
 • CONVOCATORIA 52002 DE LA FUNDACION CANARIA DE INVESTIGACION Y
 • UNEPCBDCOP1316 PAGE 19 CBD DISTR GENERAL UNEPCBDCOP1316 6 OCTOBER
 • CHAPTER 11 MULTIPLE CHOICE QUESTIONS 1 BRAIN STRUCTURE A
 • HOARDING AND SQUALOR – A PRACTICAL RESOURCE FOR SERVICE
 • CNL ROGELIO AYALA MOREIRA PROGRAMA PREPARADO EN HONOR AL
 • 20 MULTIAGENCY RISK ASSESSMENT CONFERENCING (MARAC) OPERATING PROTOCOL MULTIAGENCY
 • FILOLOGÍA Y PROYECTOS NACIONALES GASTON PARIS Y RAMÓN MENÉNDEZ
 • PINELLAS COUNTY WATERSHED ATLAS LEARNING KIT PRECIPITATION AT KEYSTONE
 • CASE REFERRAL FORM BEFORE WE CAN ACCEPT YOUR REFERRAL
 • NAVODILO IZVAJALCEM ZA URESNIČEVANJE PRAVICE ZAVAROVANIH OSEB DO IZBIRE
 • ACCESIBLE A PARTIR DE MUESTRAS NO INVASIVAS COMO SANGRE
 • FUN SOFTBALL DRILLS – STEAL THE BACON PURPOSE TO
 • PULMONARY FUNCTION TESTS SPIROMETRIC PATTERNS IN CHRONIC OBSTRUCTIVE AND
 • ANALISIS COMPARATIVO DE PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE COMPOSITES DENTALES FOTOPOLIMERIZADOS