joniškio vaikų lopšelis-darželis “saulutė” savivaldybės biudžetinė įstaiga, statybininkų g. 5a, lt – 84124 joniškis, tel. (8 4) 2


JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS “SAULUTĖ”
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Statybininkų g. 5A, LT – 84124
Joniškis,
tel. (8 4) 26 517 51, faks. (8 4) 26 517 51, el. p.
[email protected]
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
190550151
Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2014-02-11 Nr. S-78-1
Finansų skyriui
2013 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
I. BENDROJI DALIS
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ yra savarankiška Joniškio
rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas. Steigėjas ir kontroliuojantis
subjektas yra Joniškio rajono savivaldybė. Lopšelio-darželio įsteigimo
data – 1972 m. balandžio 12 d. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės
Registrų centro Šiaulių filiale 1995 m. birželio 2 d. Darželiui 2004
m. kovo 22 d. suteiktas paramos gavėjo statusas. Įstaigos kodas yra
190550151. Buveinė – Statybininkų g. 5 A, 84124 Joniškis. Nuo 2011 m.
vasario 25 d. direktoriaus pareigas eina Gražina Vėtienė, vyr.
buhalterė – Gintautė Lesutienė. Darželis dirba nuo 700 val. iki 1730
val. ir prailginta grupė iki 1918 val.
Savo veikloje įstaiga vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Jungtinių Tautų Organizacijos vaiko teisių apsaugos konvencija,
Lietuvos Respublikos įstatymais bei poįstatyminiais aktais, Joniškio
rajono savivaldybės institucijų sprendimais, Švietimo ir mokslo
ministerijos patvirtintais Ikimokyklinių įstaigų nuostatais, jų
pagrindu parengtais lopšelio darželio „Saulutė“ nuostatais ir Vidaus
darbo tvarkos taisyklėmis.
Ugdymo procesas organizuojamas, vadovaujantis, pagal Švietimo ir
mokslo ministerijos rekomendacijas parengta ikimokyklinio ugdymo
programoma „Po „Saulutės“ delnu“ ir „Priešmokyklinio ugdymo ir
ugdymosi“ programa, vaiko brandumo mokyklai rodikliais ir
pagrindiniais (pilietiškumo, humaniškumo, demokratiškumo,
atsinaujinimo) ugdymo principais.
Lopšelis-darželis „Saulutė“ yra viešasis juridinis asmuo, turintis
savo išlaidų sąmatas, savarankišką balansą, antspaudą su savo
pavadinimu, blankų su savo pavadinimu, atsiskaitomąsias sąskaitas
Lietuvos bankuose, spaudų bei simboliką. Lopšelio-darželio
biudžetiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Įstaigos veikla yra neterminuota. Santykiai su juridiniais ir
fiziniais asmenimis grindžiami sutarčių ir susitarimų pagrindu.
Lopšelio-darželio finansavimo šaltiniai:
- Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
- Savivaldybės biudžeto lėšos;
- Labdaros lėšos;
- Pavedimų lėšos;
- Kitos teisėtai įgytos lėšos.
Įstaiga teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir
biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 2013 metų finansinių ataskaitų
rinkinys sudarytas pagal 2013 metų ketvirtojo ketvirčio paskutinės
dienos duomenis.
Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų
struktūrinių padalinių darželis neturi.
Lopšelio-darželio ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų
skaičius – 52 darbuotojai. Įstaigoje ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje patvirtinti 49 etatai (iš jų 25,25 etatai pedagoginio
personalo ir 23,75 etatai kito personalo).
APSKAITOS POLITIKA
Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ parengtos finansinės
ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės
atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS).
Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
Apskaita tvarkoma rankiniu būdu, naudojantis Excel programoje
sukurtomis pagalbinėmis lentelėmis.
Apskaitos duomenys detalizuojami pagal šiuos požymius:
1.
valstybės funkciją;
2.
lėšų šaltinį;
3.
valstybės biudžeto išlaidų ir pajamų ekonominės klasifikacijos
straipsnius.
Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami
dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto,
veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato,
palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama
informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais
atvejais išsami.
Nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS
pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus.
Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra
registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo
nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas,
finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus
sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra.
Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma
per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai
proporcingu metodu. Likvidacinė vertė – 0 Lt.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus
subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę,
jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės
patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas
registruojamas simboline 1 Lt verte.
Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus
subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir
nuvertėjimas (jei jis yra).
Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos
laikas:
ILGALAIKIO NEMATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)
EKONOMINIAI NORMATYVAI
Eil. Nr.
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai metais
NEMATERIALUSIS TURTAS
1.
Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija
1
2.
Kitas nematerialus turtas
6
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas
apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir
VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo
kriterijus.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu
apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo
sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo
dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima,
tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 1 Lt
verte.
Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo
sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas
nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio
materialiojo turto perdavimo dienos būklę.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį
registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei
tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki
turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės
negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas
registruojamas simboline 1 Lt verte.
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant
tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus.
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI
NORMATYVAI
Eil. Nr.
Ilgalaikio turto grupės ir rūšys
Turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
normatyvai metais
MATERIALUSIS TURTAS
3.
Pastatai
3.1.
Kapitaliniai mūriniai pastatai
90
3.2.
Pastatai
50
3.3.
Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai
12
4.
Infrastruktūros ir kiti statiniai
4.1.
Infrastruktūros statiniai
4.1.1.
Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens
60
4.1.2.
Metaliniai
30
4.1.3.
Mediniai
15
4.2.
Kiti statiniai
15
5.
Mašinos ir įrenginiai
5.1.
Gamybos mašinos ir įrenginiai
10
5.2.
Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai
3
5.3.
Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų
valdymo įrenginiai ir įranga
9
5.4.
Kitos mašinos ir įrenginiai
10
6.
Baldai ir biuro įranga
6.1.
Baldai
8
6.2.
Kompiuteriai ir jų įranga
4
6.3.
Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės
5
6.4.
Kita biuro įranga
6
7.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
7.1.
Scenos meno priemonės
8
7.2.
Muzikos instrumentai
15
7.3.
Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys
6
7.4.
Specialieji drabužiai ir avalynė
2
7.5.
Kitas ilgalaikis materialusis turtas
5
Atsargos
Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina, sudarant finansines ataskaitas taip pat.
Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų
atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su
atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.
Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius.
Naudojamo inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose
kiekine ir vertine išraiška.
Finansinis turtas
Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai yra įvykdomos
visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai”. Pirmą kartą pripažindamas finansinį
turtą, darželis įvertina jį įsigijimo savikaina. 2013 metų pabaigoje
įstaiga finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų neturėjo.
Gautinos sumos
Gautinos sumos registruojamos tada, kai lopšelis-darželis įgyja teisę
gauti pinigus ar kitą finansinį turtą pagal 17-ąjį VSAFAS „Finansinis
turtas ir finansiniai įsipareigojimai“. Gautinos sumos pirminio
pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina.
Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota
savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos
sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo
nuostolius.
Finansavimo sumos
Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus
kriterijus.
Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis
pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.
Finansiniai įsipareigojimai
Pirminio pripažinimo metu ir vėliau finansiniai įsipareigojimai
įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami:
a.
ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai – amortizuota savikaina;
b.
trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai – įsigijimo savikaina.
2013 metais darželis ilgalaikių finansinių įsipareigojimų neturėjo.
Pajamos
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos
pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis
pajamomis susijusios sąnaudos.
Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina,
jog darželis gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima
patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su
pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.
Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir
palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos
su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų
neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos
neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais,
šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo
patirtos.
Lopšelio-darželio apskaitoje apskaičiuotos darbuotojams mokėti už
kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną
kartą per metus – gruodžio 31 d.
Turto nuvertėjimas
Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal
nuvertėjimo požymius. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį,
nustatoma, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar
išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė,
kuri palyginama su turto balansine verte.
Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo
nuostolį, perskaičiuojamos būsimiesiems ataskaitiniams laikotarpiams
tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto
nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai
paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t.y.
nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką,
mažinant nusidėvėjimo sąnaudas.
2013 metais įstaigoje turto nuvertėjimo požymių nustatyta nebuvo.
Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui
Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia
papildomos informacijos apie įstaigos finansinę padėtį paskutinę
ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant
į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi
finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose.
Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui,
aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. Pasibaigus
kalendoriniams 2013 metams, koreguojančių įvykių, kurie turėtų įtakos
finansinėms ataskaitoms, nebuvo.
Apskaitos politikos keitimas
Įstaiga pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą
laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių
laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia įstaigos
finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų
keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių
pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų,
finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje
pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos
politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant
retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg
ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra
pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo.
Darželyje 2013 metais apskaitos politika nebuvo keičiama.
II. PASTABOS
Pastaba Nr. 1 Nematerialus turtas. 2013 m. gruodžio 31 d. visiškai
amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo
turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro 1661,49 Lt
(programinė įranga). (13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1
priedas).
Pastaba Nr. 2 Ilgalaikis materialus turtas. Per ataskaitinį laikotarpį
įstaiga įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 1299,00 Lt iš kitų
šaltinių lėšų.
2013 m. gruodžio 31 d. materialaus ilgalaikio turto įsigijimo
savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, sudaro
1095817,90 Lt, iš jų:
Pastatai – 1069435,20 Lt,
Mašinos ir įrenginiai – 6812,29 Lt,
Baldai ir biuro įranga – 17323,18 Lt,
Kitas ilgalaikis materialus turtas – 2247,23 Lt.
(12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas).
Pastaba Nr. 3 Atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013 metų
gruodžio 31 d.) atsargų likutį apskaitoje 3282,56 Lt sudaro:
Eil. Nr.
Medžiagos, žaliavos, ūkinis inventorius
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt, ct)
1.
Maisto produktai
2995,56
2.
Kanceliarinės ir ūkinės prekės
287,00
IŠ VISO:
3282,56
(8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas).
Pastaba Nr. 4 Išankstiniai apmokėjimai. Įstaiga išankstinių mokėjimų
1015,33 Lt ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turi už prenumeratą.
Pastaba Nr. 5 Per vienerius metus gautinos sumos 162847,47 Lt sudaro:
Eil. Nr.
Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto
Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena (Lt, ct)
1.
Sukauptiems atostoginiams ir įmokoms Sodrai
76027,15
2.
Mokėtinam darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai
37383,40
3.
Kitos (BĮP)
5128,04
4.
Tiekėjams mokėtinos sumos (be BĮP)
24247,48
5.
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas
20061,40
IŠ VISO:
162847,47
(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7
priedas).
Pastaba Nr. 6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Informacija apie pinigus
ir pinigų ekvivalentus (23342,19 Lt):
2013 m. gruodžio 31 d. įstaigos banko sąskaitoje LT094010040400160237
yra 11302,61 Lt 2% GPM ir paramos lėšos, sąskaitoje
LT834010040400190236 – 431,00 Lt (iš jų 431,00 Lt tėvų įmokos),
sąskaitoje LT124010040400248841 – 11608,58 Lt projekto „Ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (IPUP), projekto kodas
VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001 lėšos (iš jų ES lėšos 9867,30 Lt, VB lėšos –
1741,28 Lt). (17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai
įsipareigojimai“ 8 priedas).
Pastaba Nr. 7 Finansavimo sumos. Informacija apie finansavimo sumas
pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį
laikotarpį pateikta 20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priede ir
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priede.
Pastaba Nr. 8 Trumpalaikės mokėtinos sumos – 149746,74 Lt:
Eil. Nr.
Sukauptos mokėtinos sumos
Suma (Lt)
1,
Sukauptos atostoginių sąnaudos
58044,81
2.
Sukauptos VSD įmokų nuo sukauptų atostoginių sąnaudos
17982,34
3.
Tiekėjams mokėtinos sumos
36336,19
4.
Mokėtinam darbo užmokesčiui ir įmokoms Sodrai
37383,40
IŠ VISO:
149746,74
(17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 12
priedas).
Pastaba Nr. 9 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos.
Darželio etatų sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį
pripažinta 1116157,49 Lt darbo užmokesčio, ligos pašalpų ir socialinio
draudimo sąnaudų:
Eil. Nr.
Sąnaudos
Suma (Lt, ct)
1.
Darbo užmokesčio
852538,16
2.
Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio
263619,33
IŠ VISO:
1116157,49
Pastaba Nr. 10 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos. Ataskaitinio
laikotarpio komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas 130955,72 Lt sudaro
:
Eil. Nr.
Sąnaudos
Suma (Lt, ct)
1.
Šildymo
102190,97
2.
Elektros energijos
14963,78
3.
Vandentiekio ir kanalizacijos
11399,51
4.
Ryšių paslaugų
2401,46
IŠ VISO:
130955,72
Pastaba Nr. 11 Paprasto remonto ir eksploatavimo sąnaudas 1900,75 Lt
sudaro ilgalaikio turto (pastato) remonto sąnaudos.
Pastaba Nr. 12 Kitų paslaugų sąnaudos 15264,16 Lt. Ataskaitinio
laikotarpio kitų paslaugų sąnaudas sudaro:
Eil. Nr.
Sąnaudos
Suma (Lt, ct)
1.
Kitos paslaugos
15264,16
IŠ VISO:
15264,16
Pastaba Nr. 13 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 2223,00 Lt.
Pastaba Nr. 14 Kitos sąnaudos – 49,57 Lt (delspinigiai Sodrai)..
Pastaba Nr. 15 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 33434,00 Lt.
Pastaba Nr. 16 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 229352,01 Lt.
Viso sąnaudų suma 2013 m. – 1529336,70 Lt.
PRIDEDAMA:
1.
2-ojo VSAFAS „ Finansinės būklės ataskaita“ 2 priedas, 2 lapai,
2.
3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“ 2 priedas,1 lapas,
3.
4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas, 1 lapas,
4.
5-ojo VSAFAS „Piniginių srautų ataskaita“ 2 priedas, 2 lapai,
5.
8-ojo VSAFAS „Atsargos“ 1 priedas, 1 lapas,
6.
6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 6 priedas,
1 lapas,
7.
10-ojo VSAFAS „Kitos pajamos“ 2 priedas, 1 lapas,
8.
12-ojo VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“ 1 priedas, 2 lapai,
9.
13-ojo VSAFAS „Nematerialusis turtas“ 1 priedas „Nematerialusis
turtas“, 2 lapai,
10.
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 7
priedas, 1 lapas,
11.
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ 8
priedas, 1 lapas,
12.
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas, 1 lapas,
13.
17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas, 1 lapas,
14.
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas, 2 lapai,
15.
20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 5 priedas, 1 lapas,
16.
25-ojo VSAFAS „Segmentai“ priedas, 1 lapas.
Direktorė Gražina Vėtienė
Gintautė Lesutienė, tel. (8 426) 517 51, el. p. [email protected]
8

 • NA TEMELJU ČLANKA 35 TOČKE 1 ZAKONA O LOKALNOJ
 • DEMUESTRE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS GUIAS PARA EL DIAGNOSTICO
 • TRAFFIC ENGINEERING ACCIDENT ANALYSIS SYSTEM PHYSICAL ARCHITECTURE FOR THE
 • OBČINA MISLINJA TEL 02 88 57 342 OBČINSKI
 • SUCCESSFUL REFORM PAST LESSONS FUTURE CHALLENGES GARY BANKS CHAIRMAN
 • 7 RYNEK W GOSPODARCE 1 GOSPODARSTWA DOMOWE I ROLNE
 • ROSARIO DE FINAL DE MAYO MAYO MES DE LAS
 • RECLAMACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE REPRESENTANTES A
 • AINS IZBORI 2012 ODELJENJE BIOTEHNIČKIH NAUKA DOPISNI ČLAN
 • GTBTNSGP23 0 NOTIFICATION THE FOLLOWING NOTIFICATION IS
 • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 1CELEM KONKURSU JEST UJAWNIENIE ZAINTERESOWAŃ
 • NAZIV KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ­­ ADRESA (MJESTO
 • N° DECRETO 293474 N° EXPEDIENTE 019532016TCE FECHA DEL DECRETO
 • AINS – IZBORI 2012 ODELJENJE MAŠINSKIH NAUKA REDOVNI ČLAN
 • U NIDAD 5 PLANIFICACIÓN INICIO DE UNIDAD ÁMBITO INTERACCIÓN
 • INFORME DE TRABAJO HISTORICO REVISION DE FUENTES IMPRESAS ACTAS
 • MOINMOIN LOGO SEARCH LOGIN RECENTCHANGES FINDPAGE
 • JÍZDA VLAKEM PENDOLINO TEXT 1 JÍZDA VLAKEM PENDOLINO
 • MODEL COLLABORATIVE COMMISSIONING AGREEMENT FIRST PUBLISHED JANUARY 2013 WITHIN
 • INSCHRIJFFORMULIERINSCRIPTIONFORMANMELDEFORMULAR KAMERMUZIEK ATELIER DELFT 2020 (297 – 282020) NAME
 • PROGRAM DODJELE GRANTOVA MOJA ZAJEDNICASNAŽNA ZAJEDNICA” PROJEKAT MOJA ZAJEDNICASNAŽNA
 • ANEXO III PLANILLA DE COTIZACIÓN OFERTA CORRESPONDIENTE A
 • LIVING POSTMODERNISM THE COMPLEX BALANCE OF WORLDVIEW AND DEVELOPMENTAL
 • COMMUNITY SUPPORT DIRECTORY COVID19 RELIEF AND RECOVERY UPDATED SEPTEMBER
 • NAUTOSHAPE 2 AUTOSHAPE 1 OTA DE PRENSA CGSCADIZ GRADUADOS
 • REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NR GCR12W2011 NA SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
 • INSTRUCTIONS CONSIDER EACH ITEM SEPARATELY AND RATE EACH ITEM
 • THE KANSAS CONTRACTORS ASSOCIATION & THE KANSAS DEPARTMENT OF
 • POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMANT BC KUBIZŇÁK VÁCLAV
 • MODERN HOME NO 151 THE AVONDALE FROM THE SEARS