doğuş üni̇versi̇tesi̇ hes kodu i̇lgi̇li̇ ki̇şi̇ aydinlatma metni̇ 1. veri sorumlusu hakkında 6698 sayılı kişisel verilerin korunması

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
HES KODU İLGİLİ KİŞİ AYDINLATMA METNİ
1.
Veri Sorumlusu Hakkında
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK
Kanunu” olarak ifade edilecektir) Doğuş Üniversitesi (bundan böyle
‘’ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel
verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.
İlgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği
surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde
işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu
maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri
gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları
nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak
bilgilendirmek isteriz.
KVK Kanunu uyarınca üniversite olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla,
aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi yine aşağıda açıkladığımız
amaçlarımız kapsamında ve mevzuatta öngörülen ilkeler doğrultusunda
gerekli olduğu süre boyunca işleyebilir, açıklayabilir ya da
aktarabiliriz.
2.
İşlenen Kişisel Verileriniz, Hukuki Sebepleri ve İşlenme Amaçları
İşlemeye konu Kişisel Verileriniz;
*
Ad/Soyad, TCKN, HES Kodu ve Covid-19 kapsamında Riskli Olup
Olmadığı Bilgisi
HES kodu uygulaması kapsamında; kurumumuzda COVID-19 bağlamında
risklerin kontrol edilmesi/takibinin yapılması ve durumu pozitif olan
ya da karantina sürecindeki ilgili kişilerin tespit edilerek önlem
alınabilmesi için kamu sağlığının korunması amacıyla 6698 sayılı
Kanun’un 5/2 f)“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri
işlenmesinin zorunlu olması” ve 6/3 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin
kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu
hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla,
sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve
kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.
3.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi
amacıyla gerekli durumlarda kanunen yetkili kamu kurumları ve özel
kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere; Hukuki uyuşmazlıkların
giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep edilmesi halinde yahut
bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması ve korunması için gerekli
olması halinde Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere ilgili idari
makamlar, adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile danışmanlık hizmeti
aldığımız iş ortaklarımıza Kanun’un 8. Maddesi kapsamında işbu
aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak
aktarılabilecektir.
4.
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz, üniversiteye geldiğinizde tarafınıza sorularak
otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır.
5- İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Nelerdir?
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi
aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek
Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa
sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi
hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca
belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi
olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde
(kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme,
işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme,
eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok
edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini
talep etme) haklarınız bulunmaktadır.
Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı
kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı
talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi
http://www.dogus.edu.tr/ internet adresinde yer alan Veri İlgilisi
Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Doğuş
Üniversitesi, Esenkent Mh, Nato Yolu Cd No: 265, 34775 Ümraniye /
İstanbul” adresine (İletişim Numarası 444 79 97) kimliğinizi tespit
edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da
[email protected] e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya KVK
Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu
[email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak
iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile
ilgili olarak daha fazla bilgi almak için www.dogus.edu.tr internet
adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının
Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.
Doğuş Üniversitesi
Adres: Esenkent Mh, Nato Yolu Cd No: 265, 34775 Ümraniye / İstanbul
Tel: 444 79 97
E-Posta: mailto:[email protected]
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca HES Kodu
İlgili Kişi Aydınlatma Metnini Okudum ve Anladım.
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca HES Kodu
İlgili Kişi Aydınlatma Metninde açıklanmış olan kısımlardan aşağıda
belirttiğim hususlarda tarafıma daha detaylı açıklama yapılmasını
talep ediyorum.
Taleplerinizi buraya yazınız:
İlgili Kişi
Adı Soyadı
:
Tarih
:
İmza
:
Sayfa 2 / 2 Form No :

 • ALFA ATEST DOO WWWALFAATESTHR ZAŠTITA NA RADU ZAŠTITA
 • 2009 NYCC COUNCILLORS (ALL) AND EMAIL ADDRESSES DIVISION DISTRICT
 • OBČINA ŠENTJERNEJ PRVOMAJSKA CESTA 3A 8310 ŠENTJERNEJ KI JO
 • MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 1681 NA TEMELJU ČLANKA 60 STAVKA 3
 • 2010 TIMELINE FOR GRANT ADMINISTRATION PROCESS DATE PROCESS APRIL
 • PRESS RELEASE THE EMBASSY OF LIBYA THE BRITISH MUSEUM
 • SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLAS V–VI OBSZAR 1 POSTAWA
 • 5 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ!
 • ?XML VERSION10 ENCODINGUTF8? DOCS LOGO GAF
 • CURSO 200405 CENTRO ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR ESTUDIOS INGENIERO
 • CONVOCATORIA ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO DEFENSOR
 • NAME PERIOD DATE PENNY DROP EXPERIMENTAL DESIGN DIRECTIONS USE
 • PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE FORMATO INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO
 • CLIMATE PROCESSES CLOUDS AEROSOLS AND DYNAMICS (B6) S C
 • OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠE TRG REPUBLIKE 9 40305 NEDELIŠĆE TELEFONFAX
 • PRILOGA »PRILOGA 1 SEZNAM OPRAVIL NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT CARINSKE
 • AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG CIF P0312200I
 • TRAVEL MANUAL INTRODUCTION THIS MANUAL IS INTENDED TO
 • ZAŁĄCZNIK NR 7 DO REGULAMINU ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ
 • NA TEMELJU ČLANKA 35 TOČKE 1 ZAKONA O LOKALNOJ
 • DEMUESTRE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS GUIAS PARA EL DIAGNOSTICO
 • TRAFFIC ENGINEERING ACCIDENT ANALYSIS SYSTEM PHYSICAL ARCHITECTURE FOR THE
 • OBČINA MISLINJA TEL 02 88 57 342 OBČINSKI
 • SUCCESSFUL REFORM PAST LESSONS FUTURE CHALLENGES GARY BANKS CHAIRMAN
 • 7 RYNEK W GOSPODARCE 1 GOSPODARSTWA DOMOWE I ROLNE
 • ROSARIO DE FINAL DE MAYO MAYO MES DE LAS
 • RECLAMACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE REPRESENTANTES A
 • AINS IZBORI 2012 ODELJENJE BIOTEHNIČKIH NAUKA DOPISNI ČLAN
 • GTBTNSGP23 0 NOTIFICATION THE FOLLOWING NOTIFICATION IS
 • REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 1CELEM KONKURSU JEST UJAWNIENIE ZAINTERESOWAŃ