maki̇na, techi̇zat ve bi̇li̇şi̇m malzemeleri̇ satin alinacaktir i̇dari̇ ve mali̇ i̇şler dai̇re başkanliği yükseköğreti̇m kurumlari bi̇leci̇k şeyh edebali̇

MAKİNA, TECHİZAT VE BİLİŞİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLECİK
ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Makina, Techizat ve Bilişim Malzemeleri alımı alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2016/391689
1-İdarenin
a) Adresi
:
GÜLÜMBE KÖYÜ GÜLÜMBE KAMPÜSÜ BİLECİK MERKEZ/BİLECİK
b) Telefon ve faks numarası
:
2282141051-53-57 - 2282141682
c) Elektronik Posta Adresi
:
[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
29 Kalem Makina, Techizat ve Bilişim Malzemeleri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı Depoları
c) Teslim tarihi
:
Sözleşme imzalandıktan sonra iş başlayacak olup her halükarda
20.12.2016 de iş sona erecektir. Sözleşme imzalandıktan en geç 30 gün
içerisinde malzemeler teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
:
25.10.2016 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya
da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya
imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin
ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da
yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge
veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı
olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına
düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi
d) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Üretici firma, Satıcı firma veya Distribütör firmaya ait Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı ve/veya TSE tarafından verilmiş Satış Sonrası Hizmet
Yeri Yeterlilik Belgesi sunulacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları
ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen malzemelerin teknik özelliklerini gösteren orijinal
katalog veya teknik dökümanlar veya Türkçe kullanım klavuzu (CD
ortamında olabilir.)
b) Teknik şartnameye sıra ile verilen cevapları içeren “Şartnameye
Uygunluk” belgesi,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk
Lirası) karşılığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta
yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 60 TRY
(Türk Lirası) doküman bedelini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Rektörlüğü. Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı. T.C. Ziraat
Bankası İban: TR39 0001 0001 1848 3433 4750 01 yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman
bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak
gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile
ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı
talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı
olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek
zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi
halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın
eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak
kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim
fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 • PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ROMA U 2017 GODINI PLAN ZA REALIZACIJU
 • HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN INFORME N°
 • SUMMARY REPORT OF CEBS MEMBERS’ SELF ASSESSMENTS ON
 • AIXM 51 AIXM 45 TO AIXM 51 MAPPING GUIDELINES
 • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG
 • PKMI211 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INDONESIA MENUJU MILLINEUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS)
 • RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS ) SMP
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ CENOWY
 • BIRIM FAALIYET RAPORU HAZIRLANIRKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR 1 FAALIYET
 • İSTANBUL İSTATİSTİKLERİ İÇİNDEKİLER DEMOGRAFİK YAPI 4 YILLARA
 • INFORMASJON OM ENHETER OG TJENESTER I EIGERSUND KOMMUNE
 • YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINAV
 • 65 IQTISOD FANIDAN MASALALAR YECHISH ISHLAB CHIQARISH IMKONIYATLARI CHIZIGI
 • HATE SPEECH FREEDOM OF EXPRESSION AND FREEDOM OF RELIGION
 • W O M E N E V E N
 • SPOSÓB OGŁASZANIA I ODWOŁYWANIA ALARMÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR
 • 39 LA DETERMINAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO E DEL
 • M APPING COVERAGE OF LOSACS ITQ UNIT 128 WEBSITE
 • AUTORITÀ CONSIGLIO STATO A PLEN DATA 24 MAGGIO 2007
 • WWWPACECOUK PACE PURPOSE ACTIVITIES CRITERIA EVIDENCE PLANNING FOR EXCELLENCE
 • RELATÓRIO DE CLASSIFICADOS NO LIMITE DAS VAGAS [ORDENADO POR
 • EXCMO AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ ASUNTOS SOCIALES ENTRADA Nº ………………
 • T RIBUNALE DI CASSINO – UNEP AVVISO DI ESEGUITO
 • DOF DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN HTTPWWWDOFGOBMXNOTADETALLEPHP?CODIGO5436057&FECHA0405 DOF
 • DECRETO NACIONAL 14801 INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA Y DEL
 • ANISOTROPIC VAPOR HF ETCHING OF SILICON DIOXIDE FOR SI
 • UNIT IV PRODUCTS FROM AGRICULTURE LESSON 6 NONFOOD
 • CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NUEVO CÓDIGO PUBLICADO EN
 • MARÍA DEL MAR NOVELLA OLMEDO C ALEGRÍA 38 2
 • YEREL STK’LAR ILE ILGILI İNGILIZCE AÇIKLAMALARIN RESMI OLMAYAN TÜRKÇE