boğaziçi üniversitesi öğretim üyeleri yükseltme ve atama esasları madde 1 öğretim üyesi kadro ilanları için talepler, fakültelerde ve yü

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları
Madde 1
Öğretim üyesi kadro ilanları için talepler, Fakültelerde ve
Yüksekokullarda ilgili Bölümler Enstitülerde Anabilim Dalları
tarafından Fakülte, Enstitü veya Yüksekokullara iletilir. Fakülte,
Enstitü veya Yüksekokulların Kurul veya Yönetim Kurulları talepleri
Rektörlüğe iletirler. Kadro ilanları Rektörlük tarafından yapılır.
Madde 2
İlk kez yapılan atamalarda, yardımcı doçentler için Dekan veya Müdür,
doçent ve profesörler için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından ilgili
Bölüm veya Anabilim Dalı, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü,
Çeviribilim Bölümü veya YADYOK öğretim üyeleri arasından en az üç
kişilik bir dil jürisi seçilir. Dil jürisi 2547 sayılı Yüksek Öğretim
yasasının 23. Maddesinde öngörülen yabancı dil sınavını yapar. Dil
jürisi ayrıca adayın başvurduğu birimde kamuya açık ve İngilizce
olarak yapacağı bir sunuşu dinleyerek İngilizce ders verebilme
yeteneğini değerlendirir. Jürinin hazırlayacağı rapor adayın dosyasına
eklenir.
Madde 3
Adayların durumlarını incelemek üzere, Fakülte ve Yüksekokullarda
Bölümler, Enstitülerde Anabilim Dalları kendi bilim alanlarında
akademik değerlendirme yapmaya yeterli görülen Boğaziçi Üniversitesi
ve başka üniversitelerin profesörleri ve doçentlerinden her kadro için
bir jüri listesi oluşturur. Bölümler farklı uzmanlık alanları için
ayrı ayrı listeler hazırlayabilirler. Ancak her listede, ilgili
yasanın öngördüğü sayının en az iki katı isim bulunmalıdır. Jüri
listeleri Bölümler ve Anabilim Dalları tarafından hazırlanır ve bu
birimlerin bağlı bulundukları Yönetim Kurullarının onayına sunulur.
Madde 4
Yardımcı doçent atamalarında jüri ilgili Dekan, Enstitü veya
Yüksekokul Müdürü tarafından, ilgili yasaya uygun olarak, biri ilgili
Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı, biri de üniversite dışından olmak
üzere, Bölüm veya Anabilim Dalı tarafından önerilen jüri listelerinden
seçilen üç profesör veya doçent olarak belirlenir.
Madde 5
Doçent atamalarında jüri Üniversite Yönetim Kurulu tarafından, ilgili
yasaya uygun olarak, biri ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanı, en
az biri de üniversite dışından olmak üzere, Bölüm veya Anabilim Dalı
tarafından önerilen jüri listelerinden ad çekme yoluyla seçilen üç
profesör olarak belirlenir.
Madde 6
Profesörlük yükseltme ve atamalarında jüri Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından, ilgili yasaya uygun olarak, en az üçü başka
üniversitelerden olmak üzere, Bölüm veya Anabilim Dalı tarafından
önerilen jüri listelerinden ad çekme yoluyla beş profesör olarak
belirlenir.
Madde 7
Tüm jüriler gizlidir, ilan edilmez. yardımcı doçentlerde Dekan/Müdür,
doçent ve profesörlerde Rektör jürilerden yazı ile raporlarını ister.
Jüri raporlarının kişiye özel olarak ilgili Dekana /Müdüre veya
Rektöre gönderilmesi ve rapor metninde sunuş yazısı dışında jüri
üyesini belirleyecek bir ifade veya iş
aretin bulunmaması istenir.
Madde 8
Tüm jürilerdeki öğretim üyelerinden aşağıda Maddeler 9, Madde 10 ve
Madde 11’deki ilke ve isterleri mümkün olabildiğince dikkate alarak
adayların özgeçmişlerini ve eserlerini inceledikten sonra şu soruları
yanıtlamaları istenir :
a) Aday(lar)ın kendi bilim alanına katkısı nedir, ne derecede
önemlidir ?
b) Aday(lar) son beş yılda aynı düzeyde hakemliğini yaptıkları diğer
adaylarla nasıl karşılaştırılır ?
c) Birden fazla aday olduğu durumlarda, adayların tercih sırası ne
olmalıdır?
Madde 9
“Başlıca eser” kapsamında değerlendirilen yayınlar aşağıda
tanımlanmıştır.
1.
Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded
(SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) Arts and Humanities
Citation Index (AHCI) tarafından taranan dergilerde yayımlanan
özgün makaleler, (Bu makaleler, yayına kabul edildikleri
belgelendiği takdirde başlıca eser kapsamında
değerlendirilebilirler.)
2. Uluslararası niteliğe sahip hakemli dergilerde yayımlanan özgün
makaleler,
3. Saygın uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan kitaplar ve
kitap bölümleri.
Madde 10
Adayların aşağıda belirtilen en az isterleri karşılamaları gerekir. Bu
isterlere ek olarak bölümler/birimler başka isterler de
ekleyebilirler.
1. Doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nden alan bir adayın Boğaziçi
Üniversitesi’nde öğretim üyesi atanabilmesi için, doktorayı alma
tarihinden sonra en az iki yıl üniversite ile ilişkisinin kesilmiş ve
kendi uzmanlık alanında çalışmış olması.
2. a) Yardımcı doçentler için en az bir başlıca eser. (Birimler
gerekli gördükleri durumlarda Rektör ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun
onayını alarak bu isteri erteleyebilirler).
b) Doçentlik için doktora sonrası en az iki olmak üzere toplam en az
üç başlıca eser.
c) Profesörler için doçentlik sonrası en az üç olmak üzere toplam en
az altı başlıca eser.
Doçentlik ünvanının alınmasından sonra yapılan yayınların adaylar
tarafından Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe yükseltilme başvuru
dosyasına dahil edilmesi durumunda, bu yayınlar daha sonra
profersörlüğe yükseltilmede kullanılamaz.
Senato ayrıca Üniversitedeki çeşitli alanlara göre aşağıdaki en az
isterleri gerekli bulmuştur:
BEŞERİ BİLİMLER :
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
a.
Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda SSCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul
edildiği belgelenmiş bir adet makale olması
b.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserden en az birinin SSCI tarafından taranan
dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş
makale olması, diğerlerinin saygın uluslararası yayın (hakemli
dergi, kitap bölümü veya kitap) olması
c.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda doçentlik
sonrası gerekli görülen ek üç başlıca eserden en az birinin SSCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul
edildiği belgelenmiş makale olması, diğerlerinin saygın
uluslararası yayın (hakemli dergi, kitap bölümü veya kitap) olması
Fen - Edebiyat Fakültesi (Felsefe ve Tarih Bölümleri )
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserin saygın uluslararası yayın (hakemli
dergi, kitap bölümü veya kitap) olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserin saygın uluslararası yayın (hakemli
dergi, kitap bölümü veya kitap) olması
Fen - Edebiyat Fakültesi (Batı Dilleri ve Edebiyatları, Çeviribilim ve
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri )
Yabancı Diller Yüksekokulu
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserden en az ikisinin saygın uluslararası
yayın (hakemli dergi, kitap bölümü veya kitap) olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserden en az ikisinin saygın uluslararası
yayın (hakemli dergi, kitap bölümü veya kitap) olması
EĞİTİM BİLİMLERİ :
Eğitim Fakültesi
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserden en az birinin SCI/SSCI/AHCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale, diğerlerinin ulusal ve
uluslararası hakemli dergilerde makale veya uluslararası saygın
yayınevleri tarafından yayımlanan kitap veya kitap bölümü olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserden en az birinin SCI/SSCI/AHCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale, diğerlerinin
ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makale veya uluslararası
saygın yayınevleri tarafından yayımlanan kitap veya kitap bölümü
olması
FEN BİLİMLERİ:
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
a) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda doktora sonrası
en az dört olmak üzere toplam en az altı başlıca eserin SCI/SCIE
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda doçentlik
sonrası en az beş olmak üzere toplam en az onbir başlıca eserin
SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
ve en az iki doktora mezunu verilmiş olması
Çevre Bilimleri Enstitüsü
a.
Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak için başvuran
adaylarda en az biri doktora tezinden olmak üzere, en az üç
SCI/SCIE/SSCI tarafından taranan dergiler de yayımlanmış veya
yayına kabul edildiği belgelenmiş makale olması
b.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda üçü doktora
sonrası olmak üzere toplam en az altı SCI/SCIE/SSCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edildiği
belgelenmiş makale olması. Doktora sonrası yayınlardan ikisinin
yayımlandığı yıl itibari ile TÜBİTAK A veya B grubundaki
dergilerde basılmış/basılmak üzere kabul edilmiş olması
c.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda altısı
doçentlik sonrası olmak üzere toplam en az oniki SCI/SCIE/SSCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul
edildiği belgelenmiş makale olması. Doçentlik sonrası yayınlardan
en az beş tanesinin yayımlandığı yıl itibari ile TÜBİTAK A
grubundaki dergilerde basılmış/basılmak üzere kabul edilmiş olması
Fen - Edebiyat Fakültesi (Kimya, Fizik ve Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümleri)
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserden en az ikisinin SCI/SCIE tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserden en az ikisinin, SCI/SCIE tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
Fen - Edebiyat Fakültesi (Matematik Bölümü)
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserden en az birinin SCI/SCIE tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserden en az birinin SCI/SCIE tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü :
Jeodezi ve Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı:
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserin SCI/SCIE tarafından taranan dergilerde
yayımlanmış makale olması; bunlardan en az ikisinin doktoradan
sonra yapılmış bilimsel çalışmalardan türetilmiş olması ve en az
ikisinde adayın birinci yazar (veya yönetmiş olduğu lisansüstü
teze ilişkin yayında, öğrencisinin ardından ikinci yazar) olarak
yer alması;
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserin SCI/SCIE tarafından taranan
dergilerde yayımlanmış makale olması, adayın doçentlik aşaması da
dahil olmak üzere yayınladığı başlıca eserlerden en az beş
tanesinde birinci yazar (veya yönetmiş olduğu lisansüstü teze
ilişkin yayında, öğrencisinin ardından ikinci yazar) olarak yer
alması ve en az iki lisansüstü (yüksek lisans/doktora)
çalışmasının danışmanlığını üstlenmiş ve sonuçlandırmış olması
Jeofizik Anabilim Dalı:
a.
Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak için başvuran
adaylarda başlıca eser niteliğinde en az iki adet yayın ve
uluslararası toplantılarda en az bir bildiri olması (Uluslararası
Bilimsel Toplantılarda sunulan ve bildiriler (proceedings)
kitabında yayımlanmış tam metinli veya yayımlanmış özetleri
(abstract) olan bildiriler “Uluslararası Bildiri” olarak kabul
edilir.)
b.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda en az iki
adedi doktora sonrası olmak üzere toplam dört adet başlıca eser
niteliğinde, yayın yapmış olması.
c.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda, en az üç
adedi doçentlik sonrası, olmak üzere toplam yedi adet başlıca eser
niteliğinde yayın yapmış olması. Başlıca eserler dışında, SCI
kapsamına giren dergilerde, toplam üç adet yayın yapmış olmak
(adayın yazarlar içinde olduğu, ancak sıralamanın önemli olmadığı
bir yayın).
(Jeofizik Anabilim Dalı’nın “başlıca eser” tanımı Ek-1’de
verilmiştir.)
Yukarıdaki isterlerin yanında Ek- 2’deki listede yer alan diğer
isterlerin de sağlanması beklenir.
Mühendislik Fakültesi
a.
Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak üzere başvuran
adaylarda, en az biri doktora tezinden olmak koşuluyla
SCI/SCIE/SSCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya
yayına kabul edildiği belgelenmiş en az iki makale olması
b.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda, yardımcı
doçentlik sırasında çalışılan kurumun adresiyle olmak üzere,
doktora sonrasında ve doktora tezi kapsamı dışında en az üç,
toplam en az altı SCI/SCIE/SSCI tarafından taranan dergilerde
yayımlanmış veya yayına kabul edildiği belgelenmiş makale olması
c.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda doçentlik
unvanını aldıktan sonra en az beş olmak üzere toplam en az onbir
SCI/SCIE/SSCI tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanmış
veya yayına kabul edildiği belgelenmiş makale olması
Yukarıdaki isterlerin yanında Ek- 2’ deki listede yer alan diğer
isterlerin de sağlanması beklenir.
SOSYAL BİLİMLER :
Fen- Edebiyat Fakültesi (Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri )
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç başlıca eserden en az birinin SSCI tarafından taranan
dergilerde yayımlanmış makale olması
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserden en az birinin SSCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
Ekonomi Bölümü:
a.
Doçentlik atamasında gerekli görülen yedi başlıca eserden en az
üçünün SSCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale
olması
b) Profesörlük atamasında gerekli görülen doçentlik sonrası ek yedi
başlıca eserden en az üçünün SSCI tarafından taranan dergilerde
yayımlanmış makale olması
İşletme Bölümü :
a) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen
beş başlıca eserden en az ikisinin SSCI (veya 1 SSCI ve 1 SCI/SCIE)
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
b) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen doçentlik sonrası ek dört başlıca eserden en az ikisinin SSCI
(veya 1 SSCI ve 1 SCI/SCIE) tarafından taranan dergilerde makale
olması
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü :
a) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen
beş başlıca eserden en az birinin SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
b) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen doçentlik sonrası ek dört başlıca eserden en az birinin
SCI/SCIE/SSCI/AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale
olması
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği Bölümü:
a) Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak için başvuran
adaylarda gerekli görülen bir başlıca eserin uluslararası alan
endekslerince taranan uluslararası bir dergide makale ya da tanınmış
uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanan bir kitap veya kitap
bölümü olması
b) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen
üç başlıca eserden en az birinin SSCI/SCI/SCIE /AHCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması
c) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserden en az birinin SSCI/SCI/SCIE/AHCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş
makale olması
Uluslararası Ticaret Bölümü
a) Yardımcı doçentlik kadrosuna ilk kez atanmak için başvuran
adaylarda gerekli görülen bir başlıca eserin uluslararası alan
endekslerince taranan uluslararası bir dergide yayımlanmış veya yayına
kabul edilmiş makale olması
b) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen
beş başlıca eserin en az ikisinin SSCI/SCI/SCIE/AHCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması
c) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen beş ek başlıca eserin en az ikisinin SSCI/SCI/SCIE/AHCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş
makale olması
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
a) Yardımcı doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda
gerekli görülen bir başlıca eserin uluslararası alan endekslerince
taranan uluslararası bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş
makale olması
b) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen
üç başlıca eserin uluslararası alan endekslerince taranan uluslararası
dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makale olması
c) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen üç ek başlıca eserin uluslararası alan endekslerince taranan
uluslararası dergilerde yayımlannış veya yayına kabul edilmiş makale
olması
Madde 11
Doçentlik ve profesörlük atamalarında adayların değerlendirilmesinde
ayrıca aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır :
a) Araştırma faaliyetlerinin niteliği ve niceliği,
b) Yurt içinde ve yurt dışında yayımladığı makale, bildiri ve
kitaplar,
c) H- indeksi dahil, atıf indeksleri ve diğer atıflar,
d) Seminer, kongre, kısa süreli eğitim kursları, mesleki dernek
çalışmaları gibi faaliyetlere katılarak ve organize ederek mesleğinin
gelişmesine katkısı,
e) Araştırma birimi ve laboratuvar yönetmek, kurmak ve geliştirmek
gibi faaliyetler ile araştırmanın kurumsallaştırılmasına katkısı,
f) Yönettiği lisansüstü tezleri,
g) Ders vermedeki başarısı, geliştirdiği ders ve ders programları,
açtığı yeni eğitim alanları,
h) Araştırma ve eğitim faaliyetleri ile üniversite dışından sağladığı
kaynaklar,
i) Yöneticilik, komisyon üyelikleri gibi faaliyetler ile üniversite
yönetimine katkıları.
Madde 12
Fakülteler ve Yüksekokullarda ilgili bölüm ve Enstitülerde ilgili
anabilim dalı, tam zamanlı öğretim elemanlarının katılımı ile aday
hakkında görüş oluşturur. Bu görüşte adayın Madde 10’da belirtilen en
az isterleri karşılayıp karşılamadığı ve Madde 11’de belirtilen
ölçütlere göre nasıl değerlendirildiği açıkça ifade edilir. Bölüm veya
Anabilim Dalı görüşüne, kapalı oyla yapılan oylama sonucu eklenir.
Bölüm veya Anabilim Dalı görüşü aday dosyasına konur.
Madde 13
İlgili Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü’nün aday hakkındaki görüşü
ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulu’nun, kendi belirleyeceği
bir yöntemle oluşturulur ve adayın dosyasına eklenir.
Madde 14
Aday dosyası tamamlandığında, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör
Yardımcısı tarafından Üniversite Yükseltme ve Atama Esasları’na göre
incelenir ve değerlendirme sonucu yardımcı doçentler için Rektöre,
doçent ve profesörler için Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur. Bu
madde yardımcı doçentlerin tekrar atamalarında uygulanmaz.
Madde 15
Yardımcı doçentler için Rektör, doçent ve profesörler için Üniversite
Yönetim Kurulu, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısının
değerlendirmesini gözönünde bulundurarak atama kararını alır, atama
Rektör tarafından yapılır.
Madde 16 (GEÇİÇİ MADDE )
1. Birimlerin en az yayın isterlerine ilişkin ölçütlerde yapılan
değişiklikler, yardımcı doçentler için en geç 1 Eylül 2012, doçent ve
profesörler için en geç 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu tarihlere kadar 2001 yılından itibaren yürürlükte olan yükseltme ve
atama esasları geçerlidir.
2. Ekonomi Bölümü için doçentlik ve profesörlük kadrosuna atanma
isterlerine ilişkin ölçütlerde yapılan değişiklikler 1 Ocak 2014
tarihinden itibaren geçerlidir.
Ekonomi Bölümünde 1 Ocak 2014 tarihine kadar:
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen beş başlıca eserden en az ikisinin SSCI tarafından taranan
dergilerde yayımlanmış makale olması,
b.
Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen doçentlik sonrası ek beş başlıca eserden en az ikisinin
SSCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
gerekmektedir.
3. İşletme Bölümü için doçentlik ve profesörlük kadrosuna atanma
isterlerine ilişkin ölçütlerde yapılan değişiklikler en geç 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren geçerlidir. (1 Ocak 2015 tarihine kadar, 2001
yılından itibaren yürürlükte olan yükseltme ve atama esasları
geçerlidir)
4. Uluslararası Ticaret Bölümü için doçentlik ve profesörlük kadrosuna
atanma isterlerine ilişkin ölçütlerde yapılan değişiklikler 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren geçerlidir.
Uluslararası Ticaret Bölümünde 1 Ocak 2015 tarihine kadar:
a) Doçentlik kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli görülen
dört başlıca eserin en az birinin SSCI/SCI/SCIE/AHCI tarafından
taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
b) Profesörlük kadrosuna atanmak için başvuran adaylarda gerekli
görülen dört ek başlıca eserin en az birinin SSCI/SCI/SCIE/AHCI
tarafından taranan dergilerde yayımlanmış makale olması
gerekmektedir.
Madde 17
Öğretim üyelerinin atama ve yükseltmeleri ile ilgili olarak Senato
tarafından daha önce alınmış kararlar yürürlükten kalkmıştır.
EK-1
Jeofizik Anabilim Dalı Başlıca Eser Tanımı:
Bir yayının başlıca eser niteliği taşıması için;
*
Adayın, ilk yazar olarak veya lisansüstü tez öğrencisinin ardından
ikinci isim olarak yer almış olması,
*
Yayımlandığı tarihte, SCI kapsamına giren ve ayrıca TÜBİTAK
tarafından belirlenen sınıflamada A veya B sınıfına dahil edilmiş
bir dergide yayımlanmış olması gerekir.
Yayımlandığı tarihte, SCI kapsamına giren ve TÜBİTAK sınıflamasında C
sınıfına giren dergilerde yapılan iki yayın, bir adet başlıca eser
olarak kabul edilir.
EK-2
BİRİMLER İÇİN DİĞER İSTERLER
Mühendislik Fakültesi:
1. Doçentler
Doçentlik kadrosuna atanma:
a.
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların, doktora
derecesini aldıktan sonra, en az bir yılı yüksek öğrenim kurumunda
öğretim üyesi olmak üzere, en az üç yıl kendi uzmanlık alanlarında
çalışmış olmaları gerekir.
b.
Yardımcı doçent olarak çalışılan sürede verilen lisans ve
lisansüstü derslerin "Ders Değerlendirme" sonuçlarının sunulması
gerekir.
c.
Yardımcı doçent olarak çalışılan sürede bir araştırma projesi
(BAP, TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi) yürütülmüş/yürütülmekte
olması, B.Ü. adresiyle uluslararası ve ulusal konferanslarda
bildiri sunulması, ulusal dergi ve konferans kitaplarında yayın
yapılması, üniversite dışından (TÜBİTAK, SanTez vb) kaynak
sağlanmış ve Patent alınmış olması göz önüne alınır.
2. Profesörler
Profesörlük kadrosuna atanma:
a.
Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların,
doçentlikten sonra tam zamanlı olarak en az on dönem, yurtdışında
uzun süreli görevlendirilmiş olanların ise en az sekiz dönem
üniversitede bulunması koşulu aranır.
b.
Adayların yayınlarının h-indeksinin bölümlerin görüşü alınarak
fakülte tarafından belirlenen düzeylere uygun olması, BAP
projelerine ek olarak üniversite dışından kaynak sağlayan
bir/birkaç (TÜBİTAK, SanTez, AB vb) proje yürütmüş/tamamlamış ve
Patent almış olmaları göz önüne alınır.
c.
Doçent olarak çalışılan sürede verilen lisans ve lisansüstü
derslerin "Ders Değerlendirme" sonuçlarının sunulması gerekir.
d.
Eğitim faaliyetleri dışında üniversitede çeşitli idari görevlerde
bulunmuş olmaları beklenir.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Jeofizik Anabilim Dalı:
Doçentlik kadrosuna atanma:
Doçentlik kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların,
a.
Uluslararası toplantılarda, en az iki adedi doktora sonrası
çalışmalarla ilgili, toplam üç adet bildiri sunmuş olması
b.
En az bir araştırma projesinin yöneticiliğini yapmış olması
c.
En az bir lisans üstü çalışmanın danışmanlığını (veya
ortak-danışmanlığını) üstlenmiş ve tamamlayıp sonuçlandırmış
olması
d.
En az bir dönem, herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda ders vermiş
olması
gerekmektedir.
Profesörlük kadrosuna atanma:
Profesörlük kadrosuna atanmak üzere başvuran adayların,
a.
Uluslararası toplantılarda en az sekiz bildiri sunmuş olmak ve
bunların en az beş adedinin doçentliğe yükseltme ve atama
aşamasında değerlendirilmeye alınmamış olması.
b.
En az üç araştırma projesinin yöneticiliğini yapmış olması
c.
Bu projelerden an az bir adedinin Üniversite dışı kaynaklarca
desteklenmiş olması ve en az iki adedinin doçentliğe yükseltme ve
atama aşamasında değerlendirilmeye alınmamış olması
d.
En az iki lisans üstü tez çalışmasının danışmanlığını (veya
ortak-danışmanlığını) üstlenmiş ve tamamlayıp sonuçlandırmış
olması
e.
En az iki dönem, herhangi bir yüksek öğrenim kurumunda ders vermiş
olması
gerekmektedir.
EK-3
YARDIMCI DOÇENT ATAMALARININ YENİLEMELERİ :
Mühendislik Fakültesi :
Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, yardımcı doçent olarak
atandıktan sonraki ilk üç yıllık sürede SCI/SCIE/SSCI tarafından
taranan dergilerde Boğaziçi Üniversitesi adresi ile en az bir
makalenin, ikinci üç yıllık sürede ek olarak en az iki makalenin ve
üçüncü üç yıllık sürede yine ek olarak en az iki makalenin yayımlanmış
veya yayına kabul edildiği belgelenmiş olması gerekir.
Yapılan değerlendirmelerde, yardımcı doçent olarak çalışılan sürede
adayın bir araştırma projesi (BAP, TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi)
yürütmüş/yürütmekte olması, B.Ü. adresi ile uluslararası ve ulusal
konferanslarda bildiri sunmuş olması beklenir. Bu sürede verilen
lisans ve lisansüstü derslerin "Ders Değerlendirme" sonuçları da en
önemli ölçütler arasındadır . Ulusal dergi ve konferans kitaplarındaki
yayınlar, üniversite dışından (TÜBİTAK, SanTez vb) kaynak sağlanması
ve komisyon görev(ler)i önem taşır.
Gerekli isterleri yerine getiremeyenlerin ataması yenilenmez.
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu :
Turizm İşletmeciliği Bölümü
Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, ilk atama kriterlerinin
uygulanması veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş ve
bildiri kitabında yayımlanmış iki bildiri olması gerekir.
Uluslararası Ticaret Bölümü
Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, uluslararası alan
endekslerince taranan uluslararası bir dergide bir makalenin
yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gerekir.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Yardımcı doçent atamalarının yenilenmesi için, bir basılı bildiri veya
makalenin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması gerekir.
14

 • BILAG 13 VÆRDITAVLER – SKABELON FYLD SELV FLERE VÆRDIER
 • CRITERIOS SEÑALADOS POR EL OAPEE PARA CONTABILIZAR LOS DÍAS
 • NINEMONTH FACULTY MEMBERS TWELVEMONTH PAYMENT OPTION QUESTIONS AND ANSWERS
 • PARA DISFRUTAR DE ESTE DEPORTE DE LA MANERA MÁS
 • 9 HTTPWWWSYSTEMYOGRZEWANIAPLAKTUALNOSCIAKTUALNOSCIASP?IDARTYKULU914 KLUCZOWE ZMIANY W METODYCE OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA
 • FORMATO ALUMNOS RELATORÍA DE VISITA FECHA NOMBRE DE LA
 • OPIŠI VRSTE KABLOV (FIZIČNI IZGLED IN KOMUNIKACIJSKE LASTNOSTI) ZA
 • CHAPTER 3 HUNGER AND EATING OVERVIEW OVER THE
 • SAMPLE PROJECT SPECIAL PROVISION 613SLSF 062906 1 REVISION OF
 • CHARTE DENGAGEMENT COUP DE POUCE CHAUFFAGE ENGAGEMENT PRIS PAR
 • 4950MCNUTT100 LAURA COURT SUNLAND PARK NM 88063 (505)
 • BMW BRINGT USCOPS IN FAHRT DER NOCH JUNGE USAUTOHERSTELLER
 • ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA
 • I DIECI PUNTI DI BANDUNG [1955] RISPETTO DEI
 • CERTIFICACION ORDINARIA ANTICIPADA O FINAL AYTO DESIGNACIÓN DE LAS
 • THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC RECEIVED THE CREDENTIALS OF
 • SV HEEK HEISST DER SIEGER DES JUBILÄUMSTURNIERS DER ALTEN
 • C UNIVERSIDAD METROPOLITANA CENTRO DE EXTENSIÓN DESARROLLO EJECUTIVO Y
 • BORRADOR DE REAL DECRETO POR EL QUE SE INTRODUCEN
 • ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS – CURSO 0607 PARTE
 • FOR IMMEDIATE RELEASE PARTICIPANTS WORKOUT FOR ST JUDE CHILDREN’S
 • UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE FACULTAD DE MEDICINA ESCUELA DE
 • METAMORPHIC PROJECTIONS AND ISOGRADS PROJECTIONS THE GEOSCIENCES ARE A
 • OKROŽNICA ŠT 20 OKROŽNICA JE NAMENJENA VPRAŠANJEM V ZVEZI
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 1092017 BURMISTRZA PRUDNIKA
 • CONEGUEM OBSERVATORI DE L’EBRE 8 OBSERVATORI DE L’EBRE
 • EXTRA EN ESPAÑOL 11 TIEMPO DE VACACIONES FILMSKRIPT TIMECODE
 • ‘WHAT NATIONALITY HE IS DOESNT MATTER A DAMN!’ INTERNATIONAL
 • ASPECTOS CONSTRUCTIVOS LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA OBLIGA
 • NEW YORK STATE DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION DIVISION OF